rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 26 septembrie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

A expirat contractul pentru afişajul stradal din Constanța: Seaview Media începe demolarea panourilor!

În iunie 2004, Primăria Constanţa a atribuit, pe o perioadă de 15 ani, firmei SC Seaview Media SRL, care este controlată de Ionuţ Barbu, contractul pentru activitatea de reclamă și publicitate desfășurată pe domeniul public și privat al municipiului. Celelalte societăți participante au fost SC Media Prod Romania CO SRL și SC Elite Center SRL. Contractul a expirat marţi, 2 iulie 2019, aşa că Seaview a început procedurile de demolare a panourile amplasate în municipiu. Societatea a obținut certificatul de urbanism pentru desființarea panourilor situate în mai multe zone de pe bulevardul Mamaia, strada Grozeşti, Șoseaua Mangaliei, vis-a-vis de fostul magazin Practiker, strada Ștefan cel Mare, strada Mihăileanu, buevardul Tomis, bulevardul Aurel Vlaicu - zona Metro.

Reamintim că Primăria Constanţa a postat, în iulie, pe site-ul administraţiei locale Regulamentul local de publicitate la nivelul municipiului Constanța, fiind votat de consilieri.

Ce prevede regulamentul:

Aprobarea amplasării, executării lucrărilor, menţinerii mijloacelor de publicitate, respectiv desfiinţării acestora, pe faţadele clădirilor sau ale celor care au un sistem propriu de susţinere în raport cu pământul se poate realiza numai în condiţiile emiterii autorizaţiei de construire, respectiv de desfiinţare.

În autorizaţia de construire, emitentul autorizaţiei va preciza caracterul provizoriu al construcţiei, precum şi durata de autorizare a suportului construcţiei mijlocului de publicitate. În vederea emiterii autorizației de construire solicitantul, persoană fizică sau juridică, va preciza în cuprinsul cererilor pentru emiterea certificatului de urbanism și a autorizației de construire lucrările de construire propuse și durata de existență a suportului mijlocului de publicitate.

Durata de autorizare a suportului mijlocului de publicitate se va corela cu perioada de valabilitate a contractelor de concesionare, închiriere sau asociere în participaţie, după caz, prevăzute de Legea nr. 185/2013, art. 12(1), precum și cu înscrisurile depuse de solicitații ce vor face dovada deținerii imobilului/ amplasamentului. La data expirării termenului de autorizare a mijlocului de publicitate, solicitantul, persoană fizică sau juridică, va deține o nouă autorizație de construire sau va aduce amplasamentul la forma inițială, pe cheltuială proprie.

Mijloacele de publicitate amplasate pe schelele montate pe faţadele construcţiilor noi, aflate în diferite faze de execuţie, sau ale celor existente, asupra cărora se execută lucrări de construire, ori pe elementele de împrejmuire a şantierului, inclusiv pe utilajele folosite la lucrările de construcţie, se autorizează odată cu autorizarea organizării execuției lucrărilor. Pe construcţii monumente istorice sau cu valoare arhitecturală, ambientală și memorială, în situaţia în care acestea constituie protecţie către domeniul public pe perioada efectuării lucrărilor de consolidare/restaurare, se vor amplasa mesh-uri conform art. 35 (1). Proprietarii imobilelor care şi-au dat acordul pentru amplasarea mijloacelor de publicitate sunt obligaţi, în condiţiile alin. (1), să solicite, executantului construcţiei suportului publicitar, autorizaţia de construire.

Nu se emite autorizație de construire pentru amplasarea de mijloace publicitare pe construcțiile edificate fără autorizație de construire sau cu nerespectarea autorizației de construire cu excepția mesh-urilor, cu încadrare în Art.35 din prezentul regulament.

În cazul în care nu este necesară eliberarea autorizației de construire, amplasarea mijloacelor de publicitate mai sus menționate, se face prin avizul arhitectului șef pentru publicitate temporară.

