rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 16 decembrie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

Legea 303 - continuare!

Continuarea textului *prima parte, partea a doua:

(8) Procedura de cercetare disciplinară şi de aplicare a sancţiunilor disciplinare se stabileşte prin Regulamentul Institutului Naţional al Magistraturii.”

28. La articolul 18, după alineatul (8) se introduc trei noi alineate, alin.(9)-(11), cu următorul cuprins:

„(9) Cercetarea disciplinară se suspendă atunci când împotriva auditorului de justiţie s-a dispus trimiterea în judecată pentru aceeaşi faptă.

(10) Organul de urmărire penală este obligat să comunice, de îndată, Institutului Naţional al Magistraturii actul prin care s-a dispus trimiterea în judecată a auditorului de justiţie.

(11) Suspendarea cercetării disciplinare se dispune de către directorul Institutului Naţional al Magistraturii şi operează până când soluţia pronunţată în cauza care a motivat suspendarea a devenit definitivă. Hotărârea definitivă este comunicată de îndată Institutului Național al Magistraturii. Pe durata suspendării cercetării disciplinare, cursul prescripţiei răspunderii disciplinare este suspendat.”

29. După articolul 18 se introduce nou articol, art.181, cu următorul cuprins:

„Art.181.- (1) Pe durata cursurilor în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii, auditorii de justiţie trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art.14 alin.(2) lit.a), c) şi e).

(2) Neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin.(1) se constată de către Consiliul ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii şi atrage exmatricularea, precum şi obligarea la restituirea bursei şi a cheltuielilor de formare profesională, în acele situaţii imputabile auditorilor. Consiliul ştiinţific este sesizat de directorul Institutului Naţional al Magistraturii din oficiu sau la solicitarea oricărei persoane interesate.

(3) Procedura de verificare a îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin.(1) se stabileşte prin Regulamentul Institutului Naţional al Magistraturii.

(4) Dispoziţiile art.18 alin.(6) se aplică în mod corespunzător.

(5) Prin excepţie de la dispoziţiile alin.(2), condamnarea definitivă a auditorilor pentru o infracţiune din culpă ori amânarea aplicării pedepsei pentru acelaşi tip de infracţiune, precum şi renunţarea la urmărirea penală sau renunţarea la aplicarea pedepsei printr o hotărâre definitivă, nu conduce la exmatriculare, dacă se apreciază de către Consiliul Ştiinţific că infracţiunea săvârşită nu aduce atingere demnităţii calităţii de auditor de justiţie sau imaginii Institutului.”

30. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.19.- (1) După încheierea cursurilor în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii, auditorii de justiţie susţin un examen de absolvire prin care se verifică însuşirea cunoştinţelor, competenţelor şi abilităţilor necesare exercitării funcţiei de judecător, respectiv procuror, precum şi un test psihologic.

(2) O comisie de examinare teoretică și practică va fi alcătuită din 7 persoane: 5 judecători, un avocat şi un profesor universitar, desemnați de Secția pentru judecători a Consiliul Superior al Magistraturii dintre judecătorii sau avocații cu cel puțin 12 ani vechime în profesie și dintre cadrele didactice ale facultăților de drept care au obținut gradul universitar de profesor de cel puțin 5 ani. Altă comisie de examinare teoretică și practică va fi alcătuită din 7 persoane: 5 procurori, un avocat şi un profesor universitar, desemnați de Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii dintre procurorii sau avocații cu cel puțin 12 ani vechime în profesie și dintre cadrele didactice ale facultăților de drept care au obținut gradul universitar de profesor de cel puțin 5 ani.

(3) Examenul psihologic se va susţine în faţa unei comisii alcătuită din 3 psihologi, care vor nota candidatul cu 'apt' sau 'inapt'.

(4) Împotriva calificativului 'inapt', candidatul poate face contestaţie în termen de 5 zile de la afişare, ce va fi soluţionată de o comisie de 5 psihologi cu o altă componenţă decât comisia anterioară. Calificativul final 'inapt' va avea drept consecinţă declararea candidatului ca respins la examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii.

