rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 9 decembrie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

Proiect de hotărâre

Ce taxe vor plăti locuitorii din Hârșova începând cu anul viitor!

Primăria Hârșova a pregătit proiectul de hotărâre privind privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020. Potrivit proiectul ce va fi dezbătut în ședința din 14 noiembrie, se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2020, după cum urmează:

Impozitul pe clădiri

1. Cota prevăzută la art. 457 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal- impozitul/taxa pentru clădirile rezidenţiale ale persoanelor fizice, se stabilește la 0,08 %, aplicată la valoarea impozabilă a clădirii;

2. Cota prevăzută la art. 458 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal- impozitul/taxa pentru clădirile nerezidenţiale ale persoanelor fizice, se stabilește la 0,5%, aplicată la valoarea impozabilă a clădirii care poate fi: Valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referință, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referință; Valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință; Valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință;

3. Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele fizice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,5% asupra valorii impozabile a clădirii;

4. Cota prevăzută la art. 458 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal- în cazul persoanelor fizice, pentru clădirile a căror valoare impozabilă nu poate fi calculată conform prevederilor art. 458 alin (1), impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2%, asupra valorii impozabile determinate conform art. 457 .3

5. Cota prevăzută la art. 460 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal- impozitul/taxa pentru clădirile rezidenţiale ale persoanelor juridice, se stabilește la 0,1 %, aplicată la valoarea impozabilă a clădirii;

6. Cota prevăzută la art. 460 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal- impozitul/taxa pentru clădirile nerezidenţiale ale persoanelor juridice, se stabilește la 0,7 %, aplicată la valoarea impozabilă a clădirii;

7. Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii;

8. Cota prevăzută la art. 460 alin. (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal- pentru clădirile a căror valoare impozabilă nu a fost actualizată în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă în cazul persoanelor juridice, se stabilește la 7,5% (5%+ 2,5%), compusă din 5% cota prevăzută de lege și cota adițională, de 50%, respectiv 2,5% conform art. 489 din Legea 227/2015.

Majorarea impozitului pe cladiri, pentru imobilele neîngrijite se stabilește la 500%, în conformitate cu art.489 alin. (4) și alin. (5) și cu HCL 36/29.03.2018, privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite.

Impozitul pe terenuri

1. Nivelurile stabilite în sume fixe precum și cuantumul valorilor impozabile sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale pentru anul 2020, constituind Anexa nr. 1 pag. 10 – 13, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

2. Impozitul/taxa pe terenul amplasat în intravilan, înregistrat la categoria de folosință terenuri cu construcții, conform art. 465, alin. ֞(2) pentru Oraș Hârșova, se stabilește după cum urmează: Zona A, se stabilește la 7.188 lei/ha/an; Zona B, se stabilește la 4.884 lei/ha/an; Zona C, se stabilește la 2,321 lei/ha/an; Zona D, se stabilește la 1.351 lei/ha/an;

3. Impozitul/taxa pe terenul amplasat în intravilan, înregistrat la categoria de folosință terenuri cu construcții, conform art. 465, alin. ֞(2) pentru Vadu-Oii, se stabilește după cum urmează: Zona A, se stabilește la 976 lei/ha/an; Zona B, se stabilește la 781 lei/ha/an;

4. Impozitul/taxa pe terenul înregistrat la alte categorii de folosință, decât cele menționate anterior, se va calcula respectând metodologia prevăzută de Legea 227/2015, actualizată.

Majorarea impozitului pe terenurile neîngrijite se stabilește la 500%, în conformitate cu art.489 alin. (4) și alin. (5) și cu HCL 36/29.03.2018, privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite.

Impozitul pe mijloacele de transport

Nivelurile stabilite în sume fixe precum și cuantumul valorilor impozabile sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale pentru anul 2020, constituind Anexa nr. 1 pag. 14 – 20, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Cota prevăzută la art. 470 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 (impozitul pentru mijloacele de transport hibride), se menține la 50 %; Pentru celelalte mijloace de transport, calculul impozitului se va face în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015, actualizată.

