rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 27 iunie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

Consilierii municipali constănţeni, convocaţi în şedinţă! Iată ordinea de zi

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanţa în şedinţă ordinară, joi, 30 mai 2019, ora 13.00, în sala „Remus Opreanu” a Consiliului Judeţean Constanţa, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 25.04.2019;

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2019;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local pe anul 2018;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

4. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al SC Confort Urban SRL Constanța pe anul 2019;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Confort Urban SRL Constanța pe anul 2019;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale SC Confort Urban SRL Constanța pe anul 2018;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2018 ale RATC Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale SC Ecosal SRL Constanța la data de 31.12.2018;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

9. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 136/2019 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al RATC Constanța pe anul 2019;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 214/2017 privind stabilirea tarifelor la bilete și abonamente, a tarifului social și a comisioanelor aferente vânzărilor lunare de bilete și/sau abonamente pentru transportul public local în comun;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale armonizate la 31.12.2018 ale RADET Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea scrisorii de așteptări, profilului consiliului de administrație, matricei consiliului de administrație, matricei profilului candidatului și a profilului candidatului pentru funcția de administrator din cadrul consiliului de administrație al RAEDPP Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare ale RAEDPP Constanța încheiate la 31.12.2018;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

14. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 49/2019 privind stabilirea nivelului chiriilor și subvenționarea acestora, ca urmare a repartizării locuințelor sociale în baza Legii nr. 114/1996, situate pe raza municipiului Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

15. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 48/2019 privind stabilirea nivelului chiriilor și subvenționarea acestora, ca urmare a repartizării locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari în baza OUG nr. 74/2007, situate pe raza municipiului Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

16. Proiect de hotărâre privind repartizarea unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării destinației spațiului închiriat situat la adresa șoseaua Mangaliei nr. 86;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

18. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 451/2018 privind aprobarea asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, selecționate în vederea acordării de subvenții de la bugetul local pentru anul 2019;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării serviciului social pentru persoanele victime ale violenței domestice „Centrul de găzduire Sfânta Sofia” în subordinea Direcției generale de asistență socială Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Înțelegerii de Cooperare între Municipiul Constanța, Județul Constanța din România și Orașul Batumi, Republica Autonomă Adjara din Georgia;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de asistență și reprezentare juridică în vederea apărării intereselor Municipiului Constanța prin Primar, Primarului municipiului Constanța, precum și ale Consiliului local al municipiului Constanța în dosarul civil nr. 262/36/2019 aflat pe rolul Curții de Apel Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

22. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 109/2019 privind achiziția serviciilor de consultanță și informare juridică, asistență și reprezentare juridică în legătură cu organizarea, funcționarea, restructurarea și integrarea serviciului public de termoficare în municipiul Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli de reprezentare și protocol pentru anul 2019;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

24. Proiect de hotărâre privind suplimentarea fondurilor financiare acordate prin HCL nr. 273/2018 privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea activității sportive a Asociației Handbal Club Dobrogea Sud Constanța în anul competițional 2018-2019;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

25. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

26. Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

27. Proiect de hotărâre pentru completarea și actualizarea HCL nr. 451/2017 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

28. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil situat în municipiul Constanța din domeniul privat în domeniul public al municipiului Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

29. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanța a unor bunuri, în vederea scoaterii din funcțiune și casării;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

30. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 335/2011 privind transmiterea unor imobile aparținând domeniului public al municipiului Constanța, din administrarea RAEDPP Constanța în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

31. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită către Direcția generală de asistență socială Constanța a unor imobile ce constituie domeniul public al municipiului Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

32. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea RAEDPP Constanța a unor imobile aflate în domeniul privat al municipiului Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

33. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 261/2017 privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 85736/02.05.2019 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Liliacului nr. 7, în suprafață de 50 mp, în vederea vânzării directe către Ciocîrlan Dumitru-Florin și Ciocîrlan Mihaela;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 85738/02.05.2019 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Salonic nr. 12, în suprafață de 309 mp, în vederea vânzării directe către Percsi Letiția Ligia;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 88603/07.05.2019 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 88G, în suprafață de 44 mp, în vederea vânzării directe către Mănițiu Victor;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 88600/07.05.2019 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul contractelor de vânzare cumpărare autentificate sub nr. 1944/14.12.2005 și sub nr. 80/10.02.2017;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Pescarilor nr. 41, bl. FZ12, scara E și F, în suprafață de 733 mp, către SC Stejarul SRL;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

39. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri circulațiilor publice aprobate prin HCL nr. 120/2012;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. I.G. Duca, str. Griviței, str. Atelierelor și str. Ștefan cel Mare, inițiatori Halep George și Halep Costică;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de șos. Industrială, str. Celulozei și alei de acces, inițiator SC Media Outpost SRL;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

42. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din HCL nr. 361/2018 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil S+P+8-9E - locuire colectivă, str. Liviu Rebreanu nr. 40, investitor SC Tribeca Management SRL;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

43. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 65/2011 privind aprobarea „Programului de construire unități locative modulare în municipiul Constanța și lucrări tehnico-edilitare aferente” - Campus Social Henri Coandă - str. Ștefăniță Vodă;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

44. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 353/2016 privind constituirea Comisiei locale de ordine publică a municipiului Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

45. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 220/2016 modificată prin HCL nr. 178/2018 privind desemnarea reprezentanților consiliului local în comisia de vânzare a spațiilor cu destinația de cabinete medicale sau în care se desfășoară activități conexe actului medical.

iniţiator: primar Decebal Făgădău

sâmbătă, 25 mai 20191982
Comentarii

02Mokanelul initiator(25 mai 16:07)
Toate initiativele le ia primarul poolii ? Bai da destept cu fata de prost ati vazut ? Ti al draq de papagal prost Ce fata
03Alex(25 mai 16:03)
Nr 38 nenorocitul de primar vrea sa vanda direct adica FARA LICITATIE 733MP catre o societate comerciala. HOTULEEE IA FA UN SONDAJ INTREABA CONSTANTENII DACA VOR SA NE VINZI ORASUL BUCATA CU BUCATA FARA LICITATIE
36muie fagadau !(25 mai 08:25)
deci : nici n-a inceput anul fiscal si deja hotul fagadau rectifica bugetul. Mai face cateva manevre cu terenuri si imobile in stilul taticului mazare si se infrateste cu metropola batumi. Nu se sesizeaza denea-ul ??? Ca vad ca daca il lasi fura cu o nesimtire foarte pesedista !!! Muie denea, muie fagadau hotul !!! Cu cacat !!!
211Cta(24 mai 23:16)
Mai bine si-ar vota demisiile
314O pla(24 mai 19:54)
Ce sa faca handicapatul de fatalau, el nu a fost in stare macar sa traseze soselele. L-a dus mintea doar sa emita autorizatii de construire pentru blocuri si pentru care a primit spagi... atat il duce mintea aia.
39Stefan cel Mare(24 mai 19:21)
PUZ pentru blocurile cu mai mult de 1 etaj ale lui Halep? Gata, v-a promis partea la toti?
28grigoras(24 mai 19:07)
pentru Farul nimic muistilor?!
17Omleta va fi un vis frumos(24 mai 19:03)
Nu va suparati cumva acolo cititi ce meniu va avea mazare la puscky phaha
115Mu13(24 mai 18:49)
Cand dracu vi sa asfaltezi si pe Bobescu, zdrentoiule. Sunt PSD-ist convins da pe tine nu te mai votez!
124Jos fagadau(24 mai 18:39)
La cat de initiator este este acest borfas mincinos, orasul trebuia sa fie briliant! Din pacate miroase a brie! Ce interese au avut pe str PANDURULUI, de au ornat-o mai ceva ca pe faleza? Carui rahat mare i-o trebui 12m latime de trotuar, cu pavele pentru trafic greu? Urmarim cu deosebit interes toate initiativele initiatorului!
65Das(24 mai 18:15)
Poate va raman 2 3 lei si pentru echipa de fotbal Farul Constanta.mla protocoale sunteti primii
614.......(24 mai 17:58)
Pt ce ii trebuie cheltuieli de protocol fagadaului? Ii vine in vizita principesa margareta cu toate surorile ei nemancate...deh in strainatate le pute munca si minciuna ca le-a crescut ta-su bal-bal cu un cotet de gaini e poveste pt trepanatii monarhiei.
mai mult...Replica
27 iun 00:00ReplicaREVOLTĂTOR! Locuitorii unei străzi din Valu aşteaptă de un an de zile avizul tehnic de racordare la gaze!

