rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 8 iulie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

Klaus Iohannis șochează! Demers anti-românesc

Președintele Klaus Iohannis șochează și face un demers anti-românesc la Curtea Constituțională a României.

Concret, Iohannis a trimis către CCR o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon. „Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a trimis Curții Constituționale vineri, 5 iunie a.c., o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon”, informează Administrația Prezidențială.

Vă prezentăm textul integral al sesizării:

„București, 5 iunie 2020

Domnului VALER DORNEANU

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE

În temeiul dispozițiilor art. 146 lit. a) din Constituție și ale art. 15 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, formulez următoarea SESIZARE DE NECONSTITUȚIONALITATE asupra Legii pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon.

În data de 19 mai 2020, Parlamentul României a transmis Președintelui României, în vederea promulgării, Legea pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon (PL-x nr. 521/2019).

Considerăm că această lege contravine prevederilor constituționale ale art. 1 alin. (4) referitoare la respectarea principului separației puterilor în stat și ale art. 1 alin. (5) în componenta sa referitoare la stabilitatea raporturilor juridice, cât și în cea referitoare la calitatea legii, ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, ale art. 61 alin. (1) teza a doua din Constituție, conform cărora «Parlamentul este […] unica autoritate legiuitoare a țării», ale dispozițiilor constituționale referitoare la domeniile rezervate legilor organice stabilite de art. 73 alin. (3) lit. t) coroborate cu cele ale art. 31 alin. (5), precum și celor ale art. 147 alin. (4) referitoare la obligativitatea erga omnes a deciziilor Curții Constituționale, pentru argumentele pe care le vom prezenta în cele ce urmează.

1. Nerespectarea dispozițiilor constituționale ale art. 1 alin. (4), ale dispozițiilor art. 61 alin. (1) și ale art. 147 alin. (4)

Așa cum rezultă din titlu, precum și din dispozițiile art. 1 ale legii deduse controlului de constituționalitate, obiectul de reglementare îl constituie declararea zilei de 4 iunie ca zi a Tratatului de la Trianon. Apreciem că stabilirea acestui conținut, de o asemenea manieră, denotă caracterul pur enunțiativ al reglementărilor, fără ca obiectul legii să fie determinat în mod clar.

Potrivit jurisprudenței constituționale, legea este definită ca act juridic de putere, are caracter unilateral, dând expresie exclusiv voinței legiuitorului, ale cărei conținut și formă sunt determinate de nevoia de reglementare a unui anumit domeniu de relații sociale și de specificul acestuia. De asemenea, potrivit Curții Constituționale, legea, ca act juridic al Parlamentului, reglementează relații sociale generale, fiind, prin esența și finalitatea ei constituțională, un act cu aplicabilitate generală. Or, în măsura în care domeniul de incidență a reglementării este determinat concret, dată fiind rațiunea intuitu personae a reglementării, aceasta are caracter individual, ea fiind concepută nu pentru a fi aplicată unui număr nedeterminat de cazuri concrete, în funcție de încadrarea lor în ipoteza normei, ci, de plano, într-un singur caz, prestabilit fără echivoc (Decizia nr. 600/2005, Decizia nr. 970/2007, Decizia nr. 494/2013 și Decizia nr. 574/2014).

În jurisprudența Curții Constituționale s-a mai reținut că: „Domeniul de incidență a reglementării este determinat de legiuitor, ea fiind concepută pentru a fi aplicată unui număr nedeterminat de cazuri concrete, în funcție de încadrarea lor în ipoteza normelor edictate. În caz contrar, în măsura în care domeniul de incidență a reglementării este determinat concret, având în vedere rațiuni intuitu personae, legea are caracter individual, fiind aplicabilă unui singur caz prestabilit fără echivoc, și, implicit, își pierde legitimitatea constituțională, încălcând principiul egalității în drepturi a cetățenilor și principiul separației puterilor în stat” (Decizia nr. 249/2018).

Așadar, potrivit jurisprudenței constituționale, o lege trebuie să fie elaborată în conformitate cu Constituția, să reprezinte actul juridic al Parlamentului, să exprime și să reglementeze relații sociale generale. Caracterul normativ al legii impune stabilirea unor dispoziții exprese referitoare la drepturi și obligații ce trebuie stabilite în sarcina destinatarilor normei juridice, dar și a consecințelor nerespectării acestor obligații, prin instituirea de sancțiuni.

