rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 18 octombrie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

Primăria Medgidia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante

În temeiul prevederilor art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID 19

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MEDGIDIA

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante, respectiv:

1 post: REFERENT CLASA III, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR, COMPARTIMENT RESURSE UMANE SSM ȘI PSI, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore pe săptămână;

1 post: REFERENT CLASA III, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR, COMPARTIMENT CONTABILITATE, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore pe săptămână;

1 post: CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT, BIROU ACHIZIȚII PUBLICE, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore pe săptămână;

1 post: CONSILIER CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR, COMPARTIMENT RELAȚII PUBLICE ȘI PRESĂ, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore pe săptămână;

1 post: REFERENT CLASA III, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT, COMPARTIMENT URMĂRIRE EXECUTARE SILITĂ PERSOANE FIZICE, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore pe săptămână;

Desfășurarea concursului:

Proba scrisă în data de 06.10.2021, ora 10.00.

Interviul – data și ora vor fi anunţate odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, conform art. 56 alin.(2) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Locul organizării probei scrise: sediul Primariei Municipiului Medgidia, str. Decebal nr. 35.

Dosarele de înscriere se depun, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului, la sediul instituţiei, din str. Decebal nr. 35, în perioada 06.09.2021 – 25.09.2021, inclusiv.

Selecția dosarelor de concurs are loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor, respectiv în perioada 27.09.2021–01.10.2021 și rezultatul acesteia se va afișa la sediul și pe pagina de internet a instituției.

Relaţii suplimentare la secretarul comisiei de concurs, coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: doamna Lazăr Marioara, consilier principal – Serviciul Resurse Umane SSM, adresă e-mail resurse-umane@primaria-medgidia.ro, tel.0241/812300.

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURSUL DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCŢIILOR PUBLICE DE EXECUŢIE VACANTE

1 REFERENT (ID 541337, CLASA III, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR), COMPARTIMENT RESURSE UMANE SSM ȘI PSI:

– perioada de ocupare: nedeterminată, cu normă întreagă;

– candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la art. 465 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu excepția condiției de atestare a stării de sănătate pe bază de evaluare psihologică;

– studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

– certificat în domeniul SSM și cadru tehnic PSI;

– vechime în specialitatea studiilor: minimum 7 ani, conform art. 468 alin.(1) lit c), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

2 REFERENT (ID 386042, CLASA III, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR), COMPARTIMENT CONTABILITATE

– perioada de ocupare: nedeterminată, cu normă întreagă;

– candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la art. 465 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu excepția condiției de atestare a stării de sănătate pe bază de evaluare psihologică;

– studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

– vechime în specialitatea studiilor: minimum 7 ani, conform art. 468 alin.(1) lit.c), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

3 CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE (ID 541341, CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT), BIROU ACHIZIȚII PUBLICE

– perioada de ocupare: nedeterminată, cu normă întreagă;

– candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la art. 465 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu excepția condiției de atestare a stării de sănătate pe bază de evaluare psihologică;

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

– fără vechime în specialitatea studiilor;

4 CONSILIER (ID 541333, CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR), COMPARTIMENT RELAȚII PUBLICE ȘI PRESĂ

– perioada de ocupare: nedeterminată, cu normă întreagă;

– candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la art. 465 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu excepția condiției de atestare a stării de sănătate pe bază de evaluare psihologică;

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

– vechime în specialitatea studiilor: minimum 7 ani, conform art.468/alin.(1) lit.c), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

5 REFERENT (ID 386039, CLASA III, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT), COMPARTIMENT URMĂRIRE EXECUTARE SILITĂ PERSOANE FIZICE

– perioada de ocupare: nedeterminată, cu normă întreagă;

– candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la art. 465 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu excepția condiției de atestare a stării de sănătate pe bază de evaluare psihologică;

– studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

– fără vechime în specialitatea studiilor;

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURSUL DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA UNOR FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE VACANTE

1) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008; Formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 se pune la dispoziție candidaților, din oficiu, prin publicare pe pagina de internet în format deschis, editabil, în cadrul secțiunii dedicate publicității concursului, precum și la sediul instituției, Serviciul Resurse Umane, în format letric;

2) curriculum vitae, modelul comun european;

3) copia actului de identitate;

4) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

5) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției sau pentru exercitarea profesiei; Adeverințele care au alt format decât cel prevăzut în anexa nr. 2D din H.G. nr. 611/2008, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D și din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor;

6) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.

