REPLICA ONLINE CONSTANTA

3.4° Constanța Dum., 10 Dec. 2023
Anul XX Nr. 6573
3.4° Constanța Duminică, 10 Decembrie 2023 Anul XX Nr. 6573

Primăria municipiului Medgidia face angajări

Primăria municipiului Medgidia face angajări

Replica API 1 februarie 2022 | 16:13 723

Primăria municipiului Medgidia, în baza HG nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, reia organizarea concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a unei funcții contractuale de execuție vacante, în perioada 23.02.2022 – 01.03.2022, la sediul din strada Decebal nr. 35.

Referent, debutant – Compartimentul Centru de Informare Cetățeni

CONDIŢII GENERALE:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârstă minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specific potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârsite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢII SPECIFICE:

nivelul studiilor – medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat;

vechime în muncă – fără vechime

Atribuții

Asigurarea expedierii/ridicării corespondenţei prin poşta civilă;

Înregistrarea documentelor de provenienţă externă în aplicaţia existentă;

Respectarea programului de lucru;

Respectarea Regulamentului Intern, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, fişa postului;

Preluarea atribuţiilor de serviciu ale colegilor aflaţi în concediu de odihnă şi/sau medical sau, în general, indisponibili din motive obiective şi asigură desfăşurarea cu eficienţă a activităţii specifice compartimentului Centrul de Informare Cetăţeni;

Respectarea normele de sănătate și securitate a muncii specifice locului de muncă şi P.S.I;

Cunoaşterea şi aplicarea procedurilor operaţionale conform manualului de managementul calităţii;

Are disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii;

Îndeplinirea oricăror alte atribuții stabilite prin lege sau prin dispoziția șefilor ierarhici.

Calendarul concursului :

Concursul va consta în 2 etape:

– etapa I – proba scrisă – 23.02.2022, ora 10

– etapa II – susținerea interviului – în termen de maxim 4 zile de la data probei scrise

Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul comisiei de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, respectiv în perioada 01.02.2022 – 14.02.2022, iar dosarul de concurs, va conţine în mod obligatoriu :

– cerere de înscriere;

– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

– copiile diplomelor de studii precum și copiile documentelor care să ateste îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;

– copia carnetului de muncă / adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;

– cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale;

– curriculum vitae;

– adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate care să conţină în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Candidaturile înregistrate la acest concurs, a cărui procedură a fost suspendată, se consideră valide dacă persoanele care au depus dosarele de concurs îşi exprimă în scris intenţia de a participa din nou la concurs la noile date.

În situaţia în care, la reluarea procedurii de concurs, în dosare există documente a căror valabilitate a încetat, candidaţii au posibilitatea de a le înlocui în maxim 15 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor finale.

A.V.

Precizări:
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Google New Urmareste-ne pe Google News

Ti-a placut articolul?


COMENTARII

Puteti adauga un comentariu de maxim 1000 caractere

REPLICA

LOTO

6/49
2414717414
5/49
442464507-12-20235 6 3 1 6 1 0
joker
3431514362