În cazul legii supuse controlului de constituționalitate, se poate observa că dispozițiile conținute și, în mod special, cele care ar trebui să constituie obiectul de reglementare, au un caracter pur declarativ, deoarece acestea nu sunt determinate de nevoia de reglementare a unui anumit domeniu de relații sociale și de specificul acestuia, ci sunt, mai degrabă, generate de dorința, de a prestabili, fără echivoc și într-un singur caz, declararea zilei de 4 iunie ca zi a Tratatului de la Trianon. Or, de esența unei legi, ca act juridic al Parlamentului, este însuși caracterul normativ al acesteia, iar nu unul eminamente declarativ, lipsit de efecte juridice. În acest sens, a statuat și Curtea Constituțională: „Chiar în absența unei prevederi prohibitive exprese, este de principiu că legea are, de regulă, caracter normativ, natura primară a reglementărilor pe care le conține fiind dificil de conciliat cu aplicarea acestora la un caz sau la cazuri individuale” (Decizia nr.600/2005).

Însă, în cazul de față, caracterul pur declarativ al legii deduse controlului de constituționalitate, așa cum acesta se poate deduce atât din titlul legii criticate, cât și din dispozițiile de la art. 1, fără a putea constitui în mod efectiv drepturi și obligații, este de natură să determine ambiguități cu privire la efectele pe care legea le-ar putea produce. De aceea, apreciem că o asemenea sferă de reglementare este de esența unei simple declarații[1] a Parlamentului, a unui anunț, fără caracter normativ.

Din dispozițiile art. 2 al legii criticate rezultă că scopul reglementării îl reprezintă marcarea zilei Tratatului de la Trianon prin organizarea, la nivel național și local, de manifestări cultural-educative și științifice consacrate conștientizării semnificației și importanței Tratatului de la Trianon. Astfel, scopul legii criticate nu este unul individualizat, precis determinat, întrucât nu rezultă cu claritate care este interesul social general vizat. Or, legea, prin esența și finalitatea sa constituțională, trebuie să fie un act cu aplicabilitate generală și să vizeze un interes general al societății. Însă, în cazul de față, legea supusă controlului de constituționalitate are o arie de aplicabilitate circumstanțiată asupra declarării zilei de 4 iunie ca zi a Tratatului de la Trianon. Sfera de incidență a reglementării, calificată astfel prin scopul său și determinată în acest mod de legiuitor, dispune într-un domeniu ce intră, de fapt, în competența de reglementare a autorităților administrative publice centrale, iar nu în cea a Parlamentului, care nu poate să legifereze „în scopul marcării Zilei Tratatului de la Trianon” și să prevadă desfășurarea unor manifestări organizate la nivel național și local, „consacrate conștientizării semnificației și importanței Tratatului de la Trianon”.

Ținând cont de toate aceste aspecte, considerăm că instrumentul juridic prin intermediul căruia este realizat acest act de declarare a zilei de 4 iunie, Ziua Tratatului de la Trianon este unul eronat, întrucât această declarație per se nu poate fi impusă și/sau realizată printr-o lege, ca act juridic al Parlamentului, ci se poate realiza doar printr-un act de nivel secundar, executiv/administrativ ori poate îmbrăca, eventual, forma unei declarații cu caracter politic.

Prin urmare, regimul juridic privind declararea unor asemenea zile nu se încadrează în ipoteza reglementării de ordin primar, astfel încât acesta nu se poate impune printr-o lege.

De aceea, învederăm faptul că Parlamentul, acționând în acest fel și arogându-și competența de legiferare, în condițiile, domeniul și cu finalitatea menționată, a acționat ultra vires, intrând în aria de competență a autorității executive, singura cu atribuții în domeniul sus-menționat, printr-un act de reglementare secundară, care să se subsumeze competenței autorității administrației publice centrale.

În acest sens, este și jurisprudența Curții Constituționale, potrivit căreia acceptarea ideii ca Parlamentul să își poată exercita competența de autoritate legiuitoare în mod discreționar, oricând și în orice condiții, adoptând legi în domenii care aparțin în exclusivitate actelor cu caracter infralegal, administrativ, ar echivala cu o abatere de la prerogativele constituționale ale acestei autorități consacrate de art. 61 alin. (1) din Constituție și transformarea acesteia în autoritate publică executivă. În plus, instanța constituțională consideră că o astfel de interpretare este contrară celor statuate în jurisprudența sa și, prin urmare, în contradicție cu prevederile art. 147 alin. (4) din Constituție, care consacră obligativitatea erga omnes a deciziilor Curții Constituționale” (Decizia nr. 777/2017).

