rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 6 august
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

Legea 303 - continuare, partea a doua

Continuarea textului iniţial

48. După articolul 33 se introduce un nou articol, art.331, cu următorul cuprins:

„Art.331.- Persoanele care au ocupat minimum 10 ani funcţia de judecător sau procuror și magistrat-asistent, care nu au fost sancţionate disciplinar, au avut numai calificativul ‘foarte bine’ la toate evaluările şi și-au încetat activitatea din motive neimputabile, pot fi numite, fără concurs sau examen, în funcţiile vacante de judecător sau procuror, la instanţe sau parchete de acelaşi grad cu cele unde au funcţionat sau la instanţe ori parchete de grad inferior.”

49. La articolul 35, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art.35.- (1) Formarea profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor constituie garanţia independenţei şi imparţialităţii în exercitarea funcţiei. Formarea iniţială şi continuă este un drept şi o îndatorire pentru judecător.

(2) Formarea profesională continuă trebuie să ţină seama de dinamica procesului legislativ şi constă, în principal, în cunoaşterea şi aprofundarea legislaţiei interne, a documentelor europene şi internaţionale la care România este parte, a jurisprudenţei instanţelor judecătoreşti şi a Curţii Constituţionale, a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, a dreptului comparat, a normelor deontologice, în abordarea multidisciplinară a instituţiilor cu caracter de noutate, precum şi în cunoaşterea şi aprofundarea unor limbi străine şi operarea pe calculator.”

50. La articolul 371, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin.(11), cu următorul cuprins:

„(11) Cheltuielile de cazare şi masă ale judecătorilor și procurorilor străini, ale cursanților sau ale reprezentanților altor instituții de formare profesională din străinătate care participă, în cadrul unor programe de cooperare, la activitățile de formare profesională organizate de Institutul Naţional al Magistraturii, pot fi suportate din bugetul acestei instituţii.”

51. La articolul 371, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Plafonul maxim al cheltuielilor prevăzute la alin.(1) și (11) se stabileşte prin decizie a preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii. Cazarea participanților în condițiile alin.(1) și (11) se poate realiza în structurile de primire turistice în limita plafonului maxim stabilit prin decizie a președintelui Consiliului Superior al Magistraturii, independent de clasificarea acestora.”

52. La articolul 38, alineatele (11) - (13) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(11) Cheltuielile aferente organizării activităţilor prevăzute la alin.(1), inclusiv cele privind cazarea, masa şi transportul personalului de instruire şi al participanţilor, se suportă din bugetul curţii de apel sau, după caz, al parchetului de pe lângă curtea de apel. În cazul personalului de instruire al Institutului Național al Magistraturii care participă, la propunerea Institutului, în această calitate, conform programului anual de formare profesională continuă al judecătorilor și procurorilor aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii, la activităţile prevăzute la alin.(1), cheltuielile privind cazarea, masa şi transportul acestuia se suportă din bugetul Institutului Național al Magistraturii.

(12) Plafonul maxim al cheltuielilor prevăzute la alin.(11) se stabileşte prin ordin al ministrului justiţiei, respectiv al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. În cazul personalului de instruire al Institutului Național al Magistraturii care participă, la propunerea Institutului, în această calitate, conform programului anual de formare profesională continuă al judecătorilor și procurorilor aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii, la activităţile prevăzute la alin.(1), plafonul maxim al cheltuielilor se stabilește în conformitate cu dispozițiile art.371 alin.(2).

(13) Cheltuielile cu salarizarea personalului de instruire care participă la activităţile prevăzute la alin.(1) se suportă din bugetul curţii de apel sau, după caz, al parchetului de pe lângă curtea de apel. Dispoziţiile art.108 alin.(3) din Legea nr.304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător. În cazul personalului de instruire angajat la plata cu ora al Institutului Național al Magistraturii care participă, la propunerea Institutului, în această calitate, conform programului anual de formare profesională continuă al judecătorilor și procurorilor aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii, la activităţile prevăzute la alin.(1), cheltuielile cu salarizarea personalului de instruire se suportă din bugetul Institutului Național al Magistraturii.”

