rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 25 februarie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

Curtea de Conturi, ÎN CONTROL la Primăria Medgidia: contracte atribuite la limita legii și tranzacții printr-o bancă comercială, în loc de Trezorerie

Primăria Medgidia a fost supusă, în cursul anului trecut, unui Control al Curții de Conturi. Prin acțiunea de audit financiar efectuată, s-a urmărit identificarea unor denaturări semnificative de la prevederile legale în vigoare în prezentarea și întocmirea situațiilor financiare, sens în care au fost stabilite obiectivele de audit și tranzacțiile care au fost verificate/analizate. Raportul Curții de Conturi este destul de stufos, auditorii descoperind o serie de abateri pe care vom prezenta și în edițiile următoare.

Din verificarea soldurilor conturilor înscrise în balanța de verificare la Direcția Generală a Domeniului Public și Privat (DGPP), în baza căreia au fost întocmite situațiile financiare la finele anului auditat, s-a constatat ca în soldul contului 472- Venituri înregistrate în avans, a fost cuprinsă în mod eronat suma de 78.456, 85 lei, reprezentând contravaloarea biletelor de parcare, bilete pentru tarabe, pentru taxa WC, aflate în stoc la finele anului 2017, la valoarea veniturilor care ar fi fost realizate dacă ar fi fost vândute, și nu a valorii formularelor tipizate, neutilizate, aflate in stoc, în magazie sau la gestionari. Abaterea se datorează nerespectării de către persoanele cu atribuții financiar contabile, a prevederilor legale cu privire la funcțiunea conturilor contabile.

Din verificarea categoriei “Bunuri și servicii”, s-a constatat plata unor evenimente sociale reprezentând Revelion 2016-2017 și mese servite pentru alte evenimente in sumă de 135.600 lei cu TVA. De asemenea, pragul valoric este depășit, cu atât mai mult cu cât, plățile pentru același eveniment (Revelion) efectuate în anul 2016, au fost angajate, lichidate, ordonanțate și plătite în anul 2017 (40.600 lei cu TVA si 34.118 lei fără TVA), încălcându-se principiul contabilității de angajamente. În urma analizei fișei analitice pe furnizorul sus menționat se constată că valoarea totală a plăților către acest furnizor, (în anul 2016) reprezentând mese servite și plătite este de 158.288 lei cu TVA, depășindu-se pragul valoric de 132.519 lei,. Astfel, au fost efectuate plăți pentru evenimente sociale, numai în baza facturilor emise și confirmate „bun de plată”, fără a fi organizată o procedură de achiziție, deși valoarea totală, numai pe acest furnizor, pentru mese servite, se depășește pragul valoric peste care, UATM Medgidia avea obligația organizării unei proceduri de achiziție. Aceeași divizare a contractelor de achiziție publică a fost constatată la serviciile de transport intern pentru copiii care sunt duși la școli (Transport Valea Dacilor și Casa Ciobanului și retur, Transport Remus Opreanu, Transport copii cu dizabilități la Constanța, unde nu au fost încheiate contracte, ci doar comenzi. Valoarea totală fără TVA a contravalorii acestor curse a fost de 131.921 lei, conform facturilor din evidența contabilă. Întrucât se apropia această valoare de limita maximă stabilită (pragul valoric de 132.519 lei, stabilit prin OG 98/2016, Art.7), următoarea achiziție privind transportul, a fost făcută pe procedură de achiziție publică (Contract servicii nr. 134/11.10.2017- ARTVER CENTER SRL, valoare contract fără TVA- 89.148 lei.) După cum se constată, dacă se efectua o analiză a necesităților privind transporturile, la sfârșitul anului anterior (2016), pentru anul 2017, s-ar fi constatat că de la început ar fi fost obligația entității de a organiza procedură de achiziție publică, se arată în raport. (în acest context, interesnt de citit și următorul articol:https://www.replicaonline.ro/copiii-cu-dizabilitati-din-medgidia-transportati-de-un-apropiat-al-fostului-primar-373272/).

