rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 18 august
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

Monopol pe servicii care trebuiau să fie la liber

Raport oficial: portul şi cartelul de pilotaj şi remorcaj au încălcat legea! Consiliul Concurenţei le va amenda cu sume uriaşe

Consiliul Concurenţei a finalizat ancheta din Portului Constanţa privind piaţa serviciilor de pilotaj şi remorcaj a navelor maritime, iar concluzia este că părţile implicate au încălcat grav legea concurenţei, motiv pentru care vor fi amendate cu sume uriaşe. „Replica” a intrat în posesia documentului intitulat „RAPORT privind investigaţia declanşată în baza Ordinului Preşedintelui nr.1115/19.11.2012 pe piaţa serviciilor de pilotaj şi remorcaj de manevră a navelor maritime”, o lucrare care are nu mai puţin de 153 de pagini. În raport se arată faptul că administraţia portuară a permis instalarea unui monopol, iar firmele anchetate au alcătuit un cartel care a împiedicat alţi operatori să mai intre pe această piaţă.

În rezultatele investigaţiei, Consiliul Concurenţei arată că pentru ilegalităţile comise de Portul Constanţa şi cele patru firme care deţin monopolul serviciilor prin cartelul pe care l-au format amenzile vor fi cuprinse între 4% şi 8% din cifra de afacere pe ultimul an, la care se adaugă o majorare de 50% din cauza circumstanţelor agravante. Amenda se aplică pentru fiecare categorie de servicii în parte, încălcarea legislaţiei privind pilotajul fiind distinctă de cea referitoare la remorcaj. Practic, ţinând cont de cifrele de afacere declarate pentru anul 2015 de părţile implicate, amenzile pe care acestea ar trebui să le achite ar avea următorul cuantum maxim: compania portuară - amendă de 72 milioane lei, echivalentul a circa 16 milioane euro; Canal Sea Services SRL - 7,2 milioane lei; Black Sea Services SRL - 4,8 milioane lei; Coremar - 5 milioane lei; Logistic Remo Services - 15 milioane lei. Mai mult, Consiliul Concurenţei a dispus dizolvarea firmei Logistic Remo Services. „Replica” vă prezintă, în exclusivitate, o parte din concluziile raportului emis de Consiliul Concurenţei cu privire la ilegalităţile comise de administraţia portuară şi firmele care deţin monopolul serviciilor de pilotaj şi remorcaj maritim.

“Statul i-a încredinţat Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime SA un monopol natural pe care aceasta îl administrează, în calitatea sa de administraţie portuară. În acest scop, companiei i-au fost încredinţate atribuţii printre care se regăsesc urmărirea sau asigurarea, după caz, a furnizării permanente a serviciilor de siguranţă (pilotaj şi remorcaj maritim). Potrivit legii, asigurarea serviciilor de pilotaj şi de remorcaj maritim se poate face prin corpul propriu de piloţi ai CN APM, respectiv cu remorchere şi personal propriu al acesteia, prin intermediul unor operatori specializaţi şi autorizaţi cu care se încheie contracte în mod nediscriminatoriu, pe baza unor criterii impuse prin contractul-cadru sau prin concesionarea acestor servicii către operatori economici specializaţi şi autorizaţi. Întrucât nu dispune de resursele materiale şi umane necesare efectuării acestor activităţi, CN APM a adoptat pe rând, fie varianta concesionării serviciilor prin licitaţie, fie varianta încredinţării acestor servicii operatorilor autorizaţi care şi-au manifestat interesul în acest sens. Activitatea de administrare portuară constând inclusiv în urmărirea sau asigurarea, după caz, a furnizării serviciilor de siguranţă în porturi, respectiv în punerea la dispoziţia tuturor utilizatorilor a acestei infrastructuri, în mod liber şi nediscriminatoriu, reprezintă o activitate economică din care compania obţine venituri şi profit. Pentru a efectua activitate de pilotaj şi remorcaj maritim este necesară autorizarea de către Autoritatea Navală Română, pe baza unor criterii stabilite de Ministerul Transporturilor.

