rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 12 decembrie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

Legea 303, ultima parte

Continuare prima parte din lege:

117. După articolul 64 se introduce un nou articol, art.641, cu următorul cuprins:

„Art.641.- În cazul în care judecătorul sau procurorul este numit în funcția de magistrat sau alte funcții judiciare la instanțe sau curți de arbitraj europene sau internaționale, raportul de muncă al acestuia se poate suspenda la cerere pe perioada respectivei numiri, prin hotărâre a secţiei corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii. Pe această perioadă, judecătorului sau procurorului nu i se plătesc drepturile salariale. Perioada respectivă constituie vechime în funcție și vechime în magistratură.”

118. La articolul 65 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„f) condamnarea, amânarea aplicării pedepsei și renunțarea la aplicarea pedepsei, dispuse printr-o hotărâre definitivă, precum și renunțarea la urmărirea penală, confirmată de judecătorul de cameră preliminară, pentru o infracţiune prin care se aduce atingere prestigiului profesiei;”

119. La articolul 65 alineatul (1), litera f1) se abrogă.

120. La articolul 65 alineatul (1), literele h) şi i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„h) neprezentarea, în mod nejustificat, la expertiza de specialitate, până la împlinirea duratei suspendării din funcţie dispusă potrivit art.64 alin.(4);

i) neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la art.14 alin.(2) lit.a) şi e) ori a condiţiei privind lipsa cazierului fiscal, dacă în acest ultim caz se apreciază că nu se impune menţinerea în funcţie;”

121. La articolul 65 alineatul (1), după litera i) se introduce o nouă literă, lit.j), cu următorul cuprins:

„ j) nepromovarea examenului prevăzut la art.26.”

122. La articolul 65, alineatul (11) se abrogă.

123. La articolul 65, alineatele (2), (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Eliberarea din funcţie a judecătorilor şi procurorilor se dispune prin decret al Preşedintelui României, la propunerea Secției pentru judecători sau, după caz, a Secției pentru procurori.

……………………………………………………………………………………………………

(4) Eliberarea din funcţie a judecătorilor stagiari şi a procurorilor stagiari se face de Secția pentru judecători sau, după caz, Secția pentru procurori.

(5) În cazul în care judecătorul sau procurorul cere eliberarea din funcţie prin demisie, Secția pentru judecători sau, după caz, Secția pentru procurori poate stabili un termen de cel mult 30 de zile de la care demisia să devină efectivă, dacă prezenţa judecătorului sau procurorului este necesară.”

124. La articolul 651, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) În cazul în care judecătorul sau procurorul exercită calea de atac prevăzută de lege împotriva hotărârii de eliberare din funcţie sau împotriva hotărârii prin care se propune eliberarea din funcţie, acesta va fi suspendat din funcţie până la soluţionarea definitivă a cauzei de către instanţa competentă.

(3) În perioada suspendării, judecătorului sau procurorului nu îi sunt aplicabile dispoziţiile referitoare la interdicţiile şi incompatibilităţile prevăzute la art.5 şi art.8 şi nu i se plătesc drepturile salariale. În aceeaşi perioadă, judecătorului sau procurorului i se plătesc contribuţiile de asigurări sociale de sănătate, după caz, potrivit legii. Dispoziţiile art.63 alin.(1) se aplică în mod corespunzător.”

125. Titlul Capitolului VIII se modifică şi va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL VIII

Magistraţii-asistenţi ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie și ai Curții Constituționale”

126. La articolul 66, alineatele (1) şi (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art.66.- (1) Prim-magistratul-asistent, magistraţii-asistenţi şefi şi magistraţii-asistenţi se bucură de stabilitate.

(2) Magistraţii-asistenţi sunt numiţi şi promovaţi în funcţie de Secția pentru judecători, pe bază de concurs.”

127. La articolul 66, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin.(21) cu următorul cuprins:

„(21) Magistrații-asistenți ai Curții Constituționale sunt numiți și promovați în funcție de Plenul Curții Constituționale, pe bază de concurs. Comisia de examinare se numește de Președintele Curții Constituționale și este formată din 5 judecători ai Curții, în cazul prim-magistratului-asistent și al magistraților-asistenți șefi și din 3 judecători ai Curții în cazul magistraților-asistenți.”

128. La articolul 67, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(3) Magistraţii-asistenţi gradul III sunt numiţi, fără concurs, dintre judecătorii sau procurorii cu o vechime în aceste funcții de cel puţin 5 ani, prin susținerea unui interviu în fața Secției pentru judecători a Consiliului sau a Plenului Curții Constituționale, după caz. După o perioadă de 3 ani în această funcţie, magistraţii-asistenţi pot fi trecuţi în gradul II, iar după alţi 3 ani în gradul I.

(4) Magistraţii-asistenţi gradul III pot fi numiţi, prin concurs, şi dintre avocaţi, notari, personal de specialitate juridică prevăzut la art.87 alin.(1), cadre didactice universitare de specialitate juridică, precum şi dintre grefieri cu studii superioare juridice de la curţile de apel, Curtea Constituțională și de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu o vechime de cel puţin 5 ani în aceste funcții.”

129. La articolul 67, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alin.(5) și (6), cu următorul cuprins:

„(5) Persoanele care au ocupat minimum 10 ani funcţia de magistrat-asistent, care nu au fost sancţionate disciplinar în ultimii 3 ani, au avut numai calificativul «foarte bine» la toate evaluările şi și-au încetat activitatea din motive neimputabile, pot fi numite fără concurs sau examen, în funcţia vacantă de magistrat-asistent, cu același grad avut la data eliberării din funcție. Nu pot fi numite în această funcție persoanele care au făcut parte din serviciile de informaţii sau au colaborat cu acestea. Prevederile art.33 alin.(2) - (4) se aplică în mod corespunzător.

(6) Numirea în funcțiile de prim-magistrat-asistent și magistrat-asistent șef se face pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii în condițiile prezentului articol.”

