REPLICA ONLINE CONSTANTA

4.4° Constanța Joi, 22 Feb. 2024
Anul XX Nr. 6647
4.4° Constanța Joi, 22 Februarie 2024 Anul XX Nr. 6647
 

Curtea de Conturi, ÎN CONTROL la Primăria Medgidia: contracte atribuite la limita legii și tranzacții printr-o bancă comercială, în loc de Trezorerie

Curtea de Conturi, ÎN CONTROL la Primăria Medgidia: contracte atribuite la limita legii și tranzacții printr-o bancă comercială, în loc de Trezorerie

Replica API 2 februarie 2019 | 00:00 787

Primăria Medgidia a fost supusă, în cursul anului trecut, unui Control al Curții de Conturi. Prin acțiunea de audit financiar efectuată, s-a urmărit identificarea unor denaturări semnificative de la prevederile legale în vigoare în prezentarea și întocmirea situațiilor financiare, sens în care au fost stabilite obiectivele de audit și tranzacțiile care au fost verificate/analizate. Raportul Curții de Conturi este destul de stufos, auditorii descoperind o serie de abateri pe care vom prezenta și în edițiile următoare.

Din verificarea soldurilor conturilor înscrise în balanța de verificare la Direcția Generală a Domeniului Public și Privat (DGPP), în baza căreia au fost întocmite situațiile financiare la finele anului auditat, s-a constatat ca în soldul contului 472- Venituri înregistrate în avans, a fost cuprinsă în mod eronat suma de 78.456, 85 lei, reprezentând contravaloarea biletelor de parcare, bilete pentru tarabe, pentru taxa WC, aflate în stoc la finele anului 2017, la valoarea veniturilor care ar fi fost realizate dacă ar fi fost vândute, și nu a valorii formularelor tipizate, neutilizate, aflate in stoc, în magazie sau la gestionari. Abaterea se datorează nerespectării de către persoanele cu atribuții financiar contabile, a prevederilor legale cu privire la funcțiunea conturilor contabile.

Din verificarea categoriei “Bunuri și servicii”, s-a constatat plata unor evenimente sociale reprezentând Revelion 2016-2017 și mese servite pentru alte evenimente in sumă de 135.600 lei cu TVA. De asemenea, pragul valoric este depășit, cu atât mai mult cu cât, plățile pentru același eveniment (Revelion) efectuate în anul 2016, au fost angajate, lichidate, ordonanțate și plătite în anul 2017 (40.600 lei cu TVA si 34.118 lei fără TVA), încălcându-se principiul contabilității de angajamente. În urma analizei fișei analitice pe furnizorul sus menționat se constată că valoarea totală a plăților către acest furnizor, (în anul 2016) reprezentând mese servite și plătite este de 158.288 lei cu TVA, depășindu-se pragul valoric de 132.519 lei,. Astfel, au fost efectuate plăți pentru evenimente sociale, numai în baza facturilor emise și confirmate „bun de plată”, fără a fi organizată o procedură de achiziție, deși valoarea totală, numai pe acest furnizor, pentru mese servite, se depășește pragul valoric peste care, UATM Medgidia avea obligația organizării unei proceduri de achiziție. Aceeași divizare a contractelor de achiziție publică a fost constatată la serviciile de transport intern pentru copiii care sunt duși la școli (Transport Valea Dacilor și Casa Ciobanului și retur, Transport Remus Opreanu, Transport copii cu dizabilități la Constanța, unde nu au fost încheiate contracte, ci doar comenzi. Valoarea totală fără TVA a contravalorii acestor curse a fost de 131.921 lei, conform facturilor din evidența contabilă. Întrucât se apropia această valoare de limita maximă stabilită (pragul valoric de 132.519 lei, stabilit prin OG 98/2016, Art.7), următoarea achiziție privind transportul, a fost făcută pe procedură de achiziție publică (Contract servicii nr. 134/11.10.2017- ARTVER CENTER SRL, valoare contract fără TVA- 89.148 lei.) După cum se constată, dacă se efectua o analiză a necesităților privind transporturile, la sfârșitul anului anterior (2016), pentru anul 2017, s-ar fi constatat că de la început ar fi fost obligația entității de a organiza procedură de achiziție publică, se arată în raport. (în acest context, interesnt de citit și următorul articol: https://www.replicaonline.ro/copiii-cu-dizabilitati-din-medgidia-transportati-de-un-apropiat-al-fostului-primar-373272/).

