rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 25 septembrie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

Raport pe 2014 al Curţii de Conturi

Nereguli majore la instituţiile din Constanţa. Atenţie specială pentru cazul Fruvimed

Raportul Curţii de Conturi pentru 2014 dezvăluie la Constanţa nu numai jaful de 10.000.000 de euro bifat de CNADNR pentru doar două drumuri, ci şi alte numeroase nereguli la aproape toate instituţiile de stat. Fie că vorbim de compania portuară, de canalele navigabile, aeroport, DSV sau ANAF, la toate au fost descoperite încălcări ale legii, mai mici sau mai mari. Interesant este faptul că raportul Curţii de Conturi acordă o atenţie specială situaţiei de la Fruvimed SA Medgidia, o afacere ilegală de la un cap la altul, derulată de ADS, de pe urma căreia statul încă mai are de recuperat peste 6,5 milioane lei.

Curtea de Conturi a sesizat şi ea, pe lângă rapoartele existente deja ale Corpului de control de la Ministerul Transporturilor, faptul că şefii Portului Constanţa au plătit ilegal serviciile unor case de avocatură. Curtea a evidenţiat, astfel, „aprobarea achiziţionării, de către CN Administraţia Porturilor Maritime Constanţa, a unor servicii de asistenţă juridică duble, nejustificate din punct de vedere al necesităţii şi oportunităţii, ce au determinat plăţi nelegale în sumă de 17 mii lei”, recomandând, în acest sens „analiza necesităţii, oportunităţii şi legalităţii achiziţiei şi plăţii serviciilor de asistenţă juridică către cele două case de avocatură de către Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime Constanţa şi luarea măsurilor pentru recuperarea sumelor achitate în mod nejustificat de către această entitate”.

Prejudicii mult mai mari, de aproape 2 milioane lei, au fost descoperite la CERONAV: „plăţi nelegale, reprezentând impozitul pe clădiri, în condiţiile în care această obligaţie fiscală revenea, potrivit prevederilor legale în domeniu, persoanelor juridice care au utilizat spaţiile în scopul desfăşurării de activităţi economice (alimentaţie publică), în baza unor contracte de închiriere încheiate cu entitatea auditată, în perioada 2012-01.2015; plăţi nelegale, în sumă de 984 mii lei, reprezentând contravaloarea cheltuielilor cu deplasările efectuate de angajaţi în concediile de odihnă (886 mii lei) şi a cheltuielilor cu transportul la şi de la locul de muncă (98 mii lei), în baza unor prevederi din contractele colective de muncă, ce nu au respectat prevederile legale privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice”.

Angajări ilegale la aeroport şi sute de mii de lei furate la Canalele Navigabile

Aproape nu există societate de stat constănţeană în transporturi unde să nu se fi furat ceva. În raportul pe 2014 al Curţii de Conturi se arată că „la Societatea Naţională Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu Constanţa SA în perioada 14.04.2014- 23.09.2014 a fost angajat un număr de 20 de persoane, fără respectarea prevederilor legale referitoare la încadrarea în bugetele de venituri şi cheltuieli aprobate. Valoarea plăţilor nelegale aferente pe eşantionul verificat este în sumă de 172 mii lei; menţinerea nejustificată în categoria de mijloace fixe a unor bunuri care nu îndeplinesc condiţiile legale pentru a fi încadrate în această categorie, în sumă de 133 mii lei; nu au fost înregistrate în evidenţa contabilă bunuri rezultate din casarea a 2 autoturisme, acestea nefiind dezmembrate faptic, motiv pentru care, ca urmare a verificărilor, entitatea a procedat la reînregistrarea în contabilitate a celor două autoturisme casate, acestea fiind utilizate în continuare”.