Cine nu a trecut prin experienţa branşării la o reţea de utilităţi se poate considera fericit! Documentaţia...1116

27 iun 00:00ReplicaNuclearelectrica a scos la licitaţie un bloc cu 88 de garsoniere în Cernavodă. Primăria vrea să îl cumpere!856
27 iun 00:00ReplicaSupărări cu repetiţie: al doilea an în care medicii de la Urgenţă şi SMURD au de aşteptat după voucherele de vacanţă!792
27 iun 00:00ReplicaPrimarul din Băneasa, CERCETAT pentru AMENINŢARE: A blocat în TRAFIC un consilier!

Primarul din Băneasa, Paul Coliș, este cercetat de către oamenii legii pentru amenințare și împiedicarea sau...2874

27 iun 00:00ReplicaMilioane către firma unui deputat PNL pentru blocul ANL de la 23 August571
27 iun 00:00ReplicaAutorizaţie de construire pentru un bloc cu 9 etaje, în zona Carrefour872
27 iun 00:00ReplicaUn şofer a ÎNCERCAT să dea MITĂ poliţiştilor, în Constanţa!

În loc să suporte consecințele unei amenzi, a preferat să treacă de limitele impuse de lege și să ajungă în...1305

27 iun 00:00ReplicaO femeie din cartierul CET, la 112: 'Alo, mi-am tăiat venele'1165
27 iun 00:00ReplicaDISCIPLINĂ şi STABILITATE! Doi tineri subofiţeri din cadrul ISU Dobrogea, despre perioada şcolii: 'O experienţă frumoasă!'800
27 iun 01:28ReplicaPoliția Năvodari are un nou șef!

La sediul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, miercuri, 26 iunie, s-a desfășurat concursul pentru...3886

27 iun 01:22ReplicaAu continuat cercetările în cazul pescadorului urmărit cu focuri de armă: peste 100 de plase de pescuit descoperite1325
27 iun 01:32ReplicaINTERVENȚIE pe plaja din Faleză Nord: minor la un pas de înec!891
Vremea
31.8°24.2° - 34.3° joi, 27 iunie 2019
cer seninUmiditate: 37%
Vânt: 3.69 m/s din VNV
Presiune: 1015.63 milibari

Loto
6/49158113645
5/4041526323919
joker2311122119
Horoscop
mai mult...SPSportRT
27 iun 01:27SportSimona Halep s-a calificat în sferturile de la Eastbourne

Simona Halep (7 WTA) s-a calificat în sferturile turneului WTA de la Eastbourne, după ce a învins-o pe Polona Hercog...784

27 iun 01:48SportConstanța va găzdui Campionatele Europene de baschet 3x3

România luptă la Constanța pentru calificarea la Europenele de baschet 3x3! Super-eveniment în aer liber cu dunkuri...287

26 iun 03:21SportCătălin Gheorghe, campion european la bowling!

Federaţia Română de Bowling anunţă o nouă reuşită a constănţeanului Cătălin Gheorghe! Acesta este campion...505

26 iun 00:00SportSimona Halep a demolat-o pe Su-Wei Hsieh la Eastbourne, în doar 55 de minute

Simona Halep (27 de ani, 7 WTA) s-a calificat fără emoții în optimile de finală ale turneului de la Eastbourne,...559

Local
27 iun 00:00LocalBărbat reținut pentru VIOL: victima ar fi fost abuzată într-un imobil

Polițiștii Postului de Poliție Ceamurlia de Jos, la data de 25 iunie a.c., au fost sesizați de o femeie, în...528

27 iun 01:41LocalPeste 180 de polițiști vor fi delegați la malul mării!