Așadar, apreciem că Parlamentul, în acest mod, a acționat contrar dispozițiilor constituționale ale art. 1 alin. (4) referitoare la respectarea principiului separației puterilor în stat și ale dispozițiilor art. 61 alin. (1) teza a doua din Constituție, conform cărora «Parlamentul este […] unica autoritate legiuitoare a țării», precum și prevederilor constituționale ale art. 147 alin. (4) referitoare la obligativitatea erga omnes a deciziilor Curții Constituționale.

2. Nerespectarea dispozițiilor constituționale ale art. 1 alin. (5) și ale dispozițiilor art. 16 alin. (1) din Constituție

Cu privire la obiectul reglementării, învederăm faptul că prin modul de redactare a titlului, precum și a articolelor sale, legea criticată este echivocă și nu prezintă claritate în privința conținutului reglementării.

Importanța stabilirii obiectului unei reglementări în economia actului normativ a stabilit-o însăși Curtea Constituțională prin jurisprudența sa, din care rezultă că o lege trebuie să prevadă sfera sa de reglementare. Astfel, potrivit instanței constituționale, obiectul legii nu poate fi ambiguu, însă acesta se poate deduce chiar din titlul său, care, potrivit art. 41 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, trebuie să cuprindă denumirea generică a actului, în funcție de categoria sa juridică și de autoritatea emitentă, precum și obiectul reglementării exprimat sintetic. De aceea, Curtea apreciază că, în lipsa unor dispoziții generale ale legii care să orienteze reglementarea, obiectul acesteia este dat chiar prin titlu. (Decizia nr. 1/2014, Decizia nr. 1/2015 și Decizia nr. 61/2017).

Astfel, constatăm faptul că din denumirea titlului și conținutul legii supuse controlului de constituționalitate nu se poate determina cu precizie care sunt relațiile sociale reglementate, obiectul legii criticate nefiind unul determinat, fixat în mod clar și neechivoc. Legea criticată nu impune, prin normele sale, reguli sau principii generale clare, care să orienteze întreaga reglementare, aceasta fiind lacunară și cu privire la destinatarii săi și la conduita acestora, aceștia neputând fi precizați sau identificați prin intermediul dispozițiilor referitoare la organizarea manifestărilor pentru marcarea Zilei Tratatului de la Trianon.

Prin urmare, apreciem că sub aceste aspecte legea dedusă controlului Curții Constituționale încalcă prevederile art. 1 alin. (5) din Constituție, atât în componenta sa referitoare la stabilitatea raporturilor juridice, cât și în cea referitoare la calitatea legii, prin raportare la art. 3 alin. (1) coroborat cu art. 52 alin. (1) din Legea nr. 24/2000.

Așa cum rezultă din expunerea de motive, intenția inițiatorilor prevede că propunerea legislativă urmărește reglementarea măsurilor adecvate pentru marcarea corespunzătoare a acestei zile la nivel național și local, făcând totodată referire la importanța deosebită pentru națiunea română a documentului politic și juridic materializat prin Tratatul de la Trianon.

Așadar, din analiza motivelor care au stat la baza elaborării propunerii legislative, precum și a reglementărilor instituite prin art. 2 al legii supuse controlului de constituționalitate, reiese că scopul legii este acela de a scoate în evidență importanța respectivului Tratat prin organizarea unor manifestări cultural-educative și științifice. Considerăm că, în acest mod, scopul reglementării, imprecis determinat, riscă să rămână neatins întrucât organizarea respectivelor manifestări poate fi de natură să dea naștere unor evenimente contrare celor urmărite de legiuitor. Or, prin aceasta, apreciem că norma este precar construită, realizată într-o manieră neclară și imprevizibilă.

De asemenea, art. 2 alin. (2) din legea criticată prevede că autoritățile administrației publice centrale și locale pot sprijini material și logistic, din bugetele proprii, organizarea și desfășurarea manifestărilor prevăzute la alin. (1). Totodată, potrivit alin. (3) al aceluiași articol, instituțiile publice, din fonduri proprii, precum și organizațiile neguvernamentale și reprezentanții societății civile pot sprijini manifestările organizate de către autoritățile administrației publice centrale și locale. Așadar, deși se intenționează stabilirea cadrului normativ în care autoritățile și instituțiile publice pot acționa, textul de lege instituie doar o posibilitate, lăsând la alegerea autorităților și instituțiilor publice respective dacă să sprijine sau nu, din punct de vedere material și logistic, organizarea și desfășurarea manifestărilor respective. Astfel, apreciem că, prin aceste dispoziții, legea conține prevederi cu caracter de recomandare, fiind, prin acest mod, lipsită de efecte în aplicare.