Nereguli în ceea ce privește funcționarea Club Sportiv Medgidia

Cu privire la respectarea prevederilor Regulamentului de Organizare si Funcționare al Clubului Sportiv „Medgidia”, precum și modificările și completările ulterioare ale acestuia și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anii 2017 și 2018, Curtae de Conturi spune că, la Clubul Sportiv “Medgidia” (CSM), care a fost înființat prin HCL nr. 60/23.03.2017 și la care organele de coordonare și control sunt Consiliul Local Medgidia și Primarul municipiului Medgidia, s-a constatat că bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 nu este întocmit conform prevederilor legale, contul de execuție bugetară nu este aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Medgidia, nu există program de activitate întocmit în anul 2017 și nici pentru anul 2018, care să fie aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Medgidia; nu există stat de funcții aprobat de către Consiliul Local, nici în anul 2017, nici în anul 2018, ceea ce a determinat efectuarea unor angajă și plăți de drepturi de personal fără ca aceste documente (statul de funcții si Organigrama) să fie aprobate. Auditorii au decis reanalizarea de către Consiliul Local a organigramei, statului de funcții, numărului de personal și Regulamentul de Organizare și Funcționare a Clubului Sportiv, a cuantumului salariilor și luarea măsurilor în consecință; analizarea tuturor contractelor de muncă și convențiilor civile și stabilirea unor criterii clare de angajare și remunerare și luarea măsurilor în consecință; analizarea activității directorilor și stabilirea unor criterii de evaluare a acestora, de către CLM. Din verificarea documentelor privind transferurile de fonduri publice de la Primăria Medgidia către Clubul Sportiv „Medgidia” (CSM), s-a constatat că aceste transferuri se efectuează printr-o bancă comercială (Banca Transilvania), deși CSM, conform HCL nr. 60/2017, este persoană juridică română, de drept public și avea obligația legală de a deschide cont curent la Trezorerie. De asemenea, toate operațiunile de încasări și plăți trebuiau derulate tot prin Trezoreria Statului. Totodată, C.S. Medgidia avea obligația de a utiliza pentru evidență și raportare, Sistemul informatic pentru Raportarea Situațiilor Financiare ale instituțiilor publice (FOREXEBUG). Curtea de Conturi a dispus următoarele măsuri: efectuarea demersurilor pentru derularea operațiunilor de încasări și plăți prin Trezoreria Statului; utilizarea pentru evidență și raportare, a Sistemului informatic pentru Raportarea Situațiilor Financiare ale instituțiilor publice (FOREXEBUG).

Potrivit raportului Curții de Conturi, au existat abateri privind modul de stabilire, înregistrare, încasare și urmărire a veniturilor bugetului local. Concret, nu au fost dispuse măsuri pentru inventarierea masei impozabile în vederea identificării corespunzătoare a tuturor impozitelor și taxelor datorate de contribuabilii care dețin bunuri impozabile pe raza UAT Municipiul Medgidia. Abaterea s-a datorat: funcţionării defectuoase a sistemelor de control intern; exercitarea unor controale insuficiente de către managementul entității; lipsei unui circuit al documentelor, a unor proceduri de lucru între compartimente; neorganizării activității de inspecție fiscală. Astfel, în urma controlului, s-au constatat venituri neîncasate ca urmare a necunoașterii situației concrete a contribuabililor. S-a constatat că nu au fost utilizate toate documentele prevăzute de legislația în vigoare sau au fost utilizate documente care nu răspund în totalitate cerințelor legale, în ceea ce privește activitatea de stabilire, încasare și urmărirea veniturilor bugetului local, respectiv formularele privind borderourile de debite, borderourile de scăderi, chitanțele emise din programul IT sau pe formulare tipărite, nu au fost înregistrate la Ministerul Finanțelor, formularele de procese verbale de contravenție care sunt in format de hârtie nu au un regim de numerotare si înseriere care să permită verificarea existenței acestora într-o secvență continuă etc. Valoarea estimată a operațiunilor care constituie abatere este în sumă totală de 44.007 lei.

Neconcordonață între lista cu datorii și contabilitate

Auditorii au mai stabilit că sumele reprezentând creanțe ale bugetului local din impozite și taxe locale înregistrate în contabilitate la sfârșitul anului 2017 nu sunt în concordanță cu lista cu impozitele și taxele rămase de încasat – lista de rămășiță, astfel că situațiile financiare anuale nu reflectă corect situația creanțelor entității. Conform evidenței fiscale la data de 31.12.2017, entitatea are creanțe de încasat din impozite și taxe locale în sumă de 17.238.804 lei, iar în contul 464-Creanţe ale bugetului local, este înregistrată numai suma de 5.399.489 lei. In consecință, sumele înregistrate în balanța de verificare nu reflectă în totalitate drepturile rămase de încasat, deși potrivit evidenței fiscale creanțele rămase de încasat în sumă mult mai mare. Valoarea estimată a operaţiunilor care constituie abatere este în sumă totală de 11.839.316 lei, creante de încasat ale bugetului local (creanțele din lista de rămăsiță) care nu se reflectă in evidențele contabile și în situațiile financiare, din care de 216.902 lei, creanțe aferente unui număr de 11 persoane juridice radiate din Registrul Comertului.

