REPLICA ONLINE CONSTANTA

28.7° Constanța Lun., 22 Iul. 2024
Anul XX Nr. 6798
28.7° Constanța Luni, 22 Iulie 2024 Anul XX Nr. 6798
 

Consiliul local Constanţa, convocat în şedinţă. Iată ordinea de zi

Consiliul local Constanţa, convocat în şedinţă. Iată ordinea de zi

A.F. 24 martie 2023 | 17:46 1468

Consiliul local al municipiului Constanţa va fi convocat în şedinţă ordinară, joi, 30 martie a.c., la ora 14.00. Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.  

Consiliul local Constanta, convocat in sedinta. Iata ordinea de zi

Iată ordinea de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al  municipiului Constanţa din data de 14.02.2023;

2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 28.02.2023;

3. Proiect de hotărâre nr. 139/2023 privind rectificarea bugetului local pe anul 2023; iniţiator: primar Vergil Chiţac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1

4. Proiectul de hotărâre nr. 114/2023 privind numirea auditorului statutar al societăţii Termocentrale Constanţa S.R.L. pentru exerciţiile financiare anuale 2022, 2023, 2024; iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr.3 şi nr. 5

5. Proiect de hotărâre nr. 113/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al societăţii Termocentrale Constanţa S.R.L.; iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5

6. Proiect de hotărâre nr. 100/2023 privind stabilirea preţului local pentru populaţie al energiei termice furnizată de către societatea Termoficare Constanţa S.R.L. şi a subvenţiei unitare acordată populaţiei pentru perioada 01.04.2023-31.12.2023, în municipiul Constanţa; iniţiator : primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 3

7. Proiect de hotărâre nr. 142/2023 privind revocarea dreptului de administrare a societăţii Administraţia Fondului Imobiliar S.R.L. asupra unor imobile şi darea în folosinţă gratuită către Direcţia generală de asistenţă socială asupra unor imobile aflate în domeniul privat al municipiului Constanţa;
inițiator: primar Vergil Chițac                                 
-avize Comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5                                
8.    Proiect de hotărâre nr. 132/2023 privind aprobarea Studiului pentru efectuarea  Testului Investitorului Privat prudent necesar procesului decizional privind aprobarea participării UAT municipiului Constanţa la majorarea capitalului social al societăţii Termoficare Constanţa SRL;
inițiator: primar Vergil Chițac  
-avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

9. Proiect de hotărâre nr. 137/2023 privind aprobarea proiectului tehnic şi a devizului general pentru obiectivul de investiţitii ”Reabilitarea reţelelor de termoficare din municipiul Constanţa”- etapa III;
inițiator: primar Vergil Chițac  
-avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

10. Proiect de hotărâre nr. 135/2023 privind achiziţia serviciilor de consultanţă, asistenţă și reprezentare juridică în domeniul achiziţiilor publice;
inițiator: primar Vergil Chițac  
avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

11. Proiect de hotărâre nr. 102/2023 privind aprobarea unor cheltuieli de reprezentare şi protocol pentru anul 2023;
inițiator: primar Vergil Chițac  
-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

12. Proiect de hotărâre nr. 124/2023 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivului de investiţii „Creşterea siguranţei în municipiu Constanţa – SAFE CITY 20, prin realizarea unui sistem operaţional integrat de monitorizare” ;
inițiator: primar Vergil Chițac  
-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 3   

13. Proiect de hotărâre nr. 122/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico-economici  pentru obiectivul de investiţii «Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Grădiniţei cu program prelungit ”Azur”, Constanţa»;
inițiator: primar Vergil Chițac  
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

14. Proiect de hotărâre nr. 123/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii «Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Grădiniţei cu program prelungit nr. 57, Constanţa»;
inițiator: primar Vergil Chițac  
-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

15. Proiect de hotărâre nr. 140/2023 pentru modificarea HCL nr.203/2018 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico-economici  pentru obiectivul de investiţii „Creşterea eficienţei energetice a imobilului Şcoala Gimnazială nr.38, Dimitrie Cantemir,Constanţa”;
inițiator: primar Vergil Chițac  
-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

16. Proiect de hotărâre nr. 125/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Colegiului Comercial Carol I”;
inițiator: primar Vergil Chițac  
-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr.  4

17. Proiect de hotărâre nr. 133/2023 privind aprobarea „Actualizării studiului pentru stabilirea modalităţii optime de gestiune a serviciului public de alimentare în sistem centralizat cu energie termică a municipiului Constanţa”;
inițiator: primar Vergil Chițac  
 -avize Comisiile de specialitate nr.  1, nr. 3 și nr. 5