La ACN situaţia e şi mai gravă: „la Compania Naţională Administraţia Canalelor Navigabile SA Constanţa decontarea eronată a cotei de CAS (20,8%, în loc de 15,8%, prevăzută de lege) pentru manopera aferentă serviciilor de pază a condus la prejudicierea bugetului entităţii cu suma de 71 mii lei, reprezentând diferenţa de cotă CAS. În situaţiile de lucrări nu au fost actualizate cotele de contribuţii ale angajatorului (cheltuială directă, parte a devizului/ situaţiei de lucrări) pe baza noilor dispoziţii legale; plata nejustificată, în perioada 2013-2014, a sumei de 27 mii lei (18 mii lei, la care se adaugă accesorii în sumă de 9 mii lei), reprezentând contravaloarea serviciilor de ecarisaj decontate fără documente justificative, nerecepţionate şi plătite în avans; angajarea, lichidarea şi plata nejustificată a sumei de 286 mii lei (277 mii lei, cu TVA, la care s-au calculat accesorii de 8 mii lei), reprezentând plata dublă a serviciilor de pază contractate şi desfăşurate în perioada 2014-2015; decontarea nelegală a sumei de 135 mii lei (129 mii lei, la care s-au calculat accesorii în sumă de 6 mii lei), reprezentând servicii de îndepărtare buruieni şi de decolmatare rigole, prin includerea în situaţiile de lucrări a unui număr de ore manoperă mai mare decât numărul de ore maxim declarat de prestator la Inspectoratul Teritorial de Muncă; angajarea şi decontarea unor cheltuieli pentru servicii de depoluare, efectuate în zonele în care sunt poluări permanente/ istorice şi nerecuperarea de la poluatori a sumei de 138 mii lei”.

Cheltuieli nelegale la DSVSA şi proceduri nerespectate la AJFP Constanţa

Alte instituţii şi alte nereguli descoperite de Curtea de Conturi. Astfel, la DSVSA Constanţa „nu au fost calculate, facturate, înregistrate și urmărite spre încasare penalități de întârziere datorate pentru nedecontarea în termen a serviciilor prestate și facturate”; „efectuarea de cheltuieli nelegale pentru un obiectiv de investiții pentru care au fost executate și decontate lucrări suplimentare nejustificate”; „achiziționarea unor echipamente din categoria „dotări independente”, la o valoare supradimensionată, generatoare de cheltuieli nejustificate- 58 mii lei”; „efectuarea de achiziții publice (reactivi) prin încredințare directă, fără a se realiza o cuantificare pe întregul an în vederea efectuării achiziției în baza uneia dintre procedurile prevăzute la art. 18 din OUG nr. 34/2006”. Nici ANAF nu a fost găsită cu temele făcute. Curtea de Conturi a observat la AJFP Constanţa următoarele nereguli: „nu a fost respectată procedura privind aplicarea unitară a sancțiunilor pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarațiilor fiscale”; „nerespectare a prevederilor legale privind gestionarea și transferul dosarelor fiscale ale contribuabililor”; „situații de neluare/nedispunere a tuturor măsurilor prevăzute de normele legale vizând sancționarea plătitorilor de obligații fiscale care au reținut, dar care nu au vărsat în totalitate sumele reprezentând impozite și contribuții cu reținere la sursă”; „cazuri de menținere în evidența analitică pe plătitor și în evidența contabilă a obligațiilor fiscale ale contribuabililor radiați”; „nevalorificare a sechestrelor instituite pentru bunurile mobile și imobile în toate cazurile în care se impunea acest lucru”; „neefectuare a analizei de risc și necuprindere în programul de control a operatorilor economici caracterizați de risc fiscal semnificativ, care, începând cu data de 01.02.2013, aveau obligația evidențierii, declarării și plății veniturilor rezultate din activități de exploatare și valorificare a resurselor naturale”; „neanalizare a riscului fiscal în cazul unor contribuabili-persoane juridice care au făcut obiectul inspecțiilor fiscale cu privire la acciză”; „neprogramare, în baza analizei de risc, a unor acțiuni de control la contribuabili care au beneficiat de soluționarea cererilor de rambursare a TVA cu control ulterior”.