(5) Auditorii de justiţie care nu promovează examenul de absolvire se pot prezenta încă o dată pentru susţinerea acestuia, la următoarea sesiune organizată de Institutul Naţional al Magistraturii. În cazul în care auditorul de justiţie nu se prezintă, în mod nejustificat, la examen sau nu promovează examenul în a doua sesiune, el nu poate fi numit ca judecător sau procuror şi este obligat să restituie bursa şi cheltuielile de şcolarizare, cu excepția situațiilor prevăzute la alin.(3) și (4).

(6) Componenţa comisiilor prevăzute de alin.(3) şi (4) va fi stabilită de Secția pentru judecători sau Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, după caz.

(7) Nota finală de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii este compusă din media de la examenul de absolvire prevăzut la alin.(1), ce va avea o pondere de 60%, şi media rezultată din evaluările realizate pe durata studiilor în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii, ce va avea o pondere de 40%.”

31. Articolul 20 se modifică şi va avea urmatorul cuprins:

„Art.20.- (1) Absolvenţii Institutului Naţional al Magistraturii sunt obligaţi să îndeplinească timp de 10 ani funcţia de judecător sau de procuror.

(2) În cazul în care un absolvent al Institutului Naţional al Magistraturii este eliberat din funcţie înainte de expirarea perioadei de 10 ani, din iniţiativa sa ori din motive care îi sunt imputabile, el este obligat să restituie bursa de auditor de justiţie şi cheltuielile de şcolarizare efectuate cu formarea sa, proporţional cu timpul rămas până la împlinirea termenului prevăzut la alin.(1).”

32. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.21.- (1) Auditorii de justiţie optează pentru locurile de judecători stagiari şi procurori stagiari scoase la concurs, iar repartizarea acestora se face pe baza notei finale de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, prevazuta la art.19 alin.(7). Opţiunile se fac în faţa Institutului National al Magistraturii, care va înainta tabelul cu propunerile de repartizare, făcute în acest mod, secţiilor corespunzătoare ale Consiliului Superior al Magistraturii, în vederea numirii în funcţie.

(2) Judecătorii stagiari şi procurorii stagiari sunt repartizaţi şi numiţi în funcţie de către secţiile corespunzătoare ale Consiliului Superior al Magistraturii, pe baza opţiunilor exprimate conform alin.(1).

(3) În circumscripţiile instanţelor şi parchetelor unde o minoritate naţională are o pondere de cel puţin 50% din numărul locuitorilor, la medii egale, au prioritate candidaţii cunoscători ai limbii acelei minorităţi.

(4) Candidatului care nu şi-a exercitat dreptul de alegere a postului în termenul prevăzut la alin.(2) i se propune, din oficiu, un post de către Consiliul Superior al Magistraturii. Refuzul de a accepta propunerea este considerat demisie.

(5) La medii egale are prioritate la alegerea postului, în următoarea ordine, candidatul care are domiciliul in raza instanţei sau parchetului pentru care a optat ori cel care are o vechime mai mare în magistratură.

(6) Repartizarea pe posturi se afişează la sediul Consiliului Superior al Magistraturii, al instanţelor şi al parchetelor, se comunică persoanelor interesate şi se publică pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii.

(7) Perioada cuprinsă între promovarea examenului de absolvire şi numirea de către Consiliul Superior al Magistraturii în funcţia de judecător sau procuror stagiar, precum şi perioada în care o persoană a avut calitatea de judecător sau procuror stagiar, dacă a promovat examenul de capacitate prevăzut la art.28, constituie vechime în funcţia de judecător sau procuror.

(8) Judecătorii stagiari şi procurorii stagiari se bucură de stabilitate.”

