rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 24 octombrie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

RADET Constanța caută director economic!

Consiliul de Administraţie al RADET Constanța a demarat procedura de recrutare şi selecţie pentru postul de director economic.

Procedura se va desfășura cu respectarea principiilor transparenței, liberului acces, obiectivității, egalității de șanse, nediscriminării și profesionalismului.

Obiectivele urmărite în cadrul procedurii de evaluare și selecție a candidaților sunt: îmbunătățirea performanțelor întreprinderii prin angajarea celor mai competente persoane capabile să îndeplinească atribuțiile funcției în condiții de eficiență, eficacitate economicitate și legalitate.

1. Condiții generale și specifice pentru candidați:

1.1. Condiții generale:

Condiții generale obligatorii

- studii universitare de lungă durată cu profil economic, absolvite cu diplomă de licență;

- cunoașterea legislației societăților comerciale și a ordonanței privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

- solide cunoștințe cu privire la bunele practici de guvernanță corporativă;

- abilități de management și bune competențe interpersonale (abilități de comunicare, organizare, negociere, lucru în echipă);

- cetățenia română sau a unui alt stat membru al Uniunii Europene sau a statelor apartinând spațiului Economic European și domiciliul în România;

- stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează, atestată pe bază de documente medicale valabile;

- capacitate deplină de exercițiu probată prin aviz psihologic;

- să nu fi fost implicată într-un litigiu cu RADET sau cu alte autorități publice, litigiu soluționat definitiv în defavoarea candidatului;

- să nu aibe înscrise în cazierul judiciar și fiscal infracțiuni incompatibile cu calitatea de director economic, ori să nu fi fost condamnat în acest sens;

- să nu fie în stare de incompatibilitate și/sau conflict de interese, conform legii;

Constituie avantaj

- studiile postuniversitare aprofundate în domeniul financiar-contabil (MBA, doctorat, etc.);

- specializări/certificări profesionale din categoria celor indicate la cerințele obligatorii;

- experiență în gestiunea bugetului, patrimoniului și capitalurilor și în contabilitatea activității reglementate pentru operatorii din sectorul energetic;

- experiență în elaborarea/implementarea de strategii corporative;

- cunoștințe de afaceri/legislative specifice domeniului de activitate;

1.2. Condiții specifice :

Condiții specifice obligatorii

- cel puțin una din specializările/certificările profesionale următoare: expert contabil autorizat (CECCAR), auditor financiar (CAFR), consultant fiscal (CCF);

- experiență în domeniul economic, financiar, contabilitate, audit de cel puțin 5 ani;

- cunoștințe avansate în utilizarea calculatorului și a programelor aplicative;

- cunoașterea limbii române, scris și vorbit;

- capacitate de decizie și asumarea răspunderii;

- disponibilitate la program de lucru prelungit;

Constituie un avantaj

- cunoașterea mediului de afaceri și experiență anterioară de lucru cu regiile autonome și/sau administrația publică locală;

- experiență în domeniul termoficării.

2. Criterii de evaluare

Procedura de evaluare şi selecţie a candidaţilor se organizează în condiţiile respectării prevederilor O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, ale Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei şi cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al RADET Constanța.

Principalele atribuții ale funcției :

• asigură buna gestionare a patrimoniului societății;

• asigură respectarea legislației fiscale la nivel de societate: organizează contabilitatea societății în conformitate cu dispozițiile legale și asigură efectuarea la timp a înregistrărilor;

• întocmește bugetul general al societății, informează și face propuneri de rectificare a acestuia atunci când este cazul;

• asigură întocmirea la timp și în conformitate cu dispozițiile legale a balanțelor de verificare, bilanțurilor semestriale și anuale, precum și a situațiilor lunare privind principalii indicatori economico-financiari;

• raportează rezultatele financiare ale firmei;

• analizează și propune măsuri pentru creșterea rentabilității;

• elaborează și implementează sistemul general de evidență a gestiunii societății;

• conduce și organizează activitatea departamentului financiar – contabilitate;

• coordonează activitatea de fundamentare, calculare şi încasare a subvenţiilor.

Procedura de selecție și evaluare include trei etape, după cum urmează:

• Etapa I – selecţia dosarelor și eligibilitatea candidaților.