Impozitul pe spectacole

Nivelurile stabilite în sume fixe precum și cuantumul valorilor impozabile sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale pentru anul 2020, constituind Anexa nr. 1 pag. 26, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Cotele prevăzute la art. 481 alin. (2) lit. a) și b) din Legea nr. 227/2015 se mențin după cum urmează: 2% în cazul unui spectacol de circ sau în cazul prezentării unui film la cinematograf, pentru spectacol de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală sau orice altă competiție sportivă internă sau internațională; 5% în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate anterior

Art. 2. Bonificaţiile prevăzute la art. 462 (2), la art. 467 (2) şi la art. 472 (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal pentru plata cu anticipaţie până la data de 31 martie, a impozitelor locale datorate pentru întregul an de către contribuabili se stabilesc după cum urmează: 10% în cazul impozitului pe clădiri persoane fizice; 10% în cazul impozitului pe teren persoane fizice; 10% în cazul impozitului pe mijloacele de transport persoane fizice 10% în cazul impozitului pe clădiri persoane juridice; 10% în cazul impozitului pe teren persoane juridice; 10% în cazul impozitului pe mijloacele de transport persoane juridice

Art. 3. (1) Criteriile de stabilire a cotelor adiționale prevazute la art. 489 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, dupa cum urmează, se stabilesc în funcție de: a) necesitatea păstrarii, in general, a unui nivel al fiscalității locale comparabil cu anii anteriori în vederea asigurării caracterului predictibil al impozitelor si taxelor locale, politică publică asumată de oraș Hârșova ; b) necesitatea asigurării sustenabilității strategiei de dezvoltare a orașului; c) necesitatea asigurării de servicii publice de calitate pentru locuitorii orașului; d) determinarea actualizării masei impozabile obiectiv realizat prin identificarea tuturor proprietaților nedeclarate la biroul impozite și taxe din cadrul primăriei Oraș Hârșova ; e) alte criterii avand la baza considerente de natură economică, socială, determinate de necesitățile bugetului local .

(2) Cotele adiționale se cumulează cu majorările de impozite pe clădire și/sau teren prevăzute pentru imobilele neîngrijite/neîntreținute și pentru clădirile aparținând persoanelor juridice nereevaluate în conformitate cu legea.

Acordarea de facilități fiscale constând în scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe clădiri și a impozitului/taxei pe teren, și a procedurilor menționate la Anexa 25 și Anexa 26, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre pentru următoarele categorii de clădiri, terenuri: Clădirea folosită ca domiciliu și terenul aferent aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor care nu au debite restante la bugetul local și se incadrează în următoarele limite: pentru un venit de sub plafonul maxim pentru acordarea ajutorului de lemne, prevăzut de lege la data aprobării prezentei hotărâri - reducere de 60% ; pentru un venit cuprins între plafonul maxim pentru acordarea ajutorului de lemne/membru de familie și 1/2 din salariul minim pe economie- reducere 40%; clădiri pentru care s-a instituit un regim de protecţie, altele decât monumentele istorice, amplasate în zone de protecţie ale monumentelor istorice şi în zonele construite protejate.

Scutirea de la plata taxelor pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor pentru:. lucrări de întreţinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în valoare a monumentelor istorice astfel cum sunt definite în Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, datorate de proprietarii persoane fizice care realizează, integral sau parţial, aceste lucrări pe cheltuială proprie; lucrări destinate păstrării integrităţii fizice şi a cadrului construit sau natural al monumentelor istorice definite în Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările ulterioare, finanţate de proprietarii imobilelor din zona de protecţie a monumentelor istorice, în concordanţă cu reglementările cuprinse în documentaţiile de urbanism întocmite potrivit legii; lucrări executate în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Scutirea se acordă pe bază de cerere, depusă la compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Oraș Hârșova o dată cu documentaţia necesară eliberării certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare pentru realizarea lucrărilor prevăzute la alin.1.