Reguli generale privind stabilirea zonelor de publicitate

Delimitarea în cadrul teritoriului administrativ al municipiului Constanța, a zonelor de publicitate lărgită şi, respectiv, a zonelor de publicitate restrânsă se realizează în corelare cu documentaţiile de urbanism aprobate (Planul Urbanistic General al Municipiului Constanța, Plan Urbanistic de Detaliu Stațiunea Mamaia, Plan Urbanistic de Detaliu Satul de Vacanță, etc.), cu Lista monumentelor istorice aprobată prin O.M.C. nr. 2.828/24.12.2015 pentru modificarea anexei nr.1 la Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr.2.314/2004 și cu legislația în vigoare specifică privind protejarea monumentelor istorice, monumentele de for public, peisajelor naturale (siturile istorice, monumentele istorice, clădirile și ansamblurile cu valoare ambientală, zonele de protecţie ale monumentelor istorice, monumentele naturii, zonele de protecţie ale obiectivelor cu valoare arhitecturală şi/sau ambientală deosebită).

Pe raza municipiului Constanța, se delimitează zonele de publicitate conform: zonele de publicitate restrânsă (ZR1, ZR2) (anexa 1.1 și anexă 1.2): ZR1 în care se impun restricții severe. Din ZR1 fac parte: „Zona Peninsulară Constanța”, „Zona Comercială Centrală”, „Zona de protecție Hotel Rex” - stațiunea Mamaia, „Zona de protecție Vila Regală” - stațiunea Mamaia, „Zona de protecție Cazinoul Mamaia” - stațiunea Mamaia, „Zona Sat Vacanță”, precum și din următoarele imobile situate în afara siturilor urbane enumerate mai sus, după cum urmează: construcțiile supraterane reprezentând monumente istorice clasate sau aflate în procedură de clasare potrivit legii, (clădirile și monumentele de for public) și zona lor de protecție. Până la delimitarea prin studii de specialitate a zonelor de protecţie a valorilor de patrimoniu cultural, se consideră zone de protecţie a monumentelor istorice suprafaţa delimitată cu o rază de 100 metri, măsurată de la limita exterioară a terenurilor aferente monumentelor istorice, de jur-împrejurul acestora; monumentele de for public și zonele lor de protecție (așa cum sunt definite în Legea nr. 120/2006 a monumentelor de for public); parcuri și grădini (așa cum sunt definite în Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor) De exemplu: Parc Tăbăcărie, Parc Teatru, Parc Tomis II, Parc Gară și spațiul verde învecinat, Parc Casa de Cultură, Parc Poarta 6, Parc Arheologic Primărie, Parc Carol I, Parc Piața Farului, Parc Procuratură, Parc Dragoslavele, Parcul Viitorului, Parcul Rotterdam, Zona Pod 3-300, Scuar Tribunal, Piața Ovidiu, Promenadă Faleză Cazino, Promenadă Stațiunea Mamaia; lacurile cu zonele lor de protecție de 5 metri.

ZR2 în care se impun restricții speciale: situl urban „Zona cartierul românesc" (cod CT-II-s-B-02832 si cod CT-II-s-B-02811 – LMI); sit urban cod CT-II-s-B-02842- LMI ce constituie a doua etapă de dezvoltare a orașului modem, precum și clădirile și ansamblurile cu valoare arhitecturală, ambientală și memorială, după cum urmeză: zona de coastă, așa cum este stabilită în HCL nr.292/2005 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Zona de coastă a Mării Negre - Etapa I- Creșterea atractivității turistice a falezei Tomis- Mamaia, municipiul Constanța; arterele principale de circulație (anexa 4). În Planul de Mobilitate Urbană Durabilă Polul de creștere Constanța sunt stabilite arterele principale de circulație: Bulevardul Tomis (partea E60), Bulevardul Mamaia, Bulevardul Alexandru Lăpuşneanu/ Bulevardul 1 Decembrie 1918/ Bulevardul 1 Mai (E60/ DN39), Bulevardul I.C. Brătianu (DN3), Bulevardul Aurel Vlaicu (E87/ DN3C/ DC86), Bulevardul Ferdinand, Strada Mircea cel Bătrân, Strada Soveja, Strada Dezrobirii, Strada Baba Novac.

Din ZR2 fac excepție monumentele istorice și monumentele de for public care au restricții aferente zonei ZR1.

