rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 18 aprilie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

Monopol pe servicii care trebuiau să fie la liber

Raport oficial: portul şi cartelul de pilotaj şi remorcaj au încălcat legea! Consiliul Concurenţei le va amenda cu sume uriaşe

Consiliul Concurenţei a finalizat ancheta din Portului Constanţa privind piaţa serviciilor de pilotaj şi remorcaj a navelor maritime, iar concluzia este că părţile implicate au încălcat grav legea concurenţei, motiv pentru care vor fi amendate cu sume uriaşe. „Replica” a intrat în posesia documentului intitulat „RAPORT privind investigaţia declanşată în baza Ordinului Preşedintelui nr.1115/19.11.2012 pe piaţa serviciilor de pilotaj şi remorcaj de manevră a navelor maritime”, o lucrare care are nu mai puţin de 153 de pagini. În raport se arată faptul că administraţia portuară a permis instalarea unui monopol, iar firmele anchetate au alcătuit un cartel care a împiedicat alţi operatori să mai intre pe această piaţă.

În rezultatele investigaţiei, Consiliul Concurenţei arată că pentru ilegalităţile comise de Portul Constanţa şi cele patru firme care deţin monopolul serviciilor prin cartelul pe care l-au format amenzile vor fi cuprinse între 4% şi 8% din cifra de afacere pe ultimul an, la care se adaugă o majorare de 50% din cauza circumstanţelor agravante. Amenda se aplică pentru fiecare categorie de servicii în parte, încălcarea legislaţiei privind pilotajul fiind distinctă de cea referitoare la remorcaj. Practic, ţinând cont de cifrele de afacere declarate pentru anul 2015 de părţile implicate, amenzile pe care acestea ar trebui să le achite ar avea următorul cuantum maxim: compania portuară - amendă de 72 milioane lei, echivalentul a circa 16 milioane euro; Canal Sea Services SRL - 7,2 milioane lei; Black Sea Services SRL - 4,8 milioane lei; Coremar - 5 milioane lei; Logistic Remo Services - 15 milioane lei. Mai mult, Consiliul Concurenţei a dispus dizolvarea firmei Logistic Remo Services. „Replica” vă prezintă, în exclusivitate, o parte din concluziile raportului emis de Consiliul Concurenţei cu privire la ilegalităţile comise de administraţia portuară şi firmele care deţin monopolul serviciilor de pilotaj şi remorcaj maritim.

“Statul i-a încredinţat Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime SA un monopol natural pe care aceasta îl administrează, în calitatea sa de administraţie portuară. În acest scop, companiei i-au fost încredinţate atribuţii printre care se regăsesc urmărirea sau asigurarea, după caz, a furnizării permanente a serviciilor de siguranţă (pilotaj şi remorcaj maritim). Potrivit legii, asigurarea serviciilor de pilotaj şi de remorcaj maritim se poate face prin corpul propriu de piloţi ai CN APM, respectiv cu remorchere şi personal propriu al acesteia, prin intermediul unor operatori specializaţi şi autorizaţi cu care se încheie contracte în mod nediscriminatoriu, pe baza unor criterii impuse prin contractul-cadru sau prin concesionarea acestor servicii către operatori economici specializaţi şi autorizaţi. Întrucât nu dispune de resursele materiale şi umane necesare efectuării acestor activităţi, CN APM a adoptat pe rând, fie varianta concesionării serviciilor prin licitaţie, fie varianta încredinţării acestor servicii operatorilor autorizaţi care şi-au manifestat interesul în acest sens. Activitatea de administrare portuară constând inclusiv în urmărirea sau asigurarea, după caz, a furnizării serviciilor de siguranţă în porturi, respectiv în punerea la dispoziţia tuturor utilizatorilor a acestei infrastructuri, în mod liber şi nediscriminatoriu, reprezintă o activitate economică din care compania obţine venituri şi profit. Pentru a efectua activitate de pilotaj şi remorcaj maritim este necesară autorizarea de către Autoritatea Navală Română, pe baza unor criterii stabilite de Ministerul Transporturilor.

Pentru a efectua aceste activităţi în porturile Constanţa, Midia şi Mangalia este necesară îndeplinirea unor criterii stabilite de CN APM. Din poziţia sa de monopol pe o piaţă pe care, cel puţin deocamdată, nu poate intra nicio altă întreprindere, CN APM stabileşte condiţiile de intrare şi acordă astfel accesul pe două pieţe aflate astfel în aval de piaţa pe care este prezentă CN APM, piaţa serviciilor de pilotaj maritim şi piaţa serviciilor de remorcaj maritim în porturile aflate în administrarea sa.

Dacă la momentul iulie 2012, serviciile de pilotaj şi remorcaj maritim erau prestate în regim concurenţial, urmare a criteriilor stabilite de CN APM, numărul de operatori economici ce prestează astfel de servicii s-a limitat semnificativ.