33. La articolul 22, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.22.- (1) Durata stagiului este de 2 ani.”

34. La articolul 23, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.23.- (1) Judecătorii stagiari judecă:

a) acţiunile posesorii, cererile privind înregistrările şi rectificările în registrele de stare civilă;

b) litigiile patrimoniale având ca obiect plata unei sume de bani sau predarea unui bun, în cazul în care valoarea obiectului litigiului nu depăşeşte 10.000 lei;

c) plângerile împotriva proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor contravenţionale, dacă sancţiunea contravenţională maximă prevăzută de lege este de 10.000 lei;

d) cererile de valoare redusă, prevăzute la art.1.026 - 1.033 din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare;

e) cererile având ca obiect înlocuirea amenzii contravenționale cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii;

f) cererile de abținere și de recuzare, precum și cererile de revizuire și contestațiile în anulare în cauzele ce intră în competența lor;

g) reabilitarea;

h) constatarea intervenţiei amnistiei ori graţierii;

i) infracţiunile prevăzute de Legea nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, și legile speciale pentru care acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, cu excepţia infracţiunilor prevăzute la art.218 alin.(1) şi (2), art.219 alin.(1), art.223, art.226 şi 227, precum şi art.239-241 din Legea nr.286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv plângerile împotriva soluţiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată, cererile de confirmare a soluţiilor de renunţare la urmărirea penală şi cererile de confirmare a redeschiderii urmăririi penale în cauzele care au ca obiect aceste infracţiuni.”

35. La articolul 23, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alin.(11) şi (12), cu următorul cuprins:

„(11) Judecătorii stagiari asistă și la şedinţe de judecată cu alte tipuri de cauze decât cele prevăzute la alin.(1), prin rotaţie, la complete ale instanţei constituite din judecători definitivi, stabilite de președintele instanței. În cauzele la care asistă, judecătorul stagiar întocmeşte un raport consultativ asupra cauzei și poate redacta proiectul hotărârii, la solicitarea președintelui completului.

(12) Modalitatea de participare la aceste complete se stabilește prin hotărâre a colegiului de conducere.”

36. La articolul 23, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Procurorii stagiari au dreptul să pună concluzii în instanţă, să efectueze şi să semneze acte procesuale şi procedurale, sub coordonarea unui procuror definitiv.”

37. La articolul 23, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alin.(21) şi (22), cu următorul cuprins:

„(21) Procurorul stagiar emite opinie consultativă care se motivează și rezolvă lucrările date în sarcina sa de prim-procurorul parchetului de pe lângă judecătorie.

„(22) Judecătorii și procurorii stagiari nu au dreptul să dispună măsuri privative sau restrictive de libertate.”

38. La articolul 24, alineatul (2) se abrogă.

39. Articolul 26 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.26.- (1) Examenul de capacitate constă în susţinerea unei probe scrise şi a unei probe orale, respectiv evaluarea mapei de stagiu, fiecare având ponderi egale în media finală.

(2) Examenul de capacitate va urmări însuşirea competenţelor şi aptitudinilor practice în perioada de stagiu.

(3) Examenul de capacitate se organizează la finalul fiecărui stagiu, în baza regulamentelor elaborate de secțiile corespunzătoare ale Consiliului Superior al Magistraturii, prin intermediul Institutului Naţional al Magistraturii.

(4) Examinarea se realizează de către comisiile prevăzute la art.28.

(5) Modalitatea de susţinere a examenului, criteriile de apreciere ale acestuia, procedura şi criteriile de evaluare ale mapei de stagiu se stabilesc prin Regulamente propuse de Institutul Naţional al Magistraturii şi aprobate de Secţia pentru judecători, respectiv de Secţia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.”

40. Articolul 27 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.27.- (1) Data, locul şi modul de desfăşurare a examenului de capacitate se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, precum şi pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii şi pe cea a Institutului Naţional al Magistraturii şi se comunică instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea, cu cel puţin 90 de zile înainte de data stabilită pentru examenul de capacitate.

(2) Cererile de înscriere la examenul de capacitate, însoţite de mapele de stagiu şi de celelalte acte necesare potrivit regulamentelor privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari, respectiv al procurorilor stagiari, se depun la Consiliul Superior al Magistraturii în termen de 60 de zile de la publicarea datei examenului.”

41. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.28.- (1) Comisia pentru examenul de capacitate al judecătorilor şi comisia pentru soluţionarea contestaţiilor sunt alcătuite din judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi din judecători de la curţile de apel, numiţi prin hotărâre a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii.

