rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 28 octombrie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

CONSTĂNŢENII pot depune CERERILE pentru AJUTORUL de ÎNCĂLZIRE

Constănțenii pot depune începând de mâine cererile și declarațiile pe proprie răspundere pentru a beneficia de ajutorul de încălzire a locuinței și pentru suplimentul de energie. Iată care sunt categoriile de ajutoare:

1. Ajutorul pentru încălzirea cu energie termică în sistem centralizat se acordă familiilor și persoanelor singure care se încadrează în prevederile Legii 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.

Mențiuni foarte importante: Ajutorul pentru energia termică în sistem centralizat se acordă doar în limita unor consumuri maxime stabilite de guvern, în funcție de lună și de numărul de camere, după cum urmează:

Tabel cu consumuri maxime pentru care se acordă ajutorul

Valoare Ajutor = procent ajutor Guvern x consumul defalcat de asociația de proprietari pe consumatori individuali sau consumul titularului de contract individual de furnizare ( Gcal ) x prețul local pentru populație al gigacaloriei ( Gcal ).

Notă: În situația în care consumul efectiv realizat la căldură este mai mic decât consumul maxim compensat (din tabel), în formula de calcul de mai sus se trece consumul efectiv realizat; în situația în care consumul efectiv realizat este mai mare sau egal cu consumul maxim compensat (vezi tabelul), în formula de mai sus se trece consumul maxim compensat (din tabelul de mai sus).

2. Ajutorul pentru încălzirea cu combustibil solid se acordă familiilor și persoanelor singure care se încadrează în prevederile Legii 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.

3. Ajutorul pentru încălzirea cu gaze naturale se acordă familiilor și persoanelor singure care se încadrează în prevederile Legii 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.

4. Ajutorul pentru încălzirea locuinței cu energia electrică (dispozitive de încălzire autorizate pe energie electrică sau centrală termică cu funcționare electrică trifazată) se acordă familiilor și persoanelor singure și îndeplinesc toate condițiile de acordare.

Condiții de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinței

5.1 Lista bunurilor care se iau în calcul la stabilirea dreptului la ajutor de încălzire (deținute în proprietate sau folosință)

Notă: - bunurile se iau în calcul cumulat, pentru întreaga familie pentru care se solicită ajutorul de încălzire. Deținerea a cel puțin unuia dintre bunurile menționate mai jos conduce la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței.

Bunuri imobile

1 Clădiri sau spatii locative, altele decât locuința de domiciliu și anexele gospodărești; se iau în calcul inclusiv cotele indivize (procente), indiferent de mărimea acestora.

2 Terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depășesc 1.000 mp în zona urbană și 2.000 mp în zona rurală.

Bunuri imobile ( aflate în stare de funcționare)

1 Autoturism/autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum și pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile;

2 Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;

3 Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze;

4 Șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepția bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervația Biosferei ”Delta Dunării”;

5 Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;

6 Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale;

7 Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric.

Depozite bancare

1 Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei

Terenuri/animale și / sau păsări

1 Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.

5.2. Acte necesare în vederea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței

Toți solicitanții de ajutor de încălzire, indiferent de tipul acestuia (energie termică în sistem centralizat, gaze naturale, combustibil solid/petrolier, energie electrică), este obligatoriu să depună, pe lângă formularul de cerere, următoarele acte doveditoare:

A. Acte doveditoare privind locuința pentru care se solicită ajutorul pentru încălzire:

Dovada privind modalitatea în care solicitanții de ajutor de încălzire locuiesc la adresa menționată in formularul de cerere se face, după caz, cu unul din următoarele documente doveditoare (în copie):

- contract de vânzare-cumpărare;

- contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreținere sau cu drept de habitație / uzufruct;

- contract de închiriere (înregistrat la administrația financiară și valabil);

- certificat de moștenitor;

- contract de comodat;

- contract de concesiune;

- împuternicirea notarială dată de proprietarul locuinței pentru membrii săi de familie care locuiesc în locuința sa.

Notă: contractul de comodat nu trebuie autentificat la notar; toate contractele, de orice tip, trebuie să fie valabile.

B. Acte doveditoare privind componența familiei

Pentru fiecare din membrii familiei menționați în formularul de cerere se vor depune următoarele documente (în copie):

- buletin de identitate / carte de identitate / carte de identitate provizorie pentru persoanele cu vârsta peste 14 ani; este obligatoriu ca toate persoanele menționate în formularul de cerere să aibă înscrisă în actele de identitate adresa la care solicita ajutorul pentru încălzire (mutația sau viza de reședința);

- certificate de naștere pentru persoanele cu vârsta sub 14 ani.