Astfel, în cazul serviciilor de pilotaj, numărul de operatori s-a redus cu aproximativ 60% în timp ce în cazul serviciilor de remorcaj, a fost anulată orice concurenţă de pe piaţă, prin prezenţa unui singur furnizor de astfel de servicii. Existenţa unor acorduri prealabile între întreprinderile implicate constând în acţiuni de coordonare a comportamentului concurenţial în piaţă, anterioare stabilirii de către CN APM de noi criterii de acces pe piaţă, reprezintă dovezi ale existenţei unor înţelegeri anticoncurenţiale între întreprinderile prestatoare de servicii pe piaţa serviciilor de pilotaj maritim, practici care intră sub incidenţa art.5 din Legea concurenţei dar şi a art.101 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

Practic, înţelegerea dintre Canal Sea Service SRL, Black Sea Pilots SRL şi Maritime Pilot SRL, manifestată încă din cursul anului 2011, prin intenţia anunţată de a prelua toată forţa de muncă calificată din piaţă, prin propunerile formulate în sensul stabilirii unui număr minim de piloţi şi pilotine la un nivel care nu ar fi putut îndeplinit de ceilalţi operatori autorizaţi de Autoritatea Navală Română, urmată de îndeplinirea numărului de piloţi şi pilotine doar de cei trei şi, astfel, de contractarea serviciilor de către CN APM doar cu aceştia dar şi de stabilirea unor garanţii că niciuna din cele trei nu va acţiona în sensul afectării poziţiei în piaţă a celorlalte două, are aptitudinea evidentă de a restrânge concurenţa, prin diminuarea intensităţii concurenţiale care s-ar fi manifestat în absenţa comportamentului comun şi coordonat al întreprinderilor implicate.

Chiar în condiţiile în care nu este necesară demonstrarea efectului de restrângere a concurenţei, trebuie subliniat faptul că acţiunea comună a celor trei întreprinderi s-a materializat prin contractarea de către CN APM a serviciilor de pilotaj doar cu acestea (până în august 2013). Efectul de restrângere a concurenţei s-a produs, în mod efectiv, prin reducerea semnificativă a concurenţei din piaţă, în speţă a ofertei de astfel de servicii. În ceea ce priveşte participarea lui Euroest Pilot SRL la practica analizată, trebuie precizat faptul că această întreprindere a încheiat contractul de prestări servicii de pilotaj cu CN APM în august 2013, în acelaşi condiţii cu ceilalţi operatori, acceptând, prin urmare, modalitatea de lucru „prin rotaţie” şi alăturându-se astfel celorlalţi trei în cadrul graficului de lucru. Nu s-a putut însă stabili o legătură de cauzalitate între comportamentul său şi restricţionarea propriu-zisă a concurenţei care s-a datorat acţiunii concertate a celor trei descrisă mai sus realizată cu concursul CN APM, acţiune la care Euroest Pilot nu a fost parte.

În privinţa serviciilor de remorcaj, raportul de investigaţie reţine faptul că prin acţiunea de coordonare a comportamentului concurenţial al celor trei întreprinderi, Canal Sea Services SRL, Black Sea Services SRL şi Compania de Remorcare Maritimă Coremar SA, inclusiv prin crearea unei societăţi în comun – Logistic Remo Services SRL, acestea au acţionat concertat în vederea contractării serviciilor de remorcaj maritim din porturile aflate în administrarea CN APM, eliminându-se orice formă de concurenţă între ele.

Astfel, prin linia de acţiune comună stabilită şi urmată de cele trei întreprinderi, inclusiv prin înfiinţarea Logistic Remo Services SRL, Canal Sea Services SRL, Black Sea Services SRL şi Coremar SA au eliminat orice incertitudine cu privire la comportamentul lor concurenţial în piaţă şi, prin propunerile formulate în comun cu privire la criteriile de acces au limitat concurenţa, nicio altă întreprindere, în afara celei create în comun de cele trei, nemaiintrând pe piaţă până în prezent.

În urma analizării înfiinţării Logistic Remo Services SRL de către Canal Sea Services SRL, Black Sea Services SRL şi Compania de Remorcare Maritimă Coremar din perspectiva unei posibile operaţiuni de concentrare economică, s-a constatat că societatea în comun nu are funcţionare deplină, în sensul reglementărilor din domeniul concurenţei. Utilizarea de către societatea în comun a remorcherelor întreprinderilor mamă, condiţiile stabilite prin contractele de închiriere a acestora referitoare la suportarea de către asociaţi a tuturor costurilor aferente funcţionării remorcherelor nu îi conferă acesteia capacitatea de a acţiona în mod independent pe piaţă, neputând fi considerată cu autonomie economică din punct de vedere funcţional.

În privinţa CN APM, raportul de investigaţie reţine faptul că prin comportamentul acestei întreprinderi publice, constând în impunerea în cadrul contractului-cadru a unor clauze inechitabile, a determinat o blocare cu caracter anticoncurenţial a pieţei serviciilor de pilotaj maritim, printr-un efect de cartelizare a acesteia, manifestat prin eliminarea oricărei forme de concurenţă prin preţ şi prin împărţirea pieţei între operatorii din piaţă. De asemenea, ţinând seama de faptul că acţiunea CN APM, în calitatea de entitate căreia statul ia delegat o parte din atribuţiile sale, de a stabili criterii de acces pe piaţa serviciilor de remorcaj maritim în forma (numărul şi structura) menţionată, suplimentare faţă de cele aprobate prin ordin de ministru, a avut ca efect împiedicarea oricărei manifestări a concurenţei pe această piaţă în detrimentul oricăror alţi potenţiali operatori de servicii de remorcaj dar şi al beneficiarilor acestor servicii, încălcând, astfel, prevederile art. 8 alin.(1) din Legea concurenţei.

