rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 14 iulie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

Legea 303 - continuare!

Continuarea textului *prima parte, partea a doua:

(8) Procedura de cercetare disciplinară şi de aplicare a sancţiunilor disciplinare se stabileşte prin Regulamentul Institutului Naţional al Magistraturii.”

28. La articolul 18, după alineatul (8) se introduc trei noi alineate, alin.(9)-(11), cu următorul cuprins:

„(9) Cercetarea disciplinară se suspendă atunci când împotriva auditorului de justiţie s-a dispus trimiterea în judecată pentru aceeaşi faptă.

(10) Organul de urmărire penală este obligat să comunice, de îndată, Institutului Naţional al Magistraturii actul prin care s-a dispus trimiterea în judecată a auditorului de justiţie.

(11) Suspendarea cercetării disciplinare se dispune de către directorul Institutului Naţional al Magistraturii şi operează până când soluţia pronunţată în cauza care a motivat suspendarea a devenit definitivă. Hotărârea definitivă este comunicată de îndată Institutului Național al Magistraturii. Pe durata suspendării cercetării disciplinare, cursul prescripţiei răspunderii disciplinare este suspendat.”

29. După articolul 18 se introduce nou articol, art.181, cu următorul cuprins:

„Art.181.- (1) Pe durata cursurilor în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii, auditorii de justiţie trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art.14 alin.(2) lit.a), c) şi e).

(2) Neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin.(1) se constată de către Consiliul ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii şi atrage exmatricularea, precum şi obligarea la restituirea bursei şi a cheltuielilor de formare profesională, în acele situaţii imputabile auditorilor. Consiliul ştiinţific este sesizat de directorul Institutului Naţional al Magistraturii din oficiu sau la solicitarea oricărei persoane interesate.

(3) Procedura de verificare a îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin.(1) se stabileşte prin Regulamentul Institutului Naţional al Magistraturii.

(4) Dispoziţiile art.18 alin.(6) se aplică în mod corespunzător.

(5) Prin excepţie de la dispoziţiile alin.(2), condamnarea definitivă a auditorilor pentru o infracţiune din culpă ori amânarea aplicării pedepsei pentru acelaşi tip de infracţiune, precum şi renunţarea la urmărirea penală sau renunţarea la aplicarea pedepsei printr o hotărâre definitivă, nu conduce la exmatriculare, dacă se apreciază de către Consiliul Ştiinţific că infracţiunea săvârşită nu aduce atingere demnităţii calităţii de auditor de justiţie sau imaginii Institutului.”

30. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.19.- (1) După încheierea cursurilor în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii, auditorii de justiţie susţin un examen de absolvire prin care se verifică însuşirea cunoştinţelor, competenţelor şi abilităţilor necesare exercitării funcţiei de judecător, respectiv procuror, precum şi un test psihologic.

(2) O comisie de examinare teoretică și practică va fi alcătuită din 7 persoane: 5 judecători, un avocat şi un profesor universitar, desemnați de Secția pentru judecători a Consiliul Superior al Magistraturii dintre judecătorii sau avocații cu cel puțin 12 ani vechime în profesie și dintre cadrele didactice ale facultăților de drept care au obținut gradul universitar de profesor de cel puțin 5 ani. Altă comisie de examinare teoretică și practică va fi alcătuită din 7 persoane: 5 procurori, un avocat şi un profesor universitar, desemnați de Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii dintre procurorii sau avocații cu cel puțin 12 ani vechime în profesie și dintre cadrele didactice ale facultăților de drept care au obținut gradul universitar de profesor de cel puțin 5 ani.

(3) Examenul psihologic se va susţine în faţa unei comisii alcătuită din 3 psihologi, care vor nota candidatul cu 'apt' sau 'inapt'.

(4) Împotriva calificativului 'inapt', candidatul poate face contestaţie în termen de 5 zile de la afişare, ce va fi soluţionată de o comisie de 5 psihologi cu o altă componenţă decât comisia anterioară. Calificativul final 'inapt' va avea drept consecinţă declararea candidatului ca respins la examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii.