Zonele de publicitate restrânsă ZR1 și ZR2 sunt acele zone situate în municipiul Constanța în care se impun restricţii speciale sau/şi sunt permise numai anumite categorii de mijloace de publicitate. Categoriile de mijloace de publicitate permise conform alin. (1) sunt stabilite prin prezentul regulament local de publicitate, astfel încât prin dimensiuni, formă sau amplasare să nu deprecieze calitativ caracteristicile arhitecturale şi ambientale ale zonei – imaginea urbană generală și specifică, după formă și funcție Zonele de publicitate restrânsă sunt, dar fără a se limita la acestea: zonele construite protejate stabilite prin documentaţiile de urbanism aprobate în condiţiile legii, centrul istoric al municipiului Constanța, precum şi zonele de protecţie ale monumentelor istorice, monumentelor de for public şi/sau monumentelor naturii, zonele de protecţie ale obiectivelor cu valoare arhitecturală şi/sau ambientală deosebită.

Amplasarea mijloacelor de publicitate se poate face atât pe domeniul public sau privat al statului şi al municipiului Constanța, cât şi pe proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice, cu acordul acestora şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare și în baza unui contract de cesiune, concesiune, comodat, locaţiune valabil încheiat cu proprietarul/administratorul imobilului. Pe întreaga perioadă de valabilitate a autorizării construcţiilor-suport pentru mijloacele de publicitate, indiferent de regimul de proprietate al imobilelor sau terenurilor pe care acestea sunt amplasate, proprietarul construcţiei-suport are obligaţia afişării permanente de materiale publicitare. În situaţia în care proprietarul construcţiei-suport pentru mijloace de publicitate nu are contracte de publicitate în derulare, va afişa materiale privind propria activitate sau materiale privind campanii educaţionale, umanitare, sociale, culturale de interes public. Primarul municipiului Constanța este obligat să ceară proprietarului mijlocului de publicitate desfiinţarea construcţiei-suport pentru mijlocul de publicitate, atunci când constată lipsa afişării materialelor publicitare pe o perioadă mai mare de 15 de zile calendaristice (consecutive).

Amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisă în următoarele situaţii: în ariile naturale protejate de interes naţional şi internaţional, cu excepţia intravilanelor incluse în acestea; în spaţii verzi cu caracter ornamental sau cu valoare deosebită; în locurile de joacă sau locurile de odihnă situate în cadrul zonelor rezidențiale; pe clădirile reprezentând sedii ale autorităţilor administraţiei publice locale şi centrale, precum şi ale instituţiilor publice, cu excepţia afişajelor care anunţă activitatea ce se desfăşoară în interiorul sediilor sau cu ocazia unor evenimente culturale, sportive, etc. de interes național, regional, zonal sau local; pe arbori; pe zona carosabilă a străzilor şi a drumurilor, indiferent de categoria acestora; pe obiectele de artă monumentală şi monumentele de for public; pe monumentele istorice, cu excepţia firmelor care anunţă activitatea ce se desfăşoară în interiorul clădirii şi a mesh-urilor amplasate pe perioada efectuării lucrărilor de consolidare/ restaurare în condiţiile prezentei; pe clădirile aflate în stare avansată de deteriorare , în situaţia în care amplasarea mijlocului de publicitate afectează structura de rezistenţă şi/sau stabilitatea şi integritatea elementelor constructive şi decorative ale anvelopei clădirii, constatată în baza unei expertizei tehnice. în incinta şi pe elementele de împrejmuire a cimitirelor, lăcaşurilor de cult, troiţelor, scuarurilor, parcurilor şi grădinilor publice; în zonele în care a fost restricţionată sau interzisă publicitatea prin Regulamentul local privind amplasarea mijloacelor de publicitate; în interiorul intersecţiilor şi al sensurilor giratorii, în spaţiul destinat circulaţiei autovehiculelor şi semnalizării rutiere, în zone în care desfăşurarea în condiţii normale a traficului ar putea fi perturbată, la o distanță mai mica de x metri față de punctul de racord conform schemei de mai jos. pe parapetele şi/sau pereţii pasajelor rutiere subterane şi supraterane ori sub poduri; pe semnele de circulaţie, inclusiv pe stâlpii de susţinere a elementelor de semnalizare rutieră sau de circulaţie, pe stâlpii de alimentare cu energie electrică, pe stâlpii de iluminat public, pe stâlpii de susţinere a elementelor de transport public, pe stâlpii de telecomunicaţii sau orice alt tip de stâlpi amplasaţi în localităţi sau de-a lungul arterelor de circulaţie; în zona de protecţie a autostrăzilor, pe benzile metalice de delimitare a sensurilor de circulaţie a autostrăzilor sau drumurilor naţionale expres, precum şi pe benzile laterale de protecţie a sensurilor de circulaţie; pe lucrările de artă care traversează drumul, pe portale cu semnalizare rutieră sau în soluţii independente autoportante în traversarea drumului. Se interzice acoperirea cu orice mijloc de publicitate a suprafeţelor vitrate ale clădirilor; se interzic amplasarea şi utilizarea mijloacelor de publicitate sonore care pot tulbura liniştea publică, cu excepţia vehiculelor publicitare utilizate în condiţiile prezentului regulament; se interzice amplasarea mijloacelor de publicitate care prin formă, conţinut, dimensiuni şi culori în combinaţii specifice pot fi confundate cu mijloacele de semnalizare rutieră sau împiedică vizibilitatea acestora, precum şi a indicatoarelor de orientare şi informare; atunci când, pe faţada sau calcanul unei clădiri, pot fi amplasate mai multe mijloace de publicitate, cu excepţia firmelor, acestea vor fi realizate unitar, ca tip, dimensiune şi încadrare simetrică, pe faţada sau calcanul clădirii. În cazul în care nu se poate realiza simetria, amplasarea se va face de asemenea unitar, în cadrul aceluiași proiect unitar al fațadei.