Notă: actele de identitate trebuie să fie valabile.

C. Acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei

Se vor atașa actele doveditoare menționate în coloana “acte doveditoare” de la cap. 5 din formularul de cerere, pentru toate persoanele menționate în cerere care realizează categoriile respective de venituri, respectiv:

- pentru categoriile de venituri de la codurile 4, 5, 6, 7, 44, 46, 79, 80 se vor depune adeverințe eliberate de angajator pentru fiecare persoana trecuta în formularul de cerere care realizează categoria respectiva de venit; se vor declara veniturile nete realizate în luna anterioară completării si semnării cererii (data cererii trecută pe aceasta de către titular); Exemplu: dacă data completării cererii este în luna octombrie, adeverințele de venit trebuie să certifice veniturile realizate în luna septembrie etc.

- pentru categoriile de venituri de la codurile 9, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 73, 75 se vor depune copie după mandat poștal/extras de cont/decizie pentru fiecare persoană trecută în formularul de cerere care realizează categoria respectiva de venit;

- pentru categoriile de venituri de la codurile 1, 2, 3, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 se vor depune adeverințe eliberate de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța (sediul de pe str. Tulcei nr. 4, program de primit cereri zilnic intre orele 8:30 – 15:30, de luni pana vineri) pentru fiecare persoana trecuta in formularul de cerere care realizează categoria respectiva de venit; Pentru veniturile obținute din activități independente sau agricole se va lua în calcul venitul estimat conform ultimei declarații depusa la Direcția Generală a Finanțelor Publice (în acest sens, se va atașa la dosarul de cerere copie după aceasta declarație);

- pentru categoriile de venituri de la codul 72 se vor depune copii după contractele de muncă;

- pentru categoriile de venituri de la codul 74 se vor depune copii după hotărârea judecătorească;

- pentru categoriile de venituri de la codurile 76, 77, 78 se vor depune adeverințe eliberate de instituțiile competente;

La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de șomaj, indemnizații, alocații și ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligații legale de întreținere și alte creanțe legale, cu excepția:

a) alocației pentru susținerea familiei, prevăzută de Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) alocației de stat pentru copii, prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

c) bugetului personal complementar lunar și a prestațiilor sociale prevăzute la art. 58 alin. (4) lit. b) și, respectiv, alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) burselor școlare, a drepturilor acordate în baza art. 51 alin. (2) și art. 85 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

e) stimulentului educațional oferit, potrivit prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările ulterioare, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate;

f) sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor și a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție socială «Bani de liceu», cu modificările și completările ulterioare;

g) veniturilor obținute din activitățile cu caracter ocazional desfășurate de zilieri în condițiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

h) sumelor ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar pentru situații excepționale.

i) sumelor primite de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social pentru participarea la programe de formare profesională organizate în condițiile legii, dacă acestea nu sunt considerate venituri salariale potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

ATENTIE!

În situația in care veniturile realizate de membrii familiei menționați în formularul de cerere sau de persoană singură sunt anuale sau periodice, pentru stabilirea venitului net lunar se calculează media lunară a acestora în raport cu perioada pentru care au fost acordate;

Persoanele care beneficiază de pensii trebuie să declare toate tipurile de pensii pe care le primesc.

Persoanele care beneficiază de ajutor de șomaj trebuie să declare cuantumul ajutorului încasat în luna anterioară depunerii cererii și trebuie să depună un nou formular de cerere actualizat în momentul în care încetează dreptul la ajutorul de șomaj.

Se declară toate tipurile de alocații și indemnizații dar nu se solicita adeverințe de la Agenția Județeană de Plăti și Inspecție Socială pentru alocația de stat, alocația de plasament, indemnizații de hrană;

Salariații Direcției generale de asistență socială Constanța, asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, medicii și asistenții medicali de la cabinetele școlare și de la grădinițe nu trebuie să depună adeverințe de venit eliberate de D.G.A.S. Constanța, dar declară toate veniturile nete obținute;

Veniturile obținute din străinătate se declara la codul de venit 70 de la cap. 5 din formularul de cerere, atașându-se copie după contractul de muncă;

D. Alte acte doveditoare

- copie după cartea de identitate sau talonul autoturismului/autoturismelor (din care să reiasă anul de fabricație), aflate în stare de funcționare, deținute de toți membrii familiei menționați în formularul de cerere;

Atenție! Chiar dacă autoturismul are vechime mai mare de 10 ani, trebuie dovedit acest lucru prin actul menționat mai sus.