(5) Auditorii de justiţie care nu promovează examenul de absolvire se pot prezenta încă o dată pentru susţinerea acestuia, la următoarea sesiune organizată de Institutul Naţional al Magistraturii. În cazul în care auditorul de justiţie nu se prezintă, în mod nejustificat, la examen sau nu promovează examenul în a doua sesiune, el nu poate fi numit ca judecător sau procuror şi este obligat să restituie bursa şi cheltuielile de şcolarizare, cu excepția situațiilor prevăzute la alin.(3) și (4).

(6) Componenţa comisiilor prevăzute de alin.(3) şi (4) va fi stabilită de Secția pentru judecători sau Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, după caz.

(7) Nota finală de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii este compusă din media de la examenul de absolvire prevăzut la alin.(1), ce va avea o pondere de 60%, şi media rezultată din evaluările realizate pe durata studiilor în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii, ce va avea o pondere de 40%.”

31. Articolul 20 se modifică şi va avea urmatorul cuprins:

„Art.20.- (1) Absolvenţii Institutului Naţional al Magistraturii sunt obligaţi să îndeplinească timp de 10 ani funcţia de judecător sau de procuror.

(2) În cazul în care un absolvent al Institutului Naţional al Magistraturii este eliberat din funcţie înainte de expirarea perioadei de 10 ani, din iniţiativa sa ori din motive care îi sunt imputabile, el este obligat să restituie bursa de auditor de justiţie şi cheltuielile de şcolarizare efectuate cu formarea sa, proporţional cu timpul rămas până la împlinirea termenului prevăzut la alin.(1).”

32. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.21.- (1) Auditorii de justiţie optează pentru locurile de judecători stagiari şi procurori stagiari scoase la concurs, iar repartizarea acestora se face pe baza notei finale de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, prevazuta la art.19 alin.(7). Opţiunile se fac în faţa Institutului National al Magistraturii, care va înainta tabelul cu propunerile de repartizare, făcute în acest mod, secţiilor corespunzătoare ale Consiliului Superior al Magistraturii, în vederea numirii în funcţie.

(2) Judecătorii stagiari şi procurorii stagiari sunt repartizaţi şi numiţi în funcţie de către secţiile corespunzătoare ale Consiliului Superior al Magistraturii, pe baza opţiunilor exprimate conform alin.(1).

(3) În circumscripţiile instanţelor şi parchetelor unde o minoritate naţională are o pondere de cel puţin 50% din numărul locuitorilor, la medii egale, au prioritate candidaţii cunoscători ai limbii acelei minorităţi.

(4) Candidatului care nu şi-a exercitat dreptul de alegere a postului în termenul prevăzut la alin.(2) i se propune, din oficiu, un post de către Consiliul Superior al Magistraturii. Refuzul de a accepta propunerea este considerat demisie.

(5) La medii egale are prioritate la alegerea postului, în următoarea ordine, candidatul care are domiciliul in raza instanţei sau parchetului pentru care a optat ori cel care are o vechime mai mare în magistratură.

(6) Repartizarea pe posturi se afişează la sediul Consiliului Superior al Magistraturii, al instanţelor şi al parchetelor, se comunică persoanelor interesate şi se publică pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii.

(7) Perioada cuprinsă între promovarea examenului de absolvire şi numirea de către Consiliul Superior al Magistraturii în funcţia de judecător sau procuror stagiar, precum şi perioada în care o persoană a avut calitatea de judecător sau procuror stagiar, dacă a promovat examenul de capacitate prevăzut la art.28, constituie vechime în funcţia de judecător sau procuror.

(8) Judecătorii stagiari şi procurorii stagiari se bucură de stabilitate.”

33. La articolul 22, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.22.- (1) Durata stagiului este de 2 ani.”

34. La articolul 23, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.23.- (1) Judecătorii stagiari judecă:

a) acţiunile posesorii, cererile privind înregistrările şi rectificările în registrele de stare civilă;

b) litigiile patrimoniale având ca obiect plata unei sume de bani sau predarea unui bun, în cazul în care valoarea obiectului litigiului nu depăşeşte 10.000 lei;

c) plângerile împotriva proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor contravenţionale, dacă sancţiunea contravenţională maximă prevăzută de lege este de 10.000 lei;

d) cererile de valoare redusă, prevăzute la art.1.026 - 1.033 din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare;

e) cererile având ca obiect înlocuirea amenzii contravenționale cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii;