53. Articolul 39 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.39.- (1) Pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de competenţă profesională şi de performanţă, judecătorii şi procurorii sunt supuşi unei evaluări periodice privind calitatea activităţii, eficienţa, integritatea şi obligaţia de formare profesională continuă, iar în cazul judecătorilor şi procurorilor numiţi în funcţii de conducere, şi modul de îndeplinire a atribuţiilor manageriale.

(2) În raport de vechimea în funcţia de judecător, respectiv de procuror, evaluarea se realizează după cum urmează:

a) o dată la 2 ani, pentru judecătorii şi procurorii cu o vechime între un an şi 5 ani;

b) o dată la 3 ani, pentru judecătorii şi procurorii cu o vechime între 5 şi 10 ani;

c) o dată la 4 ani, pentru judecătorii şi procurorii cu o vechime între 10 şi 15 ani;

d) o dată la 5 ani, pentru judecătorii şi procurorii cu o vechime mai mare de 15 ani.

(3) Evaluarea prevăzută la alin.(1) se face de comisii constituite separat pentru judecători şi procurori, formate din preşedintele instanţei, respectiv conducătorul parchetului din care face parte persoana evaluată, precum şi 2 sau mai mulţi judecători sau procurori de la instanţa sau parchetul ierarhic superior, desemnaţi de colegiul de conducere al acestei instanţe sau parchet, cu aceeaşi specializare cu judecătorul sau procurorul evaluat. Evaluarea preşedintelui instanţei și a vicepreşedintelui se face de o comisie formată din preşedintele instanţei superioare, preşedintele secţiei corespunzătoare specializării judecătorului evaluat, precum şi un judecător de la instanţa superioară, desemnat de colegiul de conducere. Evaluarea conducătorului parchetului, a adjunctului acestuia şi a procurorului şef de secţie, se realizează de o comisie de la parchetul ierarhic superior, din care face parte conducătorul acestuia, un procuror cu funcţie de conducere corespunzătoare specializării procurorului evaluat şi un alt procuror desemnat de colegiul de conducere. Evaluarea preşedinţilor, vicepreşedinţilor şi a preşedinţilor de secţie de la curţile de apel sau de la Curtea Militară de Apel se face de o comisie compusă din judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, desemnaţi de colegiul de conducere al acestei instanţe, iar evaluarea procurorilor generali, a procurorilor generali adjuncţi şi a şefilor de secţie de la parchetele de pe lângă curţile de apel sau de la Parchetul de pe lângă Curtea Militară de Apel se face de o comisie compusă din procurori de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, desemnaţi de colegiul de conducere al acestui parchet. Evaluarea președintelui și vicepreședinților Înaltei Curți de Casație și Justiție se face de o comisie compusă din judecători, membri aleși ai Secției pentru judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, cu grad cel puțin de curte de apel, desemnați de Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii. Evaluarea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a procurorilor șefi ai direcțiilor specializate se face de o comisie compusă din procurori, membri aleși ai Secției pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, cu grad cel puțin de tribunal, desemnați de Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.

(4) Din comisiile de evaluare a procurorilor de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, inclusiv a celor din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi Direcţiei Naţionale Anticorupţie fac parte procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ori prim adjunctul sau adjunctul acestuia, procurorul şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie sau adjuncţii acestora, procurorii şefi de secţie, precum şi procurori desemnaţi, după caz, de colegiul de conducere al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de colegiul de conducere al Direcţiei Naţionale Anticorupţie sau de colegiul de conducere al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

(5) Pentru judecătorii şi tribunale şi, respectiv, pentru parchetele de pe lângă acestea, comisiile prevăzute la alin. (4) se constituie prin hotărâre a colegiului de conducere al curţii de apel sau al parchetului de pe lângă aceasta. Pentru curţile de apel şi pentru parchetele de pe lângă acestea, comisiile de evaluare se constituie prin hotărâre a colegiului de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Pentru Înalta Curte de Casație și Justiție, comisia de evaluare se constituie prin hotărâre a Secției pentru judecători din 3 judecători desemnați dintre membrii aleși ai Secției pentru judecători, cu grad cel puţin de curte de apel. Pentru Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, comisia de evaluare se constituie prin hotărâre a Secției pentru procurori din 3 procurori, desemnați dintre membrii aleși ai Secției pentru procurori, cu grad cel puţin de tribunal.