- copie după actul de proprietate al bunurilor deținute de toate persoanele menționate în formularul de cerere, bunuri care sunt specificate la cap. 5 – bunuri imobile, bunuri mobile aflate în stare de funcționare;

- copie după ultima factură de plată pentru abonații individuali RADET, ENGIE sau ENEL, în funcție de modalitatea de încălzire;

- adeverință de la Asociația de proprietari pentru abonații Radet sau Engie (după caz), din care să rezulte numele și numărul persoanelor care locuiesc efectiv la adresa pentru care se solicită acordarea ajutorului pentru încălzire, sunt trecute în cartea de imobil și sunt luate în calcul la plata cheltuielilor de întreținere, precum și numărul de camere al locuinței - original, semnat și ștampilat;

- se iau în calcul și se bifează în formularul de cerere la “Clădiri sau spatii locative, altele decât locuința de domiciliu și anexele gospodărești” inclusiv cotele indivize (procente), indiferent de mărimea acestora.

Toate actele doveditoare, împreuna cu formularul de cerere, se vor introduce într-un dosar cu șină. Asociațiile de locatari/proprietari vor depune câte un dosar pentru fiecare familie/persoană solicitantă. Se completează obligatoriu pe ultima pagină din formularul de cerere, care sunt actele care au fost depuse la dosar.

II Suplimentul pentru energie

Familiile al căror venit net mediu/membru de familie este de până la 1.386 lei și persoanele singure ale căror venit net este de până la 2.053 lei beneficiază lunar, inclusiv în perioada sezonului rece, de un supliment pentru energie în sumă fixă, acordat în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate, în cuantum de:

a) 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică;

b) 10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale;

c) 10 lei/lună pentru consumul de energie termică;

d) 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri.

Suplimentul pentru energie se acordă lunar, pe tot parcursul anului, și se plătește astfel:

a) furnizorului, dar nu mai mult decât consumul facturat, în cazul suplimentului prevăzut la alin. (1) lit. a)-c);

b) direct titularului, în cazul suplimentului prevăzut la alin. (1) lit. d).

Suplimentul pentru energie poate fi solicitat împreună cu ajutorul pentru încălzirea locuinței sau separat, atunci când sunt îndeplinite condițiile de acordare a ajutorului pentru încălzire.

Suplimentul pentru energie se acordă cumulat în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate.

În situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună.

Exemplu: o familie cu 5 membri și venituri de de 199 lei/persoană care utilizează pentru încălzire energie termică în sistem centralizat, pentru iluminat și aparate electrocasnice utilizează energie electrică și pentru prepararea hranei utilizează gazele naturale, poate beneficia de:

- ajutor pentru încălzirea locuinței în perioada sezonului rece potrivit venitului realizat, al numărului de camere;

- supliment pentru energie termică în cuantum de 10 lei/lună;

- supliment pentru gaze naturale în cuantum de 10 lei/lună;

- supliment pentru energie electrică în cuantum de 30 lei/lună.

MENTIUNI FOARTE IMPORTANTE

- se vor respinge cererile care nu sunt completate corect, lizibil, care nu sunt semnate (pe toate paginile unde se solicită acest lucru) și pe care nu a fost trecută data completării;

- se vor respinge cererile la care se vor constata, în urma verificării declarațiilor privind veniturile/bunurile deținute de toate persoanele menționate în formularul de cerere, nereguli (fals în declarații);

- în urma verificării cu baza de date de la Casa Județeană de Pensii, se vor respinge cererile în care nu au fost menționate toate tipurile de pensii, la codul de venit corespunzător;

- în urma verificării cu baza de date de la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, se vor respinge cererile în care nu au fost trecut ajutorul de șomaj, la codul de venit corespunzător;

- în cazul respingerii cererii, solicitantul poate venit cu o noua cerere (dosar), cu condiția remedierii problemelor semnalate (caz în care va beneficia de ajutor începând cu luna următoare);

- în urma verificării cu baza de date de la Evidenta Populației se vor respinge cererile în care au fost menționate persoane decedate sau se vor înceta drepturile la ajutor de încălzire în situația în care nu a fost anunțat decesul unei persoane în termen de 5 zile de la data evenimentului;

- orice modificare atât în componenta familiei, cât și în veniturile acesteia sau în bunurile deținute, se declara în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data producerii modificării, prin completarea unui nou formular de cerere, la care se anexează doar actele care dovedesc modificarea.