De aceea, considerăm că această reglementare este lipsită de previzibilitate, întrucât nu rezultă cu claritate care este criteriul obiectiv ce poate orienta conduita acestor autorități, ceea ce este de natură să dea naștere unui subiectivism în aplicare cu privire la alocarea de sume din bugetele proprii dedicate respectivelor manifestări publice, instituțiile publice putând acționa discreționar în aplicarea acestor norme.

Prin urmare, având în vedere cele de mai sus și, îndeosebi, lipsa instituirii unor norme care să prevadă obligații clare și certe pentru finanțarea acestor manifestări publice, considerăm că legea dedusă controlului de constituționalitate este lipsită de claritate și previzibilitate, ceea ce poate determina incoerență și instabilitate în viitoarea sa aplicare.

Prin raportare la jurisprudența constituțională în materie, potrivit căreia soluțiile preconizate de un act normativ nu pot fi aplicate în mod aleatoriu, legiuitorul fiind obligat să stabilească condiții, modalități și criterii clare și obiective de aplicare, și având în vedere motivele mai-sus precizate, apreciem că legea conține, la art. 1 și 2, dispoziții care creează un cadru legislativ contrar principiului securității raporturilor juridice în componenta sa referitoare la claritatea și previzibilitatea legii, fapt ce este de natură să afecteze exigențele de calitate a legii, așa cum acestea își găsesc expresia în art. 1 alin. (5) din Constituție, raportat la Legea nr. 24/2000, după cum rezultă din interpretarea dată de instanța constituțională (Decizia nr. 1/2012, Decizia nr.681/2012 și Decizia 447/2013).

Mai mult de atât, stabilind o posibilitate și nu o obligație în sarcina autorităților/instituțiilor publice referitoare la finanțarea manifestărilor prevăzute prin legea criticată, legiuitorul instituie o normă ce nu se justifică obiectiv și rațional. Lăsând la latitudinea autorităților publice centrale și locale distribuirea fondurilor necesare sprijinirii respectivelor manifestări publice, se poate da naștere unor comportamente discriminatorii ale autorităților publice menționate, contrare principiului constituțional al art. 16 alin. (1) referitor la egalitatea în drepturi a cetățenilor. Aceste prevederi pot fi de natură să stabilească un privilegiu pentru anumite autorități de la nivel local, în funcție de apartenența politică a acestora, creându-le posibilitatea de a aborda și manifesta un comportament diferențiat, subiectiv, în distribuirea respectivelor fonduri.

Art. 3 alin. (1) al legii deduse controlului de constituționalitate prevede că Guvernul și autoritățile administrației publice centrale și locale vor lua măsurile necesare pentru ca în această zi să fie arborat drapelul României, în conformitate cu prevederile Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice, cu completările ulterioare.

Art. 3 din Legea nr. 75/1994 enumeră exhaustiv condițiile în care se poate arbora temporar drapelul României astfel: cu prilejul zilei naționale a României și al altor sărbători naționale, în locurile publice stabilite de autoritățile locale; cu ocazia festivităților și ceremoniilor oficiale cu caracter local național și internațional, în locurile unde acestea se desfășoară; cu prilejul vizitelor oficiale întreprinse în România de șefi de stat și de guvern, precum și de înalte personalități politice reprezentând principalele organisme internaționale interguvernamentale, la aeroporturi, gări, porturi și pe diferite trasee; în cadrul ceremoniilor militare, conform regulamentelor militare; cu ocazia desfășurării competițiilor sportive, pe stadioane și alte baze sportive și în timpul campaniilor electorale, la sediul birourilor, comisiilor electorale și al secțiilor de votare.

Din analiza comparativă a celor două articole de lege enunțate mai sus reiese faptul că obligația instituită în sarcina Guvernului și a autorităților administrației publice centrale și locale de a lua măsurile necesare pentru ca în ziua de 4 iunie, Ziua Tratatului de la Trianon, să fie arborat drapelul României nu se încadrează în niciuna din ipotezele normei prevăzute expres și limitativ la art. 3 din Legea nr. 75/1994. De aceea, considerăm că norma instituită la art. 3 alin. (1) din legea supusă controlului de constituționalitate nu este corelată cu dispozițiile acelor norme la care face trimitere, respectiv cu cele prevăzute la art. 3 din Legea nr. 75/1994, ceea ce este de natură să creeze neclarități și, prin aceasta, dificultăți în aplicare, aspect ce nesocotește cerințele de claritate și previzibilitate ale legii, astfel cum acestea au fost dezvoltate în jurisprudența constituțională cu privire la cerințele de calitate a legii, așa cum acestea își găsesc expresia în prevederile art. 1 alin. (5) din Constituție.