f) cererile de abținere și de recuzare, precum și cererile de revizuire și contestațiile în anulare în cauzele ce intră în competența lor;

g) reabilitarea;

h) constatarea intervenţiei amnistiei ori graţierii;

i) infracţiunile prevăzute de Legea nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, și legile speciale pentru care acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, cu excepţia infracţiunilor prevăzute la art.218 alin.(1) şi (2), art.219 alin.(1), art.223, art.226 şi 227, precum şi art.239-241 din Legea nr.286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv plângerile împotriva soluţiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată, cererile de confirmare a soluţiilor de renunţare la urmărirea penală şi cererile de confirmare a redeschiderii urmăririi penale în cauzele care au ca obiect aceste infracţiuni.”

35. La articolul 23, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alin.(11) şi (12), cu următorul cuprins:

„(11) Judecătorii stagiari asistă și la şedinţe de judecată cu alte tipuri de cauze decât cele prevăzute la alin.(1), prin rotaţie, la complete ale instanţei constituite din judecători definitivi, stabilite de președintele instanței. În cauzele la care asistă, judecătorul stagiar întocmeşte un raport consultativ asupra cauzei și poate redacta proiectul hotărârii, la solicitarea președintelui completului.

(12) Modalitatea de participare la aceste complete se stabilește prin hotărâre a colegiului de conducere.”

36. La articolul 23, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Procurorii stagiari au dreptul să pună concluzii în instanţă, să efectueze şi să semneze acte procesuale şi procedurale, sub coordonarea unui procuror definitiv.”

37. La articolul 23, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alin.(21) şi (22), cu următorul cuprins:

„(21) Procurorul stagiar emite opinie consultativă care se motivează și rezolvă lucrările date în sarcina sa de prim-procurorul parchetului de pe lângă judecătorie.

„(22) Judecătorii și procurorii stagiari nu au dreptul să dispună măsuri privative sau restrictive de libertate.”

38. La articolul 24, alineatul (2) se abrogă.

39. Articolul 26 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.26.- (1) Examenul de capacitate constă în susţinerea unei probe scrise şi a unei probe orale, respectiv evaluarea mapei de stagiu, fiecare având ponderi egale în media finală.

(2) Examenul de capacitate va urmări însuşirea competenţelor şi aptitudinilor practice în perioada de stagiu.

(3) Examenul de capacitate se organizează la finalul fiecărui stagiu, în baza regulamentelor elaborate de secțiile corespunzătoare ale Consiliului Superior al Magistraturii, prin intermediul Institutului Naţional al Magistraturii.

(4) Examinarea se realizează de către comisiile prevăzute la art.28.

(5) Modalitatea de susţinere a examenului, criteriile de apreciere ale acestuia, procedura şi criteriile de evaluare ale mapei de stagiu se stabilesc prin Regulamente propuse de Institutul Naţional al Magistraturii şi aprobate de Secţia pentru judecători, respectiv de Secţia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.”

40. Articolul 27 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.27.- (1) Data, locul şi modul de desfăşurare a examenului de capacitate se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, precum şi pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii şi pe cea a Institutului Naţional al Magistraturii şi se comunică instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea, cu cel puţin 90 de zile înainte de data stabilită pentru examenul de capacitate.

(2) Cererile de înscriere la examenul de capacitate, însoţite de mapele de stagiu şi de celelalte acte necesare potrivit regulamentelor privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari, respectiv al procurorilor stagiari, se depun la Consiliul Superior al Magistraturii în termen de 60 de zile de la publicarea datei examenului.”

41. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.28.- (1) Comisia pentru examenul de capacitate al judecătorilor şi comisia pentru soluţionarea contestaţiilor sunt alcătuite din judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi din judecători de la curţile de apel, numiţi prin hotărâre a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii.

(2) Comisia pentru examenul de capacitate al procurorilor şi comisia pentru soluţionarea contestaţiilor sunt alcătuite din procurori de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi din procurori de la parchetele de pe lângă curţile de apel, numiţi prin hotărâre a Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.

(3) Comisiile de concurs sunt numite prin hotărâre de secțiile corespunzătoare ale Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Național al Magistraturii.

(4) Prevederile art.19 alin.(5) se aplică în mod corespunzător.”