130. La articolul 68 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) ia parte la şedinţele Secţiilor Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi ale Completului de 5 judecători, ca instanţă disciplinară.”

131. La articolul 69, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) participă la şedinţele de judecată ale secţiilor şi ale Completului de 5 judecători;”

132. La articolul 70, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin.(2), cu următorul cuprins:

„(2) Magistrații-asistenți șefi și magistrații-asistenți care participă la ședințele Secțiilor Unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție sunt desemnați de președintele instanței.”

133. După articolul 72 se introduce un nou articol, art.721, cu următorul cuprins:

„Art.721- Prim-magistratul-asistent, magistrații-asistenți șefi, dintre care unul este director al cabinetului președintelui Curții Constituționale, și magistrații-asistenți ai Curții Constituționale își desfășoară activitatea sub conducerea Președintelui Curții Constituționale și îndeplinesc, după caz, atribuțiile prevăzute prin Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată, și prin Regulamentul de organizare și funcționare a Curții Constituționale.”

134. La articolul 73, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin.(2), cu următorul cuprins:

„(2) Judecătorii şi procurorii au dreptul să opteze pentru autosuspendarea din activitate pe o durată de până la 2 ani. De această opţiune ia act secţia corespunzătoare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. Pe durata suspendării, nu le este aplicabil regimul incompatibilităţilor şi interdicţiilor prevăzut de lege.”

135. Articolul 75 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.75.- (1) Secția corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii are dreptul, respectiv obligaţia corelativă de a se sesiza din oficiu pentru a apăra judecătorii şi procurorii împotriva oricărui act de imixtiune în activitatea profesională sau în legătură cu aceasta, care le-ar putea afecta independenţa sau imparţialitatea judecătorilor, respectiv imparțialitatea sau independența procurorilor în dispunerea soluţiilor, în conformitate cu Legea nr.304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulteroare, precum și împotriva oricărui act care ar crea suspiciuni cu privire la acestea. De asemenea, secțiile Consiliului Superior al Magistraturii apără reputaţia profesională a judecătorilor şi procurorilor. Sesizările privind apărarea independenţei autorităţii judecătoreşti în ansamblul său se soluţionează, la cerere sau din oficiu, de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii.

(2) Judecătorii sau procurorii care sunt într-una din situațiile prevăzute de alin.(1), se pot adresa secțiilor corespunzătoare ale Consiliului Superior al Magistraturii, pentru a dispune măsurile necesare, conform legii.”

136. Articolul 76 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.76.- Judecătorii şi procurorii sunt liberi să organizeze sau să adere la organizaţii profesionale locale, naţionale sau internaţionale, în scopul apărării drepturilor și intereselor lor profesionale, precum şi la cele prevăzute la art.11 alin.(3), putând face parte din organele de conducere ale acestora.”

137. La articolul 77, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Măsurile speciale de protecţie, condiţiile şi modul de realizare a acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Justiţiei, Consiliului Superior al Magistraturii şi a Ministerului Afacerilor Interne.”

138. La articolul 77, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin.(3), cu următorul cuprins:

„(3) Măsurile concrete de protecţie dispuse de organele competente pentru fiecare caz în parte se comunică de îndată, dar nu mai târziu de 48 de ore, Consiliului Superior al Magistraturii.”

139. La articolul 78, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.78.- (1) Judecătorii şi procurorii, inclusiv cei pensionaţi, beneficiază de despăgubiri acordate din fondurile bugetare ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ale Ministerului Justiţiei, Ministerului Public sau, în cazul procurorilor militari, din fondurile Ministerului Apărării Naţionale, în cazul în care viaţa, sănătatea ori bunurile le sunt afectate în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu acestea.”

140. La articolul 78, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin.(3), cu următorul cuprins:

„(3) În cazul refuzului de acordare a despăgubirilor prevăzute la alin.(1), beneficiarul acestora se poate adresa secţiei de contencios administrativ a tribunalului. Acţiunea este scutită de la plata taxei judiciare de timbru.”

141. La articolul 79, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alin.(8) și (9), cu următorul cuprins:

„(8) Judecătorii şi procurorii în activitate sau pensionari, precum şi soţul sau soţia și copiii aflaţi în întreţinerea acestora beneficiază în mod gratuit de asistenţă medicală, medicamente şi proteze, în condiţiile respectării dispoziţiilor legale privind plata contribuţiei la asigurările sociale.

(9) Condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale, a medicamentelor şi protezelor sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului. Aceste drepturi nu au caracter salarial şi nu se impozitează.”

142. La articolul 81, alineatul (3) se abrogă.

143. La articolul 82, alineatele (1) şi (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art.82.- (1) Judecătorii, procurorii, magistraţii-asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, magistraţii-asistenţi de la Curtea Constituțională și personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, precum şi foştii judecători şi procurori financiari şi consilierii de conturi de la secţia jurisdicţională care au exercitat aceste funcţii la Curtea de Conturi, cu o vechime de cel puţin 25 de ani în funcţia de judecător ori procuror, magistrat-asistent sau personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, precum şi în funcţia de judecător ori procuror financiar sau consilier de conturi de la secţia jurisdicţională a Curţii de Conturi se pot pensiona la cerere şi pot beneficia, la împlinirea vârstei de 60 de ani, de pensie de serviciu, în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentată de indemnizaţia de încadrare brută lunară sau de salariul de bază brut lunar, după caz, şi sporurile avute în ultima lună de activitate înainte de data pensionării.