Mirela PASCAL

miercuri, 11 septembrie 20193
Comentarii

02Cta(11 sep 11:03)
Cum le-au montat in cateva zile, asa sa le si demonteze. Pt ce se tot coiesc si , mai ales, de ce Fagadau nu le da termen scurt de demolare? Altii care gresesc, dar nu dau spagi, sunt presati de politie zilnic si amendati la greu. Aici, daca a fost mangla lui Strutinski si a lui Mazare iar nevasta primarului , Monica, este angajata lor, mucles!
07Traian(11 sep 10:12)
Vrem un oras fara panouri publicitare
16gogu(11 sep 09:35)
si din ce o sa traiasca elan si cu raduleasca ?
08Foarte bine!(11 sep 06:32)
Sa vedeti ce lumina se va face in oras.
mai mult...Replica
26 sep 17:27ReplicaEVZ: Cum se fraudează alegerile la Constanța

Nu au existat alegeri în România după 1990 fără acuzații de fraudare a votului, unele dovedite, dar pe care apoi...884

26 sep 00:00ReplicaHotelul HILTON din Portul Tomis ar putea AJUNGE pe masa Curţii CONSTITUŢIONALE3420
26 sep 00:00ReplicaUn ŞMECHER ocupă două LOCURI de PARCARE pentru că are... VALOARE!1978
26 sep 00:00ReplicaNOUTĂȚI în DOSARUL SCANDALULUI de la CLUBUL EGO din MAMAIA!

Daniel Bădrăgan a fost condamnat la 1 an și 4 luni cu suspendare, pentru săvârşirea infracţiunii de portul sau...2401

26 sep 00:00ReplicaSECȚIA de POLIŢIE din Poarta-Albă, ȚINTA unei FEMEI DUSĂ CU PLUTA1236
26 sep 00:00ReplicaDupă ce și-a NENOROCIT propriul copil, a intrat în GREVA FOAMEI în PENITENCIAR1493
26 sep 00:00Replica‘CRAIUL’ PENAL Cristofor Demir, ÎNCĂTUȘAT în plină STRADĂ!

