rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 14 august
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

LEGEA 303, privind statutul magistraţilor - iată textul integral!

Cotidianul „Replica” de Constanţa vă prezintă Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, ÎN INTEGRALITATE, aşa cum a fost modificată şi completată în comisia specială pentru Legile Justiţiei.

Iată textul *prima parte:

Art.I.- Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.826 din 13 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin.(2), cu următorul cuprins:

„(2) Cariera judecătorului este separată de cariera procurorului, judecătorii neputând interfera în cariera procurorilor şi nici procurorii în cea a judecătorilor.”

2. La articolul 2, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Judecătorii sunt independenți și se supun numai legii. Judecătorii trebuie să fie imparțiali având libertate deplină în soluţionarea cauzelor deduse judecății, în conformitate cu legea și în mod imparţial, cu respectarea egalității de arme și a drepturilor procesuale ale părților. Judecătorii trebuie să ia decizii fără nici un fel de restricţii, influenţe, presiuni, ameninţări sau intervenţii, directe sau indirecte, din partea oricărei autorităţi, fie chiar autorităţi judiciare. Hotărârile pronunţate în căile de atac nu intră sub imperiul acestor restricţii. Scopul independenţei judecătorilor constă inclusiv în a garanta fiecărei persoane dreptul fundamental de a fi examinat cazul său în mod echitabil având la bază doar aplicarea legii.”

3. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.3.- (1) Procurorii îşi desfăşoară activitatea potrivit principiului legalităţii, al imparţialităţii şi al controlului ierarhic, sub autoritatea ministrului justiţiei.”

4. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin.(11), cu următorul cuprins:

„(11) Procurorii sunt independenți în dispunerea soluțiilor, în condiţiile prevăzute de Legea nr.304/2004, privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulteroare.”

5. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Procurorii şi judecătorii trebuie să se asigure, în toate stadiile unui proces, că drepturile şi libertăţile individuale sunt garantate şi că ordinea publică este protejată.”

6. La articolul 4, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alin.(3) şi (4), cu următorul cuprins:

„(3) Judecătorii şi procurorii trebuie atât să fie, cât şi să apară, ca fiind independenţi unii de ceilalţi.

(4) Judecătorii nu pot refuza să judece pe motiv că legea nu prevede, este neclară sau incompletă.”

7. La articolul 5, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art.5.- (1) Funcţiile de judecător, procuror, magistrat-asistent şi asistent judiciar sunt incompatibile cu orice alte funcţii publice sau private, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior juridic, respectiv asistent universitar, lector universitar, șef de lucrări, conferențiar universitar, profesor universitar și profesor universitar consultant, precum şi a celor de instruire din cadrul Institutului Naţional al Magistraturii şi al Şcolii Naţionale de Grefieri, a activităţilor didactice de formare şi perfecţionare desfăşurate de instituţiile de pregătire profesională a altor profesii juridice, în condiţiile legii, precum și a funcțiilor ce pot fi ocupate pe baza unor convenții internaționale la care România este parte, în condiţiile legii.

(2) Judecătorii și procurorii sunt obligați să se abțină de la orice activitate legată de actul de justiție în cazuri care presupun existenţa unui conflict între interesele lor și interesul public de înfăptuire a justiției sau de apărare a intereselor generale ale societății. În alte situații care exced activității legate de actul de justiție, conflictul de interese va fi adus la cunoștință, în scris, colegiului de conducere al instanței sau parchetului care apreciază asupra existenței sau inexistenței acestuia.”

8. La articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin.(21), cu următorul cuprins:

„(21) Apartenența în calitate de colaborator al organelor de securitate, ca poliţie politică, are ca efect eliberarea din funcţia deţinută.”

9. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.7.- (1) Judecătorii, procurorii, magistrații-asistenți, personalul de specialitate juridică asimilat acestora, personalul auxiliar de specialitate şi personalul conex personalului de specialitate al instanțelor judecătorești și parchetelor nu pot fi lucrători operativi, inclusiv acoperiți, informatori sau colaboratori ai vreunui serviciu de informații.

(2) Încălcarea dispoziţiilor alin.(1) conduce la eliberarea din funcţia deţinută, inclusiv cea de judecător sau procuror.

(3) Persoanele prevăzute la alin.(1) completează anual o declaraţie olografă pe propria răspundere potrivit legii penale din care să rezulte că nu au fost și nu sunt lucrători operativi, inclusiv acoperiţi, informatori sau colaboratori ai vreunui serviciu de informaţii. Declarațiile se depun și se arhivează la compartimentul de resurse umane.