• Etapa II – susținerea unei probe de verificare a cunoștințelor sub forma unui test scris de către candidații admiși la etapa întâia, cu întrebări din domeniul cunoștințelor economice și din bibliografia indicată. Lucrările candidaților la proba scrisă vor fi evaluate cu note de la 1 la 10. Candidații care au obținut minim nota 8 la proba scrisă vor fi admiși în etapa a III-a.

Neîndeplinirea baremului la proba scrisă duce la eliminarea din concurs.

• Etapa III – susținerea interviului de către candidaţii care au luat minim nota 8 la testul scris.

Punctajul final va fi media aritmetică a notelor obținute de fiecare candidat la proba scrisă și la interviu. Punctajul minim necesar obligatoriu la fiecare dintre cele două probe este 8.

Rezultatul final al procedurii va fi publicat sub forma unui clasament în ordinea descrescătoare a mediei notelor obținute la cele două(2) probe. Primul clasat va fi nominalizat/propus pentru funcția de Director Economic.

3. Dosarul de candidatură – conținut

Dosarul unui candidat trebuie să cuprindă obligatoriu următoarele documente :

1. Opis documente;

2. Copia actului de identitate ;

3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor documente care atestă efectuarea unor specializari în domeniul economic, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;

4. Curriculum Vitae în format european;

5. Scrisoare de intenție a candidatului;

6. Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, și/sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, din care să rezulte îndeplinirea cerințelor obligatorii referitoare la experiența în muncă;

7. Cazier judiciar în original;

8. Cazier fiscal în original;

9. Cel puțin o scrisoare de recomandare care să conțină aprecieri privind buna reputație profesională și personală a candidatului;

10. Declarație privind revocarea din funcție publică pe motive imputabile candidatului;

11. Declaratie privind neîncadrarea în situația de conflict de interese/incompatibilitate;

12. Notă de informare inițială cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul procesului de recrutare și selecție;

13. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate.

Declarațiile sunt disponibile pe site-ul www.radet-constanta.ro la rubrica ”Angajări”.

Dosarul cu mențiunea ”Candidatură pentru funcția de Director Economic al RADET Constanța” se va depune personal la sediul regiei din municipiul Constanța , strada Badea Cârțan nr. 14 A, Birou Resurse Umane până la data de 24 iunie 2019 ora 16:00.

Obs. Pentru certificarea conformității documentelor depuse în copie în dosar, candidatul va prezenta la depunere și documentele în orginal sau copie legalizată a acestora.

Fiecare dosar depus va primi un număr de înregistrare cu data și ora depunerii. Depunerile se fac de luni până vineri, în intervalul 08:00 – 16:00, însoțite de o cerere de înregistrare a candidaturii în 2 exemplare.

4. Derularea selecției

Evaluarea dosarelor de candidatură :

– Dosarele de candidatură depuse vor fi verificate în termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a acestora, respectiv în intervalul 24.06 – 26.06.2019;

- Verificarea și evaluarea dosarelor de candidatură se va realiza în raport cu cerințele obligatorii stabilite, iar cele ce nu îndeplinesc aceste cerințe vor fi respinse;

- Lista dosarelor de candidatură admise pentru etapa a doua (proba scrisă) va fi publicată pe site-ul www.radet-constanța.ro la rubrica ”Angajări”.

Comisia de selecție își rezervă dreptul de a solicita candidaților documente suplimentare față de cele depuse în dosar.

Proba scrisă

- Proba scrisă se va susține în data de miercuri, 01.07.2019 ora 10:30 la sediul RADET Constanța – etaj 5 – Sala de consiliu.

- Proba scrisă se va desfășura sub forma unui test de verificare a cunoștințelor candidaților admiși la etapa întâia, cu întrebări din domeniul economic aferent bibliografiei indicate.

- Lucrările candidaților la proba scrisă vor fi evaluate cu note de la 1 la 10. Candidații care au obținut minim nota 8 la proba scrisă vor fi admiși în etapa a III a.

- Neîndeplinirea baremului la proba scrisă duce la eliminarea din concurs.

- Rezultatul probei scrise se va comunica pe site-ul www.radet-constanța.ro la rubrica ”Angajări”, până la data de 02.07.2019.

Interviu

- Candidații care au obținut minim nota 8 la examenul scris vor susține un interviu în data de 05.07.2019, începând cu ora 10:30, în aceeași locație în care au susținut și proba scrisă.

- În urma interviului candidații vor fi evaluați cu note de la 1 la 10.