Florin Cristofor Demir este cunoscut cu antecedente penale, fiind arestat în diverse cauze, iar în momentul de față...2032

26 sep 00:00ReplicaRADIOTERAPIE de standard EUROPEAN, la Spitalul Județean Constanța1001
26 sep 23:42ReplicaPatru TELEVIZOARE Sony pe care ți le RECOMANDĂM în 2020!923
26 sep 00:00ReplicaO femeie a FURAT un TELEFON dintr-un magazin de haine. VIDEO!

Proprietara unui magazin de haine din Mangalia, Blizzard Fashion - bulevardul 1 Decembrie 1918 vis a vis de Casa...1008

26 sep 23:25ReplicaElevii NU au voie să ÎNREGISTREZE orele online, părinții sunt REVOLTAŢI1101
26 sep 00:00ReplicaO constăţeancă i-a dat FOC MAŞINII fostului concubin, după o altercaţie verbală1880
Vremea
24.4°24.4° - 24.5° sâmbătă, 26 septembrie 2020
ConstanțaUmiditate: 65%
Vânt: 9.4 m/s
Presiune: 1000 milibari

Loto
6/494925283848
5/405613153827
joker122227424313
Horoscop
mai mult...SPSportRT
26 sep 00:00SportLiga I: FC Argeş - Universitatea Craiova 1-2

Universitatea Craiova a învins-o pe nou-promovata FC Argeş cu scorul de 2-1 (2-0), vineri seara, în deplasare, la...353

26 sep 00:00SportFC Voluntari - Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 1-2

FC Voluntari a fost învinsă de Sepsi OSK Sfântu Gheorghe cu scorul de 2-1 (0-1), vineri seara, pe teren propriu, în...317

26 sep 00:00SportOrganizatorii JO de la Tokyo au prezentat un prim plan de simplificare a ceremoniilor

Organizatorii Jocurilor Olimpice Tokyo 2020, amânate pentru vara anului 2021 din cauza pandemiei de coronavirus, au...318

26 sep 00:00SportBayern Munchen a stabilit un nou record european, cu 23 de victorii consecutive

Bayern Munchen, care a cucerit Supercupa Europei joi seara, după 2-1 cu Sevilla, în urma prelungirilor, la Budapesta,...341

Local
26 sep 21:12LocalCondamnat pentru tentativă de OMOR, la Constanța!

Polițiștii din cadrul Poliției orașului Hârșova, la data de 24 septembrie a.c., au identificat un bărbat, de 34...686

26 sep 21:11LocalLocalitatea 2 Mai, conectată la rețeaua de gaz natural!

Începând de luni, 28 septembrie, locuitorii din 2 Mai pot începe demersurile pentru a se branșa la sistemul...653

26 sep 21:11LocalCOVID-19: Număr mare de cazuri în continuare, 1629 în ţară, 66 la Constanţa

997

26 sep 21:11LocalPrinși la volan fără permis și sub influența alcoolului

La data de 25 septembrie a.c., în jurul orei 00.45, polițiști din cadrul Postului de Poliție Mihai Viteazu au...555

26 sep 21:10LocalFURT dintr-o CURTE! Proprietarul s-a trezit fără telefoane

În urmacercetărilor într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de furt calificat, polițiști din...748

26 sep 21:12LocalPolițiștii au VERIFICAT deținătorii de ARME din CONSTANȚA!

Polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, la data de 24 septembrie a.c., au...759

26 sep 21:11LocalUn AUTOTURISM a luat FOC la intrare în Gura Dobrogei

Militarii din cadrul ISU Dobrogea au fost solicitaţi să intervină vineri, 25 septembrie, pe DC81, la intrare în Gura...744

26 sep 21:11LocalSpectacole și proiecții cinematografice, la Teatrul „Oleg Danovski”

Stagiunea 2020- 2021 continuă sâmbătă, 26 septembrie, de la ora 19:00, cu spectacolul „Voievodul Țiganilor”....716

26 sep 21:11LocalCORONAVIRUS la un CĂMIN PRIVAT de BĂTRÂNI din Constanța

1294

Politică
26 sep 00:00PoliticăGuvern: Facilităţi pentru tinerii fermieri de a beneficia de o suprafaţă de până la 50 de hectare