Nereguli în ceea ce privește funcționarea Club Sportiv Medgidia

Cu privire la respectarea prevederilor Regulamentului de Organizare si Funcționare al Clubului Sportiv „Medgidia”, precum și modificările și completările ulterioare ale acestuia și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anii 2017 și 2018, Curtae de Conturi spune că, la Clubul Sportiv “Medgidia” (CSM), care a fost înființat prin HCL nr. 60/23.03.2017 și la care organele de coordonare și control sunt Consiliul Local Medgidia și Primarul municipiului Medgidia, s-a constatat că bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 nu este întocmit conform prevederilor legale, contul de execuție bugetară nu este aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Medgidia, nu există program de activitate întocmit în anul 2017 și nici pentru anul 2018, care să fie aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Medgidia; nu există stat de funcții aprobat de către Consiliul Local, nici în anul 2017, nici în anul 2018, ceea ce a determinat efectuarea unor angajă și plăți de drepturi de personal fără ca aceste documente (statul de funcții si Organigrama) să fie aprobate. Auditorii au decis reanalizarea de către Consiliul Local a organigramei, statului de funcții, numărului de personal și Regulamentul de Organizare și Funcționare a Clubului Sportiv, a cuantumului salariilor și luarea măsurilor în consecință; analizarea tuturor contractelor de muncă și convențiilor civile și stabilirea unor criterii clare de angajare și remunerare și luarea măsurilor în consecință; analizarea activității directorilor și stabilirea unor criterii de evaluare a acestora, de către CLM. Din verificarea documentelor privind transferurile de fonduri publice de la Primăria Medgidia către Clubul Sportiv „Medgidia” (CSM), s-a constatat că aceste transferuri se efectuează printr-o bancă comercială (Banca Transilvania), deși CSM, conform HCL nr. 60/2017, este persoană juridică română, de drept public și avea obligația legală de a deschide cont curent la Trezorerie. De asemenea, toate operațiunile de încasări și plăți trebuiau derulate tot prin Trezoreria Statului. Totodată, C.S. Medgidia avea obligația de a utiliza pentru evidență și raportare, Sistemul informatic pentru Raportarea Situațiilor Financiare ale instituțiilor publice (FOREXEBUG). Curtea de Conturi a dispus următoarele măsuri: efectuarea demersurilor pentru derularea operațiunilor de încasări și plăți prin Trezoreria Statului; utilizarea pentru evidență și raportare, a Sistemului informatic pentru Raportarea Situațiilor Financiare ale instituțiilor publice (FOREXEBUG).

Potrivit raportului Curții de Conturi, au existat abateri privind modul de stabilire, înregistrare, încasare și urmărire a veniturilor bugetului local. Concret, nu au fost dispuse măsuri pentru inventarierea masei impozabile în vederea identificării corespunzătoare a tuturor impozitelor și taxelor datorate de contribuabilii care dețin bunuri impozabile pe raza UAT Municipiul Medgidia. Abaterea s-a datorat: funcţionării defectuoase a sistemelor de control intern; exercitarea unor controale insuficiente de către managementul entității; lipsei unui circuit al documentelor, a unor proceduri de lucru între compartimente; neorganizării activității de inspecție fiscală. Astfel, în urma controlului, s-au constatat venituri neîncasate ca urmare a necunoașterii situației concrete a contribuabililor. S-a constatat că nu au fost utilizate toate documentele prevăzute de legislația în vigoare sau au fost utilizate documente care nu răspund în totalitate cerințelor legale, în ceea ce privește activitatea de stabilire, încasare și urmărirea veniturilor bugetului local, respectiv formularele privind borderourile de debite, borderourile de scăderi, chitanțele emise din programul IT sau pe formulare tipărite, nu au fost înregistrate la Ministerul Finanțelor, formularele de procese verbale de contravenție care sunt in format de hârtie nu au un regim de numerotare si înseriere care să permită verificarea existenței acestora într-o secvență continuă etc. Valoarea estimată a operațiunilor care constituie abatere este în sumă totală de 44.007 lei.

Neconcordonață între lista cu datorii și contabilitate

Auditorii au mai stabilit că sumele reprezentând creanțe ale bugetului local din impozite și taxe locale înregistrate în contabilitate la sfârșitul anului 2017 nu sunt în concordanță cu lista cu impozitele și taxele rămase de încasat – lista de rămășiță, astfel că situațiile financiare anuale nu reflectă corect situația creanțelor entității. Conform evidenței fiscale la data de 31.12.2017, entitatea are creanțe de încasat din impozite și taxe locale în sumă de 17.238.804 lei, iar în contul 464-Creanţe ale bugetului local, este înregistrată numai suma de 5.399.489 lei. In consecință, sumele înregistrate în balanța de verificare nu reflectă în totalitate drepturile rămase de încasat, deși potrivit evidenței fiscale creanțele rămase de încasat în sumă mult mai mare. Valoarea estimată a operaţiunilor care constituie abatere este în sumă totală de 11.839.316 lei, creante de încasat ale bugetului local (creanțele din lista de rămăsiță) care nu se reflectă in evidențele contabile și în situațiile financiare, din care de 216.902 lei, creanțe aferente unui număr de 11 persoane juridice radiate din Registrul Comertului.