18. Proiect de hotărâre nr. 141/2023 privind aprobarea gestiunii directe a serviciului public de alimentare în sistem centralizat cu energie termică a municipiului Constanţa - activitatea de producere a energiei termice către societatea Termocentrale Constanţa S.R.L;
inițiator: primar Vergil Chițac  
-avize Comisiile de specialitate nr.1, nr. 3 şi nr. 5

19. Proiect de hotărâre nr. 136/2023 privind aprobarea majorării capitalului social al societăţii Termoficare Constanţa S.R.L.;
inițiator: primar Vergil Chițac  
 -avize Comisiile de specialitate nr.1, nr. 3 şi nr. 5

20. Proiect de hotărâre nr. 108/2023 privind punerea la dispoziţia proiectului „Reabilitarea  reţelelor de termoficare din municipiul Constanţa – Etapa III, revizia 2” a unor terenuri din domeniul public al municipiului Constanţa;
inițiator: primar Vergil Chițac  
 -avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5  
 
21. Proiect de hotărâre nr. 105/2023 privind completarea HCL nr. 91/2023 pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a imobilelor-terenuri, proprietate privată, situate pe amplasamentul obiectivului de investiţii de utilitate publică şi de interes local ”Bulevardul Madrid” din municipiul Constanţa;
inițiator: primar Vergil Chițac  
-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

22. Proiect de hotărâre nr. 115/2023 privind revocarea dreptului de administrare al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa asupra imobilului teren în suprafaţă de 25,00 mp identificat cu nr. cadastral 257515, situat în municipiul Constanţa, B-dul Ferdinand nr. 100, lot 2;
iniţiator: primar Vergil Chițac  
 -avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

23. Proiect de hotărâre nr. 116/2023 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către societatea E-Distribuţie Dobrogea S.A. asupra imobilului teren în suprafaţă de 25,00 mp identificat cu nr. cadastral 257515, situat în municipiul Constanţa, B-dul Ferdinand nr. 100, lot 2 pentru amplasarea unui Punct de Conexiuni (PC), în vederea realizării serviciului public de distribuţie a energiei electrice;
initiator: primar Vergil Chițac
-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

24. Proiect de hotărâre nr. 126/2023 privind modificarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Constanţa;
inițiator: primar Vergil Chițac  
-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5   

25. Proiect de hotărâre nr. 110/2023 privind aprobarea darea în folosinţă gratuită către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanţa a imobilului situat în municipiul Constanţa, B-dul 1 Mai nr. 2, Bl. J10, Sc. A, parter;
 inițiator: primar Vergil Chițac                                                                                                                                               -avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5  

26.     Proiect de hotărâre nr. 127/2023 privind constituirea unui drept de administrare în favoarea Grădiniţei cu  program prelungit „Căsuţa de Turtă Dulce” asupra imobilului Creşa nr. 5, Al. Mimozelor nr. 4, Tomis III, Sp+P+2E, proprietatea publică a municipiului Constanţa;
iniţiator: primar Vergil Chițac                                                                                                                                                    -avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

27.  Proiect de hotărâre nr. 128/2023 privind constituirea unui drept de administrare  în favoarea Grădiniţei cu program prelungit „Mugurel” asupra imobilului Creşa nr. 1, Str. Adamclisi nr. 1, Sp+P+2E, proprietatea publică a municipiului Constanţa;
iniţiator: primar Vergil Chițac                                                                                                                                               -avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5    

28. Proiect de hotărâre nr. 112/2023 privind solicitarea către Guvernul României în vederea efectuării demersurilor necesare referitoare la trecerea imobilului ”Pasaj rutier Filimon Sârbu” situat în municipiul Constanţa, din domeniul public al Statului Român şi administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prin C.N.A.I.R. S.A., în domeniul public al municipiului Constanţa şi administrarea Consiliului local al municipiului Constanţa;
inițiator: primar Vergil Chițac  
-avize Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5  

29.    Proiect de hotărâre nr. 138/2023 pentru modificarea şi completarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local din municipiului Constanţa;
inițiator: primar Vergil Chițac  
-avize Comisiile de specialitate nr.1, nr. 3 şi nr. 5

30. Proiect de hotărâre nr. 130/2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza studiu de fezabilitate (SF) pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare urbană a terenurilor situate în zona Aleea Lupeni din municipiul Constanța prin amenajarea de locuri de parcare și spații verzi”;
inițiator: primar Vergil Chițac  
-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 3    