3. Nerespectarea dispozițiilor constituționale ale art. 73 alin. (3) lit. t) prin raportare la art. 31 alin. (5)

Potrivit art. 3 alin. (2) din legea supusă controlului de constituționalitate, Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune, în calitate de servicii publice, vor include în programele lor emisiuni ori aspecte de la manifestările dedicate acestei zile. Apreciem că această reglementare reprezintă o modificare implicită a dispozițiilor Legii nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, lege cu caracter organic și, prin urmare, această intervenție legislativă ar fi trebuit să se realizeze, de asemenea, printr-o lege cu caracter organic.

Astfel, în conformitate cu art. 31 alin. (5) din Constituție, organizarea serviciilor publice de radio și televiziune se reglementează prin lege organică, legea adoptată în acest sens de Parlamentul României fiind Legea nr. 41/1994. Potrivit art. 1 din același act normativ, Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune sunt înființate ca servicii publice autonome de interes național, independente editorial, prin reorganizarea Radioteleviziunii Române.

Prin legea dedusă controlului de constituționalitate, prevederile Legii nr. 41/1994 referitoare la obiectul de activitate al celor două servicii publice sunt modificate implicit, stabilind în sarcina acestora și includerea în programele lor a emisiunilor ori a altor aspecte de la manifestările dedicate Zilei Tratatului de la Trianon. Având însă în vedere că această lege are caracter organic, orice modificare a sa, expresă sau implicită, care privește dispozițiile sale cu caracter organic și prin care se introduce o nouă obligație în sarcina acestor servicii și, implicit, o extindere a domeniilor de activitate trebuie să urmeze același regim.

În cazul de față, această cerință este una obligatorie, întrucât, din punct de vedere al criteriului material, normele privind obiectul de activitate al celor două societăți publice sunt esențiale și în legătură directă cu înființarea și organizarea serviciilor publice respective, aspecte ce le garantează acestora autonomia din punct de vedere organizațional și le conferă independența editorială.

În acest sens, Curtea Constituțională a stabilit că dacă textul Constituției dispune că înființarea, organizarea și funcționarea unei autorități se realizează prin lege organică, toate aspectele ce privesc autoritatea respectivă se realizează prin acea categorie de lege (Decizia nr. 52/2018).

De asemenea, în jurisprudența sa, instanța constituțională a subliniat că o derogare poate fi stabilită numai printr-o lege de aceeași natură cu aceea a legii de la care se derogă. Rezultă, pe cale de consecință, că printr-o lege ordinară nu se poate deroga de la o prevedere de natura legii organice, deoarece ar însemna ca, printr-o asemenea derogare, legea ordinară să reglementeze în domenii rezervate de Constituție legii organice (Decizia nr. 6/1992 și Decizia nr. 88/1998).

Așadar, întrucât organizarea serviciilor publice de radio și de televiziune sunt rezervate, prin Constituție, domeniului legii organice, modificările legislative asupra acesteia pot opera numai printr-o normă de aceeași natură.

În concluzie, legea, prin modul în care a fost adoptată, încalcă dispozițiile constituționale referitoare la domeniile rezervate legilor organice stabilite de art. 73 alin. (3) lit. t) coroborate cu art. 31 alin. (5), cu consecința neconstituționalității legii în ansamblul său.

În considerarea argumentelor expuse, vă solicit să admiteți sesizarea de neconstituționalitate și să constatați că Legea pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon este neconstituțională în ansamblu.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS”, notează bugetul.ro