Punctajul final

Punctajul final va fi media aritmetică a notelor obținute de fiecare candidat la proba scrisă și la interviu. Punctajul minim necesar obligatoriu la fiecare dintre cele două probe este 8.

Rezultatul final al procedurii va fi publicat sub forma unui clasament în ordinea descrescătoare a mediei notelor obținute la cele două(2) probe. Primul clasat va fi nominalizat/propus pentru funcția de Director Economic.

Eventualele contestații se vor depune în scris la sediul RADET Constanța în termen de 24 ore de la afișarea/comunicarea rezultatelor. Oricare concurent poate depune o contestație cu privire la modul în care au fost notate prestațiile proprii în cadrul celor două(2) probe (scris + interviu).

După finalizarea interviurilor și soluționarea eventualelor contestații, comisia de selecţie întocmeşte raportul pentru desemnarea câștigătorului, care include clasificarea candidaţilor și îl înaintează către Consiliul de Administraţie.

Informaţii suplimentare privind procesul de selecţie și rezultatele fiecărei probe pentru postul de Director Economic al RADET Constanța vor fi postate pe pagina web a societății, www. radet-constanta.ro.

Orice decalare a termenelor va fi afișată pe site în timp util. Se recomandă potențialilor candidați să urmărească zilnic acest site la rubrica ”Angajări”.

Bibliografie:

1. OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

2. Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale actualizată și republicată;

3. O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare;

4. Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale actualizată;

5. O.M.F.P. nr. 400/2015 privind controlul financiar și controlul intern managerial;

6. Legea nr. 227/2015 actualizată 2019 privind Codul fiscal;

7. Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică;

8. Ordonanța nr. 36 /2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației;

9. Ordinul nr. 2861/2009 privind aprobarea normelor metodologice pentru organizarea și efectuarea inventarierii elementelor activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.

Pentru toate actele normative aferente bibliografiei, candidații vor avea în vedere formele modificate și completate la zi ale acestora.

CALENDRUL PROCEDURII DE SELECȚIE

Etapă Acțiune Perioadă de desfășurare

Etapa I

Dosarul de candidatură Depunerea dosarelor de candidatură 22.05 – 24.06.2019

Verificarea dosarelor 24.06 – 26.06.2019

Afișarea rezultatelor verificării dosarelor 26.06.2019

Etapa a II-a

Proba scrisă Desfășurarea probei scrise 01.07.2019 ora 10:30

Afișarea rezultatelor probei scrise 02.07.2019

Depunerea contesatațiilor la proba scrisă În termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatelor

Etapa a III-a Interviu Susținerea interviului 05.07.2019 ora 10:30

Afisarea rezultatelor la interviu 05.07.2019

Depunerea contestațiilor la interviu În termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatelor

Afișarea rezultatului final al selecției 08.07.2019

joi, 23 mai 2019827
Comentarii

04TINO(24 mai 12:10)
Descurcati-va fara director economic, altfel salariul lui trebuie sa il platim tot noi consumatorii ! Pentru ce va trebuie atatia directori ? Unul singur nu va ajunge ?
03,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(23 mai 17:55)
SE GASESTE LA PARTID O DUDUE CU CRACI BUNI SI TRECE EXAMENU.
03e dat(23 mai 09:16)
postul este dat deja. Ca la aeroport ... se cunoaste deja persoana.
04fost angajat(23 mai 06:57)
trebuie sa fie si fata mare? Mai bine s-ar restructura; o gramada de directori, sefi, angajati fara obiectul muncii.
05Alt cetatean(22 mai 20:28)
Mai bine se modernizeaza. Ca sa ne arate si noua ca intradevar e mai ieftin in cogenerare si centraluzat. In afara se poate. La noi ... PSD.
05cetatean(22 mai 20:24)
mai bine se desfinteaza
12La mai mare(22 mai 19:33)
Bun. Merge bine firma.
06Mihai(22 mai 18:18)
Rezolva partidul .. Nu cred ca se mai inghesuie cineva.
mai mult...Local
24 oct 00:00LocalFITIC 2019, gata de start!

Festivalul Internaţional de Teatru Independent de la Constanţa 2019 ediţia a IV-a se derulează în intervalul 24 –...78

24 oct 00:00LocalGrupare infracțională specializată în trafic de cocaină, coordonată de un INTERLOP, destructurată!175
24 oct 03:00LocalTânăr din Medgidia, condamnat pentru înșelăciune!803
24 oct 00:19LocalINTERVENȚIE în zona Tomis III: unei angajate i s-a făcut rău!