(2) Comisia pentru examenul de capacitate al procurorilor şi comisia pentru soluţionarea contestaţiilor sunt alcătuite din procurori de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi din procurori de la parchetele de pe lângă curţile de apel, numiţi prin hotărâre a Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.

(3) Comisiile de concurs sunt numite prin hotărâre de secțiile corespunzătoare ale Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Național al Magistraturii.

(4) Prevederile art.19 alin.(5) se aplică în mod corespunzător.”

42. Articolul 29 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.29.- (1) Rezultatele examenului de capacitate se afişează la sediul Institutului Naţional al Magistraturii şi se publică pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii şi pe cea a Institutului Naţional al Magistraturii.

(2) Contestaţiile cu privire la fiecare din cele două probe se trimit la Institutul Naţional al Magistraturii, în termen de 72 de ore de la afişarea rezultatelor, de către candidaţi, curţile de apel sau parchetele de pe lângă acestea. Contestaţiile se soluţionează în termen de 3 zile. Decizia comisiei de soluţionare a contestaţiilor este definitivă, dispoziţiile alin.(1) fiind aplicabile în mod corespunzător.

(3) Contestaţia la proba orală se soluţionează de comisia de contestaţii prin analizarea înregistrării audio-video a probei susţinute de candiat.

(4) După întocmirea tabelului de clasificare a candidaţilor, fiecare din secţiile Consiliului Superior al Magistraturii validează examenul de capacitate, în prima şedinţă care urmează afişării rezultatelor.

(5) Secţiile Consiliului Superior al Magistraturii pot invalida, în tot sau în parte, examenul de capacitate, în cazurile în care constată că nu au fost respectate condiţiile prevăzute de lege sau de regulament privind organizarea examenului sau că există dovada săvârşirii unor fraude.”

43. La articolul 30, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art.30.- (1) Judecătorii şi procurorii stagiari care nu promovează examenul de definitivare se pot prezenta încă o dată pentru susţinerea acestuia la următoarea sesiune organizată de Consiliul Superior al Magistraturii pentru candidaţii de pe raza curţii de apel în care funcţionează.

(2) În cazul în care judecătorul sau procurorul stagiar nu se prezintă în mod nejustificat, la examen sau nu promovează examenul în a doua sesiune, nu poate fi numit ca judecător sau procuror definitiv şi este obligat să restituie bursa şi cheltuielile de şcolarizare, prevederile art.19 alin.(5) se aplică în mod corespunzător.”

44. La articolul 31, alineatele (3) şi (4) se abrogă.

45. La articolul 33, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.33.- (1) Pot fi numiţi în magistratură, pe bază de concurs, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art.14 alin.(2), foştii judecători şi procurori care şi-au încetat activitatea din motive neimputabile, personalul de specialitate juridică prevăzut la art. 87 alin. (1), avocaţii, notarii, asistenţii judiciari, consilierii juridici, executorii judecătorești cu studii superioare juridice, personalul de probaţiune cu studii superioare juridice, ofiţerii de poliţie judiciară cu studii superioare juridice, grefierii cu studii superioare juridice, persoanele care au îndeplinit funcţii de specialitate juridică în aparatul Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale, Guvernului, Curţii Constituţionale, Avocatului Poporului, Curţii de Conturi sau al Consiliului Legislativ, în Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române şi Institutul Român pentru Drepturile Omului, cadrele didactice din învăţământul juridic superior acreditat, precum şi magistraţii-asistenţi, cu o vechime în specialitate de cel puţin 5 ani.”

46. La articolul 33, alineatul (21) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(21) Dispoziţiile art.15 se aplică în mod corespunzător.”

47. La articolul 33, alineatele (11) şi (12) se abrogă.

miercuri, 20 decembrie 2017628
Comentarii
mai mult...Actualitate
10 dec 23:31ActualitateMercedes acroşat de TIR, la Murfatlar!