duminică, 7 iunie 20201404
Comentarii

44muie usr,muie psd.(7 iun 14:54)
moarte penelistilor securisti ,prosti si muisti.MUIEEE PENALISTILOR.
16huptmann ss(7 iun 14:20)
sehr gut herr Iohannis sehr gut!!psd ein grosses sheis!
45Heil(7 iun 13:30)
Klaus Werner Johannis! Moarte psd-istilor slugoii rusilor si ungurilor.
1329MOARTE IOHANIS! MOARTE UNGURI(7 iun 12:09)
Moarte tuturor celor care sunt de acord cu demersul nazistului oligofren, traficant de copii pt pedofili si traficul de organe!!! MUJE SRI!!! Jegosii care i-o sug lui iohanis sa caute pe net PLX 521 2019! Dumnezeii mamicutelor voastre de alogeni nenorociti!!! Moarte nationalitatilor conlocuitoare din servicii, politica si deconcentrate!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3014Astia de la replica(7 iun 11:48)
Habar nu aveti istorie, habar nu aveti ce lege tampita e asta, si ce tampit a elaborat-o. Ati dat copy paste, dar nici macar nu ati citit-o.
1228Shocatule de sibiu(7 iun 11:37)
Klause, de ce shochezi,ma? De ce shochezi?
1532Ptr KLASUGEL cap de VITEL(7 iun 11:18)
SI MUIANUL DE FASCIST.AI PRIBLEME GRAVE LA SCUFITA TU SI SUSTINATORII TAI.MUIE CU CAT SA VA DAU
3016Pesedeu(7 iun 11:16)
partid de hoti analfabeti si tradatori de neam si tara este in moarte clinica
1634Joianis(7 iun 11:09)
Un neamt care a furat case si care are familia stabilita in Germania cum poate sa faca ceva romanesc si bun?
385Klaus Iohannis(7 iun 11:07)
Seara cand ajung acasa ma masturbez cu gandul la cati cretini si imbecili m-au votat si care inca ma sustin dupa ce ma pis pe ei si le spun ca ploua. Multumesc tuturor limbistilor care imi sustin guvernul de labari si curve. Sunteti niste cretini si imbecili dar ca iubesc pe toti pt ca asa mi se scoala si mie pula ca la Carmen nici nu ma mai pot uita la cum arara zdreanta. Multa muie Romania!
439Paul(7 iun 10:54)
tratatul de la trianon s-a incheiat dupa primul razboi mondial, de ce se mai discuta de el? hai sa ne cacam pe noi ca nu avem ce face!
3314Pue Msd(7 iun 10:50)
Multa pue msd
3318Asta e fituica pzzd(7 iun 10:41)
Fituica asta e mai nociva ca Tellefrgraful. Ala a falimentat, si asta i-a luat locul. Bravo constanteni. Cititi si luati-va in continuare dupa pzzd. Orasul va dispare. Problemele constantei nu sunt atinse de fituica. Are voie sa scrie doar de Presedinte, IPS Teodosie si Dragusanca. Adica de oameni care nu pot raspunde datorita functiei pe care o au - primii doi-. Blestemele or sa va ajunga.
1740sclavul occidentului(7 iun 09:42)
Dar cand a servit asta interesele romanilor. Niciodata. A reprezentat interesele nemtilor, austriecilor. I-a trimis in timp de pandemie pe sclavii romani pe plantatiile nemtilor sau in abatoarele lor. Acolo au murit si s-au infectat vreo 40 de sclavi.
1635Alex(7 iun 09:32)
E o vorba..isi sa arama pe fata ..neamtul de la cotroceni
80ghita Manager SNN OUT!!!!!(7 iun 09:23)
Am fost pus sef la SNN de guzganu rozaliu unchiu hrebenciuc.La SNN nu a venit depesedizarea.
1530Suchea, faci ore suplimentare(7 iun 09:22)
Te platesc PNListii dublu in weekend?
1937Pt boii de la 1 si 3(7 iun 09:22)
Contituati sa il pupati in cur pe neamt ca oricum va vinde ca pe curvele de pe varianta
357fani(7 iun 09:06)
Ptr.desteptul de la 0859 ,oricum aproape toata Transilvania a fost deja retrocedata cu ajutorul turcilor!.Cum crezi ca vei intra in curtile lor ?
2441ihi,ihi(7 iun 08:59)
pentru prostul de la 0855 cu asemenea dobitoci ca tine o sa mergem cu pasaport in Transilvania bai boul baltii !
4028absolut nimic(7 iun 08:55)
din ce face Johannis nu este anti- romanesc si socheaza numai pesedeii care mai iau o data muia de rigoare !!!
mai mult...Ultima oră
8 iul 11:44Ultima orăPersoane în pericol de înec în Marea Neagră!

...134

8 iul 11:28Ultima orăNENOROCIRE în Faleză Nord. AMBUTEIAJE în trafic și mașini INUNDATE232
8 iul 00:00Ultima orăAVARIE RADET: Zona Centru lăsată fără apă caldă!104
8 iul 10:56Ultima orăVIDEO! PERCHEZIȚII la Constanța! Mascații au descins la falsificatorii de PERMISE de CONDUCERE!