(4) Serviciilor de informaţii le este interzis să racoleze persoanele prevăzute de alin.(1) ca lucrători operativi, inclusiv acoperiţi, informatori sau colaboratori. Încălcarea acestei interdicţii este infracţiune împotriva independenţei justiţiei şi se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 10 ani. În cazul în care infracţiunea este comisă de un ofiţer cu funcţii de conducere sau la instigarea acestuia, limitele pedepsei se majorează cu jumătate. Tentativa se pedepseşte.

(5) Verificarea veridicității datelor din declarațiile prevăzute la alin.(2) se face de către Consiliul Suprem de Apărare a Ţării şi de comisiile speciale parlamentare pentru controlul activităţii serviciilor de informaţii anual, din oficiu, sau ori de câte ori sunt sesizate de Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, judecătorul sau procurorul vizat. Rezultatul verificării efective are valoare de informare conformă. Răspunsul eronat se pedepseşte conform legii.

(6) Serviciile de informații sunt obligate să pună la dispoziția comisiilor parlamentare de control toate datele, informațiile sau documentele necesare în acest sens.

(7) Informațiile care privesc statutul judecătorilor și procurorilor, organizarea judiciară, organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii, cooperarea instituțională între instanțe și parchete, pe de o parte, și orice altă autoritate publică, pe de altă parte, precum și procedurile judiciare, constituie informații de interes public, cu excepția celor pentru care Legea nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, prevede caracterul nepublic.

(8) Dispozițiile art.8-12, 33 și 76 din prezenta lege se aplică, în mod corespunzător, și magistraților-asistenți.”

10. La articolul 8 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

„c) să aibă calitatea de asociat sau de membru în organele de conducere, administrare sau control la societăţi, instituţii de credit sau financiare, societăţi de asigurare/reasigurare, societăţi naţionale sau regii autonome;”

11. La articolul 8, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin.(11), cu următorul cuprins:

„(11) În cazul dobândirii, prin moştenire, a calităţii de asociaţi sau acţionari la societăți, instituţii de credit sau financiare, societăţi de asigurare/reasigurare, companii naţionale, societăţi naţionale sau regii autonome, magistrații sunt obligaţi să ia măsurile necesare, astfel încât această calitate să înceteze în termen de maximum un an de la data dobândirii ei efective.”

12. La articolul 9, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin.(3), cu următorul cuprins:

„(3) Judecătorii și procurorii sunt obligați ca, în exercitarea atribuțiilor, să se abțină de la manifestarea sau exprimarea defăimătoare, în orice mod, la adresa celorlalte puteri ale statului - legislativă și executivă.”

13. La articolul 14 alineatul (2), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:

„e) este aptă, din punct de vedere medical şi psihologic, pentru exercitarea funcţiei.”

14. La articolul 15, alineatele (1)-(7) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art.15.- (1) Concursul de admitere se organizează anual la data şi locul stabilite de Institutul Naţional al Magistraturii, cu aprobarea Consiliului Superior al Magistraturii. Data, locul, modul de desfăşurare a concursului de admitere şi numărul de locuri scoase la concurs se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii şi pe cea a Institutului Naţional al Magistraturii, cu cel puţin 6 luni înainte de data stabilită pentru concurs.

(2) Consiliul Superior al Magistraturii prin secţiile corespunzătoare stabileşte, în fiecare an, numărul de cursanţi, separat, pentru judecători şi procurori, în funcţie de posturile de judecători şi procurori vacante, precum şi de cele care vor fi înfiinţate.

(3) După publicarea datelor prevăzute la alin.(1), se verifică îndeplinirea condiţiei bunei reputaţii şi a condiţiei de a fi apt din punct de vedere psihologic şi medical pentru exercitarea funcţiei, pentru persoanele care îşi exprimă intenţia de a participa la concurs. În vederea evaluării psihologice, persoana interesată plăteşte o taxă al cărei cuantum se stabileşte prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii. Condiţia de a fi apt din punct de vedere medical se dovedeşte prin certificat medical eliberat de un medic specializat în medicina muncii, la cererea fiecărui candidat.

(4) Calificativul «admis» obţinut la evaluarea psihologică este valabil şi la concursurile de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii sau de admitere în magistratură organizate ulterior, dacă de la data evaluării psihologice şi până la data publicării anunţului de organizare a concursului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nu au trecut mai mult de 2 ani.

