rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 14 octombrie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

Consilierii municipali constănţeni, convocaţi în şedinţă! Iată ordinea de zi

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanţa în şedinţă ordinară, joi, 30 mai 2019, ora 13.00, în sala „Remus Opreanu” a Consiliului Judeţean Constanţa, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 25.04.2019;

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2019;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local pe anul 2018;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

4. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al SC Confort Urban SRL Constanța pe anul 2019;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Confort Urban SRL Constanța pe anul 2019;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale SC Confort Urban SRL Constanța pe anul 2018;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2018 ale RATC Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale SC Ecosal SRL Constanța la data de 31.12.2018;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

9. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 136/2019 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al RATC Constanța pe anul 2019;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 214/2017 privind stabilirea tarifelor la bilete și abonamente, a tarifului social și a comisioanelor aferente vânzărilor lunare de bilete și/sau abonamente pentru transportul public local în comun;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale armonizate la 31.12.2018 ale RADET Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea scrisorii de așteptări, profilului consiliului de administrație, matricei consiliului de administrație, matricei profilului candidatului și a profilului candidatului pentru funcția de administrator din cadrul consiliului de administrație al RAEDPP Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare ale RAEDPP Constanța încheiate la 31.12.2018;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

14. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 49/2019 privind stabilirea nivelului chiriilor și subvenționarea acestora, ca urmare a repartizării locuințelor sociale în baza Legii nr. 114/1996, situate pe raza municipiului Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

15. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 48/2019 privind stabilirea nivelului chiriilor și subvenționarea acestora, ca urmare a repartizării locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari în baza OUG nr. 74/2007, situate pe raza municipiului Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

16. Proiect de hotărâre privind repartizarea unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării destinației spațiului închiriat situat la adresa șoseaua Mangaliei nr. 86;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

18. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 451/2018 privind aprobarea asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, selecționate în vederea acordării de subvenții de la bugetul local pentru anul 2019;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării serviciului social pentru persoanele victime ale violenței domestice „Centrul de găzduire Sfânta Sofia” în subordinea Direcției generale de asistență socială Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Înțelegerii de Cooperare între Municipiul Constanța, Județul Constanța din România și Orașul Batumi, Republica Autonomă Adjara din Georgia;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de asistență și reprezentare juridică în vederea apărării intereselor Municipiului Constanța prin Primar, Primarului municipiului Constanța, precum și ale Consiliului local al municipiului Constanța în dosarul civil nr. 262/36/2019 aflat pe rolul Curții de Apel Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

22. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 109/2019 privind achiziția serviciilor de consultanță și informare juridică, asistență și reprezentare juridică în legătură cu organizarea, funcționarea, restructurarea și integrarea serviciului public de termoficare în municipiul Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli de reprezentare și protocol pentru anul 2019;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

24. Proiect de hotărâre privind suplimentarea fondurilor financiare acordate prin HCL nr. 273/2018 privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea activității sportive a Asociației Handbal Club Dobrogea Sud Constanța în anul competițional 2018-2019;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

25. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

26. Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

27. Proiect de hotărâre pentru completarea și actualizarea HCL nr. 451/2017 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

28. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil situat în municipiul Constanța din domeniul privat în domeniul public al municipiului Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

29. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanța a unor bunuri, în vederea scoaterii din funcțiune și casării;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

30. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 335/2011 privind transmiterea unor imobile aparținând domeniului public al municipiului Constanța, din administrarea RAEDPP Constanța în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

31. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită către Direcția generală de asistență socială Constanța a unor imobile ce constituie domeniul public al municipiului Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

32. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea RAEDPP Constanța a unor imobile aflate în domeniul privat al municipiului Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

33. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 261/2017 privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 85736/02.05.2019 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Liliacului nr. 7, în suprafață de 50 mp, în vederea vânzării directe către Ciocîrlan Dumitru-Florin și Ciocîrlan Mihaela;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 85738/02.05.2019 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Salonic nr. 12, în suprafață de 309 mp, în vederea vânzării directe către Percsi Letiția Ligia;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 88603/07.05.2019 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 88G, în suprafață de 44 mp, în vederea vânzării directe către Mănițiu Victor;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 88600/07.05.2019 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul contractelor de vânzare cumpărare autentificate sub nr. 1944/14.12.2005 și sub nr. 80/10.02.2017;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Pescarilor nr. 41, bl. FZ12, scara E și F, în suprafață de 733 mp, către SC Stejarul SRL;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

39. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri circulațiilor publice aprobate prin HCL nr. 120/2012;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. I.G. Duca, str. Griviței, str. Atelierelor și str. Ștefan cel Mare, inițiatori Halep George și Halep Costică;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de șos. Industrială, str. Celulozei și alei de acces, inițiator SC Media Outpost SRL;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

42. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din HCL nr. 361/2018 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil S+P+8-9E - locuire colectivă, str. Liviu Rebreanu nr. 40, investitor SC Tribeca Management SRL;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

43. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 65/2011 privind aprobarea „Programului de construire unități locative modulare în municipiul Constanța și lucrări tehnico-edilitare aferente” - Campus Social Henri Coandă - str. Ștefăniță Vodă;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

44. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 353/2016 privind constituirea Comisiei locale de ordine publică a municipiului Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

45. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 220/2016 modificată prin HCL nr. 178/2018 privind desemnarea reprezentanților consiliului local în comisia de vânzare a spațiilor cu destinația de cabinete medicale sau în care se desfășoară activități conexe actului medical.

iniţiator: primar Decebal Făgădău

sâmbătă, 25 mai 20192096
Comentarii

02Mokanelul initiator(25 mai 16:07)
Toate initiativele le ia primarul poolii ? Bai da destept cu fata de prost ati vazut ? Ti al draq de papagal prost Ce fata
03Alex(25 mai 16:03)
Nr 38 nenorocitul de primar vrea sa vanda direct adica FARA LICITATIE 733MP catre o societate comerciala. HOTULEEE IA FA UN SONDAJ INTREABA CONSTANTENII DACA VOR SA NE VINZI ORASUL BUCATA CU BUCATA FARA LICITATIE
36muie fagadau !(25 mai 08:25)
deci : nici n-a inceput anul fiscal si deja hotul fagadau rectifica bugetul. Mai face cateva manevre cu terenuri si imobile in stilul taticului mazare si se infrateste cu metropola batumi. Nu se sesizeaza denea-ul ??? Ca vad ca daca il lasi fura cu o nesimtire foarte pesedista !!! Muie denea, muie fagadau hotul !!! Cu cacat !!!
211Cta(24 mai 23:16)
Mai bine si-ar vota demisiile
314O pla(24 mai 19:54)
Ce sa faca handicapatul de fatalau, el nu a fost in stare macar sa traseze soselele. L-a dus mintea doar sa emita autorizatii de construire pentru blocuri si pentru care a primit spagi... atat il duce mintea aia.
39Stefan cel Mare(24 mai 19:21)
PUZ pentru blocurile cu mai mult de 1 etaj ale lui Halep? Gata, v-a promis partea la toti?
28grigoras(24 mai 19:07)
pentru Farul nimic muistilor?!
17Omleta va fi un vis frumos(24 mai 19:03)
Nu va suparati cumva acolo cititi ce meniu va avea mazare la puscky phaha
115Mu13(24 mai 18:49)
Cand dracu vi sa asfaltezi si pe Bobescu, zdrentoiule. Sunt PSD-ist convins da pe tine nu te mai votez!
124Jos fagadau(24 mai 18:39)
La cat de initiator este este acest borfas mincinos, orasul trebuia sa fie briliant! Din pacate miroase a brie! Ce interese au avut pe str PANDURULUI, de au ornat-o mai ceva ca pe faleza? Carui rahat mare i-o trebui 12m latime de trotuar, cu pavele pentru trafic greu? Urmarim cu deosebit interes toate initiativele initiatorului!
65Das(24 mai 18:15)
Poate va raman 2 3 lei si pentru echipa de fotbal Farul Constanta.mla protocoale sunteti primii
614.......(24 mai 17:58)
Pt ce ii trebuie cheltuieli de protocol fagadaului? Ii vine in vizita principesa margareta cu toate surorile ei nemancate...deh in strainatate le pute munca si minciuna ca le-a crescut ta-su bal-bal cu un cotet de gaini e poveste pt trepanatii monarhiei.
mai mult...Replica
14 oct 13:29ReplicaRATC este istorie! CT Bus, noua companie de transport, care ar putea deservi și localități limitrofe

