rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 14 iulie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

Proiect de hotărâre

Ce taxe vor plăti locuitorii din Hârșova începând cu anul viitor!

Primăria Hârșova a pregătit proiectul de hotărâre privind privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020. Potrivit proiectul ce va fi dezbătut în ședința din 14 noiembrie, se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2020, după cum urmează:

Impozitul pe clădiri

1. Cota prevăzută la art. 457 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal- impozitul/taxa pentru clădirile rezidenţiale ale persoanelor fizice, se stabilește la 0,08 %, aplicată la valoarea impozabilă a clădirii;

2. Cota prevăzută la art. 458 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal- impozitul/taxa pentru clădirile nerezidenţiale ale persoanelor fizice, se stabilește la 0,5%, aplicată la valoarea impozabilă a clădirii care poate fi: Valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referință, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referință; Valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință; Valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință;

3. Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele fizice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,5% asupra valorii impozabile a clădirii;

4. Cota prevăzută la art. 458 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal- în cazul persoanelor fizice, pentru clădirile a căror valoare impozabilă nu poate fi calculată conform prevederilor art. 458 alin (1), impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2%, asupra valorii impozabile determinate conform art. 457 .3

5. Cota prevăzută la art. 460 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal- impozitul/taxa pentru clădirile rezidenţiale ale persoanelor juridice, se stabilește la 0,1 %, aplicată la valoarea impozabilă a clădirii;

6. Cota prevăzută la art. 460 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal- impozitul/taxa pentru clădirile nerezidenţiale ale persoanelor juridice, se stabilește la 0,7 %, aplicată la valoarea impozabilă a clădirii;

7. Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii;

8. Cota prevăzută la art. 460 alin. (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal- pentru clădirile a căror valoare impozabilă nu a fost actualizată în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă în cazul persoanelor juridice, se stabilește la 7,5% (5%+ 2,5%), compusă din 5% cota prevăzută de lege și cota adițională, de 50%, respectiv 2,5% conform art. 489 din Legea 227/2015.

Majorarea impozitului pe cladiri, pentru imobilele neîngrijite se stabilește la 500%, în conformitate cu art.489 alin. (4) și alin. (5) și cu HCL 36/29.03.2018, privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite.

Impozitul pe terenuri

1. Nivelurile stabilite în sume fixe precum și cuantumul valorilor impozabile sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale pentru anul 2020, constituind Anexa nr. 1 pag. 10 – 13, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

2. Impozitul/taxa pe terenul amplasat în intravilan, înregistrat la categoria de folosință terenuri cu construcții, conform art. 465, alin. ֞(2) pentru Oraș Hârșova, se stabilește după cum urmează: Zona A, se stabilește la 7.188 lei/ha/an; Zona B, se stabilește la 4.884 lei/ha/an; Zona C, se stabilește la 2,321 lei/ha/an; Zona D, se stabilește la 1.351 lei/ha/an;

3. Impozitul/taxa pe terenul amplasat în intravilan, înregistrat la categoria de folosință terenuri cu construcții, conform art. 465, alin. ֞(2) pentru Vadu-Oii, se stabilește după cum urmează: Zona A, se stabilește la 976 lei/ha/an; Zona B, se stabilește la 781 lei/ha/an;

4. Impozitul/taxa pe terenul înregistrat la alte categorii de folosință, decât cele menționate anterior, se va calcula respectând metodologia prevăzută de Legea 227/2015, actualizată.

Majorarea impozitului pe terenurile neîngrijite se stabilește la 500%, în conformitate cu art.489 alin. (4) și alin. (5) și cu HCL 36/29.03.2018, privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite.

Impozitul pe mijloacele de transport

Nivelurile stabilite în sume fixe precum și cuantumul valorilor impozabile sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale pentru anul 2020, constituind Anexa nr. 1 pag. 14 – 20, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Cota prevăzută la art. 470 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 (impozitul pentru mijloacele de transport hibride), se menține la 50 %; Pentru celelalte mijloace de transport, calculul impozitului se va face în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015, actualizată.