(6) Regulamentul privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor se aprobă prin hotărâre de fiecare din secţiile corespunzătoare ale Consiliului Superior al Magistraturii.”

54. La articolul 40, alineatele (1), (3) şi (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art.40.- (1) Prin raportul de evaluare a activităţii profesionale a judecătorului sau procurorului întocmit de comisiile prevăzute la art. 39 alin. (4) sau (5), se poate acorda unul dintre calificativele: 'foarte bine', 'bine', 'satisfăcător' sau 'nesatisfăcător'.

........................

(3) În soluţionarea contestaţiei, secţiile Consiliului Superior al Magistraturii pot cere conducătorului instanţei sau parchetului ori comisiilor sau persoanelor prevăzute la art.39 alin.(4) şi (5) orice informaţii pe care le consideră necesare, iar citarea judecătorului sau procurorului pentru a fi audiat este obligatorie.

(4) Hotărârile secţiilor pot fi atacate cu recurs, la sectia de contencios administrativ și fiscal a curtii de apel, în termen de 15 zile de la comunicare, fără parcurgerea procedurii prealabile. Hotărârea curții de apel este definitivă.”

55. La articolul 41, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Cursurile prevăzute la alin.(1) şi (2) se încheie prin susţinerea unui examen, organizat de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul Național al Magistraturii.”

56. După articolul 42 se introduce un nou capitol, Cap.IV1, cuprinzând articolul 421, cu următorul cuprins:

„CAPITOLUL IV1

Evaluarea psihologică periodică

Art.421.- (1) Judecătorii, procurorii, magistrații-asistenți și personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor sunt supuşi la fiecare 5 ani unei evaluări psihologice.

(2) Dacă în urma evaluării psihologice, judecătorul, procurorul, magistratul-asistent sau personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor primește calificativul ‘inapt’, acesta este obligat să urmeze un program de consiliere psihologică cu o durată de cel mult 6 luni, urmând ca judecătorul sau procurorul să fie supus unei noi evaluări.

(3) Procedura de evaluare/reevaluare psihologică, inclusiv modalitatea de constituire a comisiilor de evaluare psihologică, plata membrilor acestora și desfășurarea programului de consiliere psihologică se stabilesc prin hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.”

57. Articolul 43 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.43.- Concursul pentru promovarea judecătorilor şi procurorilor se organizează, anual sau ori de câte ori este necesar, de secțiile corespunzătoare din Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul Naţional al Magistraturii.”

58. Articolul 44 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.44.- (1) Pot participa la concursul de promovare la instanţele sau parchetele imediat superioare judecătorii şi procurorii care au avut calificativul «foarte bine» la ultima evaluare, nu au fost sancţionaţi disciplinar în ultimii 3 ani, au funcţionat efectiv timp de cel puţin 3 ani la instanţa sau parchetul ierarhic inferior celui la care doresc sa promoveze si îndeplinesc următoarele condiţii minime de vechime:

a) 7 ani vechime în funcţia de judecător sau procuror, pentru promovarea în funcţiile de judecător de tribunal sau tribunal specializat şi procuror la parchetul de pe lângă tribunal sau la parchetul de pe lângă tribunalul specializat;

b) 10 ani vechime în funcţia de judecător sau procuror, pentru promovarea în funcţiile de judecător de curte de apel şi procuror la parchetul de pe lângă aceasta;

c) 18 ani vechime în funcţia de judecător sau procuror, pentru promovarea în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

(2) La calcularea condiției minime de vechime pentru a participa la concursul de promovare nu se ia în considerare perioada în care judecătorul sau procurorul a avut calitatea de auditor de justiție.