Situaţia de la Fruvimed, detaliată de Curtea de Conturi

Cea mai mare „bubă” din capul Agenţiei Domeniilor Statului (ADS) este cea de la Fruvimed SA Medgidia, în cazul căreia statul este păgubit cu peste 6,5 milioane lei. Curtea de Conturi a constatat „transmiterea, de către ADS, a dreptului de exploatare asupra terenului, către o societate aflată în reorganizare judiciară - SC Fruvimed SA Medgidia, contrar prevederilor legale şi invocarea, în motivarea acestei operaţiuni, a unor aspecte care nu corespundeau realităţii. Abaterea a fost constatată în cazul Contractului de concesiune nr. 77/22.04.2002 privind terenurile aflate în exploatarea SC Fruvimed SA Medgidia.

În fapt, în data de 06.12.2000, între Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, în calitate de vânzător, şi Asociaţia PAS Fruvimed Medgidia, în calitate de cumpărător, a fost încheiat Contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni nr. 77/6.12.2000 privind privatizarea SC Fruvimed SA Medgidia. Potrivit clauzei stipulate la pct. 8.5. „cumpărătorul se obligă să exploateze suprafaţa de teren de 2.307 ha, conform prevederilor stipulate în contractul de concesiune încheiat cu Agenţia Domeniilor Statului”. Ulterior, la data de 22.04.2002, între ADS, în calitate de concedent, şi Asociaţia PAS Fruvimed Medgidia, în calitate de concesionar, a fost încheiat Contractul de concesiune nr. 77/22.04.2002, pentru suprafaţa de 2.307 ha, prevăzându-se că „redevenţa se datorează începând cu anul agricol 2000-2001”.

Pe parcursul derulării Contractului nr. 77/22.04.2002 a fost încheiat Actul adiţional nr. 1/10.04.2004, prin care s-a prevăzut schimbarea concesionarului Asociaţia PAS Fruvimed Medgidia (cumpărătorul societăţii privatizate) cu SC Fruvimed SA Medgidia (societatea privatizată), societate care se afla în procedura de reorganizare judiciară. Motivul invocat de către părţi pentru schimbarea concesionarului a fost acela că „în Planul de reorganizare al SC Fruvimed SA Medgidia, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1.188/05.07.2002, s-a stabilit în sarcina debitoarei obligaţia plăţii redevenţei în baza Contractului nr. 77/2002”.

Argumentul prezentat de entitatea verificată nu are nici o susţinere, deoarece obligaţia plăţii redevenţei, aferentă contractului de concesiune, este a Asociaţiei PAS Fruvimed Medgidia şi nu a societăţii, ADS fiind exclus dintre creditori. În acest sens este şi Decizia nr. 240/COM/18.02.2010, pronunţată de Curtea de Apel Constanţa, prin care a fost respins recursul ADS împotriva Încheierii nr. 2867/16.04.2009, pronunţată de Tribunalul Constanţa. Mai mult, la data încheierii Actului adiţional nr. 1/10.04.2004, ADS a ignorat prevederile HG nr. 626/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului, cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, din conţinutul căreia rezultă că era interzisă transmiterea, de către ADS, a dreptului de exploatare asupra terenului, către o societate aflată în reorganizare judiciară sau faliment.

Consecinţa înlocuirii concesionarului Asociaţia PAS Fruvimed Medgidia, cu SC Fruvimed SA Medgidia - societate cu dificultăţi financiare majore, aflată, la data încheierii Actului adiţional nr. 1/ 10.04.2004 la Contractul de concesiune nr. 77/22.04.2002, în procedura reorganizării judiciare, iar din data 16.06.2014, în faliment, este acumularea de către ADS a unor drepturi de creanţă substanţiale. Efectele contractului de concesiune au încetat în data de 15.06.2012, dată la care ADS a notificat concesionarul SC Fruvimed SA Medgidia referitor la rezilierea acestuia. La data efectuării controlului, debitul SC Fruvimed SA Medgidia, rezultat din Contractul de concesiune nr. 77/22.04.2002, era în sumă de 6.561 mii lei”.