42. Articolul 29 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.29.- (1) Rezultatele examenului de capacitate se afişează la sediul Institutului Naţional al Magistraturii şi se publică pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii şi pe cea a Institutului Naţional al Magistraturii.

(2) Contestaţiile cu privire la fiecare din cele două probe se trimit la Institutul Naţional al Magistraturii, în termen de 72 de ore de la afişarea rezultatelor, de către candidaţi, curţile de apel sau parchetele de pe lângă acestea. Contestaţiile se soluţionează în termen de 3 zile. Decizia comisiei de soluţionare a contestaţiilor este definitivă, dispoziţiile alin.(1) fiind aplicabile în mod corespunzător.

(3) Contestaţia la proba orală se soluţionează de comisia de contestaţii prin analizarea înregistrării audio-video a probei susţinute de candiat.

(4) După întocmirea tabelului de clasificare a candidaţilor, fiecare din secţiile Consiliului Superior al Magistraturii validează examenul de capacitate, în prima şedinţă care urmează afişării rezultatelor.

(5) Secţiile Consiliului Superior al Magistraturii pot invalida, în tot sau în parte, examenul de capacitate, în cazurile în care constată că nu au fost respectate condiţiile prevăzute de lege sau de regulament privind organizarea examenului sau că există dovada săvârşirii unor fraude.”

43. La articolul 30, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art.30.- (1) Judecătorii şi procurorii stagiari care nu promovează examenul de definitivare se pot prezenta încă o dată pentru susţinerea acestuia la următoarea sesiune organizată de Consiliul Superior al Magistraturii pentru candidaţii de pe raza curţii de apel în care funcţionează.

(2) În cazul în care judecătorul sau procurorul stagiar nu se prezintă în mod nejustificat, la examen sau nu promovează examenul în a doua sesiune, nu poate fi numit ca judecător sau procuror definitiv şi este obligat să restituie bursa şi cheltuielile de şcolarizare, prevederile art.19 alin.(5) se aplică în mod corespunzător.”

44. La articolul 31, alineatele (3) şi (4) se abrogă.

45. La articolul 33, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.33.- (1) Pot fi numiţi în magistratură, pe bază de concurs, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art.14 alin.(2), foştii judecători şi procurori care şi-au încetat activitatea din motive neimputabile, personalul de specialitate juridică prevăzut la art. 87 alin. (1), avocaţii, notarii, asistenţii judiciari, consilierii juridici, executorii judecătorești cu studii superioare juridice, personalul de probaţiune cu studii superioare juridice, ofiţerii de poliţie judiciară cu studii superioare juridice, grefierii cu studii superioare juridice, persoanele care au îndeplinit funcţii de specialitate juridică în aparatul Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale, Guvernului, Curţii Constituţionale, Avocatului Poporului, Curţii de Conturi sau al Consiliului Legislativ, în Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române şi Institutul Român pentru Drepturile Omului, cadrele didactice din învăţământul juridic superior acreditat, precum şi magistraţii-asistenţi, cu o vechime în specialitate de cel puţin 5 ani.”

46. La articolul 33, alineatul (21) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(21) Dispoziţiile art.15 se aplică în mod corespunzător.”

47. La articolul 33, alineatele (11) şi (12) se abrogă.

miercuri, 20 decembrie 2017696
Comentarii
mai mult...Actualitate
30 iun 00:00ActualitateGoldterm SA Mangalia continuă programul de contorizare individuală

În aceasta perioadă, SC Goldterm SA Mangalia continuă programul de contorizare individuală, ce se adresează atât...515

12 iun 00:00ActualitateSe depun solicitări pentru extinderea canalizării din Tuzla!499
8 iun 10:48ActualitateNoi acțiuni de dezinfecție la Medgidia418
26 iun 00:00ActualitatePrimăria Medgidia a sărbătorit de Ziua Drapelului Naţional

...449

7 mai 13:18ActualitatePrimăria Cernavodă a demarat acțiunea de dezinsecție621
9 mai 13:16ActualitatePrimăria Cernavodă a făcut publică lista cererilor depuse pentru locuințe ANL631
18 mai 00:05ActualitatePrimăria Agigea, despre ajutoarele pentru crescătorii de porci

Primăria comunei Agigea a publicat un anunț transmis de Direcția pentru Agricultura Constanța privind aprobarea...881