(3) Consiliul Superior al Magistraturii, prin secţiile sale, verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin.(1).

(4) Vechimile prevăzute la alin.(1) și (2) trebuie să fie îndeplinite până la data înscrierii la concursul de promovare.

(5) Consiliul Superior al Magistraturii verifică prin secțiile corespunzătoare îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin.(1) - (4).”

59. Articolul 45 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.45.- Judecătorii şi procurorii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art.44 pot participa la concurs, în vederea promovării pe loc, în limita numărului de locuri aprobat anual de secțiile corespunzătoare din Consiliul Superior al Magistraturii.

60. La articolul 46, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(3) Procedura de desfăşurare a concursului, inclusiv modalitatea de contestare a rezultatelor este prevăzută în Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor. Anularea sau modificarea în orice mod a baremului de raspuns stabilit pentru oricare dintre subiectele de concurs, după ce acest barem a fost adus la cunostinţă candidaţilor, atrage invalidarea concursului şi reluarea acestuia.

(4) Dispoziţiile art.21 alin.(3) se aplică în mod corespunzător.”

61. După articolul 46 se introduc trei noi articole, art.461-463, cu următorul cuprins:

„Art.461.- (1) Promovarea efectivă a judecătorilor şi procurorilor se face numai prin concurs organizat la nivel naţional, în limita locurilor vacante existente la tribunale şi curţi de apel sau, după caz, la parchete.

(2) Concursul pentru promovarea efectivă a judecătorilor şi procurorilor se organizează, anual sau ori de câte ori este necesar, de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul Naţional al Magistraturii.

(3) Data, locul, modul de desfăşurare a concursului şi posturile vacante pentru care se organizează concurs se comunică tuturor judecătorilor şi procurorilor, prin curţile de apel şi parchete, şi se publică pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii, a Institutului Naţional al Magistraturii şi a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu cel puţin 30 de zile înainte de data de la care se pot depune cererile de înscriere la concurs.

Art.462.- (1) Pot participa la concursul de promovare efectivă la instanţele şi parchetele imediat superioare judecătorii şi procurorii care au avut calificativul «foarte bine» la ultima evaluare, nu au fost sancţionaţi disciplinar în ultimii 3 ani, au dobândit gradul profesional corespunzător instanţei sau parchetului la care solicită promovarea şi au funcţionat efectiv timp de cel puţin 2 ani la instanţa sau parchetul ierarhic inferior, în cazul promovării în funcţiile de judecător de curte de apel, procuror la parchetul de pe lângă aceasta sau de procuror la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

(2) Dispoziţiile art.44 alin.(3) și (4) se aplică în mod corespunzător.

Art.463.- (1) Concursul de promovare efectivă constă în susţinerea unei probe având ca obiect evaluarea activităţii şi conduitei candidaţilor din ultimii 3 ani.

(2) Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului, inclusiv comisiile de concurs şi constituirea acestora, aspectele supuse verificării în cadrul probei prevăzute la alin.(1) şi modalitatea de stabilire şi contestare a rezultatelor, se stabilesc prin Regulamentul prevăzut la art.46 alin.(4).

(3) Dispoziţiile art.21 alin.(3) se aplică în mod corespunzător.”

62. Articolul 47 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.47.- În termen de cel mult 30 de zile de la comunicarea rezultatelor, Secția pentru judecători sau, după caz, Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii dispune, prin hotărâre, promovarea judecătorilor şi procurorilor declaraţi admişi.”

63. După articolul 47 se introduc două noi articole, art.471 și 472, cu următorul cuprins:

„Art.471.- (1) Judecătorii şi procurorii care au promovat efectiv în funcţii de execuţie la instanțe sau parchete superioare nu pot fi delegați, detașați sau transferaţi timp de cel puţin 2 ani de la data promovării.

