REPLICA ONLINE CONSTANTA

15.9° Constanța Mar., 6 Iun. 2023
Anul XX Nr. 6386
15.9° Constanța Marți, 6 Iunie 2023 Anul XX Nr. 6386

ANUNȚ ANGAJARE EXPERT SSM

ANUNȚ ANGAJARE EXPERT SSM

Replica API 28 decembrie 2021 | 00:00 930

Societatea UTIITĂȚI PUBLICE CERNAVODĂ SRL organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de executie, vacante din sursă externă de Expert în Securitate și Sănătate în Muncă

Pentru ocuparea postului, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale:

a) are cetăţenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvărşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situatiei în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

• 25 ianuarie 2022, ora 13:00: proba scrisă;

• 28 ianuarie 2022, ora 13:00: proba interviul

Condiții de înscriere:

• studii medii sau superioare (Facultate cu profil Tehnic);

• experientă în domeniul securității si sănătății în muncă, cu o durată de cel puțin 80 de ore, conform art. 50, lit. b) din HG 1425/2006, constituie avantaj;

• să aibă vechime în muncă de minim 2 ani;

• sa aibă permis de conducere categoria B;

Concursul/examenul va consta în două probe:

• probă scrisă;

• interviu

Nota minimă de admitere pentru fiecare probă este 7,00. Nota finală se calculează ca media aritmetică a notelor obţinute la cele 2 probe. În cazul în care mai mulți candidați obţin aceeaşi medie finală departajarea se va efectua în urma susținerii unui interviu suplimentar.

Dosarele de înscriere se depun la sediul societății în termen de 15 zile de la publicarea anunţului. Termenul limita pentru depunerea dosarelor în vederea înscrierii la concurs este de 20.01.2022.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

1. cererea de înscriere la concurs;

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate;

4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu functia pentru care candidează;

6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

7. curriculum vitae

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Bibliografie:

• Legea nr. 319/2006 a Securității și Sănătății în Muncă;

• H.G. nr. 1425/2006 actualizat pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii Securității în Muncă nr. 319/2006, cu completările și modificările ulterioare;

• O.U.G. nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă;

• H.G. nr. 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă;

• H.G. nr. 1146/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;

• H.G. nr. 1028/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare;

• H.G. nr. 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;

• H.G. nr. 1051/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecțiuni dorsolombare;

• H.G. nr. 1091/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă.

• H.G. nr. 1136/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice;

• H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor;

• Manual de prim-ajutor — Sănătatea națională de cruce roșie din România

• Legea nr. 53/2003 - Codul muncii - republicată, actualizată;

• Legea nr. 62/2011 - Dialogul social - republicată, actualizată;

Precizări:
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Google New Urmareste-ne pe Google News

Ti-a placut articolul?


COMENTARII

Puteti adauga un comentariu de maxim 1000 caractere

REPLICA

LOTO

6/49
24422204626
5/49
82039243840
joker
37324517292