Se va aprobă instituirea conform art. 486 alin 2 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, a următoarelor taxe locale: Taxele locale privind atribuirea şi eliberarea autorizaţiilor transport în regim taxi și a vehiculelor care nu se supun înmatriculării pe raza Orașului Hârșova, conform Anexa nr. 10 – pag. 39, la prezenta hotarare, Taxe pentru ocuparea temporară sau permanentă a domeniului public/comerț stradal și alte activități desfășurate pe domeniul public conform Anexă nr.11- pag.40-41, la prezenta hotărâre, Taxe pentru utilizarea terenurilor intravilane/extravilane, proprietate a Orașului Hârșova, conform Anexă 12 - pag.42 și Anexa 13- pag.43, la prezenta hotărâre, Taxe privind accesul pe proprietățile Orașului Hârșova-stîlpi aparținând orașului destinați închirierii pentru amplasarea de rețele de cablu TV, conform Anexă nr.15- pag.46, la prezenta hotărâre, Taxă pentru eliberarea acordului pentru desfășurarea jocurilor de artificii, conform Anexă nr.16- pag.47, la prezenta hotărâre, alte taxe locale pentru folosirea bunurilor publice în care se desfășoară activități recreative, conform Anexă nr.17- pag.48, la prezenta hotărâre, alte taxe locale pentru folosirea locurilor publice pentru desfășurarea comerțului din cadrul pieței agoalimentare situată în Oraș Hârșova, conform Anexă nr.19- pag.51, la prezenta hotărâre.

Aplicarea în anul 2020 a cuantumului amenzilor pentru ocuparea abuzivă a domeniului public/privat al Orașului Hârșova

Se aprobă practicarea/aplicarea în anul 2020 a următoarelor tarife: Tarifele practicate începând cu 01.01.2020 de către Serviciul Tehnic de Întreținere și Reparații, conform Anexei nr. 18 – pag. 49-50, la prezenta hotărâre, alte tarife practicate de Oraș Hârșova pentru închirierea bunurilor din cadrul pieței agroalimentare, conform Anexei nr. 20 – pag.52-53, la prezenta hotărâre. Sancţiunile şi contravenţiile pentru cazurile de incalcare/nerespectare a legislatiei fiscale sunt detaliate in Anexa nr. 2 – pag. 27-28, la prezenta hotarare.

Proiectul de hotărârea poate fi citit pe sitel Primăriei Hârșova, secțiunea Proiecte de hotărâri.

joi, 14 noiembrie 2019862
mai mult...Replica
9 dec 11:24ReplicaO femeie din Constanța stă într-un cort la marginea pădurii din Brașov și se ASCUNDE de oameni!

O femeie locuiește de circa trei luni într-un cort montat la marginea pădurii din Brașov. În tot acest timp nu a...1249

9 dec 08:51ReplicaDin TUNURILE date în mandatele lui Mazăre: SRI a rămas fără un teren în Mamaia!1964
9 dec 00:00ReplicaDirectorul Aeroportului Kogălniceanu își schimbă mașinile ca pe șosete2424
9 dec 00:00ReplicaINTERCEPTĂRI în dosarul penal al fostului șef DSVSA Constanța: a autorizat un transport fără VERIFICĂRI

Romeu Lazăr, care a ocupat, la un moment dat, funcția de director în cadrul Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru...1643

9 dec 00:05ReplicaCe spune ABADL despre faleza din Costinești, în pericol de prăbușire605
9 dec 00:00ReplicaPoliţia verifică fişele medicale întocmite ILEGAL pentru preschimbarea permisului auto1275
9 dec 00:00ReplicaCopacii din MLAŞTINA MANGALIA, DEFRIŞAŢI!

Un bărbat a fost surprins, zilele trecute, în timp ce defrișa copacii din Mlaștina Mangalia, un loc care ar trebui...799

9 dec 00:00ReplicaMasa de Crăciun: Iată cât costă o masă de Sărbători475
9 dec 00:00ReplicaConcert de Crăciun la Biblioteca Judeţeană384
9 dec 00:00ReplicaPrognoza meteo la Constanţa: cum va fi la începutul săptămânii

Vremea se încălzește ușor în acest început de săptămână, când vor fi înregistrate temperaturi mai ridicate...570

8 dec 01:11ReplicaIată programul patinoarului de la Cernavodă! Accesul este gratuit386
9 dec 23:31ReplicaAccident rutier în Constanța: o mașină a intrat într-un gard. Două persoane au fost rănite1585
Vremea
12.6°11.6° - 12.6° luni, 9 decembrie 2019
ConstantaUmiditate: 53%
Vânt: 5.8 m/s
Presiune: 1014 milibari

Loto
6/49122327344345
5/405152031343
joker11141727285
Horoscop
mai mult...SPSportRT
9 dec 00:00SportHaos la Marseille! Suporterii gazdelor s-au bătut cu poliția și cu fanii adverși

Haosul s-a declanșat în apropierea stadionului Velodrome, când o parte dintre fanii lui OM au forțat un cordon al...232

9 dec 00:00SportDenis Alibec, euforic după ce a dus-o pe Astra pe primul loc! Astra U. - Craiova: 1-0

Alibec și-a felicitat colegii după un nou succes uriaș în Liga 1: "Suntem foarte bucuroși pentru că am câștigat...401

9 dec 00:00SportLeganes - Celta Vigo: 3-2

Leganes a condus-o la pauză pe Celta cu 2-0. Oscar a fost eroul gazdelor. Mai întai, a marcat în minutul 15 cu un...159

9 dec 00:00SportBologna - AC Milan: 2-3. Theo Hernandez a fost protagonistul meciului: a marcat în ambele porţi!