Pentru a efectua aceste activităţi în porturile Constanţa, Midia şi Mangalia este necesară îndeplinirea unor criterii stabilite de CN APM. Din poziţia sa de monopol pe o piaţă pe care, cel puţin deocamdată, nu poate intra nicio altă întreprindere, CN APM stabileşte condiţiile de intrare şi acordă astfel accesul pe două pieţe aflate astfel în aval de piaţa pe care este prezentă CN APM, piaţa serviciilor de pilotaj maritim şi piaţa serviciilor de remorcaj maritim în porturile aflate în administrarea sa.

Dacă la momentul iulie 2012, serviciile de pilotaj şi remorcaj maritim erau prestate în regim concurenţial, urmare a criteriilor stabilite de CN APM, numărul de operatori economici ce prestează astfel de servicii s-a limitat semnificativ.

Astfel, în cazul serviciilor de pilotaj, numărul de operatori s-a redus cu aproximativ 60% în timp ce în cazul serviciilor de remorcaj, a fost anulată orice concurenţă de pe piaţă, prin prezenţa unui singur furnizor de astfel de servicii. Existenţa unor acorduri prealabile între întreprinderile implicate constând în acţiuni de coordonare a comportamentului concurenţial în piaţă, anterioare stabilirii de către CN APM de noi criterii de acces pe piaţă, reprezintă dovezi ale existenţei unor înţelegeri anticoncurenţiale între întreprinderile prestatoare de servicii pe piaţa serviciilor de pilotaj maritim, practici care intră sub incidenţa art.5 din Legea concurenţei dar şi a art.101 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

Practic, înţelegerea dintre Canal Sea Service SRL, Black Sea Pilots SRL şi Maritime Pilot SRL, manifestată încă din cursul anului 2011, prin intenţia anunţată de a prelua toată forţa de muncă calificată din piaţă, prin propunerile formulate în sensul stabilirii unui număr minim de piloţi şi pilotine la un nivel care nu ar fi putut îndeplinit de ceilalţi operatori autorizaţi de Autoritatea Navală Română, urmată de îndeplinirea numărului de piloţi şi pilotine doar de cei trei şi, astfel, de contractarea serviciilor de către CN APM doar cu aceştia dar şi de stabilirea unor garanţii că niciuna din cele trei nu va acţiona în sensul afectării poziţiei în piaţă a celorlalte două, are aptitudinea evidentă de a restrânge concurenţa, prin diminuarea intensităţii concurenţiale care s-ar fi manifestat în absenţa comportamentului comun şi coordonat al întreprinderilor implicate.

Chiar în condiţiile în care nu este necesară demonstrarea efectului de restrângere a concurenţei, trebuie subliniat faptul că acţiunea comună a celor trei întreprinderi s-a materializat prin contractarea de către CN APM a serviciilor de pilotaj doar cu acestea (până în august 2013). Efectul de restrângere a concurenţei s-a produs, în mod efectiv, prin reducerea semnificativă a concurenţei din piaţă, în speţă a ofertei de astfel de servicii. În ceea ce priveşte participarea lui Euroest Pilot SRL la practica analizată, trebuie precizat faptul că această întreprindere a încheiat contractul de prestări servicii de pilotaj cu CN APM în august 2013, în acelaşi condiţii cu ceilalţi operatori, acceptând, prin urmare, modalitatea de lucru „prin rotaţie” şi alăturându-se astfel celorlalţi trei în cadrul graficului de lucru. Nu s-a putut însă stabili o legătură de cauzalitate între comportamentul său şi restricţionarea propriu-zisă a concurenţei care s-a datorat acţiunii concertate a celor trei descrisă mai sus realizată cu concursul CN APM, acţiune la care Euroest Pilot nu a fost parte.

În privinţa serviciilor de remorcaj, raportul de investigaţie reţine faptul că prin acţiunea de coordonare a comportamentului concurenţial al celor trei întreprinderi, Canal Sea Services SRL, Black Sea Services SRL şi Compania de Remorcare Maritimă Coremar SA, inclusiv prin crearea unei societăţi în comun – Logistic Remo Services SRL, acestea au acţionat concertat în vederea contractării serviciilor de remorcaj maritim din porturile aflate în administrarea CN APM, eliminându-se orice formă de concurenţă între ele.