Formularele de cerere și declarație pe propria răspundere pot fi descărcate de pe site-urile Primăriei municipiului Constanța și al Direcției Generale de Asistență Socială Constanța ( Ajutoare pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2021 – 2022 ) sau pot fi ridicate începând cu data de 21.10.2021 din următoarele locații:

- Clubul pentru pensionari situat pe strada Duiliu Zamfirescu, nr. 4;

- Clubul pentru pensionari situat pe Șoseaua Mangaliei, nr. 86A;

- Clubul pentru pensionari situat pe strada Zorelelor, nr. 69bis ( intersecție cu b-dul Mamaia );

- Sediul administrativ al Campusului social Henri Coandă.

Termene si condiții de depunere

Cererile se depun după cum urmează:

1. Cei care se încălzesc cu energie termică furnizată în sistem centralizat (asociațiile de locatari/proprietari sau persoanele fizice cu contracte individuale încheiate cu RADET Constanța) vor depune cererile la Clubul pentru pensionari situat pe strada Duiliu Zamfirescu, nr. 4 ( intrarea dinspre parcare), telefon: 0341454669, de luni până vineri, în intervalul orar 8.00 – 14.00.

2. Cei care se încălzesc cu gaze naturale sau energie electrică vor depune cererile la Clubul pentru pensionari situat pe strada Duiliu Zamfirescu, nr. 4 ( intrarea din față), telefon: 0341454669, de luni până vineri, în intervalul orar 8.00 – 14.00.

3. Cei care se încălzesc cu combustibil solid vor depune cererile la Clubul pentru pensionari situat pe strada Duiliu Zamfirescu, nr. 4 ( intrarea dinspre parcare), telefon: 0341454669, de luni până vineri, în intervalul orar 8.00 – 14.00.

4. Cei care se încălzesc cu energie electrică și domiciliază în Cartierul social Henri Coandă vor depune cererile le sediul administrativ al campusului de luni până vineri, în intervalul orar 8.00 - 14.00.

Dosarele pentru obținerea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței pot fi depuse on line la adresa de e-mail ajutoareincalzire@dgas-ct.ro .

Pentru orice nelămuriri sunați la numerele de telefon: 0341454669 și 0341448530, sau trimiteți email pe adresa ajutoareincalzire@dgas-ct.ro .

Termenele lunare de depunere a solicitărilor noi de ajutor de încălzire sunt: până pe data de 20 a fiecărei luni pentru a putea fi luați în evidență cu luna respectivă (pentru a beneficia începând cu luna noiembrie 2021, cererile se depun până pe data de 20 noiembrie inclusiv).

Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinței sunt obligați să comunice primarului orice modificare intervenită în componența familiei și a veniturilor acesteia în termen de 5 zile de la data modificării. Modificările sau, după caz, încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței se fac începând cu luna următoare celei în care au intervenit.

Familiile sau persoanele singure care au încheiat contracte individuale cu furnizorul de energie termică (RADET) sau gaze naturale (ENGIE), precum și cei care se încălzesc cu lemne de foc sau curent electric, depun cererile individual, iar familiile sau persoanele singure care fac parte din asociații de locatari/proprietari depun prin intermediul reprezentantului asociației.

Definiții:

1. Consumator vulnerabil de energie denumit în continuare consumator vulnerabil - persoana singură/familia care, din motive de sănătate, vârstă, venituri insuficiente sau izolare față de sursele de energie, necesită măsuri de protecție socială și servicii suplimentare pentru a-și asigura cel puțin nevoile energetice minimale.

2. Venit net mediu pe membru de familie = suma tuturor veniturilor nete ale persoanelor din familie (realizate în luna anterioară depunerii cererii) împărțită la numărul total de membri din familia respectivă;

3. Venit net total al persoanei singure = suma tuturor veniturilor nete ale persoanei singure (realizate în luna anterioară depunerii cererii).

4. Consum mediu lunar de energie termică - cantitatea de energie termică, măsurată în gigacalorii, necesară încălzirii locuinței, stabilită pentru persoana singură/familie, pe tip de apartament/locuință, în funcție de zona de temperatură.

5. Familie - soțul, soția, precum și alte persoane, indiferent dacă între acestea există sau nu relații de rudenie, care au același domiciliu ori reședință și/sau care locuiesc și gospodăresc împreună ori, după caz, sunt înscrise în cartea de imobil și sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreținere a locuinței.