...659

eveniment9 dec 00:03ActualitateALERTĂ ÎN PORTUL CONSTANŢA! Un utilaj cu tot cu om în interior a căzut în mare! VIDEO4389
5 dec 23:55ActualitateINTERVENȚIE la Constanța: Un bărbat a MURIT după ce a CĂZUT de la ÎNĂLȚIME2215
5 dec 03:10ActualitateParlamentul a votat eliminarea supraaccizei la carburanți de la 1 ianuarie

Parlamentul a dat fotul final pentru scăderea accizei la carburanți, prin eliminarea componentei de 7 eurocenți pe...560

2 dec 23:58ActualitateAtenție, șoferi! TRAFIC RESTRICȚIONAT pe bulevardul TOMIS!1150
1 dec 01:16ActualitateFasole și cârnați, de Ziua Națională a României, la Constanța. Făgădău, asaltat de pensionari. VIDEO3457
8 noi 00:00ActualitateStrada Pan Halippa din Lazu, asfaltată în proporţie de 100%

Pe parcursul ultimelor luni în comuna Agigea au fost asfaltate mai multe străzi. Ce mai recentă lucrare finalizată...497

27 noi 00:25ActualitateNoul șef al ANSVSA participă la acțiunea de salvare a oilor de pe nava scufundată din Portul Midia1763
27 noi 01:11ActualitateAtenție, șoferi! Trafic restricționat pe o porțiune din bulevardul Tomis1249
26 noi 03:30ActualitateLia Olguța Vasilescu i-a cerut demisia Vioricăi Dăncilă de la șefia PSD

Lia Olguța Vasilescu a anunţat, marți seara în CEx, că demisionează din funcțiile de vicepreședinte al PSD!...824

26 noi 03:31ActualitateSurse. Demisie în CEx-ul PSD: Secretarul general Mihai Fifor a cedat695
23 noi 00:00ActualitateDemonstraţie că se poate: locatarii unui bloc din Hârşova au reparat imobilul cu sprijinul primăriei489
Vremea
9.7°9.7° - 10.3° luni, 16 decembrie 2019
ConstantaUmiditate: 57%
Vânt: 2.33 m/s
Presiune: 1023 milibari

Loto
6/492312163441
5/4051012263427
joker4111827455
Horoscop
mai mult...SPSportRT
16 dec 00:00SportRoma - SPAL: 3-1

Roma a avut emoții pe Olimpico împotriva lui SPAL. Oaspeții au deschis scorul cu două minute înainte de pauză....184

15 dec 01:22SportFCSB a învins Viitorul în deplasare, scor 2-0

FCSB a învins, duminică seară, în deplasare, cu scorul de 2-0, Viitorul, într-un meci din etapa a XXI-a a Ligii 1....360

16 dec 00:00Sport„Răzvan Marin nu e de Ajax”. Cruda realitate: nu a mai fost titular din septembrie, are doar 35 de minute în ultimele 9 meciuri!

Răzvan Marin, 23 de ani, are mari dificultăți la Ajax. Fostul internațional olandez Wim Kieft crede că...355

16 dec 00:00SportExplicații în premieră, după 20 de ani! Cum a fost „zburat” Gică Hagi de la națională: „A țipat, a făcut urât la Mircea Sandu, iar el «l-a curățat»! Nu a contat rezultatul cu Slovenia”

Dumitru Dragomir, 73 de ani, fost președinte al LPF și fost vicepreședinte al FRF, a dat detalii în premieră despre...515

Local
16 dec 09:43LocalVREMEA în Constanța se încălzește simțitor

Vremea este însorită și călduroasă, zilele acestea la malul mării. Conform meteorologilor, temperaturile în...349

16 dec 00:00LocalSfaturi pentru şoferi, pe timp de iarnă

Pentru că a venit iarna, șoferii trebuie să acorde o atenție sporită la volan și să fie pregătiți tot timpul...275

16 dec 01:31LocalInvestiție nouă în Constanța: bloc de patru etaje pe strada Steagului

Proprietarii terenului respectiv, Enache Dincă și Enache Vangheliță au depus la Agenția pentru Protecția Mediului...586

16 dec 02:21LocalAcțiune a polițiștilor constănțeni pentru prevenirea furturilor de animale

În noaptea de 13/14 decembrie a.c., în intervalul orar 22.00-06.00, polițiști din cadrul Serviciului Ordine Publică...456

16 dec 02:21LocalPanică în Eforie Nord! S-a simțit un miros puternic de gaze!