AC Milan leagă victoriile în Serie A! S-a impus la Bologna și a urcat în prima parte a clasamentului. Polonezul...174

Local
9 dec 00:00LocalFacilitati fiscale pentru persoanele fizice si juridice din Eforie

În data de 29.11.2019 Consiliul Local al Oraşului Eforie a adoptat HCL nr. 224 privind instituirea unor facilităţi...81

9 dec 00:00LocalCărţile de identitate se pot obţine şi în baza unei procure speciale

Astfel, procura se poate face pe numele unei rude sau a altei persoane de încredere din România, care va face...307

9 dec 00:00LocalPERSOANE PREDATE ÎNTRE ROMÂNIA ȘI ALTE STATE

Poliţiştii români au desfășurat, în ultima săptămână, misiuni pentru aducerea în țară a 15 persoane...224

9 dec 01:36LocalActivitate de voluntariat: Spiriduși în Atelierul de fapte bune la Colegiul de Arte 'Regina Maria'

În acest an școlar, la Colegiul Național de Arte ”Regina Maria” se implementează proiectul Spiriduși în...248

9 dec 01:29LocalIncendiu în localitatea Poarta Albă: un transformator electric a luat foc

Pompierii din cadrul Detașamentului ISU Dobrogea au fost solicitați să intervină, duminică, 8 decembrie a.c, în...389

9 dec 01:26LocalAccident rutier la intersecția bulevardului Tomis cu strada Nicolae Iorga

Militarii din cadrul ISU Dobrogea au fost solicitați duminică, 8 decembrie a.c. să intervină în cadrul unui...1293

9 dec 01:34LocalPompierii au intervenit pentru deblocarea unei uși: persoanele din apartament DORMEAU!

Militarii din cadru ISU Dobrogea au fost solicitați duminică, 8 decembrie a.c. pentru a interveni la o deblocare de...904

9 dec 01:18LocalAcțiune de donare de sânge în orașul Cernavodă

Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța, Primăria Orașului Cernavodă și Spitalul orășenesc Cenravodă...313

9 dec 00:12LocalACCIDENT RUTIER GRAV SPRE CUMPĂNA: O FEMEIE ESTE ÎN COMĂ!

O femeie a fost transportată în comă, la Spitalul Judeţean Constanţa, după ce a fost lovită de un autoturism....2312

9 dec 01:28LocalIncendiu la mansarda unui bloc de pe Baba Novac!

Pompierii constănţeni au fost solicitaţi să intervină sâmbătă seara, 7 decembrie, pe strada Baba Novac, nr. 167,...1483

Politică
9 dec 01:37PoliticăCristian Radu, anunţ cu privire la amenajarea parcărilor în Mangalia

În Mangalia, continuă lucrările la amenajarea parcărilor de reședință, în mai multe zone ale orașului, anunţă...376

9 dec 01:36PoliticăMinistrul Muncii vine cu noi informații despre interzicerea cumulului pensiei cu salariul la stat: Vom ține cont de cei cu pensii mici

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a venit cu explicații, duminică seara, despre propunerea legislativă privind...554

9 dec 01:30PoliticăPrima ciocnire frontală PSD - PNL în Parlament, după instalarea guvernului Orban: Florin Cîțu dă testul moțiunii în Senat, unde PSD are majoritate

Senatul dezbate și votează, luni, moțiunea simplă cu titlul „Guvernare PNL-numele tău este austeritate”,...412

9 dec 01:32PoliticăMutare inedită în Guvernul Orban: intră la Palatul Victoriei consilieri onorifici de la ONG-uri

Un reprezentant al asociaţiilor civice ieşene a fost numit consilier onorific al ministrului Transporturilor,...446