6. Persoană singură - persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, care locuiește singură și nu se mai află în întreținerea părinților, precum și persoana cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani, care locuiește și se gospodărește singură și are capacitate de exercițiu anticipată, potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.

7. Locuință de domiciliu sau de reședință, denumită în continuare locuință - construcția cu destinația de locuință aflată în proprietatea titularului ajutorului ori închiriată sau asupra căreia acesta exercită un drept de folosință în condițiile legii, situată la adresa înscrisă în actele de identitate ale membrilor de familie sau, după caz, adresa la care persoanele sunt înscrise în cartea de imobil și sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreținere a locuinței. Se asimilează locuinței de domiciliu sau de reședință și locuința de necesitate, precum și locuința socială, astfel cum sunt acestea definite potrivit prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și, după caz, locuințele situate în așezări informale. Nu se consideră locuință instituțiile de asistență socială sau alte așezăminte cu caracter social, inclusiv cele înființate și administrate de cultele religioase, asociațiile sau grupurile religioase.

8. Titular al ajutorului - reprezentantul familiei sau, după caz, persoana singură care îndeplinește condițiile legale de acordare a măsurilor prevăzute la lit. h) și i), solicită acordarea acestora și poate fi, după caz: proprietarul locuinței, succesorul de drept al acestuia, persoana care a înstrăinat locuința în baza unui contract cu clauză de întreținere sau cu rezerva dreptului de abitație/uzufruct, titularul contractului de închiriere, comodat, concesiune al acesteia ori alt membru de familie major și împuternicit de proprietarul locuinței sau de titularul contractului de închiriere ori, după caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani sau al persoanelor prevăzute la art. 43 alin. (1) lit. b) și art. 178 lit. a) și b) din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare.

9. Ajutor pentru încălzirea locuinței - măsură care are drept scop sprijinul financiar, suportată din bugetul de stat și/sau, după caz, din bugetele locale, destinată consumatorilor vulnerabili, care are drept scop acoperirea integrală sau, după caz, a unei părți din cheltuielile cu încălzirea locuinței. Ajutorul se acordă pentru consumatorii vulnerabili de energie termică în sistem centralizat, energie electrică, gaze naturale, combustibili solizi și/sau petrolieri. Acesta se acordă numai pentru un singur sistem de încălzire, acesta fiind cel principal utilizat.

10. Supliment pentru energie - măsura care are drept scop sprijinul financiar, suportată din bugetul de stat și/sau, după caz, din bugetele locale, destinată consumatorilor vulnerabili, care are drept scop acoperirea integrală sau, după caz, a unei părți din cheltuielile cu iluminatul locuinței, susținerea facilităților de gătit și asigurarea apei calde în locuință, asigurarea continuității în alimentare a echipamentelor electrice de care depinde viața persoanelor, din motive de sănătate, și utilizarea mijloacelor de comunicare care presupun utilizarea de energie.

Declararea unui număr mai mare de membri de familie sau a unor venituri mai mici decât cele reale, în scopul vădit de a obține foloase materiale necuvenite, constituie infracțiune de fals, uz de fals sau înșelăciune, după caz, și se pedepsește potrivit dispozițiilor codului penal.

Declararea incorectă a componenței familiei, a veniturilor membrilor acesteia, precum si a bunurilor deținute, precum și necomunicarea oricărei modificări intervenită în componența familiei și a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data la care a intervenit modificarea, se sancționează cu amendă între 500 si 2000 lei.

V.S.

joi, 14 octombrie 20211067
SKINMED CLINIC, Centrul de Excelență Dermatologie București
GANDUL.RO
Cum se intră la Kaufland, după introducerea noilor restricții! Magazinul a făcut anunțul
Comentarii

01???(14 oct 08:54)
Formularul ptr subventie de unde se ridica? Este la fel ca anul trecut?
03Atentie(14 oct 07:39)
Daca aveti in banca 3000 lei , nu faceti cerere!
21Sa-si ia ei tamaie si lumanari(14 oct 05:52)
O las pe presedinta blocului sa fure ia tot,sa isi ia ea toate ajutoarele de caldura cu grupul lor infractional. Il are pe fisu avocat.Nu iau niciun ajutor chiar daca am dreptul cu mama mea.Decat sa ma milogesc la presedinta blocului care imi poarta dusmanie,mai bine mor de frig in casa si nu ma duc sa bat la usa pesedelei sa ma caciulesc.
mai mult...Local
28 oct 00:05LocalAccident rutier în Cumpăna. Un BICICLIST a fost RĂNIT