Cu privire la autorizația de funcționare a agenților economici de pe raza de competență a UATM Medgidia, conform evidenței pusă la dispoziție, se constată că pe raza de competență sunt un număr de 2.375 de societăți comerciale sau puncte de lucru, iar pe anul 2017, au fost vizate sau eliberate, un număr de 714 autorizații de funcționare. ”Precizăm că o autorizație eliberată sau vizată, are valabilitate 365 de zile. În aceste condiții, se constată că masa impozabilă privind această taxă nu este inventariată, nu se cunosc debitorii din această sursă iar la întocmirea BVC, se estimează volumul taxei de încasat, având în vedere încasările efective din contul de execuție al bugetului local, secțiunea funcționare, de la finele anului precedent”, se arată în raport. Abaterea se datorează funcționării defectuoase a formelor de control intern. Valoarea erorii/abaterii constatate nu a putut fi estimată de către auditori. În schimb, au recomandat organizarea evidenței cu privire la taxa de funcționare a agenților economici, astfel încât să ofere informații referitoare la instituirea, urmărirea și încasarea acesteia, în termenul legal.

Deficiențe sunt și la modul de urmărire și încasare a taxei pentru terenurile concesionate

Din analiza modului de stabilire și încasare a veniturilor din contravaloarea contractelor de concesiune terenuri s-a constatat că urmărirea acestora se realizează de către Direcția de Gestionare a Domeniului Public și Privat - structură organizatorică în cadrul UATM Medgidia, care în conformitate cu prevederile din Regulamentul de organizare și funcționare, are atribuții privind urmărirea modului de gestionare a bunurilor din domeniul public și privat al UATM Medgidia.

De menționat că potrivit legislației în vigoare pentru terenurile concesionate se datorează și taxa pe teren-venit care este urmărit și încasat de către Serviciul Impozite Si Taxe Locale- structură în cadrul Primăriei. Deși obligația declarării obligațiilor fiscale este a contribuabililor și UATM, în calitate de administrator al veniturilor bugetului local, are obligația să identifice cele mai bune metode pentru urmărirea în termenul legal de prescripție a acestor venituri. Față de această situație, s-a constatat că nu a fost stabilit un circuit al documentelor și o procedură de lucru astfel încât pentru toate contractele de concesiune încheiate de către DGDPP să fie stabilită și încasată și taxa pe ternul concesionat. Din cauza modului deficitar de organizare a evidenței veniturilor bugetului local, spun auditorii, nu a fost estimată o valoare a taxei de încasat pentru terenurile concesionate. Au fost totuși verificate un număr de 12 înregistrări, respectiv 5 nume de persoane cu câte 2-3 înregistrări, cu CNP diferit sau fără (două cazuri) iar din cele cu CNP – din 10 cazuri doar două sunt înregistrate la Serviciul Impozite și taxe și au plătit și taxa pentru terenul concesionat. Este adevărat că sumele de plată sunt de asemenea mici (între 40- 100 lei, depinde de suprafață) dar legiuitorul a prevăzut această obligație care trebuie respectată.

Vom reveni în numărul viitor!