...2401

14 oct 13:13ReplicaAtenție, șoferi! Se închide o importantă stradă din Constanța951
14 oct 11:37ReplicaATENȚIE, șoferi! Vor fi controale în trafic toată săptămâna!978
14 oct 00:00ReplicaMinorul din Medgidia care a ajuns cu mașina pe trotuar și A UCIS două femei E ÎN LIBERTATE!

Minorul care a provocat un accident rutier pe 12 iulie în localitatea Medgidia, în urma căruia 5 persoane au fost...2588

14 oct 00:00ReplicaContract de la Primăria Constanța pentru o firmă care a funcționat ani de zile fără nici un angajat1276
14 oct 00:00ReplicaCampingul Turist din Mamaia, pe cale să devină ansamblu rezidenţial1436
14 oct 00:00ReplicaUn tânăr dependent de droguri din Constanța își terorizează bunicii! Au cerut protecție!

Dependenții de droguri, din cauza viciilor nu mai conștientizează erorile pe care le comit și amploarea reacțiilor...1258

14 oct 00:00ReplicaDuminică neagră pe șosele! Val de accidente rutiere în Constanța1364
14 oct 00:00ReplicaDupă trei ani de procese, Tribunalul a încetat judecata în dosarul Electrocentrale Grup-RADET Constanța620
14 oct 00:00ReplicaProvocarea 60 de zile: scuzele nu ard calorii! Costin Neagu, detalii despre rețeta succesului

Fie că recunoaştem sau nu, pentru cei mai mulţi dintre noi este important cum arătăm. Însă un aspect frumos...1024

14 oct 00:00ReplicaSe reorganizează Compania Naţională de Drumuri: 16 directori rămân fără posturi; constănţeanca Georgeta Bumbac REZISTĂ1857
14 oct 00:05ReplicaS-A PUS LACĂTUL DEFINITIV PE CINEMA CITYPLEX din Tomis Mall9083
Vremea
16.3°16.3° - 17.2° luni, 14 octombrie 2019
ConstantaUmiditate: 79%
Vânt: 4.03 m/s
Presiune: 1020.65 milibari

Loto
6/4912332354244
5/408122224309
joker5822233613
Horoscop
mai mult...SPSportRT
14 oct 00:00SportSpaniolii au făcut praf România după meciul cu Feroe: „A fost ridicolă! Joc fără idei și fără profunzime”

Prestația slabă a elevilor lui Cosmin Contra a fost subliniată și de presa din Spania. Ziariștii de la As au făcut...539

14 oct 00:00SportIon Țiriac a blocat lucrările la linia de tren Gara de Nord - Otopeni, care trebuia făcută pentru EURO 2020

Guvernul României încearcă să construiască o cale ferată de la Gara de Nord la Aeroportul Otopeni, care ar putea...732

14 oct 00:00SportCoco Gauff, direct în istorie! La doar 15 ani, a câștigat primul titlu al carierei

Coco Gauff (15 ani, 110 WTA) a cucerit ieri primul trofeu WTA al carierei, impunându-se în fața Jelenei Ostapenko (22...434

14 oct 00:00SportRugby Cupa Mondială: Japonia învinge Scoția și se califică în premieră în sferturi după un meci extrem de spectaculos

Japonia s-a calificat în premieră pentru sferturile de finală ale Cupei Mondiale al rugby (RWC 2019) după victoria...332

Local
14 oct 00:46LocalEstimările meteorologilor: zile cu soare în Constanța!