8. PROPUNERI

În urma analizei efectuate şi a constatărilor prezentate, propunerile echipei de investigaţie sunt următoarele:

m) Constatarea încălcării prevederilor art.5 alin.(1) din Legea concurenţei şi ale art.101 alin.(1) din Tratat de către Canal Sea Services SRL, Black Sea Pilots SRL şi Maritime Pilot SRL printr-o coordonare a comportamentului concurenţial care a restricţionat concurenţa pe piaţa serviciilor de pilotaj a navelor maritime;

n) Constatarea încălcării prevederilor art.5 alin.(1) din Legea concurenţei şi ale art.101 alin.(1) din Tratat de către Canal Sea Services SRL, Black Sea Services SRL Compania de Remorcare Maritimă Coremar SA printr-o coordonare a comportamentului concurenţial, inclusiv prin crearea unei societăţi în comun cooperative, Logistic Remo Service SRL, care a restricţionat concurenţa pe piaţa serviciilor de remorcaj maritim;

o) Constatarea încălcării prevederilor art.5 alin.(1) din Legea concurenţei şi ale art.101 alin.(1) din Tratat de către Logistic Remo Service SRL, societate în comun cooperativă, ca întreprindere prin care se implementează înţelegerea între Canal Sea Services SRL, Black Sea Services SRL Compania de Remorcare Maritimă Coremar SA;

p) Constatarea faptului că nu s-au descoperit dovezi privind încălcarea prevederilor art.5 alin.(1) din Legea concurenţei şi ale art.101 alin.(1) din Tratat de către Euroest Pilot SRL care să justifice impunerea de măsuri sau sancţiuni de către Consiliul Concurenţei;

q) Constatarea faptului că nu s-au descoperit dovezi privind încălcarea prevederilor art.5 alin.(1) lit. a) şi c) din Legea concurenţei şi ale art.101 alin.(1) din Tratat de către: Canal Sea Services SRL, Black Sea Pilots SRL şi Maritime Pilot SRL, cât şi de către acestea împreună cu Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime” SA Constanţa pe piaţa serviciilor de pilotaj printr-o înţelegere vizând fixarea tarifelor aferente serviciilor prestate, cât şi împărţirea pieţei pe intervale de timp;

r) Constatarea faptului că nu s-au descoperit dovezi privind încălcarea prevederilor art.5 alin.(1) lit. b) de către: Black Sea Services SRL, Canal Sea Services SRL şi Compania de Remorcare Maritimă Coremar SA printr-o înţelegere cu Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime” SA Constanţa, privind stabilirea unor criterii excesive de acces pe piaţa serviciilor de remorcaj, permiţând astfel intrarea pe piaţă doar a societăţilor în cauză, limitând astfel oferta de servicii;

s) Constatarea încălcării prevederilor art.6 alin.(1) lit. a) din Legea concurenţei şi ale art.102 din Tratat de către Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime” SA Constanţa, prin impunerea în cadrul contractului-cadru având ca obiect transmiterea unui drept neexclusiv de furnizare a serviciilor de pilotaj maritim către operatori, a unor clauze care au determinat o blocare cu caracter anticoncurenţial a pieţei serviciilor de pilotaj maritim, printr-un efect de cartelizare a acesteia, manifestat prin eliminarea oricărei forme de concurenţă prin preţ şi prin împărţirea pieţei între operatorii din piaţă, în dezavantajul atât al operatorilor cât şi al beneficiarilor acestor servicii;

t) Constatarea faptului că nu s-au descoperit dovezi suficiente privind încălcarea prevederilor art.6 alin.(1) lit. b) şi c) din Legea concurenţei şi ale art.102 din Tratat de către Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime” SA Constanţa pe piaţa serviciilor de pilotaj şi remorcaj maritim, care să justifice impunerea de măsuri sau sancţiuni de către Consiliul Concurenţei;

u) Constatarea încălcării prevederilor art.8 alin. (1) din Legea concurenţei de către Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime” SA Constanţa, în calitatea sa de entitate căreia statul i-a delegat o parte din atribuţiile sale, prin stabilirea criteriilor de acces pe piaţa serviciilor de remorcaj maritim într-o forma (număr şi structură) care a avut ca efect împiedicarea oricărei manifestări a concurenţei pe această piaţă;

v) Constatarea faptului că nu s-au descoperit dovezi privind încălcarea prevederilor art.8 alin. (1) din Legea concurenţei de către Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime” SA Constanţa pe piaţa serviciilor de pilotaj maritim.

w) Impunerea de măsuri, în baza prevederilor art.44 alin.(1) lit. e) din Legea concurenţei după cum urmează:

- În eventualitatea în care serviciile de pilotaj şi remorcaj maritim în porturile aflate în administrarea CN APM se asigură prin intermediul unor operatori autorizaţi, criteriile din contractul cadru ar trebui să nu adauge elemente noi la condiţiile de autorizare deja aprobate prin ordin al ministrului transporturilor, referitoare la capabilitatea tehnică şi profesională, pentru a nu crea o suprareglementare în domeniu, ci să aibă în vedere, eventual, îndeplinirea unor condiţii specifice desfăşurării acestor activităţi în porturile maritime, aplicate în mod egal, transparent şi nediscriminatoriu tuturor operatorilor autorizaţi;