(2) Judecătorii care au promovat efectiv în funcții de execuție la instanțe superioare nu pot fi numiți în funcția de procuror, iar procurorii care au promovat efectiv în funcții de execuție la parchete superioare nu pot fi numiţi în funcţia de judecător timp de cel puțin 2 ani de la data promovării.

Art.472.- Promovarea personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, al Ministerului Public, al Ministerului Justiţiei, precum şi al instituţiilor coordonate sau subordonate acestora se face prin examenul de promovare organizat pentru judecători și procurori, în condiţiile legii.”

.
miercuri, 20 decembrie 2017634
Comentarii
mai mult...Actualitate
28 iul 13:42ActualitatePrimăria Hârșova continuă lucrările de asfaltare în oraș

Primăria Orașului Hârșova continuă lucrările de asfaltare în cadrul proiectului „O uniune transfrontalieră în...198

31 iul 00:00ActualitateMagazin Virtual Hârșova, platforma lansată pentru sprijinirea comunității locale217
9 iul 00:00ActualitateAVARIE RAJA! Apă cu presiuni în Mamaia, Mamaia Nord și Mamaia Sat!331
10 iul 17:04ActualitateATENȚIE ȘOFERI! Trafic restricționat în Constanța. Vezi străzile afectate

Pentru executarea lucrărilor de remediere a unei avarii pe conducta de alimentare cu apă, cu diametrul de 200 mm, de...323

25 iul 17:08ActualitateAVARIE RAJA! Apă cu presiuni scăzute în Agigea. Vezi zonele afectate341
28 iul 00:00ActualitatePrimăria Medgidia oferă ajutoare UE. Iată cine primește603
24 iul 00:00ActualitateViorel Ionescu candidează din partea PNL la Primăria Hârșova

Viorel Ionescu a recunosc ceea ce mulți bănuiau, și anume că va candida la primărie din parttea PNL. ”Intenția...498

31 iul 10:51ActualitatePromenada din Ovidiu, preferată de artiști!556
3 iul 21:17ActualitateProiect! Noi blocuri sociale în Hârșova și modernizare străzi455
9 iul 00:00ActualitateAjutoarele cu produse de igienă, distribuite de Primăria Cernavodă

Primăria orașului Cernavoda, derulează începând cu data de 09.07.2020 ora 10:00, programul de distribuire a...512

27 iul 14:39ActualitateDe ce ÎMPĂRTĂŞANIA cu LINGURIŢA NU a fost SANCŢIONATĂ de justiţie1169
27 iul 15:59ActualitateComitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a reactualizat lista ţărilor cu risc epidemiologic ridicat1012
Vremea
26.2°26.2° - 26.7° joi, 6 august 2020
ConstanțaUmiditate: 58%
Vânt: 7.36 m/s
Presiune: 1014 milibari

Loto
6/494925283848
5/405613153827
joker122227424313
Horoscop
mai mult...SPSportRT
6 aug 00:00SportŞahtior Doneţk şi FC Copenhaga, calificate în sferturile de finală ale Ligii Europei

Liga Europa s-a reluat, miercuri, după ce a fost întreruptă în martie, din cauza pandemiei de coronavirus, cu...284

6 aug 00:00SportRezultatele barajului de promovare în Liga a II-a

...288

6 aug 00:00SportDinamo - FC Viitorul, scor 1-1, şi Chindia - FC Voluntari, scor 2-0, în ultima etapă a play-out-ului Ligii I: Clasamentul final va fi stabilit de FRF

Dinamo: Straton - Kostrna, Puljici, Ehmann, Skovajsa - V. Lazăr, Mrzljak (I. Şerban '66), Răuţă (R. Grigore '78),...298

6 aug 00:00SportKazuyoshi Miura a devenit la vârsta de 53 de ani, 5 luni şi 10 zile, cel mai vârstnic jucător care a evoluat în Cupa Ligii japoneze