Cu privire la autorizația de funcționare a agenților economici de pe raza de competență a UATM Medgidia, conform evidenței pusă la dispoziție, se constată că pe raza de competență sunt un număr de 2.375 de societăți comerciale sau puncte de lucru, iar pe anul 2017, au fost vizate sau eliberate, un număr de 714 autorizații de funcționare. ”Precizăm că o autorizație eliberată sau vizată, are valabilitate 365 de zile. În aceste condiții, se constată că masa impozabilă privind această taxă nu este inventariată, nu se cunosc debitorii din această sursă iar la întocmirea BVC, se estimează volumul taxei de încasat, având în vedere încasările efective din contul de execuție al bugetului local, secțiunea funcționare, de la finele anului precedent”, se arată în raport. Abaterea se datorează funcționării defectuoase a formelor de control intern. Valoarea erorii/abaterii constatate nu a putut fi estimată de către auditori. În schimb, au recomandat organizarea evidenței cu privire la taxa de funcționare a agenților economici, astfel încât să ofere informații referitoare la instituirea, urmărirea și încasarea acesteia, în termenul legal.

Deficiențe sunt și la modul de urmărire și încasare a taxei pentru terenurile concesionate

Din analiza modului de stabilire și încasare a veniturilor din contravaloarea contractelor de concesiune terenuri s-a constatat că urmărirea acestora se realizează de către Direcția de Gestionare a Domeniului Public și Privat - structură organizatorică în cadrul UATM Medgidia, care în conformitate cu prevederile din Regulamentul de organizare și funcționare, are atribuții privind urmărirea modului de gestionare a bunurilor din domeniul public și privat al UATM Medgidia.

De menționat că potrivit legislației în vigoare pentru terenurile concesionate se datorează și taxa pe teren-venit care este urmărit și încasat de către Serviciul Impozite Si Taxe Locale- structură în cadrul Primăriei. Deși obligația declarării obligațiilor fiscale este a contribuabililor și UATM, în calitate de administrator al veniturilor bugetului local, are obligația să identifice cele mai bune metode pentru urmărirea în termenul legal de prescripție a acestor venituri. Față de această situație, s-a constatat că nu a fost stabilit un circuit al documentelor și o procedură de lucru astfel încât pentru toate contractele de concesiune încheiate de către DGDPP să fie stabilită și încasată și taxa pe ternul concesionat. Din cauza modului deficitar de organizare a evidenței veniturilor bugetului local, spun auditorii, nu a fost estimată o valoare a taxei de încasat pentru terenurile concesionate. Au fost totuși verificate un număr de 12 înregistrări, respectiv 5 nume de persoane cu câte 2-3 înregistrări, cu CNP diferit sau fără (două cazuri) iar din cele cu CNP – din 10 cazuri doar două sunt înregistrate la Serviciul Impozite și taxe și au plătit și taxa pentru terenul concesionat. Este adevărat că sumele de plată sunt de asemenea mici (între 40- 100 lei, depinde de suprafață) dar legiuitorul a prevăzut această obligație care trebuie respectată.

Vom reveni în numărul viitor!

Mirela PASCAL

Precizări:
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Google New Urmareste-ne pe Google News

Ti-a placut articolul?


COMENTARII

Puteti adauga un comentariu de maxim 1000 caractere
Mafia judetului e in Consiliul Local din Medgidia , USL-ul merge ceas , Vrabie e o lighioana , un oras distrus !
0
0
bineinteles ca nu a gasit nimic, curgea lapte si miere atunci. Pentru consilieri, pentru primar si taoata gasca lor! Orasul in schimb s-a dus de rapa!
5
0
Si la cernavoda cand? Primarie, UP.Sact, up gc
7
0
Cand si la CASTELU
5
0
Usor cu piasnul din pestera pina la primaria lui vrabiuta. Inca putin si il punem la izolator la poarta alba. Ca asa trebuie sa stea o vrabiuta in coliviea masonilor.
6
7
Va asteptam si la Costinesti !
4
0
Hai si la eforie!!
4
0
sa vina ...curtea martiala sordine in sa soseasca curtea martiala in toate primariile
2
0
La ce data s-a efectuat acest control ????? Si care perioada a fost controlata ?????
10
1
Curte de Conturi Constanta cei mai mari spagangi ard pe unde nu pot manca ! Au protocol de colaborare cu DNA si SRI asa se explica ca nuci un auditor nu a fost arestat
12
4
A fist si atynci curtea de conturi dar nu au gasit asemenea mizerii bai boule sau cap de tabla cum zice Vrabie care lati votat voi chiar sunteti retarzi mintal omu va prosteste pe fata si nu va dati seama
10
11
Unde a fost curtea de conturi in cele doua mandate ale lui Iordache? Totul a mers bine atunci?
14
10
Vrabie ,mincinosule,acesta este adevarul.
20
13
Curtea de conturi...scula psd pentru a repune mana pe Medgidia? Afara cu psd din medgidia!
20
14

REPLICA

LOTO

6/49
733481553
5/49
1646443318-02-20245 0 4 1 8 3 2
joker
27328183039