7) cazierul judiciar; Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Actele mai sus menționate, se prezintă în copii legalizate sau copii însoțite de documente originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilități poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilității probelor de concurs.

BIBLIOGRAFIE

1 REFERENT (CLASA III, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR), COMPARTIMENT RESURSE UMANE SSM ȘI PSI:

Bibliografia:

1. Constituţia României, republicată, integral.

2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, integral.

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, integral.

5.Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă cu modificările şi completările ulterioare, integral.

6.H.G.nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare, integral.

Tematica:

1. Reglementări privind funcția publică.

2. Reglementări privind administrația publică.

3. Reglementări privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, prevenirea și combaterea incitării la ură și discriminare.

4. Reglementări privind activitatea de SSM și PSI.

*)Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

ATRIBUȚIILE PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI

Colaborează cu societatea care prestează serviciul extern de prevenire și protecție în domeniul SSM și apărarea împotriva incendiilor pentru:

identificarea factorilor de risc de accidentare și îmbolnăvire profesională pe baza programului de activitate;

întocmirea planul de interventie în vederea Prevenirii și Stingerii Incendiilor pentru toate punctele de lucru;

evidența zonelor cu risc ridicat și specific și a posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare;

stabilirea zonelor care necesită semnalizare de SSM precum și tipul de semnalizare necesar și amplasarea conform prevederilor legale;

coordonarea activităților de intervenție și evacuare în situații de pericol iminent, dezastre, situații de accident și efectuează primele cercetări privind cauzele și împrejurările producerii acestora;

evidența posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicină a muncii, necesită testarea aptitudinilor și/sau control psihologic periodic;

urmărirea modului în care personalul nou încadrat corespunde cerinţelor de securitate;

elaborarea listei cu dotarea personalului cu echipamente de protecţie şi de lucru;

propuneri privind includerea în PAAP și în bugetul local a fondurilor necesare achiziţionării produselor și serviciilor necesare activității în domeniul SSM și PSI;

participarea la comunicarea și cercetarea evenimentelor, înregistrarea și evidența accidentelor de muncă și a incidentelor periculoase, semnalarea, cercetarea, declararea și raportarea bolilor profesionale;

controlarea continuu modul de respectare / aplicare a normelor de securitate și sănătate în muncă;

luarea măsurilor corespunzătoare pentru ca, în zonele cu risc ridicat și specific, accesul să fie permis numai lucrătorilor care au primit și și-au însușit instrucțiunile adecvate;

acordarea de consultanță coordonatorilor diferitelor departamente din cadrul organizației cu privire la reglementările legislative în vigoare și la normele privitoare la SSM și PSI;

colaborarea cu serviciul medical în fundamentarea programului de măsuri de asigurare a condiţiilor privind securitatea și sănătatea în muncă;

aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor în domeniul specific;

îndrumarea activității de apărare împotriva incendiilor şi analizează respectarea încadrării în criteriile de constituire a serviciilor de urgenţă voluntare;

acordarea de sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate centrelor operative pentru situaţii de urgenţă în îndeplinirea atribuţiilor;

întocmirea de documentații cu caracter tehnic de informare și instruire a lucrătorilor în domeniul SSM;

atenţionarea cetăţenilor asupra unor măsuri preventive specifice în sezoanele de primăvară și toamnă, în perioadele caniculare şi cu secetă prelungită sau în perioadele în care se înregistrează vânt puternic;

supravegherea activităţilor cu specific religios, cultural-sportiv, a celor prilejuite de sărbătorile tradiţionale sau naţionale cu public numeros;