Militarii din carul ISU Dobrogea au fost solicitați să intervină duminică, 15 decembrie a.c. pentru a aplica...367

16 dec 02:22LocalTâlhar de meserie din Cumpăna, condamnat. Își teroriza victimele!

Vineri, 13 decembrie, un individ din Cumpăna, în vârstă de 24 de ani, a fost depistat de polițiștii din...479

16 dec 01:36LocalHoț de cablu de telefonie mobilă, ÎNCARCERAT în Penitenciarul Poarta Albă

După 6 ani de la comiterea faptei, și-a aflat sentința! La data de 14 decembrie a.c., polițiștii din cadrul...407

16 dec 00:14LocalPercheziţii domiciliare la persoane implicate în activităţi de braconaj piscicol!

Poliţiştii de frontieră din cadrul structurilor teritoriale ale Gărzii de Coastă au efectuat, sub coordonarea...2393

16 dec 02:28LocalPeste 22.000 de jucării contrafăcute, indisponibilizate de poliţişti în urma unei acţiuni la nivel naţional

Peste 22.000 de jucării şi produse pentru copii contrafăcute au fost indisponibilizate de poliţişti, în urma unei...442

16 dec 02:25LocalAccident rutier la Mircea Vodă

Un acident rutier a avut loc sâmbătă, 14 decembrie, între localitățile Mircea Vodă și Satu Nou, pe DN 22C. Două...606

Politică
16 dec 02:20PoliticăLiderul tătarilor de pretutindeni, printre oaspeţii de seamă prezenţi la Constanţa, cu prilejul Sărbătorii Etniei Tătare

Mustafa Abdulcemil Kırımoglu, liderul tătarilor de pretutindeni și deputat în Rada Supremă de la Kiev, și Refat...816

16 dec 02:20PoliticăMai mulți lideri din USR cer Congres în februarie: „Drumul ales al ciomăgelii interne e unul deviant“

Mai mulți președinți ai organizațiilor USR solicită organizarea unui Congres în luna februarie a anului viitor,...329

16 dec 01:36PoliticăMinistrul Mediului acuză că e hărțuit de organizații cu interese în exploatarea lemnului

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor Costel Alexe susţine că este atacat zilnic de tot felul de entităţi...335

16 dec 02:19PoliticăPredoiu anunţă că MJ va promova desfiinţarea SIIJ: Am notat opţiunea deschisă, categorică, a procurorilor DIICOT în acest sens

Ministerul Justiţiei va promova desfiinţarea Secţiei speciale de investigare a infracţiunilor din Justiţie (SIIJ),...329

16 dec 02:22PoliticăMinistrul Transporturilor, către şefii de instituţii care 'nu sunt confortabili' cu politicile guvernului: 'Să facă un pas în lateral'

Ministrul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, Lucian Bode, le-a transmis, sâmbătă, şefilor de...543

16 dec 01:37PoliticăCîțu, dezvăluiri despre liderul PSD: 'Ciolacu a votat legea plafoanelor bugetare cu datoria publică de 40% din PIB'

Florin Cîțu a declarat că Marcel Ciolacu „vede dar nu înțelege”, deoarece a votat legea plafoanelor bugetare...495

16 dec 00:14PoliticăDNA Constanța a primit aprobarea de a începe URMĂRIREA PENALĂ și în Madagascar într-un dosar ce-l vizează pe Mazăre!