Astfel, prin linia de acţiune comună stabilită şi urmată de cele trei întreprinderi, inclusiv prin înfiinţarea Logistic Remo Services SRL, Canal Sea Services SRL, Black Sea Services SRL şi Coremar SA au eliminat orice incertitudine cu privire la comportamentul lor concurenţial în piaţă şi, prin propunerile formulate în comun cu privire la criteriile de acces au limitat concurenţa, nicio altă întreprindere, în afara celei create în comun de cele trei, nemaiintrând pe piaţă până în prezent.

În urma analizării înfiinţării Logistic Remo Services SRL de către Canal Sea Services SRL, Black Sea Services SRL şi Compania de Remorcare Maritimă Coremar din perspectiva unei posibile operaţiuni de concentrare economică, s-a constatat că societatea în comun nu are funcţionare deplină, în sensul reglementărilor din domeniul concurenţei. Utilizarea de către societatea în comun a remorcherelor întreprinderilor mamă, condiţiile stabilite prin contractele de închiriere a acestora referitoare la suportarea de către asociaţi a tuturor costurilor aferente funcţionării remorcherelor nu îi conferă acesteia capacitatea de a acţiona în mod independent pe piaţă, neputând fi considerată cu autonomie economică din punct de vedere funcţional.

În privinţa CN APM, raportul de investigaţie reţine faptul că prin comportamentul acestei întreprinderi publice, constând în impunerea în cadrul contractului-cadru a unor clauze inechitabile, a determinat o blocare cu caracter anticoncurenţial a pieţei serviciilor de pilotaj maritim, printr-un efect de cartelizare a acesteia, manifestat prin eliminarea oricărei forme de concurenţă prin preţ şi prin împărţirea pieţei între operatorii din piaţă. De asemenea, ţinând seama de faptul că acţiunea CN APM, în calitatea de entitate căreia statul ia delegat o parte din atribuţiile sale, de a stabili criterii de acces pe piaţa serviciilor de remorcaj maritim în forma (numărul şi structura) menţionată, suplimentare faţă de cele aprobate prin ordin de ministru, a avut ca efect împiedicarea oricărei manifestări a concurenţei pe această piaţă în detrimentul oricăror alţi potenţiali operatori de servicii de remorcaj dar şi al beneficiarilor acestor servicii, încălcând, astfel, prevederile art. 8 alin.(1) din Legea concurenţei.

8. PROPUNERI

În urma analizei efectuate şi a constatărilor prezentate, propunerile echipei de investigaţie sunt următoarele:

m) Constatarea încălcării prevederilor art.5 alin.(1) din Legea concurenţei şi ale art.101 alin.(1) din Tratat de către Canal Sea Services SRL, Black Sea Pilots SRL şi Maritime Pilot SRL printr-o coordonare a comportamentului concurenţial care a restricţionat concurenţa pe piaţa serviciilor de pilotaj a navelor maritime;

n) Constatarea încălcării prevederilor art.5 alin.(1) din Legea concurenţei şi ale art.101 alin.(1) din Tratat de către Canal Sea Services SRL, Black Sea Services SRL Compania de Remorcare Maritimă Coremar SA printr-o coordonare a comportamentului concurenţial, inclusiv prin crearea unei societăţi în comun cooperative, Logistic Remo Service SRL, care a restricţionat concurenţa pe piaţa serviciilor de remorcaj maritim;

o) Constatarea încălcării prevederilor art.5 alin.(1) din Legea concurenţei şi ale art.101 alin.(1) din Tratat de către Logistic Remo Service SRL, societate în comun cooperativă, ca întreprindere prin care se implementează înţelegerea între Canal Sea Services SRL, Black Sea Services SRL Compania de Remorcare Maritimă Coremar SA;