Cadrele medicale au fost solicitate să intervină, miercuri, 23 octombrie, în zona Tomis III din municipiul...920

24 oct 02:11LocalPANICĂ în zona ABATOR! Au intervenit polițiștii și cadrele medicale!2297
24 oct 02:53LocalÎncepe 'Târgul de gust bun, cu rețete din străbuni'337
24 oct 02:57LocalSancțiuni pentru nerespectarea indicatorului rutier Accesul interzis, la Constanța!

46 de sancțiuni în valoare de 13.340 de lei au fost aplicate de polițiștii locali cu atribuții în domeniul...392

24 oct 02:00LocalAutoutilitara unui constănțean, CONTROLATĂ de polițiști!1744
24 oct 02:11LocalAccident rutier din cauza vitezei: un TIR a ieșit în decor!1004
24 oct 00:20LocalO mașină s-a FĂCUT SCRUM, la ieșire din Techirghiol!

Un autoturism a fost cuprins de flăcări, marți, 22 octombrie, în jurul orei 22.00, la ieșire din Techirghiol, spre...1175

23 oct 00:00LocalZiua Europeană a Justiției Civile, la instanțele din Constanța: accesul elevilor și al studenților este gratuit348
23 oct 22:41LocalBăieţel accidentat de maşină în Cumpăna997
Vremea
11.5°11.5° - 12.2° joi, 24 octombrie 2019
ConstantaUmiditate: 86%
Vânt: 0.66 m/s
Presiune: 1021 milibari

Loto
6/4971832364749
5/40689183033
joker10142224268
Horoscop
mai mult...SPSportRT
24 oct 00:00SportSEARĂ NEAGRĂ pentru românii din Liga Campionilor

Formaţiile Slavia Praga şi Genk, la care joacă Nicolae Stanciu şi Ianis Hagi, au înregistrat înfrângeri,...148

24 oct 00:00SportIon Țiriac, anunț apocaliptic pentru sportul românesc: „După Halep, Sahara! Avem nevoie de 50 de Gică Hagi”

Ion Țiriac (80 de ani), în prezent președintele Federației Române de Tenis, a fost invitatul lui Ovidiu...121

24 oct 00:00SportMihai Covaliu (COSR): Simona Halep va fi propusă ca portdrapel al României la Jocurile Olimpice de la Tokyo

Preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, a declarat, miercuri, că jucătoarea de tenis...92

24 oct 00:00SportMirel Rădoi a cerut ca Vlad Munteanu să nu mai apară în preajma lotului U21: aducea șampanie de mii de euro și intervenea la antrenamente

Deși România U21 a reușit să ajungă în semifinalele EURO 2019, iar acum are șanse mari la calificarea la turneul...144

Politică
24 oct 02:59PoliticăŞapte membri CSM: Implementarea recomandărilor MCV trebuie asumată de cele trei puteri ale statului

Şapte membri CSM susţin că implementarea tuturor recomandărilor din Raportul MCV este imperios necesară şi trebuie...165

24 oct 02:59PoliticăPonta: Este o singură alianţă între Pro România şi ALDE - de susţinere a candidatului Mircea Diaconu

Preşedintele Pro România, Victor Ponta, a declarat miercuri că decizia ALDE de a vota Guvernul PNL nu va afecta...180

24 oct 03:02PoliticăJoi - BPN al PNL; se validează lista Cabinetului Orban şi programul de guvernare

Biroul Politic Naţional al PNL se va reuni joi, la ora 13,00, pentru a valida lista cu miniştrii Cabinetului Orban şi...181

24 oct 02:58PoliticăDacian Cioloș iese la rampă după negocierile USR cu Ludovic Orban. Ce angajamente vrea să-și ia PNL după ce noul guvern va fi instalat

PNL ar trebui să îşi ia un angajament scris că, după ce noul guvern va fi instalat, îşi va asuma răspunderea în...194

24 oct 02:58PoliticăDeputat afiliat PSD: Votez guvernul Orban. Sunt jocuri ieftine să aruncăm țara într-o criză profundă

Premierul desemnat sa formeze guvernul, Ludovic Orban, a bătut palma miercuri, la Parlament, cu deputatul Remus Borza,...233

24 oct 03:01PoliticăOrban: Mă aşteptam ca Pro România să nu susţină guvernul; îmi este foarte greu să înţeleg această atitudine

Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat miercuri că se aştepta ca Pro România să nu susţină noul guvern, dar...304

24 oct 02:54PoliticăCorpul de Control al premierului, DIICOT și DNA, descinderi la Tarom

Descinderi în forță la Tarom! Atât inspectorii Corpului de Control al premierului Dăncilă, cât și procurorii...246

24 oct 02:54PoliticăPonta: Pro România nu va vota pentru învestirea Guvernului PNL

...261

24 oct 02:55PoliticăTeodor Paleologu dă cu barda - Un tur doi Dăncilă–Iohannis, o ruşine pentru România

Candidatul PMP la Preşedinţie, Theodor Paleologu, consideră că un tur doi Iohannis-Dăncilă ar fi ”o ruşine”...420

24 oct 02:55PoliticăLudovic Orban o compară pe Viorica Dăncilă cu Ceaușescu: Mai era unul care dădea 100 de lei

Ludovic Orban a ironizat, marți, anunțul Vioricăi Dăncilă și al ministrului Muncii, Marius Budăi, cu privire la...340

Monden
24 oct 17:24MondenFelix Baumgartner și Mihaela Rădulescu, de 5 ani împreună. Mesajul transmis de austriac

Felix Baumgartner și Mihaela Rădulescu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de cinci ani. Deși au fost mulți cei...89

24 oct 00:00MondenBănică jr și-a serbat ziua cu „porțile închise” A închiriat un bar cu pian la care le-a cântat privilegiaților

”S-o facem lată, încă o dată/Să bem cu toții până-n zori” Cam ca în popularul său refren a fost la...92

24 oct 00:00MondenMarius Moga a închiriat Castelul Bran pentru 50 de oameni. Ce pune la cale compozitorul

Fostul jurat al concursului muzical “Vocea României” (PRO TV) a închiriat Castelul Bran pentru ”Dracula’s Bran...89

24 oct 00:00MondenAlessia, despre despărţirea de tatăl copilului ei: „Nu vreau să-mi cresc băiatul în tensiune“

Pentru cântăreaţa Alessia, ultimii ani au fost foarte grei. Artista nu doar că s-a confruntat cu probleme de...97

24 oct 00:00MondenJanet Jackson şi La Toya Jackson se întrec în operaţii estetice

Surorile lui Michael Jackson par că-i tot calcă pe urme regretatului superstar pop în ceea ce priveşte...91

24 oct 00:00MondenRomina Power, marcată de dramele prin care a trecut. Cât s-a schimbat artista

Au format unul dintre cele mai frumoase cupluri, dar la un moment dat o tragedie i-a separat. Romina Power şi-a pierdut...109

24 oct 00:00MondenMiley Cyrus trece din extremă în extremă după divorț. Ieri de mână cu iubita, azi cu noul iubit

După ce i-a spus „adio” definitiv lui Liam Hemsworth, actorul care i-a fost partener cântăreței din 2009, încă...97

24 oct 00:00MondenFlea, basistul trupei Red Hot Chili Peppers, s-a căsătorit cu Melody Ehsani

Flea, basistul trupei rock americane Red Hot Chili Peppers, a dezvăluit prin intermediul unui mesaj publicat pe...89

24 oct 00:00MondenHenry Thomas, actorul din filmul "E.T. Extraterestrul", arestat pentru conducere în stare de ebrietate

Henry Thomas, actorul care în copilărie l-a interpretat pe Elliot din filmul "E.T. Extraterestrul", a fost arestat în...91

23 oct 00:00MondenSmiley, despre posibilitatea de a participa la un reality show alături de Gina Pistol

Cântărețul Smiley a vorbit, conform click.ro, despre eventualitatea de a participa la un relity show alături de...331

Mapamond
24 oct 00:00MapamondJohnson îi transmite lui Tusk că nu doreşte o amânare a Brexitului, asupra căreia liderii UE nu au ajuns la un consens

Premierul britanic Boris Johnson i-a transmis miercuri din nou preşedintelui Consiliului European, Donald Tusk, că nu...89

24 oct 00:00MapamondParlamentul din Hong Kong a retras legea extrădării care a declanşat protestele

Parlamentul din Hong Kong a retras miercuri în mod oficial controversatul proiect de lege al extrădării care a fost...90

24 oct 00:00MapamondMarea Britanie: Camionul în care s-au găsit cele 39 de cadavre este unul frigorific