Și în acest an, Poliția Română a anunțat că a luat măsuri suplimentare pentru siguranța cetățenilor,...524

27 iun 01:30LocalPersoană în PERICOL de ÎNEC la Vama Veche

Militarii din cadrul ISU Dobrogea au fost solicitați să intervină miercuri, 25 iunie, pe plaja Bolo din Vama Veche,...686

27 iun 01:42LocalMai mulți pompieri și mai multe puncte de prim ajutor, vara aceasta, pe plaje!

Pompierii au, vara aceasta, mai multe puncte temporare de stingere și mai multe puncte de prim ajutor pe plajele de pe...243

27 iun 01:48LocalȘoferi trași pe dreapta de către polițiștii rutieri, la Constanța

Poliţişti din cadrul Poliției orașului Năvodari, la data de 25 iunie a.c., în jurul orei 18.45, au depistat o...397

27 iun 01:49LocalUn șofer MORT de BEAT a făcut accident rutier cu utilajul agricol pe care îl conducea

Poliţişti din cadrul Postului de Poliție Cumpăna, la data de 25 iunie a.c., în jurul orei 14.30, au identificat un...1138

27 iun 01:17LocalAccident rutier între Hanul Piraților și Năvodari

...1451

27 iun 01:43LocalLucrări pe strada Baba Novac. Nu parcați în zonă!

Primăria Municipiului Constanța, prin SC Confort Urban SRL, a început lucrările de frezare a carosabilului pe strada...291

27 iun 01:24LocalÎn COMĂ: un tânăr a CĂZUT de la etaj, în timp ce ştergea geamuile

Medicii constănţeni au fost solicitaţi să intervină miercuri, 26 iunie, pe strada I.L.Caragiale, după ce o...2602

27 iun 01:18LocalREVIZIE ANUALĂ: SE OPREȘTE APA CALDĂ ÎN CONSTANȚA!

Începând de miercuri, 26 iunie începe revizia anuală a instalațiilor de apă caldă, în tot municipiul Constanța....1457

Politică
27 iun 00:00PoliticăGabriel Petrea, șeful tinerilor din PSD, explică de ce vrea să fie secretar general

Preşedintele Tineretului Social-Democrat (TSD), deputatul Gabriel Petrea, a declarat miercuri că s-a înscris în...114

27 iun 00:00PoliticăBudăi îi liniștește pe pensionari: De unde vin banii pentru pensiile majorate

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a declarat că bugetul va putea susține creșterea pensiilor, subliniind că există...162

27 iun 20:14PoliticăConsilierii locali din Murfatlar, convocaţi în şedinţă!

Consilierii locali din Murfatlar sunt convocaţi în şedinţă joi, 27 iunie, pe ordinea de zi figurând următoarele...143

27 iun 01:48PoliticăFederaţia Elevilor din România: Guvernul preferă să trateze baronii locali ai partidului cu mai multă atenție decât chiar pe elevii acestei țări

Federația Elevilor din România condamnă adoptarea proiectului de Ordonanță de Urgență de către Guvernul...242

27 iun 01:20PoliticăPlenul reunit al Parlamentului a votat numirea lui Marian Neacşu la ANRE

Fostul secretar general al PSD Marian Neacşu, membru al Pro România, a fost votat miercuri, în plenul reunit al...255

27 iun 01:17PoliticăRenate Weber n-a avut emoții: a fost desemnată Avocatul Poporului

Renate Weber a fost votată, în Parlament, fără emoții, drept noul Avocat al Poporului! Fosta europarlamentară a...302

27 iun 01:20PoliticăŞerban Nicolae e de acord cu un candidat comun PSD-ALDE, dar să fie nominalizat de la PSD

Liderul grupului social-democrat din Senat, Şerban Nicolae, a declarat că este de acord cu un candidat comun PSD - PRO...255

27 iun 02:03PoliticăMesajul lui Tit Liviu Brăiloiu, de Ziua Drapelului!