Mirela PASCAL

sâmbătă, 2 februarie 2019177
Comentarii

00terente(15 feb 16:52)
Mafia judetului e in Consiliul Local din Medgidia , USL-ul merge ceas , Vrabie e o lighioana , un oras distrus !
05@Gigi(3 feb 08:56)
bineinteles ca nu a gasit nimic, curgea lapte si miere atunci. Pentru consilieri, pentru primar si taoata gasca lor! Orasul in schimb s-a dus de rapa!
07Oooooo(2 feb 21:40)
Si la cernavoda cand? Primarie, UP.Sact, up gc
05Cetaten din Com Castelul(2 feb 20:22)
Cand si la CASTELU
76Troscotel(2 feb 18:30)
Usor cu piasnul din pestera pina la primaria lui vrabiuta. Inca putin si il punem la izolator la poarta alba. Ca asa trebuie sa stea o vrabiuta in coliviea masonilor.
04Gabi(2 feb 17:42)
Va asteptam si la Costinesti !
04Salam(2 feb 15:49)
Hai si la eforie!!
02piticu(2 feb 15:41)
sa vina ...curtea martiala sordine in sa soseasca curtea martiala in toate primariile
110Ioana(2 feb 15:34)
La ce data s-a efectuat acest control ????? Si care perioada a fost controlata ?????
412Lica(2 feb 10:37)
Curte de Conturi Constanta cei mai mari spagangi ard pe unde nu pot manca ! Au protocol de colaborare cu DNA si SRI asa se explica ca nuci un auditor nu a fost arestat
1110Gigi(2 feb 10:19)
A fist si atynci curtea de conturi dar nu au gasit asemenea mizerii bai boule sau cap de tabla cum zice Vrabie care lati votat voi chiar sunteti retarzi mintal omu va prosteste pe fata si nu va dati seama
1014intreb si eu(2 feb 08:43)
Unde a fost curtea de conturi in cele doua mandate ale lui Iordache? Totul a mers bine atunci?
1320Ion(2 feb 08:13)
Vrabie ,mincinosule,acesta este adevarul.
1420Psdist(2 feb 07:45)
Curtea de conturi...scula psd pentru a repune mana pe Medgidia? Afara cu psd din medgidia!
mai mult...Replica
24 feb 18:04ReplicaAccident rutier GRAV în Valu lui Traian: Victima, în COMĂ

Militarii din cadrul ISU Dobrogea au fost solicitați să intervină miercuri, 24 februarie, în Valu lui Traian, acolo...2688

25 feb 00:01ReplicaEXTREMISTUL István Beke, condamnat pentru TERORISM, NU poate fi ELIBERAT350
25 feb 00:19ReplicaNU poți sta mai mult de TREI ore cu mașina PARCATĂ în centrul Constanței!4576
25 feb 23:29ReplicaVideo! La un pas de a fi CĂLCAT pe TRECEREA de PIETONI

O femeie aproape că și-a văzut moartea cu ochii în cursul zilei de marți. Aceasta a fost la un pas să fie lovită...274

25 feb 00:03ReplicaLocurile de parcare improvizate, pe trotuare sau spații verzi, vor fi DESFIINȚATE353
25 feb 22:59ReplicaATENȚIE! O clădire din Peninsulă, RISC avansat pentru TRECĂTORI!268
25 feb 00:00ReplicaMIHAI VÎLCU, viitorul SUBPREFECT al CONSTANȚEI

Mihai Vîlcu a fost validat de către Biroul Național al USR pentru funcția de subprefect al Constanței. Acesta va...1449

25 feb 23:00ReplicaGUNOAIELE au ÎNGHIŢIT zona PESCĂRIE205
25 feb 00:11ReplicaConstănțenii așteaptă să vină PRIMĂRIA să le IZOLEZE APARTAMENTELE302
25 feb 23:02ReplicaMontarea REFUGIILOR din staţiile CT BUS, în STAND BY

În urmă cu mai bine de 3 săptămâni refugiile pentru călători din staţiile de autobuz au fost ridicate....225

25 feb 23:02ReplicaTRAFICANT DE DROGURI din Tulcea, CONDAMNAT la 5 ANI DE ÎNCHISOARE247
25 feb 00:00ReplicaAu voie ELEVII să OFERE MĂRȚIȘOARE în ȘCOLI?!192
Vremea
3.5°3.5° - 4.9° joi, 25 februarie 2021
ConstanțaUmiditate: 91%
Vânt: 2.16 m/s
Presiune: 1034 milibari

Loto
6/4930243121042
5/40252613111424
joker12221826314
Horoscop
mai mult...SPSportRT
25 feb 00:23SportAtalanta - Real Madrid 0-1. Spaniolii se impun pe final, deși au jucat 73 de minute cu om în plus

Real Madrid s-a impus cu greu în fața Atalantei, la Bergamo, în prima manșă a optimilor UEFA Champions League....169

25 feb 00:00SportManchester City, cu un pas în sferturi după 2-0 cu M'Gladbach. Trupa lui Guardiola are 19 victorii consecutive

Manchester City a devenit favorită la calificarea în sferturile UEFA Champions League după 2-0 cu Borussia...141

25 feb 00:00SportTottenham, prima echipă calificată în optimi

Returul 16-imilor Europa League a debutat miercuri, cu meciul Tottenham - Wolfsberger 4-0. Englezii s-au calificat în...155

25 feb 00:00SportSimona Halep, de 5,5 la primul Grand Slam al anului: ”A cedat prea ușor!”