(2) Judecătorii, procurorii, magistraţii-asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie și de la Curtea Constituțională, personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, precum şi foştii judecători şi procurori financiari şi consilierii de conturi de la secţia jurisdicţională care au exercitat aceste funcţii la Curtea de Conturi se pot pensiona la cerere, înainte de împlinirea vârstei de 60 de ani, şi beneficiază de pensia prevăzută la alin.(1), dacă au o vechime de cel puţin 25 de ani numai în funcţia de judecător, procuror, magistrat-asistent la Înalta Curte de Casație și Justiție și de la Curtea Constituțională sau personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor, precum şi în funcţia de judecător la Curtea Constituțională, judecător ori procuror financiar sau consilier de conturi de la secţia jurisdicţională a Curţii de Conturi. La calcularea acestei vechimi se iau în considerare şi perioadele în care judecătorul, procurorul, magistratul-asistent sau personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, precum şi judecătorul de la Curtea Constituțională, judecătorul, procurorul financiar şi consilierul de conturi la secţia jurisdicţională a Curţii de Conturi a exercitat funcția de ministru al justitiei, în condițiile prevăzute la art.622, profesia de avocat, personal de specialitate juridică în fostele arbitraje de stat, consilier juridic sau jurisconsult.”

144. La articolul 82, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alin.(21) şi (22), cu următorul cuprins:

„(21) Dacă, prin aplicarea alin.(2), ar rezulta două pensii speciale, atunci magistratul trebuie să aleagă dintre ele, iar până la împlinirea vârstei de 65 de ani pensia nu poate fi cumulată cu salariul.

(22) Pensiile prevăzute la art.81, respectiv, cele prevăzute de prezentul articol, nu pot fi cumulate cu alte pensii/indemnizații speciale/de serviciu.”

145. La articolul 82, alineatele (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(3) De pensia de serviciu prevăzută la alin.(1) beneficiază, la cerere, înainte de împlinirea vârstei de 60 de ani, şi judecătorii, procurorii și magistrații-asistenți de la Înalta Curte de Casație și Justiție și judecătorii și magistrații-asistenți de la Curtea Constituțională cu o vechime între 20 şi 25 de ani numai în aceste funcţii, în acest caz cuantumul pensiei fiind micşorat cu 1% din baza de calcul prevăzută la alin.(1), pentru fiecare an care lipseşte din vechimea integrală în aceste funcţii.

.......................................................................................................................................................

(5) Persoanele care îndeplinesc condițiile de vechime prevăzute la alin.(1) și (3) în funcția de judecător, procuror, magistrat-asistent sau personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor, precum și în funcția de judecător ori procuror financiar, notar de stat sau consilier de conturi de la secția jurisdicțională a Curții de Conturi se pot pensiona și pot beneficia, la împlinirea vârstei de 60 de ani, de pensie de serviciu, chiar dacă la data pensionării au o altă ocupație. În acest caz, pensia se stabilește dintr-o bază de calcul egală cu indemnizația de încadrare brută lunară pe care o are un judecător sau procuror în activitate, în condiții identice de funcție, vechime și grad al instanței sau parchetului, și sporurile, în procent, avute la data eliberării din funcție ori, după caz, cu salariul de bază brut lunar și sporurile avute în ultima lună de activitate înainte de data pensionării. De această pensie de serviciu pot beneficia numai persoanele care au fost eliberate din funcție din motive neimputabile.”

146. La articolul 82, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alin.(51) şi (51), cu următorul cuprins:

„(51) Persoanele care au îndeplinit functia de notar de stat, beneficiaza de pensia de serviciu în cuantumul si in conditiile prevazute de prezenta lege. Pensia de serviciu se va calcula in raport de veniturile obtinute de un judecator de la nivelul tribunalului, la data solicitarii de catre persoana care a indeplinit functia de notar de stat a calcularii pensiei de serviciu.

(52) De pensia de serviciu prevãzuta în prezenta lege, beneficiaza si persoanele care au indeplinit functia de notar de stat si care, la data intrarii in vigoare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr.36/1995, aveau o vechime de cel putin jumatate din perioada de vechime prevazuta la alin.(3). În acest caz, cuantumul pensiei de serviciu se micsoreaza cu 1% pentru fiecare an care lipseste din vechimea integrala care constituie baza de calcul prevazuta la alin.(1).”

147. La articolul 82, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(6) Judecătorii și procurorii și magistrații-asistenți de la Înalta Curte de Casație și Justiție și de la Curtea Constituțională au dreptul la pensie de boală profesională și de invaliditate în cuantum de 80% din pensia de serviciu.”

148. La articolul 83, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art.83.- (1) Judecătorii, procurorii, magistraţii-asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, precum şi personalul de specialitate juridică prevăzut la art.87 alin.(1) pot fi menţinuţi în funcţie după împlinirea vârstei de pensionare prevăzute de lege, până la vârsta de 70 de ani. Până la vârsta de 65 de ani, magistratul poate opta să rămână în funcţie, însă după împlinirea acestei vârste, pentru menţinerea în activitate este necesar avizul anual al Secției pentru judecători sau, după caz, Secției pentru procurori.

……………………………………………………………………………………………………..

(3) Reîncadrarea în funcţia de judecător, procuror ori magistrat-asistent se face fără concurs de către secția corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii, la instanţele sau, după caz, la parchetele de pe lângă acestea, în cadrul cărora aveau dreptul să funcționeze până la data pensionării și care nu pot funcţiona normal din cauza lipsei de personal. În acest caz, numirea în funcţia de magistrat-asistent se face de Consiliul Superior al Magistraturii, iar numirea în funcţia de judecător sau procuror se face de Preşedintele României, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii. Pot fi reîncadraţi în funcţie, în condiţiile prezentului alineat, foştii judecători, procurori sau magistraţi-asistenţi, care au fost eliberaţi din funcţie prin pensionare potrivit prezentei legi şi cu privire la care nu s-a stabilit sancţiunea disciplinară a excluderii din magistratură, în condiţiile Legii nr.317/2004, republicată, cu modificările ulterioare. Pe perioada reîncadrării, cuantumul pensiei se reduce cu 85%.”