Militarii din cadrul ISU Dobrogea au fost solicitați, miercuri, 27 octombrie a.c., să intervină în Cumpăna, pe...233

28 oct 00:05LocalCoronavirus: 3.132 de persoane, verificate de polițiștii constănțeni, în ultimele 24 de ore123
28 oct 01:08LocalCoronavirus: 6.451 de noi vaccinări, la Constanța, în ultimele 24 de ore196
28 oct 00:05LocalÎncă 14 DECESE la Constanța din cauza COVID-19

Până miercuri, 27 octombrie a.c., 46.015 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat, la...271

28 oct 00:07LocalConsilierii locali din Medgidia, convocați în ședință. Iată ordinea de zi170
28 oct 00:07LocalOrdinea de zi a Consiliului Local, SUPLIMENTATĂ din nou184
28 oct 20:10LocalSIRIENII de la Building Expert Top Construct KS mai vor DOUĂ etaje la imobilele pe care le dețin în MAMAIA

Societatea Building Expert Top Construct KS SRL ce deține două imobile în Mamaia Nord a solicitat două avize pentru...59

28 oct 00:06LocalDe BEAT ce ERA, a UITAT că e în CARANTINĂ şi a BUŞIT MAŞINA1052
28 oct 00:06LocalAMENZI pe BANDĂ RULANTĂ la Constanța pentru nerespectarea măsurilor impuse de pandemie508
28 oct 00:06LocalBĂRBAT CONDAMNAT pentru conducere fără permis, ESCORTAT şi ÎNCARCERAT la Poarta Albă

un bărbat, de 42 de ani, pe numele căruia Judecătoaria Medgidia a emis un mandat de executare a pedepsei de 2 ani și...188

28 oct 00:06LocalSpitalul Mangalia este ocupat aproape în totalitate de pacienți COVID201
28 oct 00:06LocalCOVID-19: 602 NOI CAZURI de INFECTARE la CONSTANȚA985
Vremea
6.4°6.4° - 10.6° miercuri, 27 octombrie 2021
ConstanțaUmiditate: 70%
Vânt: 3.03 m/s
Presiune: 1027 milibari

Loto
6/4933512271624
5/40315362217
joker64523221713
Horoscop
mai mult...SPSportRT
28 oct 00:00SportFCSB ar putea bifa o nouă mutare importantă: „E excepțional, nu mă pot împotrivi transferului”

Jean Vlădoiu, președintele celor de la FC Argeș, vrea să meargă până la capăt în Cupa României. Crede că e...51

28 oct 14:49SportÎncă un club din Liga 1 a cerut intrarea în insolvență

Academica Clinceni, ultima clasată din Liga 1, a cerut miercuri intrarea în insolvență. Formația din Iflov are doar...50

28 oct 00:00SportTenis: Simona Halep - Unul dintre obiectivele mele este să văd dacă pot reintra în Top 10

Jucătoarea de tenis Simona Halep, numărul 18 WTA, a afirmat că unul dintre obiectivele pe care şi le-a propus în...37

28 oct 00:00SportTenis: Stefanos Tsitsipas şi Alex Zverev, calificaţi în optimi la Viena

Grecul Stefanos Tsitsipas şi germanul Alex Zverev, primii doi favoriţi ai turneului de tenis de la Viena (ATP 500),...41

Local
28 oct 20:10LocalSIRIENII de la Building Expert Top Construct KS mai vor DOUĂ etaje la imobilele pe care le dețin în MAMAIA

Societatea Building Expert Top Construct KS SRL ce deține două imobile în Mamaia Nord a solicitat două avize pentru...59

28 oct 00:06LocalDe BEAT ce ERA, a UITAT că e în CARANTINĂ şi a BUŞIT MAŞINA

Polițiști din cadrul Serviciului Rutier au identificat, în jurul orei 19.30, la data de 26 octombrie a.c., un...1052

28 oct 00:06LocalAMENZI pe BANDĂ RULANTĂ la Constanța pentru nerespectarea măsurilor impuse de pandemie

508

28 oct 00:05LocalÎncă 14 DECESE la Constanța din cauza COVID-19

Până miercuri, 27 octombrie a.c., 46.015 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat, la...271

28 oct 00:07LocalConsilierii locali din Medgidia, convocați în ședință. Iată ordinea de zi

Consilierii locali ai municipiului Medgidia vor participa la ședința ordinară care se va desfășura joi, 28...170