(5) Persoanele care îndeplinesc condiţia bunei reputaţii şi sunt apte din punct de vedere psihologic şi medical pentru exercitarea funcţiei se pot înscrie la concursul prevăzut la alin.(1). Pentru înscrierea la concurs, candidatul plăteşte o taxă al cărei cuantum se stabileşte prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, în funcţie de cheltuielile necesare pentru organizarea concursului.

(6) Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului prevăzut la alin.(1), inclusiv comisiile de concurs şi constituirea acestora, probele de concurs şi modalitatea de stabilire şi contestare a rezultatelor, se stabilesc prin regulamentul prevăzut la art.106 lit.a).

(7) Rezultatele concursului se afişează la sediul Institutului Naţional al Magistraturii şi se publică pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii şi pe cea a Institutului Naţional al Magistraturii.”

15. La articolul 15, alineatul (8) se abrogă.

16. După articolul 15 se introduce un nou articol, art.151, cu următorul cuprins:

„Art.151.- Admiterea pe posturile de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi al instituţiilor coordonate sau subordonate, Ministerului Public, precum şi al Ministerului Justiţiei şi al instituţiilor coordonate sau subordonate, se face prin concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii. Posturile respective se evidenţiază separat.”

17. La articolul 16, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Durata cursurilor de formare profesională a auditorilor de justiţie este de 4 ani. După primul an de cursuri, auditorii vor urma stagii de pregătire practică pentru perioada de câte şase luni la: instanțe, parchete, penitenciare și cabinete de avocatură. În ultimul an de stagiu, cursanții vor efectua stagii de practică și la alte instituții cu relevanță pentru pregătirea profesională. Instituțiile la care se vor efectua stagiile de practică și durata acestora sunt stabilite de plenul Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Național al Magistraturii, pentru fiecare ciclu de învățământ. Stagiile vor fi organizate pe baza unor protocoale de colaborare între Institutul Național al Magistraturii și instituțiile cu relevanță pentru pregătirea profesională.”

18. La articolul 16, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin.(31), cu următorul cuprins:

„(31) Organizarea și planificarea stagiilor de practică, inclusiv durata fiecăruia, se stabilesc prin regulament aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutul Naţional al Magistraturii.”

19. La articolul 16, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) În perioada stagiilor de pregătire practică, auditorii de justiţie asistă la toate activităţile specifice instituțiilor și profesiilor, în condițiile stabilite prin Regulamentul de organizare, desfășurare și evaluare a stagiilor de practică prevăzut la alin.(5).”

20. La articolul 16, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin.(41), cu următorul cuprins:

„(41) La finalul fiecărui stagiu, îndrumătorii de practică, stabiliţi prin Regulamentul de organizare, desfășurare și evaluare a stagiilor de practică, vor realiza o evaluare a capacităţii fiecărui auditor de a exercita funcţia de judecător sau procuror.”

21. La articolul 16, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(5) Regulamentul de organizare, desfășurare și evaluare a stagiilor de practică și Programul de formare profesională a auditorilor de justiţie sunt aprobate de plenul Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii.”

22. La articolul 17, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alin.(31) - (33), cu următorul cuprins:

„(31) Auditorii de justiţie beneficiază de decontarea materialelor didactice, în condițiile și în limita unui plafon lunar stabilite de Regulamentul Institutului Național al Magistraturii. Auditorii de justiție beneficiază în mod gratuit de cazare în spaţiile de cazare ale Institutului Naţional al Magistraturii, în limita locurilor disponibile, în condiţiile stabilite prin Regulamentul Institutului Naţional al Magistraturii. Cheltuielile de întreținere se suportă de Institut.

(32) În cazul epuizării locurilor disponibile în spaţiile de cazare ale Institutului Naţional al Magistraturii, precum și în situațiile în care auditorii de justiție își desfășoară activitatea de formare în afara municipiului București, aceștia au dreptul la decontarea chiriei într-un plafon de până la 50% din suma care s-ar cuveni, cu acest titlu, magistraților, în condițiile legii.

(33) Auditorii de justiţie beneficiază în mod gratuit de asistenţă medicală, medicamente şi proteze, în condiţiile respectării dispoziţiilor legale privind plata contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate, precum şi de plata indemnizaţiei de maternitate, risc maternal și pentru creşterea copilului, pe durata concediilor respective.”