p) Constatarea faptului că nu s-au descoperit dovezi privind încălcarea prevederilor art.5 alin.(1) din Legea concurenţei şi ale art.101 alin.(1) din Tratat de către Euroest Pilot SRL care să justifice impunerea de măsuri sau sancţiuni de către Consiliul Concurenţei;

q) Constatarea faptului că nu s-au descoperit dovezi privind încălcarea prevederilor art.5 alin.(1) lit. a) şi c) din Legea concurenţei şi ale art.101 alin.(1) din Tratat de către: Canal Sea Services SRL, Black Sea Pilots SRL şi Maritime Pilot SRL, cât şi de către acestea împreună cu Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime” SA Constanţa pe piaţa serviciilor de pilotaj printr-o înţelegere vizând fixarea tarifelor aferente serviciilor prestate, cât şi împărţirea pieţei pe intervale de timp;

r) Constatarea faptului că nu s-au descoperit dovezi privind încălcarea prevederilor art.5 alin.(1) lit. b) de către: Black Sea Services SRL, Canal Sea Services SRL şi Compania de Remorcare Maritimă Coremar SA printr-o înţelegere cu Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime” SA Constanţa, privind stabilirea unor criterii excesive de acces pe piaţa serviciilor de remorcaj, permiţând astfel intrarea pe piaţă doar a societăţilor în cauză, limitând astfel oferta de servicii;

s) Constatarea încălcării prevederilor art.6 alin.(1) lit. a) din Legea concurenţei şi ale art.102 din Tratat de către Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime” SA Constanţa, prin impunerea în cadrul contractului-cadru având ca obiect transmiterea unui drept neexclusiv de furnizare a serviciilor de pilotaj maritim către operatori, a unor clauze care au determinat o blocare cu caracter anticoncurenţial a pieţei serviciilor de pilotaj maritim, printr-un efect de cartelizare a acesteia, manifestat prin eliminarea oricărei forme de concurenţă prin preţ şi prin împărţirea pieţei între operatorii din piaţă, în dezavantajul atât al operatorilor cât şi al beneficiarilor acestor servicii;

t) Constatarea faptului că nu s-au descoperit dovezi suficiente privind încălcarea prevederilor art.6 alin.(1) lit. b) şi c) din Legea concurenţei şi ale art.102 din Tratat de către Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime” SA Constanţa pe piaţa serviciilor de pilotaj şi remorcaj maritim, care să justifice impunerea de măsuri sau sancţiuni de către Consiliul Concurenţei;

u) Constatarea încălcării prevederilor art.8 alin. (1) din Legea concurenţei de către Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime” SA Constanţa, în calitatea sa de entitate căreia statul i-a delegat o parte din atribuţiile sale, prin stabilirea criteriilor de acces pe piaţa serviciilor de remorcaj maritim într-o forma (număr şi structură) care a avut ca efect împiedicarea oricărei manifestări a concurenţei pe această piaţă;

v) Constatarea faptului că nu s-au descoperit dovezi privind încălcarea prevederilor art.8 alin. (1) din Legea concurenţei de către Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime” SA Constanţa pe piaţa serviciilor de pilotaj maritim.

w) Impunerea de măsuri, în baza prevederilor art.44 alin.(1) lit. e) din Legea concurenţei după cum urmează:

- În eventualitatea în care serviciile de pilotaj şi remorcaj maritim în porturile aflate în administrarea CN APM se asigură prin intermediul unor operatori autorizaţi, criteriile din contractul cadru ar trebui să nu adauge elemente noi la condiţiile de autorizare deja aprobate prin ordin al ministrului transporturilor, referitoare la capabilitatea tehnică şi profesională, pentru a nu crea o suprareglementare în domeniu, ci să aibă în vedere, eventual, îndeplinirea unor condiţii specifice desfăşurării acestor activităţi în porturile maritime, aplicate în mod egal, transparent şi nediscriminatoriu tuturor operatorilor autorizaţi;