- În eventualitatea în care se optează pentru asigurarea serviciilor de pilotaj şi de remorcaj maritim în conformitate cu prevederile art. 50 alin.(1) lit. b şi ale art. 52 alin.(1) lit. b)176din OG nr.22/1999, asigurarea desfăşurării acestor servicii în condiţii care să permită manifestarea liberei concurenţe între operatori, prin eliminarea, în termen de 3 luni, a oricărei implicări a CN APM în aspecte care privesc funcţionarea pieţei, dincolo de prerogativele sale de putere publică;

- Acordarea, în termen de 3 luni, de către CN APM a accesului pe piaţa serviciilor de pilotaj şi remorcaj maritim a tuturor operatorilor care îndeplinesc prevederile Ordinului ministrului transporturilor nr. 547/2014 privind autorizarea operatorilor economici pentru desfăşurarea activităţii conexe activităţilor de transport naval – serviciul de siguranţă pilotajul navelor maritime la intrarea şi ieşirea din porturi între danele aceluiaşi port şi pe căile navigabile interioare, precum şi a prevederilor Ordinului ministrului transporturilor nr. 548/2014 privind autorizarea operatorilor economici pentru desfăşurarea activităţii conexe activităţilor de transport naval – serviciul de siguranţă remorcaj de manevră al navelor maritime în porturi;

- Dizolvarea, în termen de 3 luni, a Logistic Remo Services SRL sau modificarea actualei modalităţi de funcţionare a acesteia în vederea asigurării funcţionării depline a acesteia, în conformitate cu reglementările din domeniul concentrărilor economice şi notificarea operaţiunii la Consiliul Concurenţei în cazul în care sunt îndeplinite pragurile prevăzute de lege în acest sens.

x) Formularea de recomandări în baza prevederilor Legii concurenţei către Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime” SA Constanţa cât şi Ministerului Transporturilor:

- Consultarea de către Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime” SA Constanţa a întreprinderilor din piaţă, în mod individual, cu privire la probleme referitoare la modul de prestare a acestor servicii, pentru a nu se crea un cadru favorabil schimbului de informaţii sensibile între operatorii din piaţă;

- Iniţierea de către Ministerul Transporturilor a unor modificări legislative care să aducă clarificări prevederilor actualului art. 48 în sensul că respectivele cerinţe şi anume, serviciile de siguranţă să fie prestate tuturor utilizatorilor care apelează la ele, pe o bază permanentă, nediscriminatorie, uniformă şi continuă, în condiţii egale în ceea ce priveşte calitatea, timpul şi preţul, ar trebuie să aibă în vedere numai situaţia în care aceste servicii sunt furnizate în regim de monopol (fie de către administraţiile portuare, fie atribuite, prin concesiune, unui singur operator). În situaţia în care se încheie contracte cu operatorii autorizaţi, o astfel de prevedere ar putea veni în contradicţie cu prevederile de la art. 50 alin. (3) şi (4) şi cu cele de la art. 52 alin. (3) şi (4), potrivit cărora operatorii trebuie să comunice administraţiilor tarifele şi facilităţile acordate, iar acestea din urmă trebuie să la facă publice.

A. Încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea concurenţei şi ale art. 101 alin. (1) din Tratat de către Canal Sea Services SRL, Black Sea Pilots SRL şi Maritime Pilot SRL, pe piaţa serviciilor de pilotaj al navelor maritime.

Determinarea gravităţii faptei

Fapta este o înţelegere de tip cartel, manifestată printr-o coordonare a comportamentului concurenţial al participanţilor, care a avut ca obiect restricţionarea concurenţei pe piaţă. Cele trei întreprinderi deţineau peste 80% din piaţă ajungând ca, după implementarea înţelegerii să deţină o cotă de 100%. Prin natura sa, un asemenea comportament constituie o încălcare gravă a legii concurenţei, încadrându-se în categoria faptelor de gravitate mare al căror cuantum al amenzii se situează între 4% şi 8% din cifra de afaceri a contravenienţilor.

Trebuie precizat faptul că a fost demonstrată aptitudinea faptei incriminate de a produce efecte şi, mai mult decât atât, au fost evidenţiate efectele produse în piaţă

Durata faptei

Fapta a debutat în 2011 şi s-a finalizat în august 2013, încadrându-se în categoria faptelor de durată medie, aspect care va determina o creştere a amenzii de până la 50% din cuantumul determinat de gravitatea faptei.

B. încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea concurenţei şi a art. 101 alin.(1) din TFUE de către Canal Sea Services SRL, Black Sea Services SRL şi Compania de Remorcare Maritimă Coremar SA, inclusiv de către Logistic Remo Services SRL, societate în comun cooperativă, pe piaţa serviciilor de remorcaj maritime

Determinarea gravităţii faptei

Fapta este o înţelegere de tip cartel, manifestată printr-o coordonare a comportamentului concurenţial al participanţilor, care a avut ca obiect restricţionarea până la eliminarea concurenţei pe piaţă. Cele trei întreprinderi deţineau peste 50% din piaţă ajungând ca, după implementarea înţelegerii, să deţină, prin întreprinderea creată în comun de cele trei participante, o cotă de 100%. Prin natura sa, un asemenea comportament constituie o încălcare gravă a legii concurenţei, încadrându-se în categoria faptelor de gravitate mare al căror cuantum al amenzii se situează între 4% şi 8% din cifra de afaceri a contravenienţilor. Trebuie precizat şi în acest caz că a fost demonstrată aptitudinea faptei incriminate de a produce efecte şi, mai mult decât atât, au fost evidenţiate efectele produse în piaţă.