DNA Constanța a ajuns până în Madagascar pentru a efectua cercetări într-un dosar penal ce-l vizează pe fostul...3499

16 dec 01:38PoliticăMihai Tudose, cu un picior înapoi în PSD: Invitaţie oficială din partea filialei locale

Organizaţia judeţeană PSD Brăila a decis în şedinţa de sâmbătă, 14 decembrie, să adreseze o invitaţie...567

16 dec 02:26PoliticăGuvernul anunţă îngheţarea sporurilor şi interzicerea detaşărilor de la privat la stat

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anunţat că în cadrul şedinţei de Guvern a propus, printre altele,...956

16 dec 02:26PoliticăA fost convocată şedința de Consiliu Local Municipal: iată ordinea de zi

Primarul municipiului Constanța, Decebal Făgădău convoacă Consiliul Local Municipal în ultima ședință pe acest...1310

Monden
16 dec 00:00MondenRod Stewart a devenit cel mai vârstnic cântăreţ clasat în fruntea topului albumelor

Rod Stewart a devenit cel mai vârstnic cântăreţ solo care a reuşit să ajungă cu un material discografic pe prima...200

16 dec 00:00MondenCine este marele câștigător al finalei iUmor? A plecat acasă cu 20.000 de euro!

iUmor a adus din nou pe micile ecrane multă bună dispoziție în rândul telespectatorilor, care au așteptat până...330

16 dec 00:00MondenBella Santiago este câștigătoarea sezonului 14 al „Te cunosc de undeva“. Transformarea care i-a adus premiul

Show-ul „Te cunosc de undeva“ și-a desemnat sâmbătă seară, 14 decembrie, câștigătorul celui de-al 14-lea...211

16 dec 00:00MondenOana Roman, ședință foto sexy, după despărțirea de soț. A pozat în lenjerie intimă

Oana Roman și-a luat prin surprindere urmăritorii virtuali, după ce la doar o zi după ce a anunțat că ea și...455

16 dec 00:00MondenIrina Rimes, invitata lui Brenciu la concertul lui de la Sala Palatului

Din rivali la Vocea României, Horia Brenciu și Irina Rimes devin parteneri de scenă joi, 19 decem-brie, la Sala...209

16 dec 00:00MondenLucruri inedite despre cei 4 finalişti de la Vocea României

Au fost 61 de concurenţi în echipele celor 4 antrenori de la Vocea României (PRO TV), acum au mai rămas 4. Dragoş...307

16 dec 00:00Monden50 Cent o acuză pe Oprah Winfrey că ''îi atacă pe bărbaţii de culoare'' vizaţi de #MeToo

Rapperul 50 Cent a acuzat-o pe Oprah Winfrey într-un mesaj publicat pe Instagram în care a afirmat că renumita...185

16 dec 00:00MondenActorul Colin Firth s-a despărţit de soţia lui, Livia Giuggioli, după o căsnicie de 22 de ani

Actorul britanic Colin Firth a anunţat că s-a despărţit de soţia lui, producătoare italiană de film Livia...254

16 dec 00:00MondenActriţa Catherine Deneuve, care a suferit un accident vascular cerebral pe 5 noiembrie, a fost externată

Actriţa franceză Catherine Deneuve, spitalizată pe 5 noiembrie în urma unui accident vascular cerebral, considerat...209

16 dec 00:00MondenDanny Aiello, nominalizat la Oscar pentru rolul din ''Do The Right Thing'', a murit la 86 de ani

Actorul american Danny Aiello, care a interpretat numeroase roluri secundare în filme de succes din anii '80-'90,...207

Mapamond
16 dec 00:00MapamondMichael Gove: Prioritatea guvernului britanic va fi scoaterea Regatului Unit din UE la 31 ianuarie şi încheiarea acordului comercial cu UE

Prioritatea guvernului condus de premierul Boris Johnson va fi de a scoate Regatul Unit din Uniunea Europeană (UE) la...181

16 dec 00:00MapamondEmisarul SUA pentru Coreea de Nord a sosit la Seul, în încercarea de a salva negocierile cu Phenianul

Emisarul special al SUA pentru Coreea de Nord, Stephen Biegun, a sosit duminică în Coreea de Sud, înainte de...165

16 dec 00:00MapamondPremierul Greciei: Germania şi alte ţări din UE trebuie să prelucreze o parte din cererile de azil

Premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a îndemnat Germania şi alte ţări să preia dintre solicitanţii de azil...181