Cristian ANTON

joi, 4 februarie 2016233
STEP PROJECT, servicii de prelucrări metalice de precizie
GANDUL.RO
„Eu am UCIS-O pe Prințesa Diana!”- A recunoscut pe patul de moarte: „Știa prea multe secrete”
Comentarii
mai mult...Replica
25 sep 18:43ReplicaFLORIN CÎȚU a CÂȘTIGAT! Este noul PREȘEDINTE al PNL

Florin Cîțu a câștigat alegerile pentru șefia PNL, în cadrul Congresului desfășurat la Romexpo. Florin Cîțu...365

25 sep 14:27ReplicaÎn intersecția de la CITY PARK MALL, SEMAFORUL e... de FRUMUSEȚE! VIDEO890
25 sep 19:01ReplicaConstanța intră în SCENARIUL ROȘU. Ce urmează în termen de 48 de ore1600
25 sep 18:45ReplicaMarea CONFRUNTARE între ORBAN și CÎȚU! Se ALEGE PREȘEDINTELE PNL. VIDEO

Mii de liberali s-au întâlnit sâmbătă, la Romexpo, pentru a-și alege conducătorul. Ludovic Orban și Florin...933

25 sep 00:43ReplicaÎnainte să intre în FALIMENT, City Insurance VOIA CONTRACT de ASIGURARE cu Portul Constanța2962
25 sep 00:41ReplicaRAIM, la un PAS să SCAPE de ARESTUL la DOMICILIU! Video3351
25 sep 00:37ReplicaATENȚIE, constănțeni! Veți plăti mai MULT la CĂLDURĂ, la IARNĂ!

Consilierii locali municipali au fost convocați în ședință pentru data de 30 septembrie. Pe ordinea de zi se află...2895

25 sep 00:35ReplicaTATĂL MINORULUI BĂTUT la Liceul SPORTIV, ACUZAȚII grave!1732
25 sep 00:34ReplicaUscătorul unui bloc din Constanța, TRANSFORMAT în GHENĂ de GUNOI1361
25 sep 00:03ReplicaO femeie din CASTELU și-a pus BEBELUȘUL într-o PUNGĂ și apoi a sunat la POLIȚIE

Polițiștii Secției 4 Rurală Medgidia au fost sesizați, la data de 24 septembrie a.c., de către o femeie, prin apel...2256

25 sep 22:47ReplicaCONDAMNAT, după ce a încercat să dea MITA POLIȚIȘTILOR1575
25 sep 00:22ReplicaRAEDPP va REABILITA imobilul unde va fi MUTAT SPIT-ul1561
Vremea
23.4°18.9° - 23.4° sâmbătă, 25 septembrie 2021
ConstanțaUmiditate: 53%
Vânt: 5.7 m/s
Presiune: 1020 milibari

Loto
6/493040131483
5/403819353722
joker8151328234
Horoscop
mai mult...SPSportRT
25 sep 00:22SportIanis Hagi povestește calvarul prin care a trecut cu Covid-19

Fotbalistul echipei Glasgow Rangers, Ianis Hagi, a declarat, vineri, că i-a fost greu în perioada în care a a avut...820

25 sep 00:21SportGestul neașteptat făcut de Simona Halep în luna de miere

Aflată în luna de miere după ce s-a căsătorit cu Toni Iuruc, Simona Halep i-a făcut o surpriză unui turc din...857

25 sep 00:18SportUn celebru jucător de tenis regretă că s-a vaccinat cu Pfizer

Francezul Jeremy Chardy, locul 73 ATP, şi-a întrerupt sezonul, organismul său având o reacţie negativă după ce...950

25 sep 00:06SportCupa României: CSU Craiova a învins CFR Cluj la finalul unui meci căruia i-au lipsit ocaziile

CSU Craiova și CFR Cluj s-au înfruntat, joi seara, în derbiul șaisprezecimilor Cupei României. Oltenii s-au impus...505

Local
25 sep 00:20LocalACCIDENT rutier pe bulevardul Aurel Vlaicu. Un COPIL a fost RĂNIT

Militarii din cadrul ISU Dobrogea au fost solicitaţi să intervină vineri, 24 septembrie a.c., în Constanța, pe...364

25 sep 00:18LocalCentrul orașului Constanța devine destinația preferată pentru iubitorii de mișcare

Un stil de viață activ pentru toată lumea! „Săptămâna Europeană a Sportului”, este un răspuns comun la...363

25 sep 00:21LocalIncidență mai mare de 4/1.000 de locuitori, la Adamclisi, Chirnogeni și Topalu