întocmirea documentației pentru contractarea serviciilor de achiziționare, verificare şi reparare a mijloacelor P.S.I., a celor SSM, precum și a materialelor specifice;

elaborează instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor, pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă precum și stabilirea sarcinilor ce revin salariaţilor pentru fiecare loc de muncă;

acordarea de asistenţă tehnică de specialitate conducătorilor de unităţi subordonate primăriei, unități de învăţământ, unităţi sanitare, cămine culturale şi verifică îndeplinirea măsurilor stabilite;

participarea la acţiunile de prevenire şi stingere a incendiilor (controale, cursuri, instructaje, analize, consfătuiri) organizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea;

pregătirea și instruirea în domeniul protecţiei muncii – efectuarea instructajului introductiv general noilor angajaţi ai instituţiei;

asigurarea realizării măsurilor stabilite de inspectorii de Protecţie a Muncii cu prilejul controalelor şi a cercetărilor efectuate în cazul unor accidente de muncă;

asigurarea luării măsurilor stabilite de angajator pentru protecția grupurilor sensibile la riscuri (femei gravide, lehuze sau care alăptează, tineri, persoane cu dizabilități);

elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire; stabilește, în scris, periodicitatea instruirii adecvate pentru fiecare loc de muncă în instrucțiunile proprii; asigurarea informării și instruirii lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă și verificarea însușirii și aplicarea de către lucrători a informațiilor primite;

întocmirea programului anual de PM, organizarea și amenajarea punctelor de prim-ajutor din interiorul întregii instituții.

elaborarea listei de dotare a personalului cu echipamente individuale de protecţie şi de lucru, participarea la recepţia mijloacelor de protecţie colectivă şi a echipamentelor tehnice înainte de punerea lor în funcţiune.

2 REFERENT (CLASA III, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR), COMPARTIMENT CONTABILITATE

Bibliografia:

Constituţia României, republicată, integral.

Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, integral.

Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, integral.

Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, integral.

Legea nr. 82/1991 Legea Contabilității, integral.

Legea nr. 273/2006 privind Finanțele Publice, integral.

Tematica:

1. Reglementări privind funcția publică.

2. Reglementări privind administrația publică.

3. Reglementări privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, prevenirea și combaterea incitării la ură și discriminare.

4. Reglementări privind activitatea de contabilitate.

*)Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

ATRIBUȚIILE PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI

Efectuează recepția fizică a mărfii la intrarea în magazie pe baza documentelor însoțitoare ale acesteia (facturi, avize, p.v.);

Preia și verifică cantitativ și calitativ produsele la sosire;

Conduce evidența la zi a fișelor de magazie și a bonurilor de consum;

În cazul în care cantitatea și calitatea unui produs este necorespunzătoare sau expirată, anunță în scris de îndată factorii de răspundere;

Verifică integritatea ambalajelor, modul de etichetare al produselor;

Verifică existența tuturor elementelor de identificare și caracterizare ale produselor, conform legislației în vigoare;

Întocmește documentele necesare la constatarea diferențelor și/sau deficiențelor calitative de orice proveniență (ambalare, manipulare, transport) în prezența persoanei de la care primește marfa;

Întocmește un proces-verbal de constatare în cazul existenței unor situații de retur cu mențiunea cauzei care a dus la aceasta;

Manipulează și aranjează bunurile în magazii, astfel încât să prevină sustragerile și degradările, pe categorii, loturi de marfă;

Răspunde de mărfurile stocate;

Depozitează produsele conform legislației și normelor în vigoare;

Eliberează bunurile destinate uzului intern doar pe baza bonurilor de consum;

Descarcă gestiunea înregistrând ieșirile în registrele specifice;

Toate bunurile (materialele, bunuri de inventar) se vor elibera din magazie pe baza de documente legale vizate de controlul financiar preventiv și aprobate de primar;

Este interzis eliberarea de bunuri materiale fără documente legale sau prin dispoziții verbale;

Ține la zi evidența cantitativă a materialelor conform indicațiilor primite de la serviciul contabilitate, verifică existența materialelor și le confruntă cu soldurile din evidențele sale;

Verifică la sfârșitul fiecărei luni soldurile din evidențele sale cu evidențele din registrul stocurilor și urmărește punerea lor de acord;

Ține evidența la zi a registrelor de stocuri anunțând plusurile și minusurile obținute;

Pregătește magaziile pentru inventar;

Efectuează inventarierile periodice și participă la inventarierea anuală a bunurilor din magazii alături de comisia de inventariere;

Raportează șefului serviciului administrativ orice eveniment care ar conduce la dispariția de materiale din gestiune.

3 CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE (CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT), BIROU ACHIZIȚII PUBLICE

Bibliografia:

Constituţia României, republicată, integral.

Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, integral.

Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, integral.

Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, integral.

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, integral.

H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziții publice/acordurilor cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, integral.

Ordonanța de urgență nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuirea contractelor/acordurilor cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor – cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii.