Impozitul pe spectacole

Nivelurile stabilite în sume fixe precum și cuantumul valorilor impozabile sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale pentru anul 2020, constituind Anexa nr. 1 pag. 26, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Cotele prevăzute la art. 481 alin. (2) lit. a) și b) din Legea nr. 227/2015 se mențin după cum urmează: 2% în cazul unui spectacol de circ sau în cazul prezentării unui film la cinematograf, pentru spectacol de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală sau orice altă competiție sportivă internă sau internațională; 5% în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate anterior

Art. 2. Bonificaţiile prevăzute la art. 462 (2), la art. 467 (2) şi la art. 472 (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal pentru plata cu anticipaţie până la data de 31 martie, a impozitelor locale datorate pentru întregul an de către contribuabili se stabilesc după cum urmează: 10% în cazul impozitului pe clădiri persoane fizice; 10% în cazul impozitului pe teren persoane fizice; 10% în cazul impozitului pe mijloacele de transport persoane fizice 10% în cazul impozitului pe clădiri persoane juridice; 10% în cazul impozitului pe teren persoane juridice; 10% în cazul impozitului pe mijloacele de transport persoane juridice

Art. 3. (1) Criteriile de stabilire a cotelor adiționale prevazute la art. 489 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, dupa cum urmează, se stabilesc în funcție de: a) necesitatea păstrarii, in general, a unui nivel al fiscalității locale comparabil cu anii anteriori în vederea asigurării caracterului predictibil al impozitelor si taxelor locale, politică publică asumată de oraș Hârșova ; b) necesitatea asigurării sustenabilității strategiei de dezvoltare a orașului; c) necesitatea asigurării de servicii publice de calitate pentru locuitorii orașului; d) determinarea actualizării masei impozabile obiectiv realizat prin identificarea tuturor proprietaților nedeclarate la biroul impozite și taxe din cadrul primăriei Oraș Hârșova ; e) alte criterii avand la baza considerente de natură economică, socială, determinate de necesitățile bugetului local .

(2) Cotele adiționale se cumulează cu majorările de impozite pe clădire și/sau teren prevăzute pentru imobilele neîngrijite/neîntreținute și pentru clădirile aparținând persoanelor juridice nereevaluate în conformitate cu legea.

Acordarea de facilități fiscale constând în scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe clădiri și a impozitului/taxei pe teren, și a procedurilor menționate la Anexa 25 și Anexa 26, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre pentru următoarele categorii de clădiri, terenuri: Clădirea folosită ca domiciliu și terenul aferent aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor care nu au debite restante la bugetul local și se incadrează în următoarele limite: pentru un venit de sub plafonul maxim pentru acordarea ajutorului de lemne, prevăzut de lege la data aprobării prezentei hotărâri - reducere de 60% ; pentru un venit cuprins între plafonul maxim pentru acordarea ajutorului de lemne/membru de familie și 1/2 din salariul minim pe economie- reducere 40%; clădiri pentru care s-a instituit un regim de protecţie, altele decât monumentele istorice, amplasate în zone de protecţie ale monumentelor istorice şi în zonele construite protejate.

Scutirea de la plata taxelor pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor pentru:. lucrări de întreţinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în valoare a monumentelor istorice astfel cum sunt definite în Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, datorate de proprietarii persoane fizice care realizează, integral sau parţial, aceste lucrări pe cheltuială proprie; lucrări destinate păstrării integrităţii fizice şi a cadrului construit sau natural al monumentelor istorice definite în Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările ulterioare, finanţate de proprietarii imobilelor din zona de protecţie a monumentelor istorice, în concordanţă cu reglementările cuprinse în documentaţiile de urbanism întocmite potrivit legii; lucrări executate în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Scutirea se acordă pe bază de cerere, depusă la compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Oraș Hârșova o dată cu documentaţia necesară eliberării certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare pentru realizarea lucrărilor prevăzute la alin.1.