- În eventualitatea în care se optează pentru asigurarea serviciilor de pilotaj şi de remorcaj maritim în conformitate cu prevederile art. 50 alin.(1) lit. b şi ale art. 52 alin.(1) lit. b)176din OG nr.22/1999, asigurarea desfăşurării acestor servicii în condiţii care să permită manifestarea liberei concurenţe între operatori, prin eliminarea, în termen de 3 luni, a oricărei implicări a CN APM în aspecte care privesc funcţionarea pieţei, dincolo de prerogativele sale de putere publică;

- Acordarea, în termen de 3 luni, de către CN APM a accesului pe piaţa serviciilor de pilotaj şi remorcaj maritim a tuturor operatorilor care îndeplinesc prevederile Ordinului ministrului transporturilor nr. 547/2014 privind autorizarea operatorilor economici pentru desfăşurarea activităţii conexe activităţilor de transport naval – serviciul de siguranţă pilotajul navelor maritime la intrarea şi ieşirea din porturi între danele aceluiaşi port şi pe căile navigabile interioare, precum şi a prevederilor Ordinului ministrului transporturilor nr. 548/2014 privind autorizarea operatorilor economici pentru desfăşurarea activităţii conexe activităţilor de transport naval – serviciul de siguranţă remorcaj de manevră al navelor maritime în porturi;

- Dizolvarea, în termen de 3 luni, a Logistic Remo Services SRL sau modificarea actualei modalităţi de funcţionare a acesteia în vederea asigurării funcţionării depline a acesteia, în conformitate cu reglementările din domeniul concentrărilor economice şi notificarea operaţiunii la Consiliul Concurenţei în cazul în care sunt îndeplinite pragurile prevăzute de lege în acest sens.

x) Formularea de recomandări în baza prevederilor Legii concurenţei către Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime” SA Constanţa cât şi Ministerului Transporturilor:

- Consultarea de către Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime” SA Constanţa a întreprinderilor din piaţă, în mod individual, cu privire la probleme referitoare la modul de prestare a acestor servicii, pentru a nu se crea un cadru favorabil schimbului de informaţii sensibile între operatorii din piaţă;

- Iniţierea de către Ministerul Transporturilor a unor modificări legislative care să aducă clarificări prevederilor actualului art. 48 în sensul că respectivele cerinţe şi anume, serviciile de siguranţă să fie prestate tuturor utilizatorilor care apelează la ele, pe o bază permanentă, nediscriminatorie, uniformă şi continuă, în condiţii egale în ceea ce priveşte calitatea, timpul şi preţul, ar trebuie să aibă în vedere numai situaţia în care aceste servicii sunt furnizate în regim de monopol (fie de către administraţiile portuare, fie atribuite, prin concesiune, unui singur operator). În situaţia în care se încheie contracte cu operatorii autorizaţi, o astfel de prevedere ar putea veni în contradicţie cu prevederile de la art. 50 alin. (3) şi (4) şi cu cele de la art. 52 alin. (3) şi (4), potrivit cărora operatorii trebuie să comunice administraţiilor tarifele şi facilităţile acordate, iar acestea din urmă trebuie să la facă publice.

A. Încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea concurenţei şi ale art. 101 alin. (1) din Tratat de către Canal Sea Services SRL, Black Sea Pilots SRL şi Maritime Pilot SRL, pe piaţa serviciilor de pilotaj al navelor maritime.

Determinarea gravităţii faptei

Fapta este o înţelegere de tip cartel, manifestată printr-o coordonare a comportamentului concurenţial al participanţilor, care a avut ca obiect restricţionarea concurenţei pe piaţă. Cele trei întreprinderi deţineau peste 80% din piaţă ajungând ca, după implementarea înţelegerii să deţină o cotă de 100%. Prin natura sa, un asemenea comportament constituie o încălcare gravă a legii concurenţei, încadrându-se în categoria faptelor de gravitate mare al căror cuantum al amenzii se situează între 4% şi 8% din cifra de afaceri a contravenienţilor.