Tematica:

1. Reglementări privind funcția publică.

2. Reglementări privind administrația publică.

3. Reglementări privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, prevenirea și combaterea incitării la ură și discriminare.

4. Reglementări privind activitatea de achiziții publice.

*)Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

ATRIBUȚIILE PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI

Elaborează conținutul documentației de atribuire-când este cazul (referate, note justificative, fișe de date) pe baza documentaţiei primite de la compartimentele din cadrul Primăriei municipiului Medgidia, care solicită demararea acestora.

Selectează modalitatea de realizare a achizițiilor publice, respectiv prin achiziție directă sau, după caz, prin utilizarea uneia din procedurile de atribuire: licitație deschisă, procedură simplificată, concursul de soluții, etc.

Realizează și transmite spre publicare, cu respectarea termenelor legale, utilizând mijloacele electronice la dispoziție, anunțurile de intenție, de participare și de atribuire către SEAP.

Întocmește și păstrează dosarul achiziției publice cu toate documentele aferente conținute de acesta, specificate conform legislației în vigoare.

Propune primarului spre aprobare componenţa comisiilor de evaluare a ofertelor;

Întocmeşte procesele verbale de deschidere a ofertelor, de analiză şi de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi clarificările la proceduri;

Comunică către ofertanţii participanţi rezultatele procedurilor de achiziţie publică;

Asigură restituirea garanţiilor de participare la procedurile de achiziţie publică;

Are obligativitatea cunoaşterii şi aplicării legislaţiei în vigoare, aferente biroului de achiziţii publice;

4 CONSILIER (CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR), COMPARTIMENT RELAȚII PUBLICE ȘI PRESĂ

Bibliografia:

Constituţia României, republicată, integral.

Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, integral.

Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, integral.

Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, integral.

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, integral.

Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, integral.

Tematica:

1. Reglementări privind funcția publică.

2. Reglementări privind administrația publică.

3. Reglementări privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, prevenirea și combaterea incitării la ură și discriminare.

4. Reglementări privind activitatea de relații publice și presă.

*)Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

ATRIBUȚIILE PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI

Participă la diferite evenimente în care este implicată Primăria sau serviciile subordonate acesteia, precum şi la toate evenimentele la care este prezent primarul municipiului Medgidia;

Asistă în procesul organizării dezbaterilor publice;

Asigură şi menţine fluxul de informaţii între Primăria Municipiului Medgidia şi institutii publice, serviciile descentralizate;

Participă activ la organizarea evenimentelor anuale (aniversări, ceremonii, sărbători naţionale, Ziua Recoltei, comemorări);

Ține evidenţa materialelor informative și promoționale relative la activităţile derulate în cadrul și interesul Primăriei Medgidia;

Organizează și planifică agenda de lucru a primarului;

Îndeplinește atribuțiile specifice consilierului personal al primarului, redactează documente pentru realizarea diferitelor activități în cadrul instituției;

Întreține relația cu mass – media pentru promovarea activităților și a evenimentelor organizate de primărie.

5 REFERENT (CLASA III, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT), COMPARTIMENT URMĂRIRE EXECUTARE SILITĂ PERSOANE FIZICE

Bibliografia:

Constituţia României, republicată, integral.

Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, integral.

Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, integral.

Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, integral.

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, liberul acces la informațiile de interes public, integral.

Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare integral.

Tematica:

1. Reglementări privind funcția publică.

2. Reglementări privind administrația publică.

3. Reglementări privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, prevenirea și combaterea incitării la ură și discriminare.

4. Reglementări privind activitatea de impozite și taxe.

*)Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

ATRIBUȚIILE PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI

urmărește achitarea în termen de către contribuabili a tuturor debitelor înscrise în evidența analitică pe plătitori persoane fizice, reprezentând impozite și taxe locale;

executorul fiscal întocmește procesele verbale de prescripție a dreptului de a cere executarea silită și îl supune avizării șefului serviciului și aprobării directorului;

verifică legalitatea debitelor transmise spre urmărire, situația debitorului și confirmă primirea debitului în termen de 30 de zile, conform dispozițiilor legale în vigoare, înștiințează în limitele acestui termen debitorul de obligațiile create;

desfășoară activități de verificare în vederea actualizării datelor de identificare ale debitorilor (domiciliu, CNP) și actualizează aceste date în evidența analitică pe plătitori persoane fizice;

inspectorii de urmărire sunt obligați să aplice prevederile legale în vigoare în vederea identificării debitelor și stabilirii posibilităților reale de plată, iar în situația în care nu este posibil, a persoanelor responsabile solidar cu debitorii, în caz contrar intervenind răspunderea legală;

convoacă contribuabilii, în condițiile legii, pentru obținerea de informații necesare clarificării și realizării debitelor datorate, putând aplica sancțiuni contravenționale în limitele competențelor;