Mercuri, 26 iunie 2019, sărbătorim Ziua Drapelului Național, simbolul suprem al conștiinței și unității...362

27 iun 01:45PoliticăLiviu Dragnea victorie la CCR, din spatele gratiilor

Curtea Constituțională a dezbătut, miercuri, sesizarea PNL și USR pe proiectul legislativ iniţiat de Liviu Dragnea...700

27 iun 01:31PoliticăConsiliul local din Cernavodă, convocat în ședință ordinară!

Consilierii locali din Cernavodă se vor întruni în ședință ordinară, care se va desfășura joi, 27 iunie a.c.,...304

Monden
27 iun 02:07MondenCeline Dion a ajuns piele şi os din cauza suferinţei!

De curând, însă, Celine a acceptat să acorde un interviu sincer în care a vorbit despre cât de greu i-a fost să...344

27 iun 15:17MondenActor din ”Suleyman Magnificul” ,prezent în România!

Actorul Burak Ozcivit, interpretul boierului Bali Malkocoglu, mana dreaptă a sultanului Suleyman, din serialul...252

27 iun 01:24MondenOtilia Bilionera s-a căsătorit în mare secret!

Celebra cântăreaţă Otilia Bilionera este îndrăgostită nebuneşte, motiv pentru care a acceptat propunerea...348

27 iun 00:00MondenCe bine arată Nicole Scherzinger la 41 de ani!

Nicole Scherzinger arată impecabil în costum de baie! În doar câteva zile, cântăreața împlinește 41 de ani,...183

27 iun 00:00MondenJorje, înconjurat de fete sexi pe yaht!

În cel mai nou videoclip al său, Jorge se lasă purtat de val şi, cel mai probabil, atât căldura verii, cât şi...142

27 iun 00:00MondenCele mai sexy imagini cu Alina Pană! Războinica a făcut furori la malul mării

Alina Pană nu a făcut, nicio secundă, rabat de la senzualitate, dovedind, dacă mai era nevoie, că îşi merită cu...209

26 iun 00:00MondenApril Love Jordan a murit la doar 31 de ani, după o luptă grea cu cancerul

Regina frumuseții April Love Jordan a murit la vârsta de 31 de ani. Tânăra era originară din Filipine și s-a stins...335

26 iun 00:00MondenMaria Dragomiroiu a ieşit la pensie! Ce sumă primeşte artista lună de lună

Maria Dragomiroiu este, fără doar şi poate, una dintre cele mai iubite artiste de muzică populară. Timpul a trecut...533

27 iun 11:22MondenOana Zăvoranu, despre vedetele din România. "Sărăciilor, vă rupeţi în figuri şi îi pupaţi în bot la vrăjeală"

Oana Zăvoranu este dezamăgită de vedetele din showbiz care se dau iubitoare de animale, dar care nu dovedesc acest...179

27 iun 00:00MondenOana Roman a ajuns la spital cu fetița ei

Momente neplăcute pentru Oana Roman. Vedeta a ajuns, aseară, la spital cu fetița ei, după ce aceasta a făcut...193

Mapamond
27 iun 00:00MapamondSUA, Columbia și Chile au încercat ASASINAREA lui Nicolas Maduro

Guvernul venezuelean a anunţat miercuri că a dejucat o tentativă de "lovitură de stat" militară implicând Statele...115

27 iun 02:17MapamondMai multe etaje ale unei clădiri s-au prăbușit, după o EXPLOZIE: 4 PERSOANE, RĂNITE!

Patru persoane au fost grav rănite miercuri, la Viena, în urma unei explozii care pare să fi fost provocată de gaze...2431

27 iun 01:49Mapamond'Regele cocainei din Milano', evadare spectaculoasă dintr-o închisoare din Uruguay

Un șef al mafiei italiene, cunoscut și sub numele de „Regele cocainei din Milano”, a evadat din închisoarea din...418

27 iun 01:25MapamondOrganismele europene de reglementare cer detalii de la Facebook cu privire la proiectul de criptomonedă

Proiectul reţelei sociale Facebook de a introduce o nouă criptomonedă, denumită Libra, a ridicat marţi mai multe...240