16 dec 00:00MapamondMarş de protest la Londra după victoria lui Boris Johnson: ''Nu e premierul meu''

Sute de protestatari zgomotoşi au mărşăluit vineri prin centrul Londrei pentru a protesta împotriva rezultatului...197

16 dec 00:00MapamondNATO: Şeful Pentagonului denunţă statele "parazite" din cadrul NATO

Şeful Pentagonului Mark Esper a luat vineri apărarea creşterii drastice a cheltuielilor militare solicitate...248

16 dec 00:00MapamondFranţa: Soţiile a doi presupuşi jihadişti, deportate în Franţa, au fost inculpate

Soţiile a doi presupuşi jihadişti, deportate luni în Franţa de către Turcia, unde au fost reţinute după ce au...197

16 dec 00:00MapamondCoreea de Nord anunţă că a efectuat un nou ''test reuşit de mare importanţă'' la baza de la Sohae

Coreea de Nord a anunţat sâmbătă că a efectuat în ziua precedentă un nou test la baza de lansare a sateliţilor...169

16 dec 00:00MapamondAlbania - seism: Nouă persoane arestate pentru responsabilitatea lor în prăbuşirea unor clădiri

Nouă persoane au fost arestate sâmbătă în Albania suspectate de "omor" şi "abuz de putere" după un cutremur care...199

16 dec 00:00MapamondMexic: Cel puţin 50 de cadavre descoperite într-o groapă comună

Cel puţin 50 de cadavre au fost exhumate dintr-o groapă comună descoperită în noiembrie în statul Jalisco, în...193

16 dec 00:00MapamondMetroul din Moscova va începe să pregătească şi femei pentru postul de conductor

Reţeaua de metrou din Moscova va începe anul viitor să pregătească şi femei pentru postul de conductor de metrou,...176

Sănătate
16 dec 00:00SănătateNucile: Iată ce beneficii au asupra corpului uman!

Pentru că sunt extrem de sățioase și sănătoase, nucile reprezintă cea mai bună gustare dintre mese, fără...320

15 dec 00:12SănătateUn nou spital în Constanța: unde va fi amplasat

S.C. Isis Medical Center S.R.L. intenționează să deschidă un centru medical în municipiul Constanța. În acest...1914

11 dec 03:55SănătateEliberarea de antibiotice fără reţetă să fie interzisă total! De ce vor societățile medicale această soluție extremă

Alarmate de amploarea medicaţiei după ureche de la care avem printre cele mai rezistente bacterii din Europa,...1048

9 dec 00:00SănătateGhimbirul: proprietăți, beneficii și recomandări pentru o viață sănătoasă

Ghimbirul este un aliment cu proprietăți și beneficii deosebite asupra sănătății organismului, atestat de studii...961

9 dec 01:18SănătateAcțiune de donare de sânge în Năvodari

Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța și Primăria Orașului Năvodari organizează joi, 12 decembrie,...559

7 dec 00:00SănătateȚigări normale sau electroice? Iată care sunt riscurile la care vă expuneți!

Orice cantitate de fum este nocivă pentru sănătate, aceasta este premisa de la care se poate porni acest subiect...1149

4 dec 00:34SănătateDSP Constanța, informare cu privire la Hepatita A

Hepatită virală A este o boală infecțioasă, cu transmitere pe cale digestivă (fecal-orală), încadrată în...3118

4 dec 00:56SănătateA dat Ministerul Sănătății în judecată: este captiv în propria casă, din cauza unei boli cumplite

Un constănțean își cere dreptul la viață! Rozaceea a pus stăpânire pe viața lui și cere ajutor! Este o boală...1716

3 dec 02:06SănătateSe caută mame voluntare pentru copiii singuri din spitale

În România, 2 copii sunt părăsiți în spitale în fiecare zi, potrivit statisticilor oficiale. Nu numai ei sunt...1152

2 dec 22:04SănătateAcțiune de donare de sânge în Negru Vodă!

Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța și Primăria Orasului Negru Vodă organizează sâmbătă 07...639