351

25 sep 00:17LocalCOVID-19: 334 de persoane, internate în spitalele din Constanța

De la debutul pandemiei cu noul coronavirus, la nivelul județului Constanța au fost confirmate 46.645 de persoane...408

25 sep 00:17LocalÎncă un DECES, din cauza COVID-19, la Constanța

Până vineri, 24 septembrie a.c., 36.109 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat, la nivel...475

25 sep 00:20LocalACCIDENT rutier: PIETON RĂNIT, pe strada Oituz, din Mangalia

Militarii din cadrul ISU Dobrogea au fost solicitaţi să intervină vineri, 24 septembrie a.c., în Mangalia, la...428

25 sep 13:59Local194 de NOI CAZURI de INFECTARE cu COVID, la Constanţa

Pe teritoriul României, până astăzi, 24 septembrie, au fost înregistrate 1.180.097 de cazuri de infectare cu noul...1287

25 sep 00:18LocalMandat european de arestare, pus în executare de poliţişti

Poliţiştii de investigaţii criminale din Constanța au depistat un bărbat care era urmărit internaţional pentru...392

25 sep 00:18LocalFĂRĂ PERMIS pe drumurile din Constanța... și pe INTERZIS

540

Politică
25 sep 23:52PoliticăRaed Arafat despre congresul PNL: Nu s-au dat derogări

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a precizat vineri că "nu s-au dat derogări" în...274

25 sep 23:52PoliticăEstimările taberelor Orban și Cîțu privind voturile pe care le vor primi

De luni până azi echipa lui Ludovic Orban, la nivel de lideri de filiale, parlamentari sau candidați pentru Biroul...396

25 sep 23:53PoliticăTurcan: Angajaţii din asistenţă socială se vor testa pe banii lor, dacă nu se vaccineză

354

25 sep 23:53PoliticăPSD Constanța îl sprijină pe Cristian Cîrjaliu, în scandalul cu USR

Organizația Județeană PSD Constanța este alături de primarul localității Agigea, Maricel Cîrjaliu și îl...373

25 sep 23:54PoliticăRareș Bogdan: E o rușine că nu reușim să fim furnizori de materie primă, făină, carne

Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, spune că este rușinos că România nu reușește să fie un furnizor de...448

25 sep 23:55PoliticăOrban: Cîţu m-a pensionat, dar m-a băgat el în politică să spună când o să ies?

573

Interviuri
18 sep 00:18InterviuriAdriana CÂMPEANU vrea mai mulți PSIHOLOGI în ȘCOLI

Adriana Câmpeanu, directorul executiv al Direcției Medico-Sociale din cadrul DGAS Constanța se află de trei luni la...1445

17 sep 00:20InterviuriViorel IONESCU își dorește statutul de STAȚIUNE BALNEARĂ pentru HÂRȘOVA! Video

Viorel Ionescu, primarul din Hârșova, a fost prezent în studioul Replica, acolo unde, în cadrul unui interviu, a...2228

9 sep 23:12InterviuriMircea DOBRE: Mă uit ca la BÂLCI! Ar trebui să le fie RUȘINE! Video

Mircea Dobre, fost deputat și ministru al Turismului, acum președinte al Uniunii Generale a Industriașilor din...1237

11 sep 05:19InterviuriCONSTANTINESCU: Actuala administrație vrea să REAȘEZE MAMAIA în TOPUL stațiunilor turistice. VIDEO

Horia Constantinescu, directorul executiv adjunct al Direcției de Servicii Publice din Primăria Constanța a fost...4137

22 sep 00:03InterviuriDETALII INTERESANTE din CARIERA PROCURORULUI CRIMINALIST Zafer SADÎC! Video

Procurorul criminalist, Zafer Sadîc, a fost prezent în studioul Replica de Constanța. Cu o vastă experiență, de 23...2742

10 sep 00:03InterviuriPREFECTUL COȘA: Se vor impune noi RESTRICȚII de CIRCULAȚIE, iar PROGRAMUL MALL-urilor va fi REDUS, dacă... VIDEO!

