REPLICA ONLINE CONSTANTA

1.8° Constanța Dum., 10 Dec. 2023
Anul XX Nr. 6573
1.8° Constanța Duminică, 10 Decembrie 2023 Anul XX Nr. 6573

Ordonanță de Urgență privind procedura de închiriere a plajelor pentru sezonul estival

Ordonanță de Urgență privind procedura de închiriere a plajelor pentru sezonul estival

Victor ROTARU 25 ianuarie 2023 | 00:00 1400

Guvernul României a adoptat ordonanța de urgență privind închirierea suprafețelor de plajă turistică pentru sezonalele 2023-2024. Concret, ordonanța reglementează o situație tranzitorie, perioada 2023-2024, pentru o parte din plajele de pe litoralul românesc ale căror contracte de închiriere au expirat în toamna anului trecut.

Ordonanta de Urgenta privind procedura de inchiriere a plajelor pentru sezonul estival

Proiectul de Ordonanța de urgență a ținut cont de marea majoritate a solicitărilor FPTR și UGIR Constanța.

Ce prevede concret ordonanța:

Art.1 - Pentru sezoanele estivale 2023 și 2024, se aprobă închirierea de către Administraţia Naţională „Apele Române”, a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea acesteia, reprezentând plajele cu destinaţie turistică ale Mării Negre, ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

Art.2 - Prin derogare de la art. 333, 335, 336, 338, 341 și 342 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 6 alin.(5) si art.7 alin. (2) din Legea apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare, desfășurarea licitațiilor publice pentru închirierea suprafețelor de plajă turistică se desfășoară conform procedurii stabilite de prezenta ordonanță de urgență .

Art. 3 - (1) Administrația Națională „Apele Române” are obligaţia să publice anunţul de licitaţie într-un cotidian de circulaţie naţională, într-unul de circulaţie locală și pe pagina sa de internet.
 (2) Anunţul de licitaţie se întocmeşte după aprobarea documentaţiei de atribuire de către autoritatea contractantă şi trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:
a)informaţii generale privind autoritatea contractantă, precum: denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, datele de contact, persoana de contact;
b)informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat;
c)informaţii privind documentaţia de atribuire: modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire; denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul autorităţii contractante de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire; costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentaţiei, dacă este cazul; data-limită pentru solicitarea clarificărilor;
d)informaţii privind ofertele: data-limită de depunere a ofertelor, adresa la care trebuie depuse ofertele, numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă;
e) data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor;
f) instanţa competentă în soluţionarea eventualelor litigii şi termenele pentru sesizarea instanţei;
g) data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării.
(3) Anunţul de licitaţie se trimite spre publicare cu cel puţin 10 de zile calendaristice înainte de data-limită pentru depunerea ofertelor.
(4) Orice persoană interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire.
(5) Modalitatea de obţinere a documentaţiei de atribuire de către persoanele interesate se realizează prin asigurarea de către autoritatea contractantă a accesului direct, nerestricţionat şi deplin, prin mijloace electronice, la conţinutul documentaţiei de atribuire.
(6) Persoana interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire.
(7) Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări.
(8) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite răspunsurile însoţite de întrebările aferente către toate persoanele interesate care au obţinut documentaţia de atribuire, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.
(9) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (8), autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite răspunsul la orice clarificare cu cel puţin 2 zile lucrătoare înainte de data-limită pentru depunerea ofertelor.
(10) În cazul în care solicitarea de clarificare nu a fost transmisă în timp util, punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitatea de a respecta termenul prevăzut la alin.(9), aceasta din urmă are totuşi obligaţia de a răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către persoanele interesate înainte de data-limită de depunere a ofertelor.
(11) În termen de o zi lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare privind ofertele valabile si pe cele excluse din procedură, autoritatea contractantă informează în scris, cu confirmare de primire, ofertanţii ale căror oferte au fost excluse, indicând motivele excluderii.
(12) Procedura de licitaţie se desfășoară numai în situația în care au fost depuse cel puțin două oferte, dintre care cel puțin una este valabilă.