Se va aprobă instituirea conform art. 486 alin 2 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, a următoarelor taxe locale: Taxele locale privind atribuirea şi eliberarea autorizaţiilor transport în regim taxi și a vehiculelor care nu se supun înmatriculării pe raza Orașului Hârșova, conform Anexa nr. 10 – pag. 39, la prezenta hotarare, Taxe pentru ocuparea temporară sau permanentă a domeniului public/comerț stradal și alte activități desfășurate pe domeniul public conform Anexă nr.11- pag.40-41, la prezenta hotărâre, Taxe pentru utilizarea terenurilor intravilane/extravilane, proprietate a Orașului Hârșova, conform Anexă 12 - pag.42 și Anexa 13- pag.43, la prezenta hotărâre, Taxe privind accesul pe proprietățile Orașului Hârșova-stîlpi aparținând orașului destinați închirierii pentru amplasarea de rețele de cablu TV, conform Anexă nr.15- pag.46, la prezenta hotărâre, Taxă pentru eliberarea acordului pentru desfășurarea jocurilor de artificii, conform Anexă nr.16- pag.47, la prezenta hotărâre, alte taxe locale pentru folosirea bunurilor publice în care se desfășoară activități recreative, conform Anexă nr.17- pag.48, la prezenta hotărâre, alte taxe locale pentru folosirea locurilor publice pentru desfășurarea comerțului din cadrul pieței agoalimentare situată în Oraș Hârșova, conform Anexă nr.19- pag.51, la prezenta hotărâre.

Aplicarea în anul 2020 a cuantumului amenzilor pentru ocuparea abuzivă a domeniului public/privat al Orașului Hârșova

Se aprobă practicarea/aplicarea în anul 2020 a următoarelor tarife: Tarifele practicate începând cu 01.01.2020 de către Serviciul Tehnic de Întreținere și Reparații, conform Anexei nr. 18 – pag. 49-50, la prezenta hotărâre, alte tarife practicate de Oraș Hârșova pentru închirierea bunurilor din cadrul pieței agroalimentare, conform Anexei nr. 20 – pag.52-53, la prezenta hotărâre. Sancţiunile şi contravenţiile pentru cazurile de incalcare/nerespectare a legislatiei fiscale sunt detaliate in Anexa nr. 2 – pag. 27-28, la prezenta hotarare.

Proiectul de hotărârea poate fi citit pe sitel Primăriei Hârșova, secțiunea Proiecte de hotărâri.

joi, 14 noiembrie 2019990
mai mult...Replica
14 iul 13:29ReplicaDETALII din ANCHETA TÂNĂRULUI MORT la COSTINEȘTI

În timpul programului de muncă, unui băiat în vârstă de 19 ani, angajat la clubul de noapte Office Club...1294

14 iul 00:22ReplicaANAF CONFISCĂ din AVEREA fostului PATRON de la RESTAURANTUL Zorile5546
14 iul 00:17ReplicaPAPARI de la ȘAGUNA cere BANI de la STAT, după ce a fost ACUZAT de ȘANTAJ!1625
14 iul 00:14ReplicaDETALII din ANCHETA DIICOT, la un GRUP INFRACȚIONAL specializat în CONTRABANDĂ!

Oamenii legii din Constanța, sub coordonarea procurorilor DIICOT, au efectuat cercetări într-un dosar în care este...1618

14 iul 00:00ReplicaBEAT la VOLAN, a INTRAT cu MAȘINA în SATUL de VACANȚĂ16173
14 iul 00:00ReplicaMINISTRUL Muncii a FOST în CONTROL, pe BLAT, în CLUBURILE de pe LITORAL1661
14 iul 00:00ReplicaȚUȚUIANU a TĂIAT BANI de la CULTURĂ pentru SPITALE: ’N-am primit un leu de la Guvern’

Horia Țuțuianu, președintele Consiliului Județean Constanța, s-a plâns că nu a văzut niciun ban din partea...786

14 iul 00:00ReplicaA fost PUBLICATĂ LISTA centrelor de TESTARE COVID-19 din Constanța2319
14 iul 00:00ReplicaUn DEȚINUT de la POARTA ALBĂ a DAT FOC la SALTEA în SEMN de PROTEST!687
14 iul 00:00ReplicaPe PLAJĂ, la Eforie, 'ȚIGĂNIA' e la ea ACASĂ! VIDEO