în situația neachitării creanțelor bugetare la termenele de plată, întocmește dosare de urmărire și executare silită pentru debitele restante, care vor cuprinde toate actele emise în vederea realizării creanței;

emite și comunică titlurile executorii corespunzătoare creanțelor nerealizate, prin oricare din mijloacele de comunicare prevăzute de lege;

identifică debitorii debitorului (terț poprit) urmărit și realizează procedura executării silite prin poprire asupra veniturilor și/sau disponibilităților bănești aflate în conturile terților de poprit;

urmărește modul de acoperire a creanțelor fiscale din sumele încasate din popriri și dispune încetarea măsurii popririi în cazul acoperirii integrale a debitului;

verifică respectarea condițiilor de înființare a popririi pe veniturile realizate de debitorii bugetului local, urmărește respectarea popririlor inființate și stabilește după caz măsuri legale pentru executarea acestora;

în situația în care debitorul nu poate fi urmărit prin poprire, fiind îndeplinite condițiile prevăzute de actele normative în vigoare, se trece la urmărirea bunurilor mobile/imobile și la valorificarea acestora;

aplică sechestru bunurilor mobile/imobile ale debitorului și ia măsuri de efectuare a inscripției ipotecare și/sau publicității dreptului de gaj;

apreciază estimativ valoarea bunurilor sechestrate și/sau angajează evaluator în condițiile legii;

actualizează prețul de evaluare ținând cont de rata inflației sau dispune o nouă evaluare, după caz;

ia măsuri prevăzute de lege pentru depozitarea bunurilor sechestrate și pentru numirea administratorului pe sechestru sau custodelui bunurilor supuse executării;

valorifică bunurile sechestrate;

stabilește cheltuielile de executare silită;

verifică legalitatea titlurilor executorii prezentate de alți creditori;

solicită, primește și aplică precizările și soluțiile transmise către și de la șeful de serviciu;

ține evidența dosarelor aflate în executare și raportează activitatea șefului ierarhic;

solicită radierea măsurilor asiguratorii în condiția stingerii obligațiilor fiscale;

în situația în care debitorii nu au venituri sau bunurile sechestrate nu au putut fi valorificate, vor fi declarați insolvabili; starea de insolvabilitate se declară după îndeplinirea procedurii legale.

verifică periodic contribuabilii în evidența separată și urmărește permanent starea de insolvabilitate pentru aceștia, în cadrul termenului de prescripție;

pune la dispoziția Biroului Juridic, la cerere, documentele utile în cauzele privind contestațiile la executare, la înființarea măsurilor asiguratorii, aplicarea dispozițiilor privind ordonanța președințială, precum și alte cauze care au ca obiect realizarea creanțelor bugetare;

inspectorii de urmărire verifică modul de respectare a înlesnirilor la plată de care beneficiază persoanele fizice, efectuarea plăților și actualizează majorările de întârziere până la data stingerii debitelor care le-au generat;

transmite spre executare silită altor organe fiscale, debitele persoanelor fizice care nu au bunuri urmăribile pe raza municipiului și urmărește modul de realizare al acestora;

ajută inspectorii din compartimentul inspecție fiscală la identificarea contribuabililor, a materiei impozabile și a cazurilor de evaziune fiscală, cu respectarea secretului fiscal;

raportează la cererea conducerii asupra activității concrete desfășurate pe teren;

la solicitarea executorilor judecătorești, a structurilor Ministerului Public sau a instanțelor operează măsurile asiguratorii pentru bunurile mobile ale persoanelor fizice;

elaborează, pe baza datelor deținute, informări, situații și efectuează raportările periodice către conducere;

sesizează compartimentul de constatare și impunere persoane fizice, asupra modificării domiciliului și transferă dosarul debitorului privind mijloacele de transport în mod corespunzător;

verifică existența unor roluri multiple pentru același contribuabil și transmite informația funcționarilor publici din cadrul compartimentului constatare și impunere în vederea unificării rolurilor;