Art.4 - (1) La nivelul autorităţii publice contractante pot fi organizate mai multe comisii de evaluare, componenţa acestora fiind aprobată prin decizie a directorului general al Administrației Naționale „Apele Române”, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
(2) Pe baza evaluării ofertelor, secretarul comisiei de evaluare întocmeşte, în maxim 5(cinci) zile de la deschiderea plicurilor interioare, procesul-verbal care conține punctajul ofertelor, document ce trebuie semnat de toţi membrii comisiei.
(3) În baza procesului-verbal prevăzut la alin.(2), comisia de evaluare întocmeşte, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite locatorului.

Art.5 - (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare, prin aceleași mijloace de comunicare/informare prevăzute la art.2, un anunţ de atribuire a contractului, în cel mult 5 de zile calendaristice de la finalizarea procedurii de atribuire.
(2) Anunţul de atribuire trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:
a) informaţii generale privind autoritatea contractantă, precum: denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, datele de contact, persoana de contact;
b) data publicării anunţului de licitaţie ;
c) criteriile utilizate pentru determinarea ofertei câştigătoare;
d) numărul ofertelor primite şi al celor declarate valabile;
e) denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului a cărui ofertă a fost declarată câştigătoare;
f) durata contractului;
g) nivelul chiriei;
h) instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei;
i) data informării ofertanţilor despre decizia de stabilire a ofertei câştigătoare;
j) data transmiterii anunţului de atribuire către instituţiile abilitate, în vederea publicării.
(3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a informa ofertanţii despre deciziile referitoare la atribuirea contractului, în scris, cu confirmare de primire, nu mai târziu de o zi lucrătoare de la emiterea acestora.
(4) În cadrul comunicării prevăzute la alin.(3) autoritatea contractantă are obligaţia de a informa ofertantul/ofertanţii câştigător/câştigători cu privire la acceptarea ofertei/ofertelor prezentate.
(5) În cadrul comunicării prevăzute la alin.(3) autoritatea contractantă are obligaţia de a informa ofertanţii care au fost respinşi sau a căror ofertă nu a fost declarată câştigătoare asupra motivelor ce au stat la baza deciziei respective.
(6) Autoritatea contractantă poate să încheie contractul numai după împlinirea unui termen de 10 de zile calendaristice de la data realizării comunicării rezultatului procedurii.
(7) Contractul de închiriere încheiat în temeiul prezentei ordonanțe de urgență încetează de drept, prin ajungerea la termen, la sfârșitul sezonului estival 2024.
Art.6 - (1) Neîncheierea contractului într-un termen de 5 de zile calendaristice de la data împlinirii termenului prevăzut la art.5 alin.(6) poate atrage plata daunelor-interese de către partea în culpă.
(2) Refuzul ofertantului declarat câştigător de a încheia contractul poate atrage după sine plata daunelor-interese.
(3) În cazul în care ofertantul declarat câştigător refuză încheierea contractului, autoritatea contractantă are dreptul să declare câştigătoare oferta clasată pe locul doi, în condiţiile în care aceasta există și este valabilă.    
(4) În cazul în care, în situaţia prevăzută la alin. (3), nu există o ofertă clasată pe locul doi valabilă, se derulează o nouă procedură de licitație.

Art.7 - Dispozițiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 183/2020 privind aprobarea închirierii unor bunuri imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător, în măsură în care nu contravin prezentei ordonanțe de urgență.

Precizări:
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Google New Urmareste-ne pe Google News

Ti-a placut articolul?


COMENTARII

Puteti adauga un comentariu de maxim 1000 caractere
la psihiatru boule sa nu te inneci cu spumele pe care le faci la gura
1
1
Mweee zdrențelor! O louatz in bot in doipatru cum ziceți voi! Popor de lepre ce votați jigodiile ce ne conduc de 33 de ani. Dacă ești brost stai dreacu acasă mai meltene! Nu ai drept de vot penca ești brost! Pesedeu cel borât lovește din nou prin lichelele constantene. Înghițivar iadu cu cratime cu tot. Jucați hora futuvangura când nu furați și mințiți!
2
4

REPLICA

LOTO

6/49
2414717414
5/49
442464507-12-20235 6 3 1 6 1 0
joker
3431514362