Vehiculul în care au fost găsite 39 de cadavre în comitatul britanic Essex este un camion frigorific, a anunţat...102

24 oct 00:00MapamondPreşedintele Parlamentului European David Sassoli le cere liderilor UE să permită Marii Britanii o amânare a Brexitului

Preşedintele Parlamentului European, David Sassoli, a făcut apel miercuri la liderii Uniunii Europene să permită...91

24 oct 00:00MapamondSUA: Trump evocă „un mare succes“ la frontiera dintre Turcia şi Siria

Preşedintele american Donald Trump a calificat miercuri drept un "mare succes" crearea unei zone de securitate în...88

24 oct 00:00MapamondRusia trimite bombardiere nucleare în Africa, în timpul summitului găzduit de Putin

Rusia a trimis miercuri două bombardiere strategice Tupolev Tu-160 cu capacităţi nucleare în Africa de Sud, în timp...102

24 oct 00:00MapamondMarea Britanie: 39 de cadavre au fost descoperite într-un TIR provenit din Bulgaria

Cadavrele a 39 de persoane au fost descoperite în noaptea de marţi spre miercuri într-un TIR la un complex industrial...90

24 oct 00:00MapamondFranţa: Bărbatul baricadat într-un muzeu din sudul Franţei a fost arestat

Un bărbat baricadat miercuri timp de patru ore în muzeul arheologic din Saint-Raphaël, pe Riviera franceză, a fost...87

24 oct 18:05MapamondUn kurd sirian şi-a dat foc în faţa agenţiei ONU pentru refugiaţi de la Geneva

Un kurd sirian în vârstă de aproximativ 30 de ani şi-a dat foc miercuri în faţa sediului agenţiei ONU pentru...89

24 oct 00:00MapamondAnchetatorii indonezieni acuză Boeing pentru erorile de concepţie în cazul prăbuşirii avionului Lion Air

Grupul Boeing a făcut presupuneri greşite despre cum vor răspunde piloţii la defecţiunile de sistem la avionul său...94

Sănătate
23 oct 20:14SănătateVal de internări la Pediatrie, cu infecţii respiratorii! Ce sfaturi transmite medicul specialist

Vremea destul de schimbătoare din ultima vreme i-a afectat pe copii, cei mai sensibili la alternanța de temperatură,...5590

23 oct 00:00SănătateSpitalul Clinic pentru Copii „Grigore Alexandrescu” organizează un program de tratament chirurgical pentru malformațiile cardiace

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” din București, organizează un program de...305

12 oct 04:54SănătateBoala mâinilor murdare! Aproximativ 100 de copii din Constanța, diagnosticați cu hepatita A

Peste 130 de persoane au fost spitalizate în ultimele trei luni în Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța cu...2975

10 oct 15:26SănătateDirectorul medical al Spitalului Județean Constanța, Bogdan Obadă: 'Suntem singura secție de Ortopedie din Dobrogea care rezolvă urgențele'

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Andrei” Constanța a primit, în ultimii doi ani, o finanțare...3761

9 oct 00:00SănătateEste nevoie de sânge! Participă şi tu la acţiunea de donare de la Hârşova!

Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanţa, Primăria Oraşului Hârşova şi Spitalul Orăşenesc Hârşova...686

30 sep 00:00SănătateFonduri nerambursabile pentru dotarea Spitalului Orăşenesc Hârşova

Primarul Orașului Hârșova, Viorel Ionescu, a semnat luna trecută contractul de finanțare a proiectului „Dotarea...895

30 sep 02:35SănătateUn medicament cu ranitidină a fost retras de pe piață: specialiștii consideră că produce cancer

Un medicament care conține ranitidină este suspectat că ar putea produce cancer și a fost retras dintr-un mare lanț...1853

28 sep 01:01SănătateStroe: Spitalul Militar va fi transformat în Spital Regional; va fi gata în 2 ani, în parteneriat cu turcii

Președintele PSD Constanța, Felix Stroe, a anunțat într-o conferință de presă că spitalul regional va fi gata...5328

27 sep 01:04SănătateO reţea de trafic de ovare şi nou-născuţi, destructurată de poliţia greacă

O reţea de traficanţi care vindeau nou-născuţi şi ovare prelevate de la femei provenite în principal din Bulgaria...1106

26 sep 01:01SănătateProiect de rectificare bugetară pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța!

În luna august a acestui an, bugetul Spitalulului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța a fost rectificat, la...2386