3.4° Constanța Mie., 30 Nov. 2022
Anul XX Nr. 6198
3.4° Constanța Miercuri, 30 Noiembrie 2022 Anul XX Nr. 6198

ANUNT DE ANGAJARE ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTULUI DE CONTABIL/ECONOMIST

Replica API 16 septembrie 2022 842

UTILITĂȚI PUBLICE CERNAVODĂ SRL, organizează concurs în vederea ocupării postului de contabil/economist cu îndeplinirea următoarelor condiții:

• Studii superioare finalizate - specializarea contabilitate;

• Experienta minim 3 ani pe un post similar;

• Utilizare buna a calculatorului în înțelegerea logica a proceselor din programe/softuri specifice de contabilitate și programe de gestiune;

VIVO - Ad.
VIVO - Ad.

• Punctualitate, seriozitate și responsabilitate.

Atribuții și responsabilități:

• Înregistrarea facturilor în programul de contabilitate

• Înregistrarea și reconcilierea extrasele bancare;

• Ordonarea documentelor, îndosarierea documentelor;

• Participarea periodica la arhivarea documentelor;

• Verificarea periodica a soldurilor furnizorilor/clienților.

Dosarul de înscriere la concurs va conţine în mod obligatoriu următoarele documente :

I. Cerere de înscriere la concurs;

2. Copia actului de identitate sau orice alt document care sa ateste identitatea, potrivit legii, după caz;

3. Curriculum Vitae;

4. Copiile documentelor care sa ateste calificarea în domeniu;

5. Copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă în funcție, necesare îndeplinirii condiţiilor specifice postului;

6. Cazierul judiciar sau o declaraţie notarială pe proprie răspundere că nu are antecedente penale;

7. Adeverinţă medicală care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

TEMATICA

I. Norme metodologice privind organizarea contabilității, planul de conturi şi instrucţiunile de aplicare;

2. Atribuţii şi competenţe privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor;

3. Conţinutui, modul de întocmire şi utilizare a registrelor şi formularelor privind activitatea financiară şi contabilă;

4. Obiectul și conținutul controlului fianciar preventiv;

5. Norme generale privind documentele justificative şi financiar contabile;

6. Formele de înregistrare în contabilitate;

7. Execuţia bugetară în instituţiile publice;

8. Principii şi reguli privind inventarierea elementelor de activ şi pasiv.

BIBLIOGRAFIE

1. Legea contabilităţii n•. 82/1991, actualizată;

2. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestiona•ea bunurilor;

3. Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale;

4. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Înscrierile se fac pana la data de 30.09.2022 inclusiv.

Selecția candidaților

01.10.2022 — selectarea candidaților — Etapa I (eliminatorie) pe baza CV-urilor prezentate

02.10.2022 ora 11.00 Etapa 11 - interviu pentru verificarea cunoștințelor, deprinderilor, aptitudinilor candidatului.

Concursul se va desfățura la sediul societății Utilități Publice Cernavodă SRL

Precizări:
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Ti-a placut articolul?

COMENTARII

REPLICA

LOTO

6/49
193339183026
5/49
1136376284
joker
20243019359