Trebuie precizat faptul că a fost demonstrată aptitudinea faptei incriminate de a produce efecte şi, mai mult decât atât, au fost evidenţiate efectele produse în piaţă

Durata faptei

Fapta a debutat în 2011 şi s-a finalizat în august 2013, încadrându-se în categoria faptelor de durată medie, aspect care va determina o creştere a amenzii de până la 50% din cuantumul determinat de gravitatea faptei.

B. încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea concurenţei şi a art. 101 alin.(1) din TFUE de către Canal Sea Services SRL, Black Sea Services SRL şi Compania de Remorcare Maritimă Coremar SA, inclusiv de către Logistic Remo Services SRL, societate în comun cooperativă, pe piaţa serviciilor de remorcaj maritime

Determinarea gravităţii faptei

Fapta este o înţelegere de tip cartel, manifestată printr-o coordonare a comportamentului concurenţial al participanţilor, care a avut ca obiect restricţionarea până la eliminarea concurenţei pe piaţă. Cele trei întreprinderi deţineau peste 50% din piaţă ajungând ca, după implementarea înţelegerii, să deţină, prin întreprinderea creată în comun de cele trei participante, o cotă de 100%. Prin natura sa, un asemenea comportament constituie o încălcare gravă a legii concurenţei, încadrându-se în categoria faptelor de gravitate mare al căror cuantum al amenzii se situează între 4% şi 8% din cifra de afaceri a contravenienţilor. Trebuie precizat şi în acest caz că a fost demonstrată aptitudinea faptei incriminate de a produce efecte şi, mai mult decât atât, au fost evidenţiate efectele produse în piaţă.

Durata faptei

Fapta a debutat pentru întreprinderile-mamă în iunie 2011, în timp ce pentru societatea în comun cooperativă, momentul debutului este 1 august 2012, dată la care aceasta a semnat contractul de prestări servicii de remorcaj maritim cu Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime” SA Constanţa. Fapta nu este epuizată până în prezent, încadrându-se în categoria faptelor de durată medie, aspect care va determina o creştere a amenzii de până la 50% din cuantumul determinat de gravitatea faptei.

C. Încălcarea prevederilor art.6 alin.(1) lit. a) din Legea concurenţei şi ale art.102 din TFUE de către Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime” SA Constanţa, printr-un comportament abuziv care a determinat o blocare cu caracter anticoncurenţial a pieţei serviciilor de pilotaj maritim, printr-un efect de cartelizare a acesteia, manifestat prin eliminarea oricărei forme de concurenţă prin preţ şi prin împărţirea pieţei între operatorii din piaţă, în dezavantajul atât al operatorilor cât şi al beneficiarilor acestor servicii. Comportamentul incriminat reprezintă un abuz de poziţie dominantă săvârşit de o întreprindere aflată în poziţie de monopol (poziţie conferită de drepturile exclusive acordate de stat) fiind încadrat în categoria faptelor de gravitate mare al căror cuantum al amenzii se situează între 4% şi 8% din cifra de afaceri a contravenienţilor.

Durata faptei

Fapta a debutat în iulie 2012, nefiind epuizată până în prezent, încadrându-se în categoria faptelor de durată medie, aspect care va determina o creştere a amenzii de până la 50% din cuantumul determinat de gravitatea faptei.

Circumstanţe agravante

Echipa de investigaţie propune reţinerea, ca circumstanţă agravantă, a continuării încălcării de către întreprinderile de mai sus, după declanşarea procedurii de către Consiliul Concurenţei.