Guvernul a aprobat o hotărâre de guvern care permite acordarea unei facilităţi pentru tinerii fermieri de a...449

26 sep 00:00PoliticăReguli la urne - acces prioritizat pentru alegătorii febrili sau cu simptome respiratorii

Cetăţenii cu drept de vot care se vor prezenta duminică la urne trebuie să respecte anumite reguli de protecţie...334

26 sep 00:00PoliticăGuvern: Persoanele care au vârsta de pensionare şi stagiu incomplet de cotizare pot cumpăra vechime

383

Interviuri
12 sep 15:07InterviuriINTERVIU! Mircea DOBRE: În 30 de ani, în acest municipiu NU s-a MUNCIT

Mircea Titus Dobre, candidatul partidului PRO România la funcția de primar al municipiului Constanța, a acordat un...1789

11 sep 15:07InterviuriCristian Cârjaliu, PRIMARUL care a schimbat FAȚA comunei AGIGEA! Video

Cristian Cârjaliu, primarul comunei Agigea, dorește să câștige un nou mandat la conducerea localității pe care o...2683

11 sep 15:07InterviuriCostin Avătavului: Și colegii de partid ai lui FĂGĂDĂU ar vrea mai mult de la actuala administrație

1662

18 sep 01:01InterviuriFelix Stroe: 'Există viață și după 27 septembrie, și pentru Făgădău, și pentru Stroe'

Contestat de unii, apreciat de alții, Felix Stroe, președintele PSD Constanța și directorul SC RAJA SA, fără doar...4042

5 sep 00:39InterviuriRaluca TURCAN: Constanţa arată aşa (...) pentru că PRIMARUL e un administrator SLAB

Decebal Făgădău s-a lăudat, în nenumărate rânduri, cu proiectele sale aflate în derulare ori viitoare, cu bani...2646

27 aug 00:04InterviuriZanfir IORGUȘ: Orașul este administrat pe principiul GOSPODINEI care BAGĂ GUNOIUL sub PREȘ

Zanfir Iorguș a revenit pe scena politică și este candidatul Alianței PSD – PNȚCD- ALDE-PER-PRM-Neamul Românesc...3559

10 sep 12:27InterviuriFrățilă îi arată cartonașul ROȘU lui Vergil Chițac

Constantin Frățilă, candidat din partea partidului LORD la postul de primar al municipiului Constanța, a reacționat...5397

9 sep 15:08InterviuriVergil CHIŢAC: NU sunt omul lui COMĂNESCU. El este OMUL meu

Vergil Chițac, candidatul Partidului Național Liberal la funcția de primar al orașului Constanța, a vorbit în...3592

9 sep 15:08InterviuriHoria Constantinescu: BABU a pus UMĂRUL la ELIBERAREA AUTORIZAŢIILOR de CONSTRUIRE cu ÎNCĂLCAREA LEGII

2841

Monden
26 sep 00:00MondenMariah Carey: „Sunt un bancomat cu perucă”. Solista de 50 de ani s-a săturat de lăcomia familiei

Mariah Carey a răbufnit zilele trecute în timpul unui interviu acordat lui Oprah Winfrey. Solista de 50 de ani s-a...563

26 sep 00:00MondenDemi Lovato şi Max Ehrich şi-au anulat planurile de căsătorie

Actriţa şi cântăreaţa americană Demi Lovato este din nou o femeie singură după destrămarea logodnei de actorul...315

26 sep 00:00MondenCarnavalul de la Rio, amânat sine die din cauza pandemiei de COVID-19

324

26 sep 00:00MondenOana Roman a uitat de divorţ şi îi trimite „bezele“ soţului: „Te iubim!“

Oana Roman (44 de ani) şi soţul ei, Marius Elisei (34 de ani), au avut mari probleme în cuplu, de-a lungul timpului,...432

26 sep 00:00MondenBrad Pitt își apără noua iubită în fața Angelinei. Actorul de 56 de ani, mai îndrăgostit ca niciodată

Brad Pitt, 56 de ani, îi ia apărarea iubitei lui Nicole Poturalsky, de 27 de ani. Aceasta a postat afirmația...433