149. La articolul 832, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art.832.- (1) Nu beneficiază de pensia de serviciu prevăzută la art. 82 și 831 și de indemnizația prevăzută la art.81 judecătorii, procurorii, magistrații-asistenți și personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor care, chiar ulterior eliberării din funcție, au fost condamnați definitiv ori s-a dispus amânarea aplicării pedepsei pentru o infracțiune de corupție, o infracțiune asimilată infracțiunilor de corupție sau o infracțiune în legătură cu acestea, precum şi una din infracţiunile cuprinse în Titlul IV din Legea nr.286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, „Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei” săvârșite înainte de eliberarea din funcție. Aceste persoane beneficiază de pensie în sistemul public, în condițiile legii.

……………………………………………………………………………………………………..

(4) Hotărârea de condamnare sau prin care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei, rămasă definitivă, se comunică de către instanţa de executare Consiliului Superior al Magistraturii. Secția pentru judecători sau, după caz, Secția pentru procurori va informa Casa Naţională de Pensii Publice cu privire la apariţia uneia dintre situaţiile prevăzute de prezentul articol care are ca efect acordarea, suspendarea, încetarea sau reluarea plăţii pensiei de serviciu ori, după caz, suspendarea sau reluarea procedurii de soluţionare a cererii de acordare a pensiei de serviciu. Informarea Secției pentru judecători sau, după caz, a Secției pentru procurori cuprinde elementele necesare pentru aplicarea măsurii respective de către casele teritoriale de pensii, inclusiv datele de identificare a persoanei, temeiul de drept al măsurii, precum şi data de la care se aplică.”

150. După articolul 832 se introduce un nou articol, art.833, cu următorul cuprins:

„Art.833.- Nu beneficiază de pensia de serviciu prevăzută la art. 82 şi 831 şi de indemnizaţia prevăzută la art. 81 judecătorii, procurorii, magistraţii-asistenţi şi personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor cu privire la care s-a stabilit sancţiunea disciplinară a excluderii din magistratură, în condiţiile Legii nr.317/2004, republicată, cu modificările ulterioare. Aceste persoane beneficiază de pensie în sistemul public, în condiţiile legii.”

151. Articolul 84 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.84.- (1) Soţul supravieţuitor al judecătorului sau procurorului are dreptul, la împlinirea vârstei de 60 de ani, la pensia de urmaş în condiţiile prevăzute de Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, calculată din pensia de serviciu aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul la data decesului susţinătorul, actualizată, după caz.

(2) Copiii minori ai judecătorului sau procurorului decedat, precum şi copiii majori până la terminarea studiilor, dar nu mai mult de 26 de ani, au dreptul la pensia de urmaş, calculată din pensia de serviciu aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul la data decesului susţinătorul decedat, actualizată, după caz, în condiţiile Legii nr.263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi în procentele prevăzute de această lege, în funcţie de numărul de urmaşi.

(3) În cazul în care la data decesului procurorul sau judecătorul nu îndeplineşte condiţiile de acordare a pensiei de serviciu, copiii minori, precum şi copiii majori până la terminarea studiilor, dar nu mai mult de 26 de ani, au dreptul la o pensie de urmaş în cuantum de 75% din indemnizaţia de încadrare brută lunară avută de susţinătorul decedat în ultima lună de activitate, în condiţiile prevăzute de Legea nr.263/2010, cu modificările şi completările ulterioare.”

152. La articolul 85, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.85.- (1) Partea din pensia de serviciu care depăşeşte nivelul pensiei din sistemul public, pensia prevăzută la art.82 alin.(2), art.831 şi art.84 alin.(3), precum şi pensia de serviciu acordată celor care nu îndeplinesc condiţia de limită de vârstă prevăzută de Legea nr.263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se suportă din bugetul de stat.”

153. După articolul 85 se introduc două noi articole, art.851 şi 852, cu următorul cuprins:

„Art.851.- Dispozițiile art.82-85 se aplică în mod corespunzător și judecătorilor Curții Constituționale. Perioada în care persoana a îndeplinit funcția de judecător la Curtea Constituțională constituie vechime în funcția de judecător. Constituie vechime în magistratură perioada în care, în condițiile art.622 alin.(5), se exercită funcția de ministru al justiției.

Art.852.- Dispozițiile art. 82-85 se aplică și magistraților asistenți de la Înalta Curte de Casație și Justiție și de la Curtea Constituțională.”

154. Articolul 86 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.86.- (1) Constituie vechime în magistratură, aplicabilă și persoanelor prevăzute la art. 82 alin. (1) și (2), perioada în care judecătorul, procurorul, personalul de specialitate juridică prevăzut la art. 87 alin. (1) sau magistratul-asistent a îndeplinit funcţiile de judecător, procuror, judecător la Curtea Constituțională, judecător financiar, procuror financiar, consilier de conturi în secţia jurisdicţională a Curţii de Conturi, auditor de justiție, personal de specialitate juridică prevăzut la art.87 alin.(1), magistrat-asistent, grefier cu studii superioare juridice, avocat, notar, asistent judiciar, consilier juridic, personal de specialitate juridică în aparatul Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale, Guvernului, Curţii Constituţionale, Avocatului Poporului, Curţii de Conturi sau al Consiliului Legislativ, cadru didactic din învăţământul juridic superior acreditat.

(2) Constituie vechime în sensul prezentei legi, perioada în care o persoană a exercitat funcția de notar de stat, această vechime aplicându-se persoanelor prevăzute la art.82 alin.(1) - (5), precum și foștilor notari de stat, chiar dacă la data pensionării au altă ocupație.”

155. Articolul 95 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.95.- (1) Judecătorii și procurorii pot fi percheziţionaţi, reţinuţi sau arestaţi numai cu încuviinţarea Secției pentru judecători sau, după caz, a Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.

(2) În caz de infracţiune flagrantă, judecătorii și procurorii pot fi reţinuţi şi supuşi percheziţiei potrivit legii, Secția pentru judecători sau, după caz, Secția pentru procurori fiind informată de îndată de organul care a dispus reţinerea sau percheziţia.”

156. Articolul 96 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.96.- (1) Statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare.

(2) Eroarea judiciară atrage răspunderea judecătorilor și procurorilor doar în ipoteza în care şi-au exercitat funcţia cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă.