Miercuri, 8 iulie, procurorii DIICOT au efectuat un număr de 61 de percheziții domiciliare, pe raza municipiului...639

8 iul 00:00Ultima orăȘedință de URGENȚĂ la Guvern - se analizează stocurile de alimente266
8 iul 00:00Ultima orăSituaţia la frontieră, în ultimele 24 de ore132
8 iul 09:57Ultima orăCum s-a petrecut ACCIDENTUL din sensul giratoriu de la Lumina în care a fost implicat un AUTOCAR

În seara de 7 iulie, în controversatul sens giratoriul de la Lumina a avut loc un accident rutier. Iată cum s-a...630

8 iul 00:00Ultima orăOperațiune în forță în vestul țării la o rețea de proxeneți: Minore drogate și obligate să se prostitueze300
8 iul 00:00Ultima orăMinistrul Sănătății, în vizită de lucru la Constanța: verifică spitalele!449
8 iul 08:18Ultima orăAu fost reluate căutările persoanei dispărute în mare!

Reprezentanții ISU Dobrogea au transmis faptul că în dimineața zilei de miercuri, 8 iulie, au fost reluate...441

8 iul 00:00Ultima orăPremierul Italiei bate cu pumnul în masă și avertizează UE: 'Nu vom accepta un compromis slab'288
8 iul 00:00Ultima orăDEZASTRU pentru celebra companie Levi Strauss: vânzările s-au PRĂBUȘIT. 15% dintre angajați vor fi concediați321
Vremea
21.1°21.1° - 22° miercuri, 8 iulie 2020
ConstanțaUmiditate: 51%
Vânt: 8.12 m/s
Presiune: 1016 milibari

Loto
6/494925283848
5/405613153827
joker122227424313
Horoscop
mai mult...SPSportRT
8 iul 00:00SportFormaţia Chelsea Londra a învins, în deplasare, cu scorul de 3-2, echipa Crystal Palace

Formaţia Chelsea Londra a învins, marţi, în deplasare, cu scorul de 3-2, echipa Crystal Palace, în etapa a XXXIV- a...219

8 iul 00:00SportBogdan Stancu, atacantul echipei Genclerbirligi, a marcat contra lui Fenerbahce, în Turcia

Atacantul român Bogdan Stancu a marcat golul echipei Genclerbirligi Ankara, care a terminat la egalitate cu Fenerbahce...272

8 iul 00:00SportCS Mioveni a încheiat la egalitate, scor 0-0, meciul cu Rapid, în play-off-ul Ligii a II-a

CS Mioveni a încheiat la egalitate, scor 0-0, meciul susţinut, marţi, pe teren propriu, în compania formaţiei...262

8 iul 00:00SportTenismenul Rafael Nadal va participa la turneul de la Madrid

Feliciano Lopez, director al turneului de la Madrid, a anunţat că Rafael Nadal a confirmat participarea la Mastersul...241

Local
8 iul 20:57LocalRAZII în TRAFIC! AMENZI pe BANDĂ RULANTĂ!

Polițiștii rutieri și cei de ordine publică, în perioada 29 iunie – 5 iulie a.c., au acționat pe raza...703

8 iul 20:56LocalDeblocare de ușă în municipiul Constanța

Pompierii ISU "Dobrogea" au fost solicitați să intervină pentru deblocarea unei uși, pe strada Albatrosului, din...543

8 iul 20:56LocalVerificări de amploare pe litoralul românesc. Ce deficiențe au fost constatate

775

8 iul 20:55LocalAccident rutier în Tuzla

Militarii din cadrul ISU Dobrogea au fost solicitați marți, 7 iulie, să intervină la un accident rutier produs în...628

8 iul 20:55LocalAsociația Managerilor de Muzee, acuzații la adresa CJ în ceea ce-l privește pe Colesniuc

Asociația Managerilor de Muzee din România trage un semnal de alarmă după situația creată de Consiliul Județean...670

8 iul 20:54LocalSe redeschid sau nu școlile în septembrie? Când va fi luată decizia

958

Politică
8 iul 00:00PoliticăGuvernul pregătește o schemă de ajutor de 1 miliard de lei

Guvernul Orban va introduce prin OUG o schemă de ajutor de stat pentru fermierii loviți de secetă, în valoare...246

8 iul 00:00PoliticăAEP: Perioada electorală a alegerilor locale din acest an va începe cel mai târziu în 29 iulie

Autoritatea Electorală Permanentă anunţă, marţi, că perioada electorală a alegerilor locale din acest an va...228

8 iul 00:00PoliticăGiugea (PNL): Ion Ştefan deranjează PSD pentru că nu este şantajabil

232

Interviuri
25 mai 00:17InterviuriINTERVIU! Primarul Cristian Cârjaliu dă de pământ cu Guvernul Orban: Trebuie sancționată incompetența

Cristian Cârjaliu este primarul care, dacă nu ar fi existat, probabil ar fi trebuit inventat, spun unii....4547