28 oct 00:07LocalOrdinea de zi a Consiliului Local, SUPLIMENTATĂ din nou

Alte trei proiecte de hotărâre vor ajunge pe ordinea de zi a Consiliului Local Municipal în cadrul ședinței...184

28 oct 00:06LocalBĂRBAT CONDAMNAT pentru conducere fără permis, ESCORTAT şi ÎNCARCERAT la Poarta Albă

un bărbat, de 42 de ani, pe numele căruia Judecătoaria Medgidia a emis un mandat de executare a pedepsei de 2 ani și...188

28 oct 00:06LocalSpitalul Mangalia este ocupat aproape în totalitate de pacienți COVID

La Spitalul Municipal Mangalia, cele 121 de paturi sunt ocupate aproape în totalitate de pacienți infectați cu noul...201

28 oct 00:06LocalCOVID-19: 602 NOI CAZURI de INFECTARE la CONSTANȚA

985

Politică
28 oct 00:01PoliticăReacția lui Cîţu după ce PNL, USR și UDMR nu au reușit să treacă certificatul verde prin Senat

Premierul interimar Florin Cîţu, preşedinte al PNL, a declarat miercuri că va avea grijă ca parlamentarii liberali...467

28 oct 00:02PoliticăSondaj Avangarde: PSD pe primul loc, urmat de PNL și AUR

Un sondaj Avangarde realizat în perioada 17-26 octombrie indică faptul că dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri...447

28 oct 00:02PoliticăOrban: Ciucă și Cîțu cerșesc voturi de la PSD

236

28 oct 00:02PoliticăDeputatul PSD Dumitru Coarnă, fost polițist, JEFUIT în parcarea unui supermarket

Deputatul PSD Dumitru Coarnă a fost jefuit în parcarea unui supermarket. Fost polițist, Coarnă a avut o problemă cu...768

28 oct 01:02PoliticăMarcel Ciolacu: 'Credeți că este decizional în ceea ce se întâmplă în acest moment în România?'

Marcel Ciolacu a declarat miercuri că liderul PNL Florin Cîțu nu este cel care decide în acest moment cu privire la...266

28 oct 01:03PoliticăDan Barna spune că USR nu este Hopa-Mitică în negocierile PNL cu PSD

209

Interviuri
22 oct 00:04InterviuriFlorin CHELARU va REZOLVA problema alunecării de teren de la Piața de Pește! Video

Florin Chelaru, primarul orașului Năvodari, a fost prezent în studioul Replica de Constanța. În cadrul interviului...2423

22 oct 00:04InterviuriArh. Cristiana POPESCU, USR: REGISTRUL SPAȚIILOR VERZI trebuia făcut de MULT TIMP! Video

Cristiana Popescu, consilier local USR, este unul dintre puținii oameni din Consiliul Local care se pricep la urbanism....1290

16 oct 00:08InterviuriDr. Constantin DINA: VACCINUL pe bază de ARN Mesager oferă cea mai mare PROTECȚIE! Video

7775

16 oct 00:08InterviuriBOURCEANU, PNL: Am avut un primar Mazăre care se ocupa de Mamaia și un Făgădău care se BARICADA în BIROU! VIDEO

Septimiu Bourceanu, senator și președintele Organizației Municipale a PNL Constanța, este dezamăgit de ceea ce se...2846

8 oct 00:09InterviuriPrefectul COȘA: Constanța va intra în CARANTINĂ de NOAPTE deocamdată, nu în LOCKDOWN! Video

Până joi, 7 octombrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.318.367 de cazuri de infectare cu noul...8643

7 oct 00:07InterviuriLucian LUNGOCI, un posibil CANDIDAT la Primăria Constanța. VIDEO

2193

Monden
28 oct 00:00MondenAdele a anunţat datele pentru concertele pe care le va susţine la Londra în 2022

Adele a anunţat datele pentru concertele pe care le va susţine la Londra în 2022, acestea fiind primele show-uri live...35

28 oct 13:42MondenAl cincilea sezon al serialului 'The Crown' va include o adaptare a interviului exploziv acordat de prinţesa Diana în 1995

Cel de-al cincilea sezon al serialului dramatic "The Crown", produs de platforma Netflix, va conţine o adaptare a...38

28 oct 00:00MondenPremiera unui documentar pe teme de mediu narat de Alec Baldwin, amânată

37

28 oct 00:00MondenFilmul 'E stata la mano di Dio', de Paolo Sorrentino, va reprezenta Italia la premiile Oscar din 2022

Ultimul film al lui Paolo Sorrentino, "E stata la mano di Dio" ("The Hand of God"), va reprezenta Italia la cea de-a...31