Durata faptei

Fapta a debutat pentru întreprinderile-mamă în iunie 2011, în timp ce pentru societatea în comun cooperativă, momentul debutului este 1 august 2012, dată la care aceasta a semnat contractul de prestări servicii de remorcaj maritim cu Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime” SA Constanţa. Fapta nu este epuizată până în prezent, încadrându-se în categoria faptelor de durată medie, aspect care va determina o creştere a amenzii de până la 50% din cuantumul determinat de gravitatea faptei.

C. Încălcarea prevederilor art.6 alin.(1) lit. a) din Legea concurenţei şi ale art.102 din TFUE de către Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime” SA Constanţa, printr-un comportament abuziv care a determinat o blocare cu caracter anticoncurenţial a pieţei serviciilor de pilotaj maritim, printr-un efect de cartelizare a acesteia, manifestat prin eliminarea oricărei forme de concurenţă prin preţ şi prin împărţirea pieţei între operatorii din piaţă, în dezavantajul atât al operatorilor cât şi al beneficiarilor acestor servicii. Comportamentul incriminat reprezintă un abuz de poziţie dominantă săvârşit de o întreprindere aflată în poziţie de monopol (poziţie conferită de drepturile exclusive acordate de stat) fiind încadrat în categoria faptelor de gravitate mare al căror cuantum al amenzii se situează între 4% şi 8% din cifra de afaceri a contravenienţilor.

Durata faptei

Fapta a debutat în iulie 2012, nefiind epuizată până în prezent, încadrându-se în categoria faptelor de durată medie, aspect care va determina o creştere a amenzii de până la 50% din cuantumul determinat de gravitatea faptei.

Circumstanţe agravante

Echipa de investigaţie propune reţinerea, ca circumstanţă agravantă, a continuării încălcării de către întreprinderile de mai sus, după declanşarea procedurii de către Consiliul Concurenţei.

Rocsana CRISTEA

miercuri, 29 iunie 20165885
Comentarii

112agentu07(1 iul 09:47)
mai bine ca se termina si ii amendeaza pe astia, agentii vor fi iar fericiti,daca vin si olandezii la remorcaj e cu atat mai bine.
014Mihaid(1 iul 09:30)
mizerabilii isi bat joc de noi astia din societatile lor de remorcaj parca suntem scavii lor, la pilotaj se dau salarii imense pe nemerit, pilotii sunt niste lepre puturoase care baga in buzunar salarii si tigari de la nave si tot nu le mai ajungi la nas
314marinar(29 iun 17:02)
Ce face ITMul? De ce nu vine in control? Suntem ca niste sclavi. Banditii astia din remorcaj isi bat joc de noi
627Costel(29 iun 11:47)
Sa ii mature consiliul si pe tiganoii nenorociti de la canal sea in frunte cu o vaca Foolea care are mult din gingasia unui porc castrat si pe sclavii ei nefericiti mihalacii care sunt prosti ca noaptea si se lasa condusi ca papagalii. merita desfiintati sunt niste gunoaie de oameni. ciorile de la canal sea la loc pe craca baaa
218George(29 iun 09:38)
Pe decebal serban sa il ia dna
16vali preda(29 iun 09:10)
decebal sa plateasca amenda
620olanda(29 iun 07:36)
sa vina companii din vest sa faca remorcaj in portul constanta care au traditii nu excroci fosti piloti s,amd
922canal service(29 iun 07:32)
pana sa vina mironescu la coremar piata era libera aveam aproape toate contractele de remorcaj in port constanta
mai mult...Replica
18 apr 18:01ReplicaTudorel Toader îşi prezintă DEMISIA din funcţia de ministru

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, cel care anunţase că va reflecta asupra solicitării PSD de a demisiona, a...718

18 apr 14:28ReplicaMai puțin de 30% din hotelurile de pe litoral vor fi deschise de Paște și 1 Mai1155
18 apr 13:36ReplicaPacienta cu arsuri grave, transferată în Belgia, va avea nevoie de mai multe operații. „Dacă mai stătea 2 zile în România nu mai avea șanse!”1059
18 apr 14:19ReplicaFARUL GENOVEZ din Mangalia a fost VANDALIZAT!