8 mai 22:24ActualitateLucrările la școala gimnazială nr. 1 din Hârșova, finalizate776
6 mai 00:31ActualitateSenat: Pensionare anticipată, fără penalizare, pentru lucrătorii din sectorul de construcţii nave862
6 mai 00:31ActualitateCoronavirus - Directorul institutului german de boli infecţioase: Va veni un al doilea val epidemic

Directorul Institutului Robert Koch (RKI), centrul german specializat în boli infecţioase, a dat marţi drept sigur un...841

23 apr 10:46ActualitateDouă proiecte importante sunt în desfășurare, în Agigea934
24 apr 00:43ActualitatePrimăria Năvodari MONTEAZĂ separatori de sens cu stâlpi în apropierea trecerilor de pietoni881
Vremea
17.9°17.9° - 18.3° luni, 13 iulie 2020
ConstanțaUmiditate: 58%
Vânt: 7.38 m/s
Presiune: 1015 milibari

Loto
6/494925283848
5/405613153827
joker122227424313
Horoscop
mai mult...SPSportRT
14 iul 00:00SportFotbal - Reacția UEFA după decizia TAS în cazul Manchester City

"Respectăm principiile fair-play-ului financiar", a reacţionat UEFA după ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de...50

14 iul 00:00SportRapidul are încă un patron: Un afacerist a preluat 48% din acţiuni

Omul de afaceri Liviu Goncea a preluat 48% din acţiunile clubului de fotbal FC Rapid din Liga a II-a, informează,...57

14 iul 00:00SportVictorie deosebit de importantă pentru CFR Cluj: a câștigat meciul cu Gaz Metan, scor 2-0, și este la un punct de liderul U Craiova

Formaţia CFR Cluj a învins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Gaz Metan Mediaş, în etapa a VI-a a...50

14 iul 00:00SportBaschet masculin: Dinamo Ştiinţa Bucureşti şi BCM U Argeş Piteşti au antrenori noi

Echipele masculine de baschet Dinamo Ştiinţa Bucureşti şi BCM U FC Argeş Piteşti au anunţat, luni, că au noi...49

Local
14 iul 00:00LocalInfrastructură pietonală și rutieră, în curs de reabilitare în mai multe zone din oraș

Intervențiile asupra zonei destinate circulației pietonilor progresează pe bulevardul Mamaia, tronsonul delimitat de...50

14 iul 00:00LocalITM Constanța, controale pe LITORAL

Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanța în perioada 26.06.2020 – 01.09.2020 desfasoara ” Campania Națională...58

14 iul 16:59LocalAu pus în PERICOL circulația pe DRUMURILE PUBLICE

353

14 iul 00:00LocalZeci de autoturisme parcate pe ’dos’ ridicate de locali. Cât costă recuperarea

Primăria Constanța informează că polițiștii locali au fost ocupați în cursul săptămânii trecute, cu ridicarea...59

14 iul 22:11LocalBEȚI la VOLAN și MAȘINI FURATE, la CONSTANȚA!

Inconștiență la volan! Mai mulți șoferi au fost depistați la volan, fiind sub influenţa băuturilor alcoolice sau...917

14 iul 22:12LocalConstănțeni CONDAMNAȚI pentru PROXENETISM, TRAFIC de DROGURI și de MINORI

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au identificat la data de 10 iulie a.c., un bărbat, de...611

14 iul 16:59LocalTânăr condamnat pentru infracțiuni la regimul rutier

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale al Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea, la data de 12 iulie...1025

14 iul 16:58LocalALARMANT! Peste 20 de accidente GRAVE, în numai 6 luni!

Polițiștii rutieri și cei de ordine publică au acționat, în perioada 10 – 12 iulie a.c., pe raza întregului...278

14 iul 16:58LocalPieton LOVIT de mașină în dreptul Liceului Internațional

484

Politică
Interviuri
8 iul 00:14InterviuriMihai Stanciu: ATENȚIE, metoda Accidentul a fost înlocuită cu metoda COVID-19! VIDEO

A îmbrăcat haina de procuror în anul 2012, atunci când a activat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța....2913

11 iun 00:17InterviuriBola, de la Apele Române: Malul lacului Tăbăcărie nu avea proprietar, dar s-a vândut din el! VIDEO