28 oct 00:00MondenComediantul Mort Sahl a încetat din viaţă la 94 de ani

Comediantul american Mort Sahl, considerat părintele satirei politice moderne, a încetat din viaţă la vârsta de 94...38

28 oct 14:16MondenActorul Papil Panduru, soțul regretatei regizoare Cătălina Buzoianu, a murit

524

Mapamond
28 oct 00:50MapamondVilă de vânzare cu 500.000.000 de euro: Elementul care o face specială

O vilă din Roma cu unica pictură murală creată de maestrul italian Caravaggio este scoasă la vânzare pentru...219

28 oct 00:50MapamondTurcia, acuzată de către Grecia după ce patru copii s-au înecat într-un naufragiu

Grecia a acuzat marţi Turcia după un nou naufragiu al unei ambarcaţiuni cu migranţi în urma căruia patru copii au...123

28 oct 00:50MapamondEgiptul ridică starea de urgenţă instaurată în 2017

125

28 oct 00:52MapamondChina carantinează un oraș cu 4 milioane de locuitori

Autorităţile chineze au impus marţi carantină în Lanzhou (nord-vest), care numără patru milioane de locuitori,...149

28 oct 00:51MapamondDonald Trump Jr vinde tricouri online cu mesajul: ”Armele nu ucid oameni, Alec Baldwin ucide oameni”

Fiul fostului președinte american profită de pe urma situației nefericite prin care trece marele actor. Donald Trump...216

28 oct 00:51MapamondCEDO: Atribuirea automată unui copil a numelui tatălui, urmat de cel al mamei, este discriminatorie

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a decis marţi ca fiind "discriminatorie" atribuirea automată unui copil,...159

28 oct 00:49MapamondVAL de agresiuni sexuale în Armata Marii Britanii: date alarmante rezultate în urma unui studiu făcut

Femeile care activează în armata Marii Britanii se confruntă cu un risc considerabil de hărţuire emoţională,...141

28 oct 00:49MapamondMutațiile gripei aviare, noul pericol care pândește omenirea după SARS-Cov-2

Creşterea numărului de persoane infectate cu gripă aviară în China în acest an stârneşte îngrijorare în...253

28 oct 00:49MapamondTeheranul se confruntă cu cea mai gravă secetă din ultima jumătate de secol

129

Sănătate
28 oct 12:51Sănătate50.000 de doze de tratament anti-Covid de la laboratorul american Merck vor fi livrate în Franţa

Franţa a comandat 50.000 de doze de medicament anti-COVID-19 de la laboratorul american Merck, a anunţat marţi...303

28 oct 12:50SănătateValeriu Gheorghiță explică de ce s-a prelungit valabilitatea vaccinului Pfizer

Valeriu Gheorghiță a explicat marți, într-o conferință de presă, motivul pentru care s-a prelungit termenul de...958

28 oct 12:51SănătatePandemia este 'departe de a se fi terminat', potrivit comitetului de urgenţă al OMS

222

28 oct 00:00SănătateUn pansament cu biopolimer ar putea vindeca leziunile cronice

Oamenii de știință de la Universitatea de Stat din Michigan dezvoltă un pansament practic, ieftin, cu biopolimeri,...37

28 oct 00:58SănătateDe ce amidonoasele sunt importante în alimentație?

Amidonoasele (alimente care conțin amidon) sunt o parte esențială a unei diete hrănitoare, o sursă vitală de...33

28 oct 12:50SănătateMedic: Persoanele care au trecut prin boală ar putea face un episod mai sever dacă nu se vaccinează

Managerul Spitalului clinic "Dr. Victor Babeş", Simin Florescu, a declarat marţi că persoanele care au fost infectate...1642

28 oct 12:52SănătateTipare genetice ar putea explica de ce unii tineri fără comorbidităţi suferă forme de COVID-19 grave

O echipă de cercetare internaţională a identificat tipare genetice care ar putea explica de ce unele persoanele...549

28 oct 12:52SănătateGheorghiţă: Dacă păstrăm ritmul actual, la final de an vom depăși 70% din populație vaccinată

Dacă se păstrează ritmul actual de vaccinare, la sfârșitul acestui an România va depăși 70% din populație...268

28 oct 12:52SănătateUrmările infectării cu COVID-19: Ceață pe creier și pierderi de memorie

555

Prin accesarea replicaonline.ro, sunteți de acord cu termenii de utilizare și politica de confidențialitate.
ACCEPT