Simona Halep (29 de ani) a fost eliminată în sferturile de finală ale Australian Open, de Serena Williams, și a...168

Local
25 feb 21:47LocalPrimăria va REABILITA 10 locuri de joacă

Odată cu venirea primăverii, locurile de joacă din oraș vor fi din ce în ce mai căutate și frecventate de copii....440

25 feb 21:45LocalBEŢI şi DROGAŢI, pe drumurile din Constanţa

Polițiști din cadrul Secției 5 au identificat, la data de 23 februarie a.c., în jurul orei 21.00, un bărbat, de 26...498

25 feb 21:45LocalCONDAMNAT pentru conducere fără permis

376

25 feb 21:46LocalPrimăria Constanța continuă reabilitarea zonei de acces către Oficiul Poștal Nr. 9

Echipele SC Confort Urban SRL continuă lucrările edilitare pe strada Mircea cel Bătrân iar rezultatele sunt din ce...609

25 feb 21:46LocalCOVID-19: 66 de NOI CAZURI de INFECTARE la Constanţa, 3337 la nivelul ţării

Pe teritoriul României, până astăzi, 24 februarie, au fost confirmate 788.048 de cazuri de persoane infectate cu...456

25 feb 21:47LocalIncidenţa cazurilor de COVID, în Constanța, în ușoară scădere

Incidenţa cazurilor de infectare cu noul coronavirus continuă să scadă. Potrivit datelor furnizate de către...682

25 feb 00:06LocalVIDEO! Accident GRAV la ieșire din Castelu. Mai multe persoane, RĂNITE

Medicii constănțeni au fost solicitați miercuri, 24 februarie, să intervină la ieșire din Castelu, spre...5215

24 feb 00:10LocalÎncepe EXTRACȚIA GAZULUI românesc din Marea Neagră

Compania Black Sea Oil & Gas (BSOG) va începe în noiembrie extragerea gazelor naturale din proiectul românesc...1483

24 feb 14:39LocalINFINITI, JAGUAR și PORSCHE, primele mașini înmatriculate în 2021

1063

Politică
25 feb 22:11PoliticăFlorin Cîțu l-a demis pe șeful Achizițiilor Publice din cauza companiilor chineze

Premierul României, Florin Cîțu, a decis să-l demită pe șefului Achizițiilor Publice, Eugen Cojoacă, la doar o...460

25 feb 22:09PoliticăFlorin Cîțu respinge riscul ca agricultorii să nu primească despăgubiri de secetă

Premierul Florin Cîțu a declarat miercuri la Palatul Victoria că nici anul trecut nu s-au prevăzut în bugetul de...292

25 feb 22:11PoliticăMinisterul Educaţiei NU INTERZICE oferirea de flori şi mărţişoare în şcoli

320

Interviuri
9 feb 00:07InterviuriCîrjaliu, primarul din AGIGEA: Ciobanu de la USR-PLUS, un MINCINOS care a FUGIT din Ucraina! Video

La mai bine de patru luni de la alegerile locale, la Agigea lucrurile par să nu funcționeze normal. A existat doar o...3845

6 feb 00:09InterviuriSorin MIHAI, șeful Inspectoratului ȘCOLAR: Suntem PREGĂTIȚI pentru începerea ȘCOLILOR! Video

Sorin Mihai, șeful Inspectoratului Școlar Județean Constanța, a acordat un interviu cotidianului Replica de...2741

29 ian 00:13InterviuriNicoleta PLOSCARU: Dacă aș fi fost CANDIDATUL PNL sau al USR, aș fi câștigat PRIMĂRIA!

2762

28 ian 00:21InterviuriTOFOLEAN, managerul Spitalului Județean: Ne TREBUIE neapărat o CLĂDIRE cu 500 de paturi. VIDEO

Ioan Tiberiu Tofolean a revenit în funcția de manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, el...7146

22 ian 00:32InterviuriVIDEO! Proiectele lui George MĂNDILĂ: Constanța va RENAȘTE, se va REÎNTOARCE cu FAȚA la MARE!