23. La articolul 17, alineatul (4) se abrogă.

24. După articolul 17 se introduc trei noi articole, art.171-173, cu următorul cuprins:

„Art.171.- Dispoziţiile legale privind incompatibilităţile şi interdicţiile judecătorilor şi procurorilor se aplică şi auditorilor de justiţie.

Art.172.- Auditorii de justiție au drepturile prevăzute la art.79 alin.(3) și art.80, precum și îndatoririle prevăzute la art.90 şi art.91 alin.(2).

Art.173.- Cheltuielile de transport ale personalului de instruire al Institutului Naţional al Magistraturii care nu are domiciliul sau reşedinţa în municipiul Bucureşti, care participă la activităţile de formare profesională iniţială organizate de Institutul Naţional al Magistraturii, se suportă din bugetul acestei instituţii.”

25. La articolul 18, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Constituie abateri disciplinare:

a) atitudinile care aduc atingere bunelor moravuri sau ordinii publice, atitudinile ireverenţioase faţă de colegi, personalul de instruire şi de conducere al Institutului Naţional al Magistraturii, precum şi faţă de persoanele cu care intră în contact în perioada efectuării stagiului;

b) absenţele nemotivate de la activităţile obligatorii stabilite prin programul de formare, dacă acestea depăşesc 8 ore într-o lună;

c) faptele prevăzute la art.99 lit.a), b), d), j), l), n) şi q), dispoziţii care se aplică în mod corespunzător.”

26. La articolul 18, alineatul (4) se abrogă.

27. La articolul 18, alineatele (5) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(5) Sancţiunile prevăzute la alin.(3) se aplică de Consiliul ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii, după efectuarea cercetării disciplinare. Răspunderea disciplinară se prescrie în termen de un an de la săvârşirea faptei.

Continuarea textului AICI

Continuarea 2 AICI

Continuarea 3 AICI

Continuarea 4 AICI

Continuarea 5 AICI

Continuarea 6 AICI

joi, 21 decembrie 20172554
Comentarii

27Normalitate(20 dec 15:09)
Aceste dispozitii sunt normale si conforme cu Constitutia, jurisprudenta europeana si normele europene! Nu asa cum exagereaza cretinii USR-isti!
mai mult...Replica
14 aug 00:05ReplicaUn INTERLOP din MANGALIA, autorul MORAL al incidentului în care și-a PIERDUT VIAȚA SEDAN

O tragedie s-a petrecut luni, 3 august, în Mangalia! Un tânăr instrumentist din localitate, în vârstă de 25 de...3034

14 aug 00:38ReplicaPORTUL CONSTANȚA, sub MONITORIZAREA ISU după TRAGEDIA din BEIRUT227
14 aug 00:08ReplicaCE CONSILIERI JUDEȚENI NU și-au făcut PUBLICĂ ACTIVITATEA în acest MANDAT227
14 aug 00:00ReplicaPetrică MIU l-a LĂSAT pe Cati HRISTU fără SEDIU

Supărat că PSD nu i-a acordat credit în cursa pentru Primăria Cogealac, Petrică Miu și-a făcut bagajele și a...288

14 aug 00:00ReplicaECHIPELE de CAMPANIE ale CANDIDAȚILOR au început să se VANDALIZEZE între ELE234
14 aug 00:33ReplicaANAF a decis BLOCAREA OPERAȚIUNILOR de VĂMUIRE în PORTUL Constanța!224
14 aug 00:00ReplicaO MAMĂ ACUZĂ Spitalul EUROMATERNA de NEGLIJENȚĂ

O tânără de 23 de ani din Constanţa, care a ales să nască la un spital pivat din oraş, a trăit o experienţă...498

14 aug 00:00ReplicaLOCUITORII din Km 4-5, NEMULȚUMIȚI că li s-au DESFIINȚAT TRECERILE peste CALEA FERATĂ207
14 aug 00:00ReplicaSCANDAL la REPARTIZAREA POSTURILOR de TITULAR pentru CADRELE DIDACTICE!214
14 aug 00:00ReplicaCONDAMNĂRI în cazul TERIBILEI CRIME din Viile!