Cunoscutul fotbalist japonez Kazuyoshi Miura a devenit, miercuri, la vârsta de 53 de ani, 5 luni şi 10 zile, cel mai...247

Local
6 aug 22:49LocalContainer plin cu accesorii auto contrafăcute, confiscate în Portul Constanța Sud Agigea

Polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului de Prevenire şi Combatere a Migrației Ilegale și a...698

6 aug 22:48LocalPermise REȚINUTE după ce unii șoferi au făcut RALIURI în CONSTANȚA

În noaptea de 4-5 august a.c., polițiști din cadrul Serviciului Rutier și ai Biroului Rutier Constanța au...1201

6 aug 22:48LocalIndivid cu două mandate de arestare emise în Franța, REȚINUT la CONSTANȚA

652

6 aug 16:46LocalSeniorii constanței, premiați

Primăria Constanța îi premiază la domiciliu pe seniorii care au împlinit 80 și 90 de ani, precum și pe cei care...338

6 aug 22:50LocalPurtarea MĂŞTII în AER LIBER devine OBLIGATORIE şi la MEDGIDIA

Primăria municipiului Medgidia a stabilit zonele din oraş unde se va aplica măsura purtării măştii de protecţie...1980

6 aug 22:49LocalCOVID-19: 1.309 cazuri noi în România, 30 la Constanţa!

Până astăzi, 5 august, pe teritoriul României, au fost confirmate 56.550 de cazuri de persoane infectate cu noul...1020

6 aug 22:48LocalPERCHEZIȚII la CONSTANȚA într-un dosar de CONTRABANDĂ!

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura...1015

6 aug 22:46LocalAccident cu trei autoturisme, în Constanța. Două persoane au fost rănite

Accident rutier cu trei autoturisme implicate, la intersecția străzilor Tudor Vladimirescu și Ion Lahovari, din...853

6 aug 16:42LocalElevii care au luat 10 la examene ar putea fi premiați cu bani de la Guvern

487

Politică
6 aug 00:00PoliticăAurescu: România este alături de oamenii din Beirut în aceste momente dificile

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, transmite condoleanţe victimelor exploziilor de marţi din capitala...189

6 aug 00:00PoliticăCiolacu: PNL încearcă să ia cu forţa primari. Vom depune plângere penală

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri că social-democraţii vor depune plângere penală...214

6 aug 00:00PoliticăIohannis: Suntem alături de Liban şi de poporul libanez în aceste vremuri dificile

186

Interviuri
23 iul 00:35InterviuriHORIA CONSTANTINESCU: Vreau să SCUTUR Constanța de PILE și ȘMENURI! VIDEO

Horia Constantinescu, comisar șef adjunct al Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța, dar...3480

22 iul 00:06InterviuriPRIM PROCURORUL Gill Julien Grigore Iacobici: La PARCHETUL TRIBUNALULUI, rata ACHITĂRILOR este SUB 3%! VIDEO

Chiar dacă volumul este unul foarte mare, rezultatele reliefează o muncă eficientă și de calitate. Vorbim despre...3666

21 iul 00:08InterviuriRĂZVAN FILIPESCU: Fermierii AMENINȚĂ cu PROTESTE și BLOCAREA drumurilor! VIDEO

2107

10 iul 00:23InterviuriProcurorul TEODOR NIȚĂ: Industria DEȘEURILOR este mai BĂNOASĂ decât cea a DROGURILOR! VIDEO

Procurorul Teodor Niță a instrumentat dosare grele de-a lungul carierei, în momentul de față fiind ancorat în...8860

8 iul 00:14InterviuriMihai Stanciu: ATENȚIE, metoda Accidentul a fost înlocuită cu metoda COVID-19! VIDEO

A îmbrăcat haina de procuror în anul 2012, atunci când a activat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța....4399

11 iun 00:17InterviuriBola, de la Apele Române: Malul lacului Tăbăcărie nu avea proprietar, dar s-a vândut din el! VIDEO