Potrivit specialiștilor de la Centrul Meteorologic Regional Dobrogea vom avea o săptămână cu vreme în general...372

14 oct 01:13LocalAccident rutier în zona Taberei Năvodari

Un alt accident rutier a avut loc duminică, 13 octombrie, în județul Constanța. Medicii au intervenit în zona...1449

14 oct 01:13LocalPolițiștii de frontieră au intervenit pentru a remorca o ambarcațiune avariată

Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Tulcea au intervenit pentru remorcarea unei...397

14 oct 01:20LocalUn pieton a fost grav rănit în urma unui accident rutier, în Constanța

Un accident rutier a avut loc duminică, 13 octombrie a.c., în Constanța, mai exact la intersecția dintre străzile...699

14 oct 01:14LocalIncendiu la o casă părăsită din Constanța

Un incendiu a izbucnit în dimineața zilei de duminică, 13 octombrie a.c., în municipiul Constanța, la o casă...544

14 oct 01:14LocalIncendiu la fabrica de pâine din localitatea Chirnogeni

Un incendiu a izbucnit în dimineața zilei de duminică, 13 octombrie a.c., în jurul orei 02:00 la Fabrica de pâine...1616

14 oct 01:14LocalAccident rutier cu victime, în Crucea: o mașină a lovit o turmă de oi

Un accident rutier a avut loc sâmbătă seara, 12 octombrie a.c., pe DN 2A, în comuna Crucea din județul Constanța....2184

14 oct 00:21LocalBEAT și fără permis, s-a suit pe un ATV, alături de un amic de pahar: au luat în brațe primul copac ieșit în cale!

Un bărbat în vârstă de 31 de ani a produs un accident rutier în seara zilei de sâmbătă, 12 octombrie a.c., mai...1873

14 oct 01:15LocalTrei persoane au fost rănite în urma unui accident rutier, în Constanța

Un accident rutier a avut loc sâmbătă, 12 octombrie a.c., în municipiul Constanța.Din primele informații, în urma...902

14 oct 00:20LocalUn tânăr de 21 de ani din Tulcea s-a răsturnat cu motocicleta. Era băut și nu avea permis de conducere!

La data de 11.10.2019, ora 23:55, un barbat de 21 de ani, în timp ce se afla sub influenţa băuturilor alcoolice...1752

Politică
14 oct 01:22PoliticăIohannis: Ați văzut fețele PSD-iștilor la moțiune? Îngropăciune, nu alta!

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat duminică, la o ședință regională a filialelor PNL desfășurată la...566

14 oct 01:12PoliticăAEP: Valoarea subvenţiilor virate în conturile a 5 partide în octombrie - peste 21 de milioane de lei

Valoarea totală a subvenţiilor virate în conturile PSD, PNL, USR, ALDE şi PMP în prima decadă a lunii octombrie...296

14 oct 01:12PoliticăAEP a aprobat încă 270 de secţii de votare în străinătate

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a aprobat prin hotărâre, la propunerea misiunilor diplomatice şi oficiilor...256

14 oct 01:21PoliticăLudovic Orban recunoaște că va fi premier: „Reducem numărul de structuri birocratice, oficii, agenţii, autorităţi de toate felurile“

Viitorul Guvern care ar putea fi format de PNL şi alte partide politice va acorda o atenţie sporită refacerii...752

14 oct 01:20PoliticăSorina Pintea reacționează la plângerea penală făcută, la DNA, de un deputat USR: „Nu mă tem, s-a procedat oarecum corect, s-a făcut economie“

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a răspuns acuzaţiilor deputatului USR, Emanuel Ungureanu, potrivit cărora a...489

14 oct 01:21PoliticăCuc: În urma restructurărilor şi reducerii de posturi de conducere, CNAIR va economisi anual la fondul de salarii 3 milioane de euro

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va economisi anual la fondul de salarii între...443

14 oct 01:19PoliticăInstalarea Comisiei Europene se amână. Comisarul României, unul din motive

Preşedintele Parlamentului European (PE), italianul David Sassoli, a apreciat sâmbătă că va fi probabil imposibil...482

14 oct 01:19PoliticăPaleologu o umileşte pe Dăncilă: 'Cei pe care Dumnezeu vrea să îi piardă, mai întâi îi înebuneşte'

Theodor Paleologu spune despre Viorica Dăncilă că „dă impresia că nu mai are simţul realităţii”: „Quos...688