Primarul Mangaliei, Radu Cristian, este foarte revoltat de faptul că farul de pe digul din oraș (cunoscut ca Farul...1271

18 apr 11:13ReplicaLOVITURĂ! Fin.Co.Ge.R.O., obligată de magistraţi să plătească 100.000 de dolari Primăriei Constanţa1975
18 apr 00:00ReplicaTABERELE pentru copii de pe litoral nu sunt pregătite pentru oaspeți! Nici o grijă, restul litoralului e... boboc!631
18 apr 00:00ReplicaSupercontract pentru amenajarea lacului Belona, oferit unei firme 'cu lipici' la fosta conducere CJC

Primăria Eforie va amenaja lacul Belona cu peste 10 milioane de lei, bani europeni, prin intermediul unei firme care...1641

18 apr 00:00ReplicaSenatorul Chiţac n-ar mai candida la primărie, dar ar putea susţine un candidat comun. Ce visează să se întâmple în 2020 cu PNL, USR şi PMP1094
18 apr 00:00ReplicaTÂNĂR SECHESTRAT și SNOPIT în bătaie de TATĂL IUBITEI! Acum sunt CĂSĂTORIȚI și au un bebeluș!1724
18 apr 00:00ReplicaSala Sporturilor are nevoie de REPARAȚII CAPITALE. 'Avem promisiuni de la minister!'

Sala Sporturilor din municipiul Constanța, ca și restul bazelor sportive din administrarea Direcției Județene pentru...573

18 apr 00:00ReplicaPacienta cu arsuri grave, din Tulcea, a ajuns în spitalul din Bruxelles403
18 apr 00:00ReplicaMinistrul Apărării Naționale, Gabriel Leș: 'Programul de înzestrare va continua. Este nevoie de modernizarea fregatelor'681
Vremea
8.2°4.4° - 8.2° joi, 18 aprilie 2019
cer acoperit de noriUmiditate: 55%
Vânt: 5.26 m/s din NE
Presiune: 1024.772 milibari

Loto
6/4941231363944
5/40232425263339
joker232425263339
Horoscop
mai mult...SPSportRT
18 apr 00:00SportVideo Porto - Liverpool 1-4. "Cormoranii" au ajuns fără emoții în semifinalele Ligii Campionilor

Sadio Mane a deschis scorul pentru "cormorani", gol validat pe baza tehnologiei VAR. Mane a plecat de la limita...281

18 apr 00:00SportMan. City - Tottenham 4-3. Calificare dramatică a lui Spurs. Gol al "cetățenilor" în prelungiri, anulat

...372

18 apr 00:00SportNantes - PSG 3-2. Parizienii, la al doilea eșec consecutiv, au ratat din nou șansa de a cuceri titlul

Lăsat în tribună fiindcă nu-şi prelungeşte contractul, Ciprian Tătăruşanu a scăpat de super-execuţia lui Dani...322

18 apr 00:00SportLazio - Udinese: 2-0

Lazio a trecut fără mari emoţii de Udinese într-un meci restanţă din etapa a 25-a şi este la un punct de locurile...200

Local
18 apr 00:00LocalDoi dintre cei patru militari răniți în Afganistan au fost transportați în Germania

Caporalii clasa a III-a Cristian Gabăr și Ionel Cristea, răniți recent în Afganistan împreună cu alți doi...247

18 apr 02:52LocalCopil lovit de maşină pe strada Cumpenei

Cadrele medicale de la Serviciul de Ambulanţă au fost solicitate să intervină miercuri, 17 aprilie, pe strada...1045

18 apr 02:53LocalDSP Constanța face controale, de Paște și 1 Mai

Direcția de Sănătate Publică Constanța va desfășura, în perioada premergătoare sărbătorilor pascale și de 1...349

18 apr 00:30LocalProtestul taximetriștilor: au aruncat cu ouă într-un taxi care avea clienți, pentru că șoferul nu participa la miting

Potrivit Jandarmeriei Capitalei, mai multe persoane care au participat la protestul taximetriștilor, din Piața...1007

18 apr 02:54LocalAutoutilitară a DRDP Constanța, lovită de un autoturism, pe DN39!

Din cauza nepăstrării distanței regulamentare față de autovehiculul din față, în dimineața de miercuri, 17...654

18 apr 00:56LocalPărinţii adolescentului care a spart geamul unui autobuz RATC şi-au recunoscut fiul în imaginile video

Părinții adolescentului care a atacat cu pietre un autobuz RATC l-au recunoscut pe acesta în imaginile apărute în...2266

18 apr 02:55LocalPLAJELE, PREGĂTITE pentru SEZONUL ESTIVAL: se nivelează nisipul și se strâng gunoaiele!

Mai este puțin până la deschiderea sezonului estival 2019, iar până atunci sunt și sărbătorile pascale, prilej...585

18 apr 02:25LocalViteză în curbă, pe carosabil umed: a ajuns cu mașina în copac!

O femeie în vârstă de 43 de ani, din Tulcea, la data de 16 aprilie a.c., în timp ce conducea un autoturism în afara...1228

18 apr 01:13LocalO șoferiță s-a RĂSTURNAT cu mașina, pe Mamaia: 'Nu știu ce s-a întâmplat..'