11375

Monden
25 sep 00:00MondenJohnny Depp: Nimeni nu este în siguranţă în faţa 'cancel culture'

Nimeni nu este în siguranţă în faţa unei "judecăţi pripite" făcute în grabă în contextul "cancel culture"...152

25 sep 00:00MondenDocumentarul "Britney vs Spears" va fi lansat pe Netflix la 28 septembrie

Netflix va lansa documentarul despre cariera cântăreţei Britney Spears, marţi 28 septembrie, cu o zi înainte de...123

25 sep 00:00MondenUn film inspirat din serialul TV 'Clanul Soprano' a avut premiera la New York

121

25 sep 00:14MondenOmul de afaceri Irinel Columbeanu, infectat cu COVID-19

Omul de afaceri Irinel Columbeanu s-a simțit rău mai multe zile la rând, motiv pentru care a decis să facă un test...759

25 sep 04:21MondenViorica de la Clejani, mesaj de pe patul de spital, infectată cu COVID: ”Fiți fericiți, că într-o secundă vă duceți”

Viorica de la Clejani a anunțat, pe o rețea socială, că se simte bine acum și că abia așteaptă să ajungă...1276

25 sep 00:11MondenPepe cântă cu fiica cea mică piesa „Iubesc“. VIDEO

317

Mapamond
25 sep 00:00MapamondAtac cu bombă la o şcoală de fete din Pakistan, primul de acest fel în ultimii ani

O şcoală de fete din nord-vestul Pakistanului a fost ţinta unui atentat cu bombă, primul atac de acest fel din...119

25 sep 00:00MapamondCoronavirus: Rusia înregistrează din nou un record de decese asociate COVID-19

Rusia şi-a egalat joi recordul de decese zilnice asociate COVID-19, autorităţile nereuşind de luni de zile să...119

25 sep 00:00MapamondCoronavirus: Profesorii fără "certificat verde" din Israel nu vor mai putea preda începând cu 3 octombrie

111

25 sep 00:00MapamondBlinken: Washingtonul recunoaşte că reconcilierea cu Parisul 'va lua timp'

Statele Unite recunosc că reconcilierea cu Franţa, după criza submarinelor, "va lua timp" şi va necesita "acţiuni"...114

25 sep 00:00MapamondSUA: Camera Reprezentanţilor aprobă 1 miliard de dolari pentru 'Iron Dome' israelian

Camera Reprezentanţilor SUA a aprobat joi cu o majoritate confortabilă un nou pachet de 1 miliard de dolari pentru a...142

25 sep 03:41MapamondJustiţia olandeză a permis vaccinarea anti-COVID-19 a unui copil de 12 ani, în pofida obiecţiilor tatălui

306

Sănătate
25 sep 00:00SănătateAi deficit de vitamina B12? Consumă aceste alimente!

Toate tipurile de celule din corpul nostru au nevoie de vitamina B12. B12 se găsește în mod natural în anumite...147

25 sep 00:00SănătateOctavian Jurma, despre scenariul de coșmar al valului 4: 'Devine tot mai realist, din păcate'

Scenariul de coșmar pentru valul 4 este că va avea cazurile din valul 2 și 3, într-o perioadă mai scurtă de timp,...122

25 sep 00:00SănătateRafila recomandă autorităților trei măsuri pentru a evita transformarea școlilor în focare COVID

Medicul Alexandru Rafila recomandă autorităților trei măsuri pentru a evita transformarea școlilor în focare...126

25 sep 00:00SănătateCseke Attila: O măsură posibilă de vaccinare obligatorie nu poate fi făcută decât printr-un proiect de lege

Ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, a declarat, joi, că o posibilă măsură de vaccinare obligatorie...130

25 sep 03:11SănătateDirectorul Moderna anunță când vine sfârșitul pandemiei de COVID

Directorul general al grupului farmaceutic american Moderna Inc, Stephane Bancel, a declarat joi că, în opinia sa,...671

25 sep 03:14SănătatePrimul manager de spital din România care nu mai permite personalului nevaccinat să lucreze

999

Prin accesarea replicaonline.ro, sunteți de acord cu termenii de utilizare și politica de confidențialitate.
ACCEPT