9 dec 01:37PoliticăDupă USR şi PLUS, a venit şi rândul PMP să facă anunţul cu privire la Primăria Capitalei

...445

9 dec 00:14PoliticăPonta rămâne fără partid la Brăila

Victor Ponta mai primeşte o lovitură de la Mihai Tudose! Membrii Organizaţiei Pro România Brăila au demisionat în...1079

9 dec 01:38PoliticăLudovic Orban, de Ziua Constituției: 'Luăm în calcul reexaminarea sistemului constituțional'

Ludovic Orban a transmis, duminică, un mesaj de Ziua Constituției României, în care a precizat că legea este una...460

9 dec 00:11PoliticăSevil Shhaideh, eliberată din funcţia de consilier de stat

Constănţeanca Sevil Shhaideh a fost eliberată din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei premierulu....2043

9 dec 01:20PoliticăPSD vrea să o pună pe Dăncilă să plătească datoriile partidului

Social-democrații au rămas cu datorii de peste 60 de milioane de lei, facturi neachitate, după plecarea Vioricăi...938

9 dec 01:22PoliticăInstanța judecă marți cererea lui Dragnea de anulare a pedepsei

Instanța Supremă judecă marți recursul în casație și contestația în anulare depuse de fostul lider PSD, Liviu...697

Monden
9 dec 00:00MondenAlex Bodi şi-a invitat fosta soţie la ziua lui. Ce reacţie a avut Bianca Drăguşanu

Alex Bodi a fost şi este răsfăţat de toate fetele din viaţa lui. Afaceristul şi-a aniversat ziua de naştere...294

9 dec 00:00MondenCornel Galeş, adus din Spania cu avionul, în sicriu frigorific

Cornel Galeş, văduvul Ilenei Ciuculete, va fi adus marţi în ţară de fosta iubită, Viviana. Femeia a plătit 3.700...309

9 dec 00:00MondenCum arată concurenta României la Miss Universe! Dorina Chihaia luptă pentru coroniță și premiul de 250.000 de dolari

Ne place să ne mândrim cu frumusețile țării noastre, iar străinii ne dau dreptate! O româncă din București se...275

9 dec 00:00MondenAșa arată chinul în Asia Express. Concurenții, transfigurați de oboseală și de foame

Sezonul 3 din Asia Express sigur va fi unul dintre cele mai spectaculoase, dar ca orice lucru frumos, munca și...224

9 dec 00:00MondenMonica Gabor, mamă vitregă de milioane. Imagine adorabilă cu fiul lui Mr. Pink

Monica Gabor are se pare toate calităţile pe care le caută un bărbat la o femeie. Cel puţin de când s-a mutat în...360

9 dec 00:00MondenProcurorii au solicitat creşterea cauţiunii pentru producătorul Harvey Weinstein

Producătorul american de filme Harvey Weinstein a încălcat uneori condiţiile impuse de instanţă pentru a fi...170

9 dec 00:00MondenLicitaţie cu obiecte din universul Star Wars la Londra

O cască a celebrului robot C-3PO şi o replică a navetei intergalactice Millennium Falcon se numără printre...185

9 dec 00:00MondenO reuniune a formaţiei One Direction este posibilă, dar nu mai devreme de doi ani

Liam Payne susţine că o reuniune a celor de One Direction este în cărţi - însă nu mai devreme de doi ani,...169

9 dec 00:00MondenBrit Awards 2020 - Celeste, câştigătoarea categoriei dedicată 'vedetelor în devenire'

Cântăreaţa soul Celeste a fost desemnată câştigătoarea premiului "Rising Star" - cunoscut anterior sub numele...180

9 dec 00:00MondenPremiile EFA 2019 - Antonio Banderas, desemnat cel mai bun actor european

Actorul spaniol Antonio Banderas, protagonistul peliculei ''Pain and Glory'' în regia lui Pedro Almodovar, a fost...173

Mapamond
9 dec 00:00MapamondRegatul Unit: Premierul Boris Johnson promite să reducă nivelul imigraţiei dacă va câştiga alegerile

Premierul britanic Boris Johnson a promis să reducă nivelul imigraţiei dacă Partidul Conservator va câştiga...171

9 dec 00:00MapamondSUA: Secretarul Apărării, Mark Esper, sporeşte securitatea la bazele militare, după atacul din Florida

Secretarul american al Apărării, Mark Esper, a anunţat că a cerut forţelor armate să revizuiască securitatea la...184

