REPLICA ONLINE CONSTANTA

7.2° Constanța Mie., 22 Mar. 2023
Anul XX Nr. 6310
7.2° Constanța Miercuri, 22 Martie 2023 Anul XX Nr. 6310

Anunţ angajare pentru administrator în Consiliul de Administraţie al SC MK PAZĂ ŞI PROTECŢIE SRL

Anunţ angajare pentru administrator în Consiliul de Administraţie al SC MK PAZĂ ŞI PROTECŢIE SRL

Replica API 5 aprilie 2017 | 19:26 161

COMUNA MIHAIL KOGĂLNICEANU, organizează, selecţia prealabilă în vederea creării listei scurte a candidaţilor pentru ocuparea unui post de membru administrator în Consiliul de Administraţie al SC MK PAZĂ ŞI PROTECŢIE SRL (activitate principală: activitati de protecţie şi gardă).

Selecţia prealabilă se organizează în condiţiile respectării prevederilor O.U.G.109/30.11.2001, privind guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice, a H.G.722/2016 privind aprobarea normelor metodologice privind stabilirea criteriilor de selectie pentru intocmirea listei scurte de până la 5 candidaţi pentru fiecare post.

A. Procedura de selecţie prealabilă cuprinde etapele :

- Etapa I – depunerea dosarelor de către candidaţi;

Tomis Park 1 - Ad.
Tomis Park 1 - Ad.

- Etapa II – selecţia dosarelor de înscriere;

- Etapa III – interviul, pentru candidaţii declaraţi „admisi“ după selecţie;

Lista scurtă de până la 5 candidaţi va fi inaintată, cu raportul pentru numirile finale, care include clasificarea candidaţilor cu motivarea acesteia, Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, pentru validarea propunerii de membru în consiliul de administraţie al SC MK PAZĂ ŞI PROTECTIE SRL.

B. Criteriile de selecţie sunt:

1. să îndeplinească condiţiile de participare, dovedite prin conţinutul dosarului de candidat;

2. să-şi poată îndeplini cu succes mandatul de administrator;

3. să aibă capacitatea de asumare a responsabilităţii şi să dea dovadă de integritate;

4. să aibă cunoştinţele necesare, aptitudini şi experienţă în munca în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii pentru a contribui la activitatea consiliului ca întreg;

C. Condiţii de participare:

- cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;

- studii superioare economice sau juridice de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă;

- experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel putin 5 ani;

- domiciliul stabil /rezident în România;

- apt din punct de vedere medical;

- nu face parte din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare sau al altor instituţii publice;

- nu au condamnare pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals i uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, infracţiuni prevăzute de legea 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului.

- nu are exercitate, concomitent, mai mult de 3 mandate de administrator sau membru al consiliului de administraţie în societăţi al căror sediu se află pe teritoriul României.

D. Dosarul de candidat trebuie să conţină, obligatoriu:

1. curriculum vitae (model european conform H.G.1021/2004);

2. cazier judiciar;

3. originalele şi copiile actelor de studii (pentru cei care au finalizat studiile în străinătate este necesară dovada echivalării studiilor, eliberată de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice – Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor)

4. copia actului de identitate;

5. adeverinţă doveditoare a vechimii în muncă;

6. adeverinţă care să ateste starea de sănătate, eliberată de medicul de familie al candidatului cu cel mult două luni anterior depunerii dosarului de candidat (adeverinţa va conţine în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii);

7. declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul confirmă că nu se află intr-una din situaţiile prevăzute la art.6 din O.U.G. 109/2011.

Candidaţii vor depune dosarul complet, cu documentele solicitate, în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului, la secretariatul Primariei Comunei Mihail Kogalniceanu, str. T. Vladimirescu nr. 42, în plic închis; pe plic se va menţiona „candidat pentru functia de membru în consiliul de administraţie al SC MK PAZĂ ŞI PROTECŢIE SRL, precum şi numele, prenumele, adresa de domiciliu, numărul de telefon şi adresa de mail a candidatului“.

La depunerea dosarului, candidaţii vor primi un număr de înregistrare.

Rezultatul selecţiei dosarelor se va publica în termen de 3 zile de la data limită pentru depunerea dosarelor pe pagina de internet a Primăriei comunei Mihail Kogălniceanu.

După afişarea rezultatelor selecţiei candidaţii respinşi vor putea depune contestaţie în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor. Contestaţiile vor fi soluţionate de către Comisia de rezolvare a contestaţiilor numită prin Hotărâre a Consiliului Local , în termen de 24 de ore de la înregistrarea contestaţiei.

Candidaţii declaraşi admişi după Etapa a II-a vor face parte din lista scurtă de până la 5candidaţi pentru postul de membru în consiliul de administraţie al societăţii.

Aceştia vor depune în scris la secretariatul Primariei, în termen de 15 zile de la data stabilirii listei scurte, o declaraţie de intenţie.

Selecţia finală a candidaţilor aflaţi pe lista scurtă se face pe bază de interviu, organizat de către Comisia de selectie; bibliografia se publica pe pagina de internet a Primăriei.

Data, ora şi locul desfăşurării interviului va fi comunicată telefonic fiecărui candidat în parte.

Persoana de contact: Elek Ileana, tel. 0241.258.156.

Precizări:
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Google New Urmareste-ne pe Google News

Ti-a placut articolul?


COMENTARII

Puteti adauga un comentariu de maxim 1000 caractere

REPLICA

LOTO

6/49
21513104736
5/49
29263182225
joker
4561015219