răspunde la predarea, sub semnătură de predare-primire, a tuturor lucrărilor;

organizează și asigură arhivarea curentă a documentelor din sfera atribuțiilor pe care le are, până la predarea acestora la arhivă;

răspunde pentru legalitatea și eficiența operațiunilor prezentate prin documente;

răspunde de modul de execuție a lucrărilor și respectă sarcinile primite de la șeful ierarhic;

răspunde de integritatea, confidențialitatea și securitatea datelor din documentele contabile din fiecare dosar fiscal, în condițiile legii;

cunoașterea și aplicarea întocmai a legislației în vigoare, în cadrul atribuțiilor de serviciu.

luni, 6 septembrie 2021582
SKINMED CLINIC, Centrul de Excelență Dermatologie București
GANDUL.RO
Certificatul verde, OBLIGATORIU în România! Cine a făcut anunțul!
mai mult...Actualitate
8 oct 11:16ActualitatePRIMĂRIA Valu lui Traian, APEL către cetățeni!

Din datele culese de la medicii de familie, numărul pacienților diagnosticați cu Covid crește alarmant de la o zi la...7

9 sep 00:00ActualitatePrimăria Cernavodă începe distribuirea ajutoarelor de la Uniunea Europeană324
22 sep 00:00ActualitatePrimăria Cernavodă organizează Zilele Recoltei347
10 oct 00:06ActualitateÎNGRIJORĂTOR! Incidența pe municipiul CONSTANȚA a ajuns la 7,72 pe mia de locuitori!

Până sâmbătă, 9 octombrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.346.240 de cazuri de infectare cu noul...10244

20 sep 00:00ActualitateUn nou administrator la Primăria Mihail Kogălniceanu267
30 sep 00:00ActualitateCampanie de colectare a deșeurilor electrice în Mihail Kogălniceanu243
1 sep 00:00ActualitatePrimăria Poarta Albă angajează un asistent medical

Primăria Comunei Poarta Albă organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale...542

1 oct 17:20ActualitatePrimarul Vergil Chițac, mesaj după tragedia de la Boli Infecțioase678
24 sep 18:21ActualitatePrimăria Hârșova organizează un eveniment în cadrul programului APĂR APA397
24 sep 17:43ActualitateO nouă CAMPANIE de VACCINARE, în LIMANU. Iată când!

Primăria comunei Limanu transmite cetățenilor că sâmbătă, 25 septembrie 2021 o echipă mobilă de vaccinare...260

27 sep 00:04ActualitateO nouă campanie de VACCINARE COVID-19 în Lumina444
13 sep 00:00ActualitateSe asfaltează cartierul Eroilor din Agigea!182
Vremea
12.4°12.4° - 13.5° luni, 18 octombrie 2021
ConstanțaUmiditate: 59%
Vânt: 1.88 m/s
Presiune: 1024 milibari

Loto
6/4913241110618
5/4023142515521
joker2032335314
Horoscop
mai mult...SPSportRT
18 oct 00:00SportRapid București vs CFR Cluj 2-0 / Adrian Bălan, "dublă" împotriva campioanei

Rapid București a oferit surpriza etapei cu numărul 12 din Liga 1: nou-promovata s-a impus cu 2-0 în fața liderului...196

18 oct 23:54SportBayern Munchen a făcut instrucție cu Bayer Leverkusen (5-1) - Bavarezii, pe primul loc în Bundesliga

Bayern Munchen a revenit pe primul loc după ce s-a impus categoric, duminică, scor 5-1, pe terenul echipei Bayer...130

18 oct 23:53SportRăzvan Lucescu, remiză spectaculoasă în campionatul Greciei: PAOK Salonic vs Volos 4-4

PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu şi cu Alexandru Mitriţă în componenţă, a terminat la egalitate,...192

18 oct 00:00SportWTA Tenerife: Jaqueline Cristian a ajuns pe tabloul principal

Jaqueline Cristian a obținut calificarea pe tabloul principal al turneului de categorie "WTA 250" de la Tenerife, după...138

Local
18 oct 23:56LocalChițac: Vom aloca fonduri pentru deschiderea părții neafectate de incendiu a Spitalului de Infecțioase

Primarul Constanței, Vergil Chițac, a declarat că va avea o întâlnire cu managerul interimar al Spitalului de Boli...579