Crimă înfiorătoare în județul Constanța! Pe fondul unui conflict mai vechi, Cosmin Trandafir și Cristian Panait...225

14 aug 00:00ReplicaO RECIDIVISTĂ a fost PRINSĂ în timp ce încerca să FURE din AUCHAN205
14 aug 00:26ReplicaRAEDPP își CURĂȚĂ CLĂDIRILE degradate și îi AMENINȚĂ pe graffiticieni149
Vremea
19°19° - 20.1° vineri, 14 august 2020
ConstanțaUmiditate: 67%
Vânt: 3.26 m/s
Presiune: 1017 milibari

Loto
6/494925283848
5/405613153827
joker122227424313
Horoscop
mai mult...SPSportRT
14 aug 00:00SportChampions League: RB Leipzig produce surpriza și se califică în semifinale (2-1 vs Atletico Madrid)

RB Leipzig s-a calificat pentru prima oară în semifinalele Champions League, după ce a învins, scor 2-1, formația...115

14 aug 00:00SportFotbalistul Karim Bellarabi, în vârstă de 30 de ani, şi-a prelungit contractul cu Bayer Leverkusen

Clubul Bayer Leverkusen a anunţat, joi, că fotbalistul Karim Bellarabi, în vârstă de 30 de ani, şi-a prelungit...126

14 aug 00:00SportIonuț Negoiță A VÂNDUT Dinamo: El este noul acționar majoritar

FC Dinamo a anunţat, joi, că are un nou acţionar majoritar, şi anume compania Benel International SA, reprezentată...166

14 aug 00:00SportUniversitatea Craiova merge la TAS: Nu este de acord ca echipa de pe ultimul loc de cupe europene să joace un baraj cu formaţia de pe locul şapte sau opt

Directorul sportiv al Universităţii Craiova, Ovidiu Costeşin, a declarat, joi, că gruparea olteană va contesta la...126

Local
14 aug 22:23LocalAcțiuni de AMPLOARE desfășurate de forțele de ordine în tot județul CONSTANȚA

Polițiști din cadrul Poliției stațiunii Mamaia, cu sprijinul jandarmilor din cadrul G.J.M. Tomis Constanța, au...1403

14 aug 22:23LocalO femeie și un bărbat, dealeri de droguri, încarcerați la Penitenciarul Poarta Albă

Polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au identificat miercuri, 12 august, un bărbat, de 25 de...638

14 aug 22:22LocalCOVID-19: 1454 de CAZURI noi în România, 37 de INFECTĂRI şi un DECES la Constanţa

914

14 aug 22:25LocalA fost semnat CONTRACTUL pentru REABILITAREA a 9 BLOCURI din Cernavodă

Administrația Publică Locală din Cernavodă a depus documentația necesară în vederea obținerii de fonduri...322

14 aug 22:25LocalCOPIL în vârstă de 3 ani, LOVIT de o MAȘINĂ

Un bărbat în vârstă de 33 ani, din Tulcea, în seara de 12 august a.c., în timp ce conducea un auto pe strada Miron...384

14 aug 22:24LocalS-a dus să ia apă, iar HOȚII i-au GOLIT MAȘINA!

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Isaccea, în după-amiaza zilei de 12 august a.c., au fost sesizați prin...446

14 aug 22:22LocalDosar penal pentru un dealer ambulant de parfumuri 'originale'

Polițiști din cadrul Poliției stațiunii Neptun au identificat ieri, 12 august, pe strada Gala Galaction din...606

14 aug 00:02LocalGALERIE FOTO! MASCAȚII au DESCINS în cartierul HENRI COANDĂ!

În cursul dimineții de joi, 13 august, în intervalul orar 06.00-09.00, polițiști din cadrul Poliției municipiului...2422

14 aug 22:13LocalCORONAVIRUS și la Curtea de Conturi Constanța

1152

Politică
Interviuri
25 iul 00:35InterviuriCHIŢAC: Constanţa are o administraţie AROGANTĂ care NU stă de VORBĂ cu OAMENII

În ultima perioadă s-a discutat intens pe marginea candidatului unic PNL-USR-PLUS, care ar fi asigurat într-o mare...2511

23 iul 00:35InterviuriHORIA CONSTANTINESCU: Vreau să SCUTUR Constanța de PILE și ȘMENURI! VIDEO

Horia Constantinescu, comisar șef adjunct al Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța, dar...4096

22 iul 00:06InterviuriPRIM PROCURORUL Gill Julien Grigore Iacobici: La PARCHETUL TRIBUNALULUI, rata ACHITĂRILOR este SUB 3%! VIDEO

4043

21 iul 00:08InterviuriRĂZVAN FILIPESCU: Fermierii AMENINȚĂ cu PROTESTE și BLOCAREA drumurilor! VIDEO

Județul Constanța continuă să se confrunte cu mai multe probleme din diferite domenii, probleme care au fost...2471