12304

Monden
6 aug 00:00MondenFiul lui Johnny Depp și-a scos iubita la plimbare

Jack Depp, fiul lui Johnny Depp, și-a scos iubita la plimbare. Este deja un tânăr frumos, care seamănă bine cu...257

6 aug 00:00MondenJennifer Lopez și logodnicul ei promovează purtarea măștii de protecție. Ce modele au ales cei doi

Jennifer Lopez (51de ani) si logodnicul său, Alex Rodriguez (45 de ani), sunt nedespărțiți. Cei doi și-au petrecut...221

6 aug 00:00MondenEva Longoria face parada costumelor de baie sexy, în Mexic. Arată superb la 45 de ani

226

6 aug 00:00MondenMatt Damon, la o plimbare pe plajă cu prietenul Affleck. Ben nu-și poate lua mâinile de pe iubita Ana de Armas

Dacă Matt Damon a crezut că se va simți bine la o întâlnire între prieteni alături de amicul lui Ben Affleck și...233

6 aug 20:19MondenElizabeth Taylor şi Richard Burton şi-au înşelat partenerii ca să fie împreună

Cu o personalitate fantastică, un talent incredibil şi de o frumuseţe rară, Liz Taylor a reuşit să lase în urmă...242

6 aug 00:51MondenCe bine arată Brooke Shields în costum de baie la 55 de ani!

259

Mapamond
6 aug 00:00MapamondUn spital israelian se oferă să îi trateze pe cei răniţi de exploziile de la Beirut

Directorul unui spital din nordul Israelului a făcut miercuri apel la autorităţile libaneze să permită tratarea în...200

6 aug 00:00MapamondCoronavirus: SUA lansează un test clinic pentru un medicament bazat pe anticorpi de sinteză

Soluţia la problema coronavirusului ar putea să nu fie un vaccin, ci un medicament bazat pe anticorpi de sinteză,...190

6 aug 00:00MapamondFranţa: Incendiu la Marsilia, 2.700 de persoane evacuate

196

6 aug 00:00MapamondCoronavirus: Decesele la nivel global au trecut de 700.000, în medie o persoană moare la fiecare 15 secunde

Numărul deceselor de COVID-19 la nivel global a trecut miercuri de 700.000, potrivit unui bilanţ Reuters, cu Statele...180

6 aug 00:00MapamondCoronavirus: Purtarea măştii, obligatorie la Amsterdam şi Rotterdam în contextul dublării numărului de infecţii

Amsterdam şi Rotterdam vor fi primele două oraşe din Olanda unde purtarea măştii de protecţie va fi obligatorie,...195

6 aug 00:00MapamondFranţa: Incendiu violent pe litoralul din apropierea Marsiliei

180

Sănătate
6 aug 00:00SănătateMenstruația la vârste mici: riscuri pentru femeile adulte

Momentul declanșării primei menstruații, reprezintă o etapă importantă din viața fiecărei fetițe. În ultimii...206

6 aug 00:00SănătateFumezi lângă copilul tău? Ce efecte poate avea pe termen lung

Dacă ești deja părinte, este important să știi care sunt efectele fumatului pasiv asupra copiilor, mai ales dacă...194

6 aug 00:00SănătateObezitatea în sarcină favorizează întârzierea abilităților motorii ale copilului

179

6 aug 00:00SănătateStudiu: Tulburările de somn ale bebelușului, asociate cu probleme de sănătate mentală ulterioare?

Tulburările persistente de somn în primele 12 luni de viață sunt legate de un risc crescut de a dezvolta anxietate...186

6 aug 00:00SănătateDurerea: definiție, tipuri și cum se poate trata

Durerea este cel mai frecvent simptom care-l determină pe pacient să se adreseze medicului, fiind universal percepută...187

6 aug 00:00SănătateFloarea pasiunii te ajută să te calmezi și să dormi bine

189

Prin accesarea replicaonline.ro, sunteți de acord cu termenii de utilizare și politica de confidențialitate.
ACCEPT