21 mai 00:06InterviuriVirginia Uzun: Eforie, lipsit de strălucire din cauza proastei gestionări a banilor VIDEO

Virginia Uzun a fost directorul Serviciului Public de Impozite şi Taxe (SPIT) din cadrul Primăriei Constanţa timp de...6179

6 mai 00:26InterviuriPrefectul Niculescu: Din 605 carantinați la Constanța, 21 aveau Coronavirus! VIDEO

4431

29 apr 00:26InterviuriProcurorul Teliceanu: dacă minți în adeverință, riști să te alegi cu ani grei de pușcărie! Video

Viorel Teliceanu este unul dintre cei mai tineri prim procurori din țară, el conducând, o bună perioadă de timp,...5599

14 apr 00:05InterviuriSorin Mihai, șeful Inspectoratului Școlar: NU se pune problema înghețării anului școlar! VIDEO

Elevii constănțeni sunt nerăbdători să revină la școală. Dacă la începutul Stării de Urgență aceștia au...3682

13 apr 10:16InterviuriMicrorezervaţia de la DELFINARIU, în PERICOL în cazul unei contaminări în masă

3229

Monden
8 iul 00:00MondenJohnny Depp respinge acuzaţiile de agresiune în cadrul procesului intentat tabloidului britanic The Sun

Vedeta de la Hollywood Johnny Depp şi-a acuzat marţi fosta soţie, actriţa Amber Heard, de relaţii extraconjugale...215

8 iul 00:00MondenTom Hanks, supravieţuitor al coronavirusului, nu are ''prea mult respect'' pentru cei care ignoră măsurile de precauţie

Actorul american de Oscar Tom Hanks, care s-a vindecat după a fost infectat cu noul coronavirus, la începutul acestui...256

8 iul 00:00MondenCatherine Zeta-Jones va lansa un brand de lifestyle

228

8 iul 00:00MondenRingo Starr primeşte urări de ''pace şi iubire'' din spaţiu la împlinirea vârstei de 80 de ani

Fostul baterist al grupului britanic The Beatles, Ringo Starr, a primit mesaje de ''pace şi iubire'' din spaţiu,...210

8 iul 00:00MondenTop-modelul Naomi Campbell a cerut industriei modei ''să impună principiul includerii''

Top-modelul britanic Naomi Campbell, care militează de mulţi ani împotriva discriminării, a cerut luni industriei...224

8 iul 00:00MondenBrad Pitt va juca în ''Bullet Train'', noul film al regizorului David Leitch

222

Mapamond
8 iul 00:00MapamondChina: Cel puţin 21 de morţi după ce un autobuz a plonjat într-un lac în provincia Guizhou

Cel puţin 21 de persoane şi-au pierdut viaţa şi 15 au fost rănite marţi în sud-vestul Chinei după ce un autobuz...208

8 iul 00:00MapamondCoronavirus: Situaţia din SUA ''chiar nu e bună'', avertizează dr. Fauci

Doctorul Anthony Fauci, directorul Institutului Naţional pentru Alergii şi Boli Infecţioase din SUA, a apreciat luni...220

8 iul 00:00MapamondSpecialist la Oxford: Noul coronavirus era prezent şi în alte zone ale lumii înainte de izbucnirea epidemiei în China

218

8 iul 00:00MapamondSUA: Fără vize pentru studenţii străini în cazul cursurilor online după vacanţa de vară

Statele Unite nu vor acorda viză studenţilor străini înscrişi în instituţii de învăţământ care vor continua...212

8 iul 00:00MapamondCoronavirus: Preşedintele Bolsonaro a fost supus unui test, după simptome de COVID-19

Preşedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a anunţat luni la postul CNN Brasil că prezintă anumite simptome de COVID-19...211

8 iul 00:00MapamondBoeing ucrainean doborât: Kievul salută trimiterea cutiilor negre în Franţa

216

Sănătate
8 iul 00:00SănătateCum se transmite toxoplasmoza și pentru cine este periculoasă această boală parazitară

Toxoplasmoza este o boală parazitară. Ea este o afecțiune des întâlnită, pe care omul o poate lua în urmă...236

8 iul 00:00SănătateCum scăpăm definitiv de onicomicoză sau ciupercă unghiei

Onicomicoză sau ciupercă unghiei reprezintă o infecție de tip fungic, cauzată de un anumit tip de ciupercă aflată...305

8 iul 00:00SănătateCe sunt infecțiile nosocomiale și cum le recunoști

225

Prin accesarea replicaonline.ro, sunteți de acord cu termenii de utilizare și politica de confidențialitate.
ACCEPT