10 iul 00:23InterviuriProcurorul TEODOR NIȚĂ: Industria DEȘEURILOR este mai BĂNOASĂ decât cea a DROGURILOR! VIDEO

Procurorul Teodor Niță a instrumentat dosare grele de-a lungul carierei, în momentul de față fiind ancorat în...9622

8 iul 00:14InterviuriMihai Stanciu: ATENȚIE, metoda Accidentul a fost înlocuită cu metoda COVID-19! VIDEO

4793

Monden
14 aug 00:00MondenRussell Crowe a făcut o donaţie unui restaurant din Beirut, devastat de explozia din port

Starul hollywoodian Russell Crowe a anunţat joi că a făcut o donaţie unui restaurant din Beirut, devastat de...117

14 aug 00:00MondenMartin Scorsese a semnat un acord global cu Apple TV+

După ce a triumfat cu superproducţia "The Irishman" (2019) pentru Netflix, regizorul Martin Scorsese s-a orientat spre...113

14 aug 00:00MondenUn musical inspirat din viaţa Dianei de Wales va fi lansat pe Netflix în 2021

113

14 aug 00:00MondenJonathan Pryce îl va interpreta pe prinţul Philip al Marii Britanii în următoarele sezoane ale serialului „The Crown“

Veteranul actor britanic Jonathan Pryce îl va interpreta pe prinţul Philip, duce de Edinburgh, în sezoanele V şi VI...118

14 aug 00:00MondenNaomie Harris din ''James Bond'' susţine noul film Extinction Rebellion despre schimbările climatice

Actriţa britanică Naomie Harris şi muzicianul Brian Eno şi-au unit forţele pentru a produce un scurtmetraj care...114

14 aug 00:07MondenCleopatra Stratan: „Aș vrea ca Edward să fie primul și ultimul bărbat din viața mea“

665

Mapamond
14 aug 00:00MapamondCoronavirus: Aproape 6% din populaţia Angliei e posibil să fi avut COVID-19, susţin cercetătorii

Aproape 6% din populaţia Angliei e posibil să fi avut COVID-19 în perioada de vârf a pandemiei, au afirmat joi...110

14 aug 00:00MapamondChina a depistat urme de coronavirus într-un lot de aripioare de pui congelate provenite din Brazilia

În oraşul chinez Shenzhen, autorităţile au detectat urme de coronavirus într-un lot de aripioare de pui congelate...115

14 aug 00:00MapamondBelarus: A patra noapte de proteste anti-Lukaşenko

119

14 aug 00:00MapamondBrazilia: Statul Parana a convenit cu Rusia pentru producerea unui vaccin împotriva COVID-19

Statul brazilian Parana a ajuns miercuri la un acord cu Rusia pentru a produce un vaccin împotriva COVID-19 şi pe care...109

14 aug 00:00MapamondMarea Britanie: Autorităţile sanitare au revizuit în jos cu 5.000 bilanţul deceselor provocate de COVID-19

Departamentul de sănătate britanic şi-a revizuit miercuri în jos bilanţul oficial al deceselor provocate de...107

14 aug 00:00MapamondTurcia: Cursurile în clase vor fi reluate la aproape o lună după deschiderea noului an şcolar

111

Sănătate
14 aug 00:00SănătateSecrețiile vaginale abundente: de ce nu trebuie să te îngrijorezi

În timp ce unele persoane au secreții vaginale ceva mai abundente doar înainte de menstruație sau în funcție de...116

14 aug 00:00SănătateCe riscuri are copilul tău dacă stă cu ochii în ecranul telefonului înainte de culcare

Ai observat că adolescentul sau copilul tău petrece din ce în ce mai multe ore cu ochii în ecranul telefonului, al...117

14 aug 00:00SănătateCare este legătura dintre stres și scăderea puterii de concentrare

112

14 aug 00:00SănătateLista alimentelor nerecomandate copiilor și cu ce să le înlocuiești

O alimentație bogată în fructe, legume, brânzeturi, pește și carne este esențială pentru dezvoltarea copiilor,...125

14 aug 00:00SănătateCopiii tăi dorm suficient? Un nou test de sânge ar putea deține răspunsul

Printr-un simplu test de sânge, părinții ar putea afla dacă copiii lor dorm suficient, potrivit unei noi cercetări...117

14 aug 00:00SănătateStudiu: Stimularea mitocondriilor poate încetini îmbătrânirea ochilor

112

Prin accesarea replicaonline.ro, sunteți de acord cu termenii de utilizare și politica de confidențialitate.
ACCEPT