18 oct 23:57LocalBEȚI și FĂRĂ PERMIS, pe drumurile din Constanța

Polițiști din cadrul Secției 4 Rurală Medgidia au identificat, la data de 17 octombrie a.c., în jurul orei 00.30,...410

18 oct 23:57LocalFRATELLI și ZAGORA, AMENDATE pentru NERESPECTAREA PROGRAMULUI

701

18 oct 23:55LocalCoronavirus: 1.835 de persoane, verificate de polițiștii constănțeni, în ultimele 24 de ore

Forțele cu atribuții în domeniul ordinii și siguranței publice continuă să acționeze, în contextul prevenirii...285

18 oct 23:55LocalCoronavirus: 2.500 de NOI VACCINĂRI, în ultimele 24 de ore, la Constanța

De la debutul pandemiei cu noul coronavirus, la nivelul județului Constanța au fost confirmate 56.314 persoane...372

18 oct 23:55LocalÎncă 6 DECESE la Constanţa din cauza COVID-19

Până duminică, 17 octombrie a.c., 41.781 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat, la...547

18 oct 23:57LocalPOLIȚIȘTII fac RAZII și DAU AMENZI dacă NU respectați MĂSURILE din PANDEMIE

Polițiști din cadrul Poliției municipiului Constanța (Secțiile de poliție urbană și Biroul Rutier) au...384

18 oct 00:00LocalÎPS Teodosie lovește din nou: acceptă pomelnice plătite prin PayPal

Arhiepiscopia Tomisului, condusă de ÎPS Teodosie, face un anunț prin care îi anunță pe credincioși că vor putea...1539

18 oct 00:01LocalACCIDENT RUTIER cu mai multe VICTIME în ALBEȘTI

3376

Politică
18 oct 23:24PoliticăBiroul Naţional al USR a agreat lista de miniştri şi programul de guvernare

Biroul Naţional al USR a agreat, duminică, 17 octomrie a.c., lista de miniştri şi forma finală a programului de...248

18 oct 23:25PoliticăEuroparlamentarul Gheorghe Falcă: 'O creștere a gazului de 170% din ianuarie până în septembrie'

Criza energiei de la nivel european este simțită puternic și în România. Europarlamentarul român Gheorghe Falcă a...318

18 oct 23:26PoliticăRaed Arafat: "Aş tăia microfonul la toţi care dezinformează şi spun oamenilor să nu se vaccineze"

422

18 oct 23:23PoliticăCioloș, mesaj pentru PSD și PNL: Poate ne rupem gâtul și veți scăpa de noi

Premierul desemnat Dacian Cioloș face un apel către cei de la PSD și PNL să voteze guvernul monocolor al USR....340

18 oct 23:23PoliticăProgram de guvernare: USR propune un Pact naţional pentru vaccinare

USR propune, în programul de guvernare al Cabinetului Cioloş, o serie de măsuri urgente pentru gestionarea pandemiei...294

18 oct 23:23PoliticăCiolacu, ordin în interiorul PSD: Pregătiți-vă de anticipate

Marcel Ciolacu ne-a dat ordin să ne pregătim de anticipate, pentru că acesta va fi rezultatul actualei crize”,...272

17 oct 12:26PoliticăVlad Voiculescu: Noua tulpină de Covid ar putea să se formeze în România

Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sănătății, atrage atenția cu privire la dezvoltarea unei noi vriante de...1146

18 oct 23:27PoliticăVarujan Vosganian REVOLTAT de introducerea certificatului sanitar la locul de muncă în Italia

Varujan Vosganian a avut o ieșire pe pagina sa de Facebook, după ce Italia a introdus de ieri obligativitatea...481

18 oct 23:27PoliticăMarcel Ciolacu: Frig, foame, sărăcie

302

Interviuri
16 oct 00:08InterviuriDr. Constantin DINA: VACCINUL pe bază de ARN Mesager oferă cea mai mare PROTECȚIE! Video

Medicul Constantin Dina, consilierul personal al președintelui Comisiei de Sănătate din cadrul Camerei Deputaţilor,...6602

16 oct 00:08InterviuriBOURCEANU, PNL: Am avut un primar Mazăre care se ocupa de Mamaia și un Făgădău care se BARICADA în BIROU! VIDEO