14 oct 01:15PoliticăTăriceanu se vrea iar premier: Am o experiență care ar fi utilă

Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, sâmbătă, la Sibiu, că experiența lui ar putea fi utilă...645

14 oct 01:17PoliticăTraian Băsescu anunță IMINENȚA concedierilor de la stat: Aparatul bugetar e cel mai MARE furnizor de cheltuieli

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, anunță PNL că va fi nevoit să facă reduceri în aparatul bugetar,...968

Monden
14 oct 00:00MondenVunk, 25 de ani de la primul bilet vândut. O carte și un album vor fi lansate cu ocazia evenimentului

“În toamna lui 1994 aveam primul nostru concert pe bilete la Teatrul Ion Creangă din București. În toamna lui...182

14 oct 17:42MondenBrigitte Pastramă, răsfățată de soțul ei: „Florin îmi face cafeaua și micul dejun, facem și baie împreună“

Brigitte (42 ani) și Florin Pastramă (40 ani) sunt un cuplu fericit și se vede acest lucru cu ochiul liber. Bruneta e...262

14 oct 00:00MondenCatrinel Sandu s-a căsătorit cu iubitul american. Ce imagini emoționante a publicat vedeta

Deși a trecut prin clipe grele la începutul verii anului 2019, iată că acum, vedeta, se bucură de clipe minunate...266

14 oct 00:00MondenLista completă a concurenților noului sezon de la Asia Express. S-au alăturat doi artiști celebri

Asia Express este cu siguranță unul dintre cele mai apreciate reality-show-uri de la noi. Primele două sezoane s-au...318

14 oct 00:00MondenNadine revine la tv. Unde o vom putea urmări

De luni până vineri, de la ora 18.35, Nadine prezintă la TVR 1 o emisiune în care ne vom regăsi şi din care...228

14 oct 00:00MondenTotul despre nunta fiicei lui Becali. Un călugăr de pe Athos a participat la slujbă

Sâmbătă, 12 octombrie, a fost una dintre cele mai fericite zile pentru Gigi Becali – şi-a văzut fiica cea mai în...548

14 oct 00:00MondenFiica cea mare a Angelinei Jolie are propria ei afacere. Tot profitul îl donează unei cauze nobile

Zahara Jolie-Pitt are doar 14 ani, dar deja are propria ei afacere. Fiica cea mare a Angelinei Jolie și-a lansat o...228

14 oct 00:00MondenLiam Hemsworth a uitat-o pe Miley. Cu ce actriță a fost văzut ținându-se de mână

Fanilor celor doi, care încă speră la o împăcare între artiști, nu le va pica bine ultima alegere a lui Liam!...241

14 oct 00:00MondenJoaquin Phoenix a slăbit 23 kg pentru a juca în „Joker“

A dat lovitura cu un rol de zile mari, dar pentru asta a făcut sacrificii extraordinare! Actorul Joaquin Phoenix a...245

14 oct 00:00MondenMoştenitorii lui Prince îi cer preşedintelui Trump să nu mai folosească muzica artistului la evenimentele electorale

Moştenitorii cântăreţului american Prince au denunţat folosirea melodiei ''Purple Rain'' în timpul unui miting...178

Mapamond
14 oct 00:00MapamondCanada: Trudeau, nevoit să poarte o vestă antiglonţ în timpul unui miting

Premierul canadian Justin Trudeau, în campanie pentru alegerile legislative din 21 octombrie, a fost nevoit să poarte...185

14 oct 00:00MapamondTurcia îşi intensifică ofensiva în nordul Siriei

Armata turcă şi-a intensificat în noaptea de sâmbătă spre duminică ofensiva în nordul Siriei, îndeosebi la...204

14 oct 00:00MapamondSUA: Un hotel în construcţie s-a prăbuşit la New Orelans, un mort şi trei dispăruţi

O persoană şi-a pierdut viaţa şi alte trei sunt date dispărute după prăbuşirea sâmbătă a unui hotel în...215

14 oct 00:00MapamondSUA: Atac armat într-o biserică din New Hampshire, doi răniţi