Plajele îmbâcsite de gunoaie îi fac pe turişti să strâmbe din nas atunci când vine vorba de vacanţele petrecute...1510

14 iul 00:03ReplicaACCIDENT de MUNCĂ pe PLAJA din MANGALIA983
14 iul 00:31ReplicaMETODA ‘La CERȘIT printre MAȘINI în intersecție’ a REÎNVIAT! VIDEO667
Vremea
24°23.6° - 24° marţi, 14 iulie 2020
ConstanțaUmiditate: 40%
Vânt: 4.36 m/s
Presiune: 1015 milibari

Loto
6/494925283848
5/405613153827
joker122227424313
Horoscop
mai mult...SPSportRT
14 iul 00:00SportFotbal - Reacția UEFA după decizia TAS în cazul Manchester City

"Respectăm principiile fair-play-ului financiar", a reacţionat UEFA după ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de...434

14 iul 00:00SportRapidul are încă un patron: Un afacerist a preluat 48% din acţiuni

Omul de afaceri Liviu Goncea a preluat 48% din acţiunile clubului de fotbal FC Rapid din Liga a II-a, informează,...544

14 iul 00:00SportVictorie deosebit de importantă pentru CFR Cluj: a câștigat meciul cu Gaz Metan, scor 2-0, și este la un punct de liderul U Craiova

Formaţia CFR Cluj a învins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Gaz Metan Mediaş, în etapa a VI-a a...334

14 iul 00:00SportBaschet masculin: Dinamo Ştiinţa Bucureşti şi BCM U Argeş Piteşti au antrenori noi

Echipele masculine de baschet Dinamo Ştiinţa Bucureşti şi BCM U FC Argeş Piteşti au anunţat, luni, că au noi...299

Local
14 iul 00:00LocalInfrastructură pietonală și rutieră, în curs de reabilitare în mai multe zone din oraș

Intervențiile asupra zonei destinate circulației pietonilor progresează pe bulevardul Mamaia, tronsonul delimitat de...492

14 iul 00:00LocalITM Constanța, controale pe LITORAL

Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanța în perioada 26.06.2020 – 01.09.2020 desfasoara ” Campania Națională...449

14 iul 16:59LocalAu pus în PERICOL circulația pe DRUMURILE PUBLICE

566

14 iul 00:00LocalZeci de autoturisme parcate pe ’dos’ ridicate de locali. Cât costă recuperarea

Primăria Constanța informează că polițiștii locali au fost ocupați în cursul săptămânii trecute, cu ridicarea...691

14 iul 22:11LocalBEȚI la VOLAN și MAȘINI FURATE, la CONSTANȚA!

Inconștiență la volan! Mai mulți șoferi au fost depistați la volan, fiind sub influenţa băuturilor alcoolice sau...1357

14 iul 22:12LocalConstănțeni CONDAMNAȚI pentru PROXENETISM, TRAFIC de DROGURI și de MINORI

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au identificat la data de 10 iulie a.c., un bărbat, de...1589

14 iul 16:59LocalTânăr condamnat pentru infracțiuni la regimul rutier

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale al Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea, la data de 12 iulie...1269

14 iul 16:58LocalALARMANT! Peste 20 de accidente GRAVE, în numai 6 luni!

Polițiștii rutieri și cei de ordine publică au acționat, în perioada 10 – 12 iulie a.c., pe raza întregului...513

14 iul 16:58LocalPieton LOVIT de mașină în dreptul Liceului Internațional

722

Politică
Interviuri
8 iul 00:14InterviuriMihai Stanciu: ATENȚIE, metoda Accidentul a fost înlocuită cu metoda COVID-19! VIDEO

A îmbrăcat haina de procuror în anul 2012, atunci când a activat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța....2996

11 iun 00:17InterviuriBola, de la Apele Române: Malul lacului Tăbăcărie nu avea proprietar, dar s-a vândut din el! VIDEO

Bogdan Bola, șeful Administrației Bazinale de Apă Dobrogea – Litoral, a oferit un interviu cotidianului Replica din...11010