Septimiu Bourceanu, senator și președintele Organizației Municipale a PNL Constanța, este dezamăgit de ceea ce se...2372

8 oct 00:09InterviuriPrefectul COȘA: Constanța va intra în CARANTINĂ de NOAPTE deocamdată, nu în LOCKDOWN! Video

8220

7 oct 00:07InterviuriLucian LUNGOCI, un posibil CANDIDAT la Primăria Constanța. VIDEO

Moțiunea de cenzură depusă de PSD, pentru dărâmarea Guvernului Cîțu a trecut, așa că premierul și miniștrii...1885

24 sep 23:56InterviuriCÎRJALIU: Ciobanu a CUMPĂRAT un SUV cu 3.000 de lei și l-a vândut cu 65.000 de lei! Video

Primarul din Agigea, Cristian Maricel Cîrjaliu, a fost prezent în studioul Replica, unde a discutat, în cadrul unui...4304

22 sep 00:03InterviuriDETALII INTERESANTE din CARIERA PROCURORULUI CRIMINALIST Zafer SADÎC! Video

4043

Monden
18 oct 13:59MondenCarmen Negoiță, dezvăluiri incredibile despre fostul soţ

Carmen Negoiţă şi-a deschis sufletul şi a vorbit despre un subiect sensibil din trecutul său. Este cunoscut faptul...862

18 oct 14:00MondenCântărețul Luis Gabriel, depistat pozitiv cu COVID-19

Noul coronavirus a infectat o mulțime de oameni, și nici artiștii români nu au scăpăt fără a fi depistați cu...487

18 oct 14:00MondenAnamaria Prodan a luat foc, după ce Reghecampf şi-a asumat oficial relaţia cu Corina Caciuc

1339

18 oct 14:01MondenNicole Cherry face declarații despre nuntă și venirea pe lume a fetiței

Nicole Cherry traversează cea mai frumoasă perioadă din viața ei. Artista se bucură de iubirea bărbatului de...477

18 oct 14:02MondenRăzboi pe o rețetă de ecler: Jamila a pierdut procesul cu rivala sa și e bună de plată

Tribunalul Bucureşti a pronunţat recent o primă sentinţă într-un proces în care s-au judecat Geanina Staicu-Avram...1087

18 oct 14:02MondenAlex Bodi, acuzat că nu s-a prezentat în sala de judecată

373

Mapamond
18 oct 13:44MapamondAmplă manifestaţie împotriva fascismului, la Roma

Cel puţin 200.000 de oameni au manifestat sâmbătă în capitala Italiei împotriva fascismului, la o săptămână...308

18 oct 13:45MapamondDictatorul militar din Myanmar a fost exclus de la summitul ASEAN

Asociația țărilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) îl exclude pe dictatorul militar din Myanmar și va invita un...270

18 oct 13:45MapamondUn cutremur puternic a lovit insula Bali

378

18 oct 13:47MapamondRusia a înregistrat pentru prima oară peste 1000 de decese cauzate de Covid-19

Rusia a raportat cel mai mare număr de decese din cauza coronavirusului, sâmbătă, bilanțul depășind pentru prima...294

18 oct 13:47MapamondNoua Zeelandă și-a vaccinat 2,5% din populație într-o singură zi

Noua Zeelandă și-a vaccinat 2,5% din populație, sâmbătă, în cadrul unui efort larg al guvernului de la Wellington...320

18 oct 13:48MapamondISIS-K a revendicat atacul sinucigaș de la moscheea șiită din Kandahar

271

Sănătate
18 oct 13:04SănătateUn bebeluş născut infectat cu SARS-CoV-2, tratat cu succes la o maternitate din Iaşi

Un bebeluş s-a născut infectat cu SARS-CoV-2 la o maternitate din Iaşi. Cazul este o premieră, spun medicii care nu...201

18 oct 13:04SănătateRafila: "În fiecare săptămână dispare o COMUNĂ, din cauza deceselor de COVID"

Alexandru Rafila, reprezentantul României la OMS, s-a declarat afectat de cele 2.000 de decese care sunt săptămânal...286

18 oct 13:02SănătateBeatrice Mahler, soluţie pentru a opri valul 4: "Testarea gratuită la intrarea în centrele comerciale"

232

Prin accesarea replicaonline.ro, sunteți de acord cu termenii de utilizare și politica de confidențialitate.
ACCEPT