(3) Există eroare judiciară atunci când, în înfăptuirea actului de justiție, se determină o desfăşurare greșită a unei proceduri judiciare și prin aceasta se produce o vătămare a drepturilor ori intereselor legitime ale unei persoane.

(4) Există rea-credință atunci când judecătorul sau procurorul, în exercitarea funcției, cu ştiinţă, prin încălcarea Convenției pentru apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților fundamentale, a drepturilor și libertăților fundamentale prevăzute de Constituția României, ori a normelor de drept material sau procesual, a determinat o eroare judiciară.

(5) Există gravă neglijenţă atunci când judecătorul sau procurorul, în exercitarea funcției, din culpă, nesocotește normele de drept material ori procesual, determinând o eroare judiciară.

(6) Nu este îndreptăţită la repararea pagubei persoana care, în cursul procesului, a contribuit în orice mod la săvârşirea erorii judiciare de către judecător sau procuror.

(7) Pentru repararea prejudiciului produs printr-o eroare judiciară, persoana vătămată se poate îndrepta cu acţiune numai împotriva statului, reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice, în condițiile legii, la tribunalul în cărui circumscripție își are domiciliul sau sediul, după caz. Plata de catre stat a sumelor datorate cu titlu de despagubire se efectueaza în termen de maximum un an de la data comunicarii hotararii judecatoresti definitive.

(8) După ce prejudiciul cauzat de o eroare judiciară a fost acoperit de stat, Ministerul Finanțelor Publice se întoarce în mod obligatoriu, pe cale judiciară împotriva judecătorului sau procurorului care a determinat eroarea judiciară. Competența de judecată, în primă instanță, revine Curții de Apel București, dispozițiile Codului de procedură civilă fiind pe deplin aplicabile.

(9) Termenul de prescripție a dreptului la acțiune al statului, prevăzut la alin.(8) este de un an, de la data când a fost achitat integral prejudiciul.

(10) Consiliul Superior al Magistraturii poate stabili condiții, termene și proceduri pentru asigurarea profesională obligatorie a judecătorilor și procurorilor. Asigurarea obligatorie nu poate să întârzie, să diminueze sau să înlăture răspunderea pentru eroare judiciară determinată de rea-credință sau gravă neglijență.”

157. La articolul 99, literele j), n), o), r) şi t) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„j) nerespectarea secretului deliberării sau a confidenţialităţii lucrărilor care au acest caracter, precum şi a altor informaţii de aceeaşi natură de care a luat cunoştinţă în exercitarea funcţiei, cu excepţia celor de interes public, în condiţiile legii, dacă fapta nu constituie infracțiune;

……………………………………………………………………………………………………

n) folosirea funcţiei deţinute pentru a obţine un tratament favorabil din partea autorităţilor sau intervenţiile pentru soluţionarea unor cereri, pretinderea ori acceptarea rezolvării intereselor personale sau ale membrilor familiei ori ale altor persoane, altfel decât în limita cadrului legal reglementat pentru toţi cetăţenii, dacă fapta nu întrunește elementele constitutive ale unei infracțiuni;

o) nerespectarea dispoziţiilor privind distribuirea aleatorie a cauzelor;

……………………………………………………………………………………………………..

r) nemotivarea hotărârilor judecătoreşti sau a actelor judiciare ale procurorului, în termenele prevăzute de lege;

……………………………………………………………………………………………………..

t) exercitarea funcţiei cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă, dacă fapta nu întrunește elemente constitutive ale unei infracțiuni. Sancțiunea disciplinară nu înlătură răspunderea penală.”

158. Articolul 991 se abrogă.

159. La articolul 100 alineatul (1), literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„b) diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunare brute cu până la 25% pe o perioadă de până la un an;

c) mutarea disciplinară pentru o perioadă efectivă de la un an la 3 ani la o altă instanţă sau la un alt parchet, chiar de grad imediat inferior;”

160. La articolul 100 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, lit.d1), cu următorul cuprins:

„d1) retrogradarea în grad profesional;”

161. La articolul 100, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin.(2), cu următorul cuprins:

„(2) Prin derogare de la dispozițiile legilor speciale care reglementează răspunderea disciplinară, sancțiunile disciplinare care pot fi aplicate pentru abaterile disciplinare prevăzute la art.99 lit.b), d) și t) teza întâi nu pot consta în cele prevăzute la art.100 lit.a) - d).”

162. După articolul 105 se introduce un nou articol, art. 1051, cu următorul cuprins:

„Art.1051.- În sensul prezentei legi, se consideră eliberaţi din funcţie din motive neimputabile judecătorii, procurorii, magistraţii-asistenţi şi personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, care au fost eliberaţi din funcţie pentru unul dintre motivele prevăzute la art.65 alin.(1) lit.a) - c) şi cu privire la care nu s-a stabilit sancţiunea disciplinară a excluderii din magistratură în condiţiile Legii nr.317/2004, republicată, cu modificările ulterioare.”

163. După articolul 107 se introduc şapte noi articole, art.108 - 114, cu următorul cuprins:

„Art.108.- Dispoziţiile prezentei legi sunt de imediată aplicare. Termenele de opţiune prevăzute de prezenta lege încep să curgă de la data intrării sale în vigoare.

Art.109.- (1) Prevederile prezentei legi nu se aplică procedurilor de ocupare a posturilor de conducere sau de execuție, inclusiv prin promovare și nici procedurilor de evaluare profesională în curs de desfășurare la data intrării sale în vigoare.

(2) Judecătorii şi procurorii cu funcţii de conducere care sunt în cursul exercitării celui de-al doilea mandat sau care au ocupat o funcţie de conducere pe parcursul a două mandate până la data intrării în vigoare a prezentei legi nu pot candida pentru un nou mandat, pentru aceeaşi funcţie de conducere, conform prezentei legi.

Art.110.- Judecătorii și procurorii care au dobândit un grad profesional superior ca urmare a concursului de promovare până la data intrării în vigoare a prezentei legi pot fi transferați la instanțele și parchetele superioare.