25 mai 00:17InterviuriINTERVIU! Primarul Cristian Cârjaliu dă de pământ cu Guvernul Orban: Trebuie sancționată incompetența

4837

21 mai 00:06InterviuriVirginia Uzun: Eforie, lipsit de strălucire din cauza proastei gestionări a banilor VIDEO

Virginia Uzun a fost directorul Serviciului Public de Impozite şi Taxe (SPIT) din cadrul Primăriei Constanţa timp de...6451

6 mai 00:26InterviuriPrefectul Niculescu: Din 605 carantinați la Constanța, 21 aveau Coronavirus! VIDEO

Prefectul George Niculescu, numit în funcție la finele lui 2019, a apucat vremuri greu încercate. Și ne referim la...4664

29 apr 00:26InterviuriProcurorul Teliceanu: dacă minți în adeverință, riști să te alegi cu ani grei de pușcărie! Video

5945

Monden
14 iul 00:00MondenA slăbit 45 de kilograme într-un an! Jessica Simpson poartă acum blugi mărimea 34

Este vorba despre Jessica Simpson, o artistă care s-a tot confruntat cu probleme de greutate în trecut, trecând de la...384

14 iul 00:00MondenTom Hanks petrece vacanţa în Grecia! E pe o insulă unde poți găsi cazare la 75 de lei pe noapte

Tom Hanks a fost în atenţia presei în fiecare zi începând cu luna martie, de când a dezvăluit că a fost infectat...392

14 iul 00:00MondenNepotul lui Elvis Presley a murit la vârsta de 27 de ani

340

Mapamond
14 iul 00:00MapamondCoronavirus: Alte aproape 60.000 de contaminări în 24 de ore în SUA

Statele Unite, ţara cea mai afectată de pandemia de coronavirus, au înregistrat duminică 59.747 de noi contaminări...248

14 iul 00:00MapamondFrancezul suspectat că a molestat sexual peste 300 de minore a murit în urma tentativei de sinucidere

Un francez în vârstă de 65 de ani, încarcerat de luna trecută la Jakarta pentru că ar fi abuzat sexual peste 300...296

14 iul 00:00MapamondChina: Accidentul în care au murit 21 de persoane a fost provocat deliberat de şoferul autobuzului, anunţă poliţia

274

14 iul 00:00MapamondSUA: Incendiu spectaculos la bordul unei nave militare în California

O explozie urmată de un incendiu spectaculos a rănit duminică cel puţin 21 de persoane la bordul unei nave militare...268

14 iul 00:00MapamondAmnesty: Multe guverne nu reuşesc să asigure protecţia adecvată pentru personalul medical în lupta împotriva COVID-19

Multe guverne nu reuşesc să asigure protecţia adecvată pentru angajaţii din sănătate aflaţi în prima linie în...255

14 iul 19:08MapamondCoronavirus: Bulgaria redeschide cluburile de noapte

819

Sănătate
14 iul 00:00SănătateBoala Lyme și ce pericole are mușcătura de căpușă

În sezonul cald, mușcătura de căpușă poate crea multe neplăceri, așa că este extrem de important să cunoaștem...285

14 iul 00:00SănătateDe ce este uleiul de peste benefic pentru sănătatea creierului

Uleiul de peste, care este disponibil sub formă unor suplimente nutritive, este considerat una dintre cele mai bune...290

14 iul 00:00SănătateCe efecte adverse pot avea antidepresivele, anxioliticele și stabilizatoarele de dispoziție

281

14 iul 18:25SănătateTotul despre anemie la adulți și la copii: cauze, simptome, tratament

Anemia este o problema frecvent întâlnită, atât la adulți, cât și la copii. Din acest articol aflăm informații...295

14 iul 18:16SănătatePancreatita cronică: cauze, simptome, tratament, diferența față de forma acută

Pancreatităa cronică reprezintă inflamația pancreasului, fiind o afecțiune care nu se vindecă și care nu se...305

14 iul 00:00SănătateNeurocisticercoza (infecție cu tenie): simptome, tratament și complicații

277

Prin accesarea replicaonline.ro, sunteți de acord cu termenii de utilizare și politica de confidențialitate.
ACCEPT