Un accident rutier a avut loc în dimineața de miercuri, 17 aprilie, la intrare în stațiunea Mamaia, la pasarela din...4581

17 apr 09:26LocalPacienta cu arsuri, plimbată între spitale, transportată în Belgia cu o aeronavă a Forțelor Aeriene

O aeronavă C-27J Spartan a Forţelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni de evacuare medicală, a efectuat,...1176

Politică
18 apr 02:51PoliticăSenat: Moţiunea pe Justiţie - amânată pentru a patra oară; şedinţa de plen, suspendată din lipsă de cvorum

Şedinţa de plen a Senatului în care era programată, pentru a patra oară, pentru dezbatere şi vot moţiunea simplă...276

17 apr 02:52PoliticăDNA a cerut preschimbarea termenelor de judecată din dosarele lui Liviu Dragnea şi Darius Vâlcov

Procurorii DNA au făcut cereri de preschimbare a termenelor de judecată stabilite de judecătorii ICCJ în dosarele...492

18 apr 02:53PoliticăDragnea despre Nicolicea: Ştie procedurile, e riguros; e un om în care tot partidul are foarte multă încredere

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat miercuri că Eugen Nicolicea, propus să preia Ministerul Justiţiei, ştie...411

18 apr 02:28PoliticăȘedință CEx al PSD: Constanţa ar putea avea un ministru în Cabinetul Dăncilă!

Comitetul Executiv Naţional al PSD a decis să-i retragă sprijinul politic ministrului Justiţiei Tudorel Toader și...2845

18 apr 03:00PoliticăCălin Popescu Tăriceanu, primul lider care anunță public un BOICOT al referendumului

Referendumul pe justiţie bruiază alegerile europene din 26 mai, a declarat la RFI preşedintele Senatului, liderul...376

18 apr 03:01PoliticăKlaus Iohannis: „Este REVOLTĂTOR că ministrul Sănătății a pornit o campanie de imagine prin spitalele din țară”

Preşedintele Klaus Iohannis consideră „revoltător” faptul că ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, „a pornit...439

18 apr 03:02PoliticăA început curăţenia de primăvară la Năvodari!

Primăria Năvodari a început curăţenia de primăvară. Edilul Florin Chelaru a anunţat că angajaţii de la...335

18 apr 03:02PoliticăPrimăria Valu lui Traian, supărată pe locuitorii fără spirit civic: RUŞINE!

Curăţenia de Paşte a început în localitatea Valu lui Traian. Se vopsesc bordurile, se mătură străzile, se...630

18 apr 02:58PoliticăAngajații Primăriei Constanța donează sânge!

Centrul Regional de Transfuzii Sanguine (CRTS) și Primăria Municipiului Constanța demarează o amplă campanie de...295

18 apr 02:56PoliticăSecuritatea la Marea Neagră, discutată la Palatul Cotroceni

Șeful Statului Major al Apărării, generalul Nicolae Ionel Ciucă, a participat marți, 16 aprilie a.c., la...278

Monden
18 apr 19:32MondenBianca Drăgușanu, dezlănțuită: Ce replici a avut pentru Cătălin Botezatu și pentru prezentatorii emisiunii „Vulturii de noapte”

Bianca Drăgușanu a participat la emisiunea Vulturii de noapte, pe care fostul său partener de viață, Victor Slav, o...415

18 apr 00:00MondenAu ieșit scântei între Brigitte Sfăt și Florin Pastramă la Ferma. „M-a fraierit”

Au fost discuții aprinse între Brigitte Sfăt și Florin Pastramă, la show-ul Ferma, de la Pro TV. Bruneta s-a...394

18 apr 00:00MondenAndra: „Da, m-am îngrășat câteva kilograme”

Cântăreața Andra a recunoscut că a luat câteva kilograme în greutate. Vedeta a afirmat că a început să meargă...281

18 apr 00:00MondenBianca Drăgușanu către Victor Slav: „Zilele următoare te invit la o cafea să discutăm despre majorarea pensiei alimentare”

Bianca Drăgușanu și Victor Slav se întâlnesc la emisiunea Vulturii de noapte, de la Kanal D, acolo unde cei doi au...325

18 apr 00:00MondenVica Blochina, Andrei Ștefănescu, Dima Trofim și Anca Neacșu intră în jocul măștilor, la Scena misterelor

Jocul măștilor continuă joi, 18 aprilie, de la ora 20.00, la Antena 1, cu noi celebrități care se deghizează în...206

18 apr 00:00MondenRoxana Nemeș, declarații despre iubitul ei. „Mi-am găsit liniștea”

Cântăreața Roxana Nemeș a făcut declarații despre povestea de iubire pe care o trăiește de ceva timp. Artista...284

18 apr 19:12MondenCRBL și Oase au câștigat finala Asia Express și marele premiu de 30.000 de euro

Asia Express a ajuns la marea finală, iar cele două echipe rămase în concurs au dat tot ce au avut mai bun pentru a...289

18 apr 00:00MondenCine e Matei Negrescu, noul concurent Ferma 2019. A fost ispită la Insula Iubirii

Alte schimbări la Ferma! După ce Ioana Filimon s-a reîntors în competiție, în urma eliminării din duelul cu...282

18 apr 00:00MondenFabio revine în forță cu piesa „Bella“. Va filma clip într-o destinație exotică

Cântărețul Fabio revine pe piață muzicală cu o nouă piesă compusă de Alin Radu, intitulată "Bella". Artistul...169

18 apr 00:00MondenBeyonce a lansat un album live cu melodii interpretate pe scena festivalului Coachella 2018

Beyonce a lansat miercuri un album live surpriză în aceeaşi zi cu difuzarea unui documentar Netflix despre...187

Mapamond
18 apr 00:00MapamondEmisarul american pentru Coreea de Nord în vizită la Moscova, înainte de o posibilă întâlnire Kim-Putin