Art.111.- Hotărârea Guvernului prevăzută la art.78 alin.(2) se adoptă în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. În cazul nerespectării acestui termen, sunt aplicabile, în mod corespunzător, dispozițiile art.78 alin.(3) din prezenta lege.

Art.112.- Dispozițiile prevăzute la art.16 alin.(3), art.19, art.26 şi art.28 din prezenta lege intră în vigoare începând cu anul școlar 2019-2020.

Art.113.- La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă dispozițiile art.2 din Legea nr. 124/2000 privind structura și personalul Curții Constituționale, publicată în Monitorul Oficial, al României, Partea I, nr.331 din 17 iulie 2000.

Art.114.- Procedurile pentru promovarea în funcțiile de execuție, inclusiv pentru promovarea în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție sau pentru numirea în funcții de conducere, atât pentru judecători cât și pentru procurori, declanșate până la intrarea în vigoare a prezentei legi, nu sunt supuse prevederilor prezentei legi.”

Art.II.- Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.826 din 13 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor articolului 75 şi ale articolului 76 alineatul (1) din Constituţia României, republicată.

miercuri, 20 decembrie 2017882
Comentarii
mai mult...Actualitate
10 dec 23:31ActualitateMercedes acroşat de TIR, la Murfatlar!

...521

eveniment9 dec 00:03ActualitateALERTĂ ÎN PORTUL CONSTANŢA! Un utilaj cu tot cu om în interior a căzut în mare! VIDEO4305
5 dec 23:55ActualitateINTERVENȚIE la Constanța: Un bărbat a MURIT după ce a CĂZUT de la ÎNĂLȚIME2167
5 dec 03:10ActualitateParlamentul a votat eliminarea supraaccizei la carburanți de la 1 ianuarie

Parlamentul a dat fotul final pentru scăderea accizei la carburanți, prin eliminarea componentei de 7 eurocenți pe...526

2 dec 23:58ActualitateAtenție, șoferi! TRAFIC RESTRICȚIONAT pe bulevardul TOMIS!1119
1 dec 01:16ActualitateFasole și cârnați, de Ziua Națională a României, la Constanța. Făgădău, asaltat de pensionari. VIDEO3395
8 noi 00:00ActualitateStrada Pan Halippa din Lazu, asfaltată în proporţie de 100%

Pe parcursul ultimelor luni în comuna Agigea au fost asfaltate mai multe străzi. Ce mai recentă lucrare finalizată...467

27 noi 00:25ActualitateNoul șef al ANSVSA participă la acțiunea de salvare a oilor de pe nava scufundată din Portul Midia1723
27 noi 01:11ActualitateAtenție, șoferi! Trafic restricționat pe o porțiune din bulevardul Tomis1213
26 noi 03:30ActualitateLia Olguța Vasilescu i-a cerut demisia Vioricăi Dăncilă de la șefia PSD

Lia Olguța Vasilescu a anunţat, marți seara în CEx, că demisionează din funcțiile de vicepreședinte al PSD!...795

26 noi 03:31ActualitateSurse. Demisie în CEx-ul PSD: Secretarul general Mihai Fifor a cedat664
23 noi 00:00ActualitateDemonstraţie că se poate: locatarii unui bloc din Hârşova au reparat imobilul cu sprijinul primăriei461
Vremea
7.1°7.1° - 9.7° joi, 12 decembrie 2019
ConstantaUmiditate: 82%
Vânt: 4.47 m/s
Presiune: 1008 milibari

Loto
6/4921719224047
5/4051016192923
joker9274142435
Horoscop
mai mult...SPSportRT
12 dec 09:59SportFără surprize în ultima etapă a Ligii Campionilor: Juventus, City, Bayern, PSG și Ateltico au defilat

Miercuri au avut loc ultimele meciuri din grupele Ligii Campionilor, sezonul 2019/2020. În urma rezultatelor...466

12 dec 00:00SportRadu Voina, cea mai dură reacție: „Ryde ne ia de proști?! M-a scos din minți când l-am auzit. Să își dea toți demisia!”. Se ia și de Neagu: „Să își vadă de treaba ei!”

România a pierdut ieri categoric cu Japonia, scor 20-37, și a terminat Campionatul Mondial de handbal feminin pe locul...757

12 dec 00:00SportCarlo Ancelotti, demis de Napoli după calificare! Gennaro Gattuso e favorit să-i ia locul

Napoli a câștigat meciul cu Genk, ultimul din grupele Ligii Campionilor, și s-a calificat în runda următor....375

12 dec 00:00SportGică Popescu și Ilie Năstase, iertați de Klaus Iohannis

Gică Popescu (52 de ani) și Ilie Năstase (73 de ani) vor păstra decorațiile primite din partea Administrației...839

Local
12 dec 00:00LocalCredincioşii de la Biserica 'Adormirea Maicii Domnului II' din Constanţa îşi vor preotul! Iată reacţia Arhiepiscopiei

Credincioşii de la Biserica "Adormirea Maicii Domnului II" din Constanţa i-au solicitat Înalt Prea Sfinţitului...734

12 dec 00:48LocalReprezentanţii Universităţii Andrei Şaguna, mesaj de felicitare pentru noul rector al Universităţii din Bucureşti

Profesorul universitar doctor Marian Preda a obţinut miercuri cel mai mare număr de voturi la cel de-al doilea tur al...354

12 dec 03:19LocalCaz de meningită virală la Grădinița numărul 8 din Constanța

La Grădinița numărul 8 din Constanța a fost făcută a sesizare în legătură cu un caz de meningită virală. A...781

12 dec 03:19LocalProgramul de distracţie în Tărâmul Magic al Crăciunului se prelungeşte!

Pe data de 6 decembrie a fost deschis Tărâmul Magic al Crăciunului, în Parcul Tăbăcărie (Ţara Piticilor în...1107

12 dec 03:29LocalPrins MORT de BEAT la volan, în Corbu!

