REPLICA ONLINE CONSTANTA

13.4° Constanța Dum., 3 Dec. 2023
Anul XX Nr. 6566
13.4° Constanța Duminică, 3 Decembrie 2023 Anul XX Nr. 6566

Ședință de Consiliu Local Municipal! Regulamentul privind administrarea și întreținerea spațiilor verzi a picat

Ședință de Consiliu Local Municipal! Regulamentul privind administrarea și întreținerea spațiilor verzi a picat

Mirela PASCAL 30 septembrie 2022 | 13:22 692

Consilierii locali municipali s-au întrunit în ședință, pentru a supune la vot mai multe proiecte pe ordinea de zi. Ședința a fost organizată în sistem online.

Update:

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind administrarea și întreținerea spațiilor verzi, măsuri și reguli specifice pentru protecția mediului în municipiul Constanța nu a trecut,a u fost 10 voturi pentru, 8 împotrivă, 9 abțineri.

Iată proiectul integral al ordinii de zi

    Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 04.08.2022;
    Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 11.08.2022;
    Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 24.08.2022;
    Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 29.08.2022;
    Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 31.08.2022; Raportul Direcției generale de asistență socială Constanța privind activitatea asistenților personali ai persoanelor încadrate în gradul de handicap grav, în perioada ianuarie-iunie 2022;
     Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al societății Termoficare Constanța SRL pentru semestrul I al anului 2022;iniţiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

     Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al CT BUS S.A. Constanța pentru semestrul I al anului 2022;iniţiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

     Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al CT BUS S.A.;inițiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

     Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 490/2021 privind înființarea Clubului Sportiv Municipal Constanța;iniţiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5

     Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 364/2021 privind aprobarea documentației tehnico – economice, faza de studiu de fezabilitate pentru „Lucrări de construire aferente tramei stradale din municipiul Constanța – Cartier Veterani – etapa I: strada Mareșal Al. Averescu, strada Lt. Col. Ion Jalea, strada Veteranilor, strada Comandor Constantin “Bibi” Costăchescu, strada General Lt. Mociulschi”;inițiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

     Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 267/2018 de aprobare a participării în cadrul proiectului, de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a Acordului de parteneriat și a Protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale pentru proiectul ”Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice cu lungimea de 12 m”;inițiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

     Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 94/2019 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații, Constanța‟;inițiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 4

     Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 145/2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza de studiu de fezabilitate pentru ”Sistem integrat adaptiv de management al traficului și prioritizare a transportului public în Municipiul Constanța”;inițiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

     Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind administrarea și întreținerea spațiilor verzi, măsuri și reguli specifice pentru protecția mediului în municipiul Constanța;iniţiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 5

     Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Primăriei municipiului Constanța;iniţiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 5

     Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în municipiul Constanța, str. Siretului nr. 17;iniţiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

     Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului chiriei pentru locuința socială în baza O.U.G. 74/2007, situată pe raza municipiului Constanța, str. Zmeurei nr. 3, bl. 2, ap. 14;iniţiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

     Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 11205/13.09.2022 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului aferent activului Terasa nr. 3, situat în stațiunea Mamaia, zona Cazino Sud, zona A3, ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 8308/04.12.2003;iniţiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

     Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 11204/13.09.2022 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului aferent activului Terasa nr. 4, situat în stațiunea Mamaia, zona Cazino Sud, zona A3, ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 4043/19.11.2003;iniţiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

     Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil P+1E – locuință individuală, str. Aristide Karazali nr. 8, investitor Teodorescu Dragoș George;inițiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 2

     Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 121/2013 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Stațiunea Mamaia – modificare HCL nr. 129/2001, teren în suprafață de 207,74 ha, aparținând persoanelor fizice, juridice, domeniului public și privat al municipiului Constanța;inițiatori: grup consilieri USR

- aviz Comisia de specialitate nr. 2 și nr. 5

     Proiect de hotărâre privind aprobarea regularizării suprafețelor de teren ce fac obiectul contractelor de concesiune încheiate de municipiul Constanța, ca urmare a diferențelor intervenite între suprafețele înscrise în contractele de concesiune și suprafețele înscrise în documentațiile cadastrale;inițiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 5

     Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța;iniţiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

     Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în municipiul Constanța, str. Bărăgan nr. 2-4, Cimitirul Ortodox Central, în vederea înscrierii în cartea funciară;iniţiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 5

     Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în municipiul Constanța, str. Medeea nr.25A, în vederea înscrierii în cartea funciară;iniţiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 5

     Proiect de hotărâre privind atribuirea unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în proprietatea domnului Roșu Vanghele, revoluționar, în baza Legii nr. 341/2004 a recunoștinței pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977, cu modificările și completările ulterioare;iniţiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 5

     Proiect de hotărâre privind atribuirea unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în proprietatea domnului Zlatcu Stere, revoluționar, în baza Legii nr. 341/2004 a recunoștinței pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977, cu modificările și completările ulterioare;iniţiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 5

     Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Constanța a unor imobile situate în municipiul Constanța;iniţiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 5

     Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Constanța a unor imobile situate în municipiul Constanța;inițiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 5

     Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;inițiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 5

     Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute, către E-Distribuție Dobrogea S.A. asupra imobilului teren în suprafață de 86,00 mp, situat în municipiul Constanța, str. Ștefăniță Vodă nr. 27, zona unitatea militară, lot 3, pentru amplasarea unui post de transformare în anvelopă de beton (PTAB1 proiectat) și a unui post de transformare în anvelopă de beton (PTAB2 proiectat), în vederea realizării serviciului public de distribuție a energiei electrice;inițiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 5

     Proiect de hotărâre privind stabilirea condițiilor de amplasare a echipamentelor tehnice care intră în componența sistemelor de transport și alimentare cu energie electrică, aferente investițiilor publice și private pentru care se solicită emiterea autorizației de construire;iniţiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 2

     Proiect de hotărâre privind numirea unor membri provizorii în Consiliul de administrație al societății CT BUS S.A.;iniţiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

     Proiect de hotărâre privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de administrație al societății Confort Urban SRL;iniţiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

     Proiect de hotărâre privind numirea membrilor provizorii în Consiliul de administrație al societății Administrația Fondului Imobiliar S.R.L.;iniţiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

     Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.iniţiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 5

Ordine de zi suplimentară este următoarea:

     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022;iniţiator: primar Vergil Chițac- aviz Comisia de specialitate nr.  1 Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de Modificare și Reafirmare a Contractului de Asistență pentru
    Proiect din data de 02 februarie 2011, astfel cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 1 din data de 30 aprilie 2015 și astfel cum a fost modificat și reafirmat în data de 06 noiembrie 2018, încheiat între Județul Constanța, Municipiul Constanța, S.C. RAJA S.A. Constanța și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare;iniţiator: primar Vergil Chițac- aviz Comisia de specialitate nr.  1, nr. 3 și nr. 5
     Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate revizuit şi a indicatorilor tehnico-economici revizuiți aferenţi investiţiilor propuse în Municipiul Constanța în cadrul “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanța în perioada 2014-2020“ și includerea în bugetul de venituri și cheltuieli a cotei de cofinanțare.iniţiator: primar Vergil Chițac- aviz Comisia de specialitate nr.  1, nr. 3 și nr. 5

 

Precizări:
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Google New Urmareste-ne pe Google News

Ti-a placut articolul?


COMENTARII

Puteti adauga un comentariu de maxim 1000 caractere

REPLICA

LOTO

6/49
21491054326-11-2023
5/49
32195312716
joker
2 4 8 6 8 3134232633