9 dec 00:00MapamondPoliţia din Hong Kong a arestat 11 persoane pentru „posesie de armă de foc“

Poliţia din Hong Kong a arestat duminică 11 persoane pentru ''posesie de armă de foc fără permis'', cu câteva ore...169

9 dec 00:00MapamondCoreea de Nord a desfăşurat un "test foarte important" la o bază de lansare a rachetelor

Coreea de Nord a anunţat duminică că a efectuat un "test foarte important" la baza sa de lansare a sateliţilor...189

9 dec 00:00MapamondUcraina: 5.000 de manifestanţi împotriva 'capitulării' în faţa Rusiei

Aproximativ 5.000 de manifestanţi au făcut apel duminică la preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski să nu cedeze...178

9 dec 00:00MapamondServiciul de informaţii al armatei ruse, în spatele piratării campaniei lui Macron în 2017

Hackeri având legături cu serviciul de informaţii al armatei ruse (GRU) au fost implicaţi în piratarea unor...180

9 dec 00:00MapamondTurcia: Arestări în timpul unui protest la Istanbul împotriva violenţei asupra femeilor

Poliţia din Istanbul a făcut mai multe arestări duminică la un protest împotriva violenţei asupra femeilor,...178

9 dec 00:00MapamondHong Kong: Sute de mii de manifestanţi au participat la un marş în favoarea drepturilor omului

Sute de mii de demonstranţi s-au strâns duminică pe străzile din Hong Kong pentru un marş în favoarea drepturilor...162

9 dec 00:00MapamondIndia: 43 de persoane au murit din cauza unui incendiu la o fabrică din New Delhi

Cel puţin 43 de persoane au decedat duminică din cauza unui incendiu izbucnit într-o fabrică din capitala Indiei,...167

9 dec 00:00MapamondCambridge Analytica şi-a înşelat într-adevăr utilizatorii, conchide o anchetă americană

Autorităţile americane au declarat că firma britanică Cambridge Analytica, cunoscută pentru scandalul deturnării...178

Sănătate
9 dec 00:00SănătateGhimbirul: proprietăți, beneficii și recomandări pentru o viață sănătoasă

Ghimbirul este un aliment cu proprietăți și beneficii deosebite asupra sănătății organismului, atestat de studii...253

9 dec 01:18SănătateAcțiune de donare de sânge în Năvodari

Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța și Primăria Orașului Năvodari organizează joi, 12 decembrie,...279

7 dec 00:00SănătateȚigări normale sau electroice? Iată care sunt riscurile la care vă expuneți!

Orice cantitate de fum este nocivă pentru sănătate, aceasta este premisa de la care se poate porni acest subiect...583

4 dec 00:34SănătateDSP Constanța, informare cu privire la Hepatita A

Hepatită virală A este o boală infecțioasă, cu transmitere pe cale digestivă (fecal-orală), încadrată în...2350

4 dec 00:56SănătateA dat Ministerul Sănătății în judecată: este captiv în propria casă, din cauza unei boli cumplite

Un constănțean își cere dreptul la viață! Rozaceea a pus stăpânire pe viața lui și cere ajutor! Este o boală...1504

3 dec 02:06SănătateSe caută mame voluntare pentru copiii singuri din spitale

În România, 2 copii sunt părăsiți în spitale în fiecare zi, potrivit statisticilor oficiale. Nu numai ei sunt...893

2 dec 22:04SănătateAcțiune de donare de sânge în Negru Vodă!

Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța și Primăria Orasului Negru Vodă organizează sâmbătă 07...544

2 dec 21:44SănătateRelatarea unei mămici care a ajuns la Spitalul Judeţean Constanţa: 'Vă recomand să mergeţi cu încredere...'

De-a lungul timpului, la adresa Spitalului Judeţean Constanţa au existat numeroase critici din partea pacienţilor:...4157

30 noi 03:17SănătateSecție de Radioterapie, la Constanța. Când devine funcțională!

La începutul anului, autoritățile locale promiteau că Secția de Radioterapie a Spitalului Județean Constanța va...1844

29 noi 01:20SănătateSpitalul Județean, în doliu. Doctorul Constantin Tica a MURIT

Doliu la Spitalul Județean Constanța. Șeful clinicii de chirurgie și ortopedie pediatrică, Constantin Tica, a...47205