Polițiștii din cadrul Postului de Poliție Cogealac, la data de 11 decembrie a.c., în jurul orei 00.20, au...484

12 dec 10:01LocalUn deținut a EVADAT, în Constanța. A fost prins la scurt timp

Polițiștii constănțeni au fost în alertă alertă după ce un deținut a evadat! Miercuri, 11 decembrie, în jurul...12153

12 dec 03:29LocalConstănțean URMĂRIT INTERNAȚIONAL pentru TRAFIC de PERSOANE!

Poliţiştii de investigaţii criminale din Constanța au depistat un bărbat care era urmărit internaţional pentru...4263

12 dec 02:29LocalDosarul Rompetrol: cauză clasată față de mai mulți inculpați, măsuri ridicate la Constanța!

Prin ordonanța numărul 225/D/P/2006 din 05.12.2019, verificată pentru legalitate și temeinicie la 06.12.2019,...1021

12 dec 03:25LocalDOSAR PENAL în urma verificării trenurilor de marfă!

Polițiștii de la transporturi au derulat o acțiune, pe parcursul unei zile, pentru siguranța transporturilor pe cale...578

12 dec 02:34LocalCantități importante de DROGURI, DISTRUSE la Constanța! Prezenți și MASCAȚII! VIDEO

...2094

Politică
12 dec 00:00PoliticăMitroi candidează pentru încă un mandat de primar. Sondajele îl cotează cu 80% intenţie de vot

Primarul comunei Valu lui Traian, Florin Mitroi, candidează pentru încă un mandat. Edilul a precizat că decizia sa...568

12 dec 03:31PoliticăAu fost publicate noile niveluri ale accizelor, ce vor fi aplicate în 2020

Ministerul Finanțelor a publicat accizele care vor fi aplicate în 2020, care au fost actualziate cu creșterea...631

12 dec 03:30PoliticăLucian Romașcanu a explodat, în direct: 'Cîțu nu înțelege că poziția sa, ministru de finanțe, este una cu multe urechi și gura închisă'

Senatorul PSD Lucian Romașcanu, fost ministru al Culturii, s-a dezlănțuit, în direct la Digi 24, într-un atac...535

12 dec 03:31PoliticăKlaus Iohannis s-a ținut de cuvânt și le-a retras decorațiile: LISTA COMPLETĂ cu personalitățile afectate

Președintele României, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 11 decembrie a.c., decretele privind retragerea...2210

12 dec 03:30PoliticăRareș Bogdan, ieșire furtunoasă după ce Parlamentul a respins desființarea SIIJ: 'Stați liniștiți, avem ac de cojocul lor!'

Liberalul Rareș Bogdan a reacționat dur după ce Senatul a respins, miercuri, proiectul depus de USR referitor la...1066

12 dec 03:29PoliticăPrimăria Constanța a acordat unităților de învățământ banii pentru bursele școlare, inclusiv pentru luna decembrie!

Primăria Municipiului Constanța regretă întârzierile apărute, dar acestea au fost generate, cel mai probabil, de...434

12 dec 03:20PoliticăIată de când își vor primi indemnizațiile membrii secțiilor de votare!

Primăria Municipiului Constanța informează că va efectua plata indemnizațiilor membrilor birourilor electorale ale...635

12 dec 10:01PoliticăPe cine ar pune PNL prefect peste judeţul Constanţa

Dumitru Jeacă a fost eliberat din funcţia de prefect al judeţului Constanţa, postul fiind preluat, interimar, de...4209

12 dec 03:21PoliticăVergil Chițac cere DESFIINȚAREA Poliției Locale. Ce spune George Szekely!

Senatorul vergil Chițac cere desființarea Poliției Locale Constanța, din pricina abuzurilor polițiștilor față de...1518

12 dec 02:30PoliticăJeacă nu mai este prefect al judeţului Constanţa! Iată cu cine a fost înlocuit

Dumitru Jeacă nu mai este prefect al judeţului Constanţa! Ordinul de eliberare din funcţie a fost luată în...3498

Monden
12 dec 00:00MondenDeea şi Dinu Maxer, prima apariţie publică în formulă completă

Deea şi Dinu Maxer a o familie frumoasă, cu doi copii minunaţi. În urmă cu câteva săptămâni, vedeta a adus pe...232

12 dec 00:00MondenCe face în realitate Dan Negru de Anul Nou și de ce a filmat trei Revelioane pentru 2020

Inegalabilul Dan Negru (48 de ani) continuă şi anul acesta tradiţia, astfel că le-a pregătit fanilor un nou program...236

12 dec 00:00MondenFosta iubită a 'prinţului' Adrian Cristea, lovită de tren. A suferit răni grave la cap

Accident feroviar grav în judeţul Prahova, victima fiind Daniela Oloş, fosta iubită a lui Adrian Cristea. Tânăra...265

12 dec 10:03MondenOana Roman, prima reacţie despre zvonul divorţului: Am decis de comun acord să ne separăm!

Succesul din plan profesional al Oanei Roamn, care recent a debutat în lumea modei, nu se regăseşte şi în viaţa ei...394

12 dec 00:00MondenMihai Morar face fapte bune la Oradea. Motivul pentru care se cazează într-o casă de sticlă

Mihai Morar ajunge anul acesta la Oradea în preajma sărbătorilor. Împreună cu Daniel Buzdugan, Emma, Flick și...264

12 dec 00:00MondenMariajul de 25 de ani al lui Marie Frederiksson (Roxette) cu cel care i-a fost alături în toţi cei 17 ani de boală

Vestea că membra trupei Roxette s-a stins la 61 de ani ne-a întristat teribil pe toţi, însă durerea despărţirii...337

12 dec 00:00MondenBrad Pitt a dezvăluit cu câte femei s-a întâlnit, după divorțul de Angelina Jolie

Deși fanii celor doi actori încă speră ca întregul divorț să fie doar o perioadă mai nefericită din viața...296