Bogdan Bola, șeful Administrației Bazinale de Apă Dobrogea – Litoral, a oferit un interviu cotidianului Replica din...10953

25 mai 00:17InterviuriINTERVIU! Primarul Cristian Cârjaliu dă de pământ cu Guvernul Orban: Trebuie sancționată incompetența

4809

21 mai 00:06InterviuriVirginia Uzun: Eforie, lipsit de strălucire din cauza proastei gestionări a banilor VIDEO

Virginia Uzun a fost directorul Serviciului Public de Impozite şi Taxe (SPIT) din cadrul Primăriei Constanţa timp de...6419

6 mai 00:26InterviuriPrefectul Niculescu: Din 605 carantinați la Constanța, 21 aveau Coronavirus! VIDEO

Prefectul George Niculescu, numit în funcție la finele lui 2019, a apucat vremuri greu încercate. Și ne referim la...4623

29 apr 00:26InterviuriProcurorul Teliceanu: dacă minți în adeverință, riști să te alegi cu ani grei de pușcărie! Video

5908

Monden
14 iul 00:00MondenA slăbit 45 de kilograme într-un an! Jessica Simpson poartă acum blugi mărimea 34

Este vorba despre Jessica Simpson, o artistă care s-a tot confruntat cu probleme de greutate în trecut, trecând de la...50

14 iul 00:00MondenTom Hanks petrece vacanţa în Grecia! E pe o insulă unde poți găsi cazare la 75 de lei pe noapte

Tom Hanks a fost în atenţia presei în fiecare zi începând cu luna martie, de când a dezvăluit că a fost infectat...47

14 iul 00:00MondenNepotul lui Elvis Presley a murit la vârsta de 27 de ani

50

Mapamond
14 iul 00:00MapamondCoronavirus: Alte aproape 60.000 de contaminări în 24 de ore în SUA

Statele Unite, ţara cea mai afectată de pandemia de coronavirus, au înregistrat duminică 59.747 de noi contaminări...47

14 iul 00:00MapamondFrancezul suspectat că a molestat sexual peste 300 de minore a murit în urma tentativei de sinucidere

Un francez în vârstă de 65 de ani, încarcerat de luna trecută la Jakarta pentru că ar fi abuzat sexual peste 300...46

14 iul 00:00MapamondChina: Accidentul în care au murit 21 de persoane a fost provocat deliberat de şoferul autobuzului, anunţă poliţia

47

14 iul 00:00MapamondSUA: Incendiu spectaculos la bordul unei nave militare în California

O explozie urmată de un incendiu spectaculos a rănit duminică cel puţin 21 de persoane la bordul unei nave militare...47

14 iul 00:00MapamondAmnesty: Multe guverne nu reuşesc să asigure protecţia adecvată pentru personalul medical în lupta împotriva COVID-19

Multe guverne nu reuşesc să asigure protecţia adecvată pentru angajaţii din sănătate aflaţi în prima linie în...45

14 iul 19:08MapamondCoronavirus: Bulgaria redeschide cluburile de noapte

676

Sănătate
14 iul 00:00SănătateBoala Lyme și ce pericole are mușcătura de căpușă

În sezonul cald, mușcătura de căpușă poate crea multe neplăceri, așa că este extrem de important să cunoaștem...50

14 iul 00:00SănătateDe ce este uleiul de peste benefic pentru sănătatea creierului

Uleiul de peste, care este disponibil sub formă unor suplimente nutritive, este considerat una dintre cele mai bune...46

14 iul 00:00SănătateCe efecte adverse pot avea antidepresivele, anxioliticele și stabilizatoarele de dispoziție

46

14 iul 18:25SănătateTotul despre anemie la adulți și la copii: cauze, simptome, tratament

Anemia este o problema frecvent întâlnită, atât la adulți, cât și la copii. Din acest articol aflăm informații...43

14 iul 18:16SănătatePancreatita cronică: cauze, simptome, tratament, diferența față de forma acută

Pancreatităa cronică reprezintă inflamația pancreasului, fiind o afecțiune care nu se vindecă și care nu se...44

14 iul 00:00SănătateNeurocisticercoza (infecție cu tenie): simptome, tratament și complicații

45

Prin accesarea replicaonline.ro, sunteți de acord cu termenii de utilizare și politica de confidențialitate.
ACCEPT