George Măndilă este unul dintre consilierii cabinetului primarului Vergil Chițac, și are grijă de buna funcționare...5004

19 ian 00:04InterviuriVergil CHIȚAC: Foarte mulți ȘMECHERI din orașul ăsta s-au ÎMBOGĂȚIT din afaceri cu statul. Video

10196

Monden
25 feb 00:00MondenOana Roman și Vica Blochina nu mai sunt prietene. Chiar fosta iubită a lui Victor Pițurcă a recunoscut

Oana Roman și Vica Blochina nu mai sunt prietene. Cea care a recunoscut în mod public a fost chiar fosta iubită a lui...152

25 feb 00:00MondenRadu Ștefan Bănică a pus munca pe primul loc, dar nu a scăpat de Poliție

Ștefan Bănică Jr. are toate motivele să fie mândru! Fiul lui cel mare îi calcă pe urme, astfel că, la fel ca...158

25 feb 00:00MondenDana Rogoz și soțul, model la capitolul parenting. Chiar dacă au ieșit să se relaxeze, vedeta nu-și scapă mezina din ochi

148

Mapamond
25 feb 00:00MapamondAccident între un avion și o mașină, pe o autostradă din SUA. Imagini filmate de un alt șofer

Imagini incredibile surprinse pe o autostradă din SUA. Un șofer s-a trezit în fața unui pericol venit din cer: un...147

25 feb 00:00MapamondUn masacru cu 800 de morți ar fi avut loc în biserica din Etiopia unde s-ar afla Chivotul Legământului

Aproximativ 800 de oameni ar fi fost uciși într-un masacru care a avut loc la o biserică creștină din Axum,...148

25 feb 00:00MapamondCrește îngrijorarea la nivel mondial în privința unui sit nuclear pe care Iranul nu l-a declarat

146

25 feb 00:00MapamondUE schimbă strategia împotriva schimbărilor climatice: „Se pierd 12 miliarde de euro”

Uniunea Europeană a adoptat o nouă strategie pentru adaptarea la schimbările climatice. Comisia a adoptat, miercuri,...144

25 feb 00:00MapamondUrsula von der Leyen: „Aş face vaccinul AstraZeneca fără să mă gândesc de două ori”

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că şi-ar face bucuroasă vaccinul AstraZeneca...150

25 feb 00:00MapamondÎn Rusia au apărut și câinii verzi, după ce o haită cu blana albastră a îngrijorat un oraș întreg

151

Sănătate
25 feb 17:51SănătateFDA dă UNDĂ VERDE vaccinului Johnson & Johnson, în calea spre APROBARE: Pare sigur și eficient

Vaccinul anti-Covid-19 dezvoltat de Johnson & Johnson pare sigur și eficient în studii, declară reprezentanții...167

25 feb 00:00SănătateMedLife anunță noi concluzii în primul studiu privind imunizarea post-vaccin

Sistemul Medical MedLife continuă demersul de cercetare referitor la dezvoltarea răspunsului imun al organismului în...136

25 feb 00:00SănătateAcuzații GRAVE la Spitalul penitenciar Jilava: EXPERIMENTE pe pacienții cu coronavirus

150

25 feb 00:00SănătateBila leneșă: 5 ceaiuri de încercat

Bila, cunoscută și drept fiere, nu este un organ în sine, ci un lichid galben-verziu, secretat de ficat și depozitat...155

25 feb 00:00SănătateDermatita de contact la henna: simptome și tratament

Henna pură, naturală, nu provoacă alergii, însă henna neagră folosită pentru tatuajele temporare poate declanșa...150

25 feb 00:00SănătateVasculita: ce este si cum se tratează?

Vasculita înseamnă inflamația vaselor de sânge. Sistemul imunitar atacă vasele de sânge sănătoase, ducând la...138

25 feb 00:00SănătatePLANURILE UE privind vaccinarea în masă se PRĂBUȘESC: AstraZeneca va LIVRA doar jumătate din dozele promise

Gigantul farmaceutic AstraZeneca a anunţat că nu va putea să producă în Uniunea Europeană decât jumătate dintre...153

25 feb 00:00SănătateCe pot face românii care au pierdut dovada vaccinării?

Românii care au pierdut adeverința prin care pot dovedi faptul că s-au vaccinat nu pot descărca alta din platformă,...146

25 feb 00:00SănătateCum se pune diagnosticul corect al tumefacțiilor cervico-faciale

135

Prin accesarea replicaonline.ro, sunteți de acord cu termenii de utilizare și politica de confidențialitate.
ACCEPT