Un individ a deschis focul sâmbătă dimineaţă într-o biserică dintr-un mic oraş din New Hampshire, în nord-estul...168

14 oct 00:00MapamondAtacul cu cuţitul de la Manchester, legat "mai degrabă de probleme de sănătate mintală"

Atacul cu cuţitul de vineri din oraşul englez Manchester în urma căruia au fost rănite patru persoane a fost legat...165

14 oct 00:00MapamondCirca 60% dintre femeile europene spun că au fost victime ale sexismului la locul de muncă

Circa 60% dintre femeile din Europa susţin că au fost victimele cel puţin unei forme de violenţă sexuală sau...170

14 oct 00:00MapamondCel puţin patru morţi şi trei răniţi într-un atac armat la New York

Cel puţin patru persoane au fost ucise şi trei rănite într-un atac armat care a avut loc sâmbătă dimineaţă la...169

14 oct 00:00MapamondCalifornia renunţă la închisorile private

Guvernatorul statului american California, Gavin Newsom, a promulgat vineri o lege privind abolirea închisorilor...184

14 oct 00:00MapamondRusia acuză SUA că, prin neplata cotizaţiilor, subminează activitatea ONU

Agenţiile ONU se văd obligate să ia măsuri de austeritate din cauza faptului că peste 50 de ţări nu-şi plătesc...169

14 oct 00:00MapamondSUA-Mai mulţi utilizatori de ţigări electronice, care au primit îngrijiri medicale, au fost din nou spitalizaţi

Mai mulţi pacienţi care au primit îngrijiri medicale după ce au folosit ţigări electronice au fost din nou...181

Sănătate
12 oct 04:54SănătateBoala mâinilor murdare! Aproximativ 100 de copii din Constanța, diagnosticați cu hepatita A

Peste 130 de persoane au fost spitalizate în ultimele trei luni în Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța cu...2528

10 oct 15:26SănătateDirectorul medical al Spitalului Județean Constanța, Bogdan Obadă: 'Suntem singura secție de Ortopedie din Dobrogea care rezolvă urgențele'

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Andrei” Constanța a primit, în ultimii doi ani, o finanțare...3396

9 oct 00:00SănătateEste nevoie de sânge! Participă şi tu la acţiunea de donare de la Hârşova!

Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanţa, Primăria Oraşului Hârşova şi Spitalul Orăşenesc Hârşova...519

30 sep 00:00SănătateFonduri nerambursabile pentru dotarea Spitalului Orăşenesc Hârşova

Primarul Orașului Hârșova, Viorel Ionescu, a semnat luna trecută contractul de finanțare a proiectului „Dotarea...719

30 sep 02:35SănătateUn medicament cu ranitidină a fost retras de pe piață: specialiștii consideră că produce cancer

Un medicament care conține ranitidină este suspectat că ar putea produce cancer și a fost retras dintr-un mare lanț...1496

28 sep 01:01SănătateStroe: Spitalul Militar va fi transformat în Spital Regional; va fi gata în 2 ani, în parteneriat cu turcii

Președintele PSD Constanța, Felix Stroe, a anunțat într-o conferință de presă că spitalul regional va fi gata...4849

27 sep 01:04SănătateO reţea de trafic de ovare şi nou-născuţi, destructurată de poliţia greacă

O reţea de traficanţi care vindeau nou-născuţi şi ovare prelevate de la femei provenite în principal din Bulgaria...925

26 sep 01:01SănătateProiect de rectificare bugetară pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța!

În luna august a acestui an, bugetul Spitalulului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța a fost rectificat, la...2114

25 sep 16:26SănătateCompartimentul de Terapie Intensivă Neonatală inaugurat cu sprijinul unor asociaţii şi a unei fundaţii

Opt mii de ore de muncă, 14 kilometri de cablu de date, 70 tone de nisip şi aproape 14.000 de cărămizi, sunt doar...2640

24 sep 01:28SănătateANUNŢ PROGRAM DONARE DE SÂNGE!

Toate persoanele care doresc să doneze sânge, dar nu o pot face în zilele lucrătoare, să se prezinte sâmbătă...1028