26 sep 00:00MondenMaluma și Jennifer Lopez au lansat un videoclip fierbinte împreună. Cum au dansat cei doi

Maluma și Jennifer Lopez au lansat îmrepună două piese la care au filmat clipuri foarte sexy. Aceștia nu au fost...374

26 sep 00:00MondenPrinţesa Eugenie, nepoată a reginei Elisabeta a II-a, aşteaptă primul ei copil în 2021

Prinţesa Eugenie, nepoată a reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, este însărcinată, iar bebeluşul ar trebui...343

26 sep 00:00MondenHBO Max pregăteşte o nouă versiune a serialului ''Pretty Little Liars''

Serialul de televiziune "Pretty Little Liars" va avea o nouă versiune ce va fi actualizată la anii 2020, au anunţat...295

26 sep 00:55MondenFeli se căsătorește! Ce mesaj emoționant a publicat artista

728

Mapamond
26 sep 00:00MapamondDemisie neaşteptată a unui influent cardinal de la Vatican

Unul dintre cardinalii cei mai influenţi ai Vaticanului, italianul Angelo Becciu, a demisionat joi din funcţia sa în...340

26 sep 00:00MapamondChina speră să producă anual 610 milioane de doze de vaccinuri împotriva COVID-19

China intenţionează să aibă capacitatea până la sfârşitul anului de a produce anual 610 milioane de doze de...295

26 sep 00:00MapamondCoronavirus: Record de contagieri în Israel, cu câteva ore înainte de înăsprirea măsurilor de izolare

320

26 sep 00:00MapamondCoronavirus: Moscova le recomandă vârstnicilor să se autoizoleze, iar companiilor să recurgă la telemuncă

Capitala Rusiei, Moscova, confruntată cu o nouă creştere a numărului de infectări cu coronavirus, le-a cerut vineri...322

26 sep 00:00MapamondCoronavirus: Al 11-lea vaccin, produs de Novavax, intră în faza a treia a testelor clinice

Compania americană de biotehnologie a anunţat joi că a început în Regatul Unit un test clinic de ultimă fază al...324

26 sep 00:00MapamondSUA: Statul New York va verifica vaccinurile validate de administraţia Trump

292

Sănătate
26 sep 19:17SănătateCate calorii ar trebui să consumi pe zi pentru a scapa de kilogramele în plus

Supraponderalitatea apare atunci când se consuma mai multe calorii decât are organismul nevoie, iar surplusul este...381

26 sep 00:00Sănătate6 substanțe de care să te ferești în sarcină

Tutunul, alcoolul și drogurile pot avea efecte dăunătoare asupra sănătății. Atunci când o femeie însărcinată...288

26 sep 00:00SănătateVergeturile în sarcină: de ce apar și cum le previi

313

26 sep 00:00SănătateTop alimente care iți oferă energie, însă fără prea multe calorii

Teoretic, orice aliment iți oferă energie, însă este important cât timp persista aceasta energie, dar și cu ce...351

26 sep 00:00SănătateAlimentele procesate: toate sunt la fel de rele?

Consumul de alimente procesate nu este neapărat un lucru rău. Procesarea înseamnă orice schimbare a stării naturale...307

26 sep 19:20SănătateRolul psihoterapiei în tratarea obezității

Psihologii sunt de părere că obezitatea nu este numai o consecință a mâncatului în exces, ci și o urmare a...301

26 sep 19:11SănătateStudiu: Un nou test de sânge ar putea depista alergia la arahide fără riscuri

Oamenii de știință dezvolta un nou test de sânge pentru alergiile la arahide, care ar putea elimina nevoia de a se...318

26 sep 00:00SănătateSupa care accelerează metabolismul și face pielea mai frumoasă

Un metabolism accelerat nu numai că iți oferă mai multa energie, însă te ajuta să iți menții și silueta. Apa...400

26 sep 00:00Sănătate3 rețete de desert pentru persoanele supraponderale

333

Prin accesarea replicaonline.ro, sunteți de acord cu termenii de utilizare și politica de confidențialitate.
ACCEPT