31.    Proiect de hotărâre nr. 129/2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza studiu de fezabilitate (SF) pentru obiectivul de investiții „Regenerarea spațiilor verzi în zona Spitalului judeţean – bd. Tomis intersecție cu strada Nicolae Iorga și Bd. Tomis - în fața blocurilor A1, A2 și A3 din municipiul Constanţa”;
inițiator: primar Vergil Chițac  
 -avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 3  

32. Proiect de hotărâre nr.117/2023 pentru aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul extravilan delimitat de DC89, parcela IE 250425 şi parcela IE 219935, iniţiator Dănilă Cristian;
inițiator: primar Vergil Chițac  
-aviz Comisia de specialitate nr. 2

33.    Proiect de hotărâre nr. 107/2023 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu-construire imobil P+2E+M – locuire colectivă, zona Baba Novac, lot 74, str. Edmond Deda investitor Iacob Sorin;
   inițiator: primar Vergil Chițac  
  -aviz Comisia de specialitate nr. 2

34. Proiect de hotărâre nr. 106/2023 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuinţă P+1E cu locuri de parcare la parter, str. Petre Ispirescu nr. 8, investitor Rusu Ionel;
 inițiator: primar Vergil Chițac  
-aviz Comisia de specialitate nr. 2

35.Proiect de hotărâre nr. 134/2023 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu-construire imobil D+P+4-5-7E – locuire colectivă, Palazu Mare, str. Corneliu Coposu nr. 30, investitor GFT Intertrade Logistic SRL;
inițiator: primar Vergil Chițac  
-aviz Comisia de specialitate nr. 2

36. Proiect de hotărâre nr. 118/2023 privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 421 mp situat în municipiul Constanța, str. Industrială nr. 2, proprietatea privată a municipiului Constanța;
inițiator: primar Vergil Chițac  
-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

37. Proiect de hotărâre nr. 119/2023 privind aprobarea vânzării prin licitație publică, a caietului de sarcini, a fișei de date a procedurii, precum și a raportului de devaluare ce stabilește prețul minim de pornire a vânzării terenului în suprafață de 578 mp, situat în municipiul Constanța, str. Avram Iancu nr. 3, identificat cu număr cadastral 211948, proprietatea privată a municipiului Constanța, aferent construcției C1-Depozit-Parter, cu respectarea dreptului de preempțiune al societății DORIS TRADING S.R.L;
inițiator: primar Vergil Chițac  
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

38.    Proiect de hotărâre nr. 120/2023 privind aprobarea vânzării prin licitație publică, a caietului de sarcini, a fișei de date a procedurii, precum și a raportului de evaluare ce stabilește prețul minim de pornire a vânzării terenului în suprafață de 854 mp, situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia identificat cu număr cadastral 230677, proprietatea privată a municipiului Constanța, aferent construcției C1-Bufet Felix-Parter, cu respectarea dreptului de preemțiune al societății MARINA & SANTIS S.R.L;
inițiator: primar Vergil Chițac  
-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

39. Proiect de hotărâre nr. 121/2023 privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de administrație al societății Confort Urban S.R.L.;
inițiator: primar Vergil Chițac  
-avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5  

40. Proiect de hotărâre nr. 111/2023 privind numirea  unor  membri provizorii în Consiliul de administraţie al societăţii CT BUS S.A.;
inițiator: primar Vergil Chițac  
-avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

41.    Proiect de hotărâre nr. 131/2023 privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de administrație al societății Administraţia Fondului Imobiliar S.R.L.;
inițiator: primar Vergil Chițac  
-avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5  
42. Proiect de hotărâre nr. 101/2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a activităţii managerului Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa şi a componenţei comisiei de evaluare şi de soluţionare a contestaţiilor;  inițiator: primar Vergil Chițac  
        - avize Comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5

43. Proiect de hotărâre nr. 109/2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă. inițiator: primar Vergil Chițac  
- aviz Comisia de specialitate nr. 5 

Precizări:
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Google New Urmareste-ne pe Google News

Ti-a placut articolul?


COMENTARII

Puteti adauga un comentariu de maxim 1000 caractere
De ce retrag din adm Fondului Imobiliar ce urmaresc
1
0
Va atrag atentia in mod respectuos ca pentru punctele 12-31 initiator este doamna Ani Merla, deoarece spaga este la dumneaei. DNA o poate intreba. Este posibil ca legaturile cu fosta Securitatea sa conteze mai mult decit cele cu noul SRI, in tot cazul este vorba de furtul banului public.
3
0

REPLICA

LOTO

6/49
26274422417
5/49
28142710620
joker
1241143699