12 dec 00:00MondenDieta minune a Monicăi Bârlădeanu. Mănâncă 5 mese pe zi şi arată impecabil

Considerată a fi una dintre cele mai frumoase femei din România, Monica Bârlădeanu pare că nu îmbătrâneşte şi...367

12 dec 07:29MondenDiana Sar, cu sânul dezgolit pe covorul roșu. Apariția a fost intenționată și intens comentată

La prima vedere, Diana Sar pare o timidă, dar actrița dovedește că poate fi o nonconformistă. Cea mai recentă...478

12 dec 00:00MondenOana Zăvoranu, în bikini, la solar. Are o siluetă de invidiat la 46 de ani, cu dietă și sport

La vârsta de 46 de ani, Oana Zăvoranu arată impecabil. Graţie medicinii estetice, dar şi a alimentaţiei...302

Mapamond
12 dec 03:32MapamondDonald Trump este TERMINAT: Conform ultimului sondaj, va PIERDE prezidențialele în fața lui Joe Biden

Fostul vicepreşedinte american Joseph Biden rămâne favorit pentru a reprezenta Partidul Democrat în scrutinul...521

12 dec 03:30MapamondDEZASTRU pentru OMV, deținătoarea Petrom: SUA îi aplică sancțiuni

Comisiile pentru servicii armate din Congresul american au convenit asupra unor amendamente la legea apărării...638

12 dec 03:22MapamondSe confirmă informațiile din serialul El Chapo: până la ce nivel mergea mita dată de clanul Sinaloa

Fostul șef al forţelor de securitate mexicane a fost inculpat de un tribunal din New York sub acuzația că a acceptat...879

12 dec 03:23MapamondMiniştrii afacerilor europene din statele UE l-au audiat marţi pe omologul lor ungar pe tema situaţiei statului de drept în ţara sa

Miniştrii afacerilor europene din statele UE l-au audiat marţi pe omologul lor ungar pe tema situaţiei statului de...460

12 dec 03:23MapamondAtac terorist în apropierea reşedinţei prezidenţiale din Somalia: A fost revendicat de grupul islamist Al Shabaab, afiliat organizaţiei teroriste Al-Qaida

Militanţi ai grupului islamist Al Shabaab, afiliat reţelei teroriste Al-Qaida, au atacat, marţi seară, un hotel din...520

11 dec 03:56MapamondPericol de GENOCID lângă România: Vladimir Putin avertizează că există riscul unui masacru în Ucraina

În estul Ucrainei există riscul producerii unui masacru asemănător genocidului bosniac din Srebrenița, a spus...1018

11 dec 03:54MapamondO instanță din Bulgaria l-a condamnat pe imamul Ahmed Mussa și pe alți 13 cetățeni bulgari pentru propagandă în favoarea grupării teroriste Stat Islamic

O instanță din Bulgaria l-a condamnat marți pe imamul Ahmed Mussa și pe alți 13 cetățeni bulgari pentru...558

11 dec 03:55MapamondSUA cer o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU în legătură cu riscul unor provocări ale Coreei de Nord

SUA au solicitat luni o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU săptămâna aceasta pentru a discuta despre riscul...520

10 dec 00:00MapamondRusia a acordat cetăţenie unui număr de 125.000 de locuitori din estul separatist al Ucrainei

Rusia a acordat cetăţenie în ultimele şapte luni unui număr de 125.000 de locuitori din regiunile controlate de...451

10 dec 00:00MapamondRepublica Moldova: Eliberat din închisoare, fostul premier Vlad Filat va întreprinde o vizită în Ungaria, la invitaţia lui Orban

Fostul premier al Republicii Moldova Vlad Filat a anunţat că la sfârşitul acestei săptămâni va efectua prima...461

Sănătate
9 dec 00:00SănătateGhimbirul: proprietăți, beneficii și recomandări pentru o viață sănătoasă

Ghimbirul este un aliment cu proprietăți și beneficii deosebite asupra sănătății organismului, atestat de studii...747

9 dec 01:18SănătateAcțiune de donare de sânge în Năvodari

Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța și Primăria Orașului Năvodari organizează joi, 12 decembrie,...482

7 dec 00:00SănătateȚigări normale sau electroice? Iată care sunt riscurile la care vă expuneți!

Orice cantitate de fum este nocivă pentru sănătate, aceasta este premisa de la care se poate porni acest subiect...1025

4 dec 00:34SănătateDSP Constanța, informare cu privire la Hepatita A

Hepatită virală A este o boală infecțioasă, cu transmitere pe cale digestivă (fecal-orală), încadrată în...2994

4 dec 00:56SănătateA dat Ministerul Sănătății în judecată: este captiv în propria casă, din cauza unei boli cumplite

Un constănțean își cere dreptul la viață! Rozaceea a pus stăpânire pe viața lui și cere ajutor! Este o boală...1614

3 dec 02:06SănătateSe caută mame voluntare pentru copiii singuri din spitale

În România, 2 copii sunt părăsiți în spitale în fiecare zi, potrivit statisticilor oficiale. Nu numai ei sunt...1044

2 dec 22:04SănătateAcțiune de donare de sânge în Negru Vodă!

Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța și Primăria Orasului Negru Vodă organizează sâmbătă 07...587

2 dec 21:44SănătateRelatarea unei mămici care a ajuns la Spitalul Judeţean Constanţa: 'Vă recomand să mergeţi cu încredere...'

De-a lungul timpului, la adresa Spitalului Judeţean Constanţa au existat numeroase critici din partea pacienţilor:...4357

30 noi 03:17SănătateSecție de Radioterapie, la Constanța. Când devine funcțională!

La începutul anului, autoritățile locale promiteau că Secția de Radioterapie a Spitalului Județean Constanța va...1923

29 noi 01:20SănătateSpitalul Județean, în doliu. Doctorul Constantin Tica a MURIT

Doliu la Spitalul Județean Constanța. Șeful clinicii de chirurgie și ortopedie pediatrică, Constantin Tica, a...47489