27 iun 01:23MapamondAlertă în Marea Britanie: 12 persoane au murit, după ce au intrat în contact cu o infecţie bacteriană rară

Douăsprezece persoane au murit în regiunea britanică Essex şi alte 20 au intrat în contact cu o infecţie...680

26 iun 02:37MapamondDonald Trump anunță că va DISTRUGE Iranul: 'Orice atac iranian va fi urmat de o forţă majoră şi copleşitoare. În unele zone, va însemna ştergere totală'

Preşedintele SUA, Donald Trump, a denunţat marţi reacţia "ofensatoare" a Administraţiei de la Teheran la...683

26 iun 00:00MapamondNava umanitară Sea-Watch, cu 42 de migranţi blocaţi la bord de 13 zile, e un butoi cu pulbere: Captivii vor să spargă blocada italiană

Tensiunea era în creştere marţi la bordul navei umanitare Sea-Watch, care ameninţă să forţeze blocada italiană...244

26 iun 02:30MapamondLogodnica lui Jamal Khashoggi cere o anchetă internaţională privind moartea jurnalistului ucis

Hatice Cengiz, logodnica jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, a solicitat o anchetă internațională în legătură cu...220

26 iun 00:00MapamondArabia Saudită l-a capturat pe liderul din Yemen al ISIS: Au fost folosite trupele speciale

Abu Osama al-Muhajir, considerat liderul filialei din Yemen a reţelei teroriste Stat Islamic, a fost capturat de...284

26 iun 00:00MapamondConsiliul UE defineşte principiile şi priorităţile pentru viitorul sistemelor energetice în cadrul uniunii energetice

Consiliul UE a adoptat marţi un set de concluzii privind viitorul sistemelor energetice în cadrul uniunii energetice,...209

Sănătate
21 iun 23:50SănătateJudecătorii au obligat Finanţele Publice să emită o autorizaţie privind transportul medicamentelor în regim de scutire de la plata TVA!

Fundația Baylor Marea Neagră din Constanța are misiunea prevenirii, tratării și îngrijirii bolilor infecțioase,...695

21 iun 19:37SănătateContractele CJAS Constanța cu furnizorii, prelungite până la 31 iulie

Casa Județeană de Asigurări de Sănătate anunță prelungirea contractele cu furnizorii, prin acte adiționale....549

20 iun 22:17SănătateÎncă un pas spre înfiinţarea Centrului de reumatologie Constanţa!

Curtea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța a fost, mult timp, un focar de infecție, după ce clădirile...1193

18 iun 01:40SănătateAproape 2000 de bolnavi la Urgența Spitalului Județean, de Rusalii

1790 de persoane au ajuns la Unitatea Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență “Sfântul...690

18 iun 01:49SănătateSpitalul de Boli Infecţioase angajează şef laborator analize medicale. Iată ce alte modificări mai pune la cale Primăria!

Spitalul de Boli Infecţioase Constanţa se află în subordinea primăriei, administraţia locală fiind cea care...959

18 iun 04:10SănătateGRAVIDA LA PLAJĂ. Sfaturi de la medicul ginecolog!

Este vară, temperaturile sunt ridicate și toată lumea ar dori să fie pe plajă, să se bucure de răcoarea apei....1504

15 iun 01:24SănătateEchipamente medicale donate Centrului de Transfuzii Constanța

Echipament nou pentru Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța, ce va contribui la creșterea capacității...594

14 iun 02:13SănătateCJAS Constanța atrage atenția medicilor să nu mai ceară ordinul de plată la eliberarea CONCEDIILOR MEDICALE!

Reprezentanții Casei Județene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanța le atrag atenția medicilor de familie dar...4340

13 iun 02:27SănătateDr. Iuliana Botezatu este director interimar la Spitalul CF Constanţa

Spitalul CF Constanţa are un nou director interimar, în persoana dr. Iuliana Botezatu, fosta preşedinte a Comisiei de...1539

12 iun 00:52SănătateAparatură medicală vitală prematurilor, noua dotare a Spitalului Medgidia

Aparatura medicală insuficientă reprezintă una dintre cauzele majore ale mortalității infantile în România, a...1127