Emisarul american pentru Coreea de Nord este aşteptat la Moscova miercuri pentru convorbiri cu responsabili ruşi,...156

18 apr 00:00MapamondSUA: Administraţia Trump decide în favoarea menţinerii în arest pe termen nedefinit a solicitanţilor de azil intraţi ilegal

Secretarul american al justiţiei, William Barr, a adoptat marţi o decizie în baza căreia solicitanţii de azil care...165

18 apr 00:00MapamondTurcia: Candidatul opoziţiei, declarat oficial primar al oraşului Istanbul

Candidatul principalului partid de opoziţie, Ekrem Imamoglu, a fost declarat oficial miercuri primar al Istanbulului,...230

18 apr 00:00MapamondIncendiu la Notre-Dame: Papa Francisc transmite pompierilor „recunoştinţa întregii Biserici“ catolice

Papa Francisc a exprimat miercuri ''recunoştinţa întregii Biserici'' catolice faţă de pompieri şi toţi cei care...158

18 apr 00:00MapamondSUA: Securitate sporită la şcoli în Colorado, unde FBI caută o femeie „inspirată“ de atacul din 1999 de la Columbine

Mai multe şcoli publice din statul american Colorado au luat măsuri speciale de securitate după ce poliţia federală...173

18 apr 00:00MapamondManifestanţii care cer combaterea schimbărilor climatice ameninţă că vor perturba circulaţia metroului londonez

Protestatarii din gruparea Extinction Rebellion (XR) ameninţă că vor perturba miercuri circulaţia metroului...158

18 apr 00:00MapamondConturi Instagram blocate pentru mai mulţi comandanţi ai Gardienilor Revoluţiei din Iran

Conturile de Instagram ale mai multor comandanţi ai Gardienilor Revoluţiei din Iran au fost blocate marţi, a raportat...160

18 apr 00:00MapamondEuropol: Crima organizată reprezintă principala ameninţare la adresa securităţii europene

Creşterea violenţei crimei organizate reprezintă cea mai mare ameninţare la adresa securităţii Europei, depăşind...152

18 apr 00:00MapamondDonaţiile pentru reconstrucţia catedralei Notre-Dame au ajuns la 750 milioane de euro

De la Apple şi până la Banca Centrală Europeană, mii de anonimi sau deţinătorii unor mari averi s-au mobilizat...178

18 apr 00:00MapamondPrimul transport cu ajutor umanitar din partea Crucii Roşii a sosit în Venezuela

Un prim transport cu ajutor umanitar din partea Crucii Roşii destinat Venezuelei, ţară care se confruntă cu o gravă...182

Sănătate
17 apr 01:37SănătateSpitalul Judeţean Constanţa a fost decorat de Klaus Iohannis

Cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății, Președintele României, Klaus Iohannis, a conferit Spitalului Clinic...1155

17 apr 04:05SănătateREVOLTĂTOR! Pacientă cu arsuri grave, din Tulcea, plimbată între spitalele din Constanța și Timișoara!

O tânără de 25 de ani din Tulcea, aflată în stare gravă, fiind intubată, după ce a suferit arsuri pe 40% din...763

13 apr 01:48SănătateProiect benefic pentru comunitate: cursuri de asistente medicale în Hârșova!

Sistemul sanitar din orașul constănțean Hârșova se dezvoltă. Astfel, în Spitalul Orășenesc Hârșova vor fi...1261

13 apr 17:54SănătateAsistenta șefă de la Neurologie, schimbată din funcție după controlul ministrului Sănătății! Atenționare pentru directorul de Îngrijiri!

S-a încheiat ancheta internă desfășurată de conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Andrei”...3865

13 apr 00:29SănătateReacția SANITAS după controlul de la Spitalul Județean Constanța: „Personalul este insuficient, merită să fie tratat cu respect!”

Referitor la recenta vizită a Ministrului Sănătății, Sorina Pintea, la Spitalul Clinic Județean de Urgență...2300

12 apr 00:50SănătatePacienții vin la Constanța să se trateze, dar ministrul Sorina Pintea LAUDĂ spitalul din Tulcea pentru... curățenie!

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, continuă controalele în spitalele din țară. În noaptea de miercuri spre...7257

11 apr 00:35SănătateSpitalul Județean Constanța, decorat de președintele Klaus Iohannis cu Ordinul „Meritul Sanitar”

În vreme ce ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a vorbit despre „dezastrul” pe care l-a găsit pe secțiile...3079

9 apr 01:42SănătateANCHETĂ la Spitalul Județean Constanța, după controlul inopinat al ministrului Sănătății

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a făcut, duminică seara, 7 aprilie a.c., de Ziua Mondială a Sănătății, un...4952

5 apr 22:57SănătateMedicii Adrian Streinu Cercel și Mihai Craiu, prezenți la Constanța pentru a vorbi despre vaccinare!

Vaccinarea împotriva virusului hepatitei B, vaccinarea în cancer între prevenție și tratament și prevenirea...1945

5 apr 03:42SănătatePrecizări MS: Nu se intenţionează introducerea coplăţii pentru serviciile medicale în unităţile de stat

Ministerul Sănătăţii a precizat joi că nu intenţionează introducerea coplăţii pentru serviciile medicale...714