Rocsana CRISTEA

miercuri, 29 iunie 20165963
Comentarii

112agentu07(1 iul 09:47)
mai bine ca se termina si ii amendeaza pe astia, agentii vor fi iar fericiti,daca vin si olandezii la remorcaj e cu atat mai bine.
014Mihaid(1 iul 09:30)
mizerabilii isi bat joc de noi astia din societatile lor de remorcaj parca suntem scavii lor, la pilotaj se dau salarii imense pe nemerit, pilotii sunt niste lepre puturoase care baga in buzunar salarii si tigari de la nave si tot nu le mai ajungi la nas
314marinar(29 iun 17:02)
Ce face ITMul? De ce nu vine in control? Suntem ca niste sclavi. Banditii astia din remorcaj isi bat joc de noi
627Costel(29 iun 11:47)
Sa ii mature consiliul si pe tiganoii nenorociti de la canal sea in frunte cu o vaca Foolea care are mult din gingasia unui porc castrat si pe sclavii ei nefericiti mihalacii care sunt prosti ca noaptea si se lasa condusi ca papagalii. merita desfiintati sunt niste gunoaie de oameni. ciorile de la canal sea la loc pe craca baaa
218George(29 iun 09:38)
Pe decebal serban sa il ia dna
16vali preda(29 iun 09:10)
decebal sa plateasca amenda
620olanda(29 iun 07:36)
sa vina companii din vest sa faca remorcaj in portul constanta care au traditii nu excroci fosti piloti s,amd
922canal service(29 iun 07:32)
pana sa vina mironescu la coremar piata era libera aveam aproape toate contractele de remorcaj in port constanta
mai mult...Replica
17 aug 01:35ReplicaŞEFUL IPJ CONSTANŢA, IMPLICAT ÎNTR-UN ACCIDENT RUTIER!

Un accident rutier a avut loc pe raza oraşului Mangalia, un motociclist fiind rănit. Accidentul s-a petrecut pe fondul...4818

17 aug 14:32ReplicaCei patru bărbați reținuți în urma SCANDALULUI din Mamaia, puși sub control judiciar3171
17 aug 00:00ReplicaNemulțumirile turiștilor au luat sfârșit? ABADL susține că a strâns TONE de ALGE!1213
17 aug 16:00ReplicaPatru bărbați REȚINUȚI în urma SCANDALULUI din Mamaia

Oamenii legii din Constanța au continuat audierile celor implicați în scandalul din Mamaia până târziu în noapte....7241

17 aug 08:23ReplicaFemeie aflată pe o trotinetă electrică, ACCIDENTATĂ MORTAL: a fost DECAPITATĂ!8642
17 aug 11:00ReplicaRAZIE: şofer DROGAT cu metamfetamină şi cocaină!1861
17 aug 15:58ReplicaClădirile în care a funcționat fostul ABATOR de pe Șoseaua Mangaliei urmează să fie DEMOLATE!

Așa cum am anunțat și în edițiile anterioare, în locul fostului abator de pe Șoseaua Mangaliei va fi construit un...2624

17 aug 00:00ReplicaPRINS BEAT la VOLAN, a vrut să încheie ACORD de RECUNOAȘTERE! PROCURORUL a spus NU!1570
17 aug 00:00ReplicaSe plănuieşte construcţia unui nou hotel cu 6 etaje în Mamaia1323
17 aug 00:00ReplicaPrecizări privind prevenirea apariției AFECȚIUNILOR DIGESTIVE, după avalanşa de solicitări de la Eforie!

În legătură cu repetatele solicitări la Serviciul de Ambulanță Județean Constanța – Substația Eforie Nord -...1680

17 aug 00:00ReplicaBĂTAIE în PARCARE, CLARIFICATĂ de ANCHETATORI cu IMAGINILE suprinse: VICTIMA a EXAGERAT în DECLARAȚII!2194
17 aug 00:00ReplicaPosturi vacante de ÎNGRIJITOR oferite de către PRIMĂRIA NĂVODARI625
Vremea
25.9°23° - 25.9° duminică, 18 august 2019
ConstantaUmiditate: 38%
Vânt: 3.53 m/s
Presiune: 1015.97 milibari

Loto
6/49679303137
5/403112125334
joker27303238403
Horoscop
mai mult...SPSportRT
18 aug 01:43SportValencia - Sociedad 1-1. Final nebun de meci pe Mestalla

Ghinion uriaș pentru Valencia. "Liliecii" au avut 1-0 și penalty în prelungirile meciului cu Real Sociedad, dar nu au...117

18 aug 00:00SportSepsi - CFR Cluj 1-1. Echipa lui Dan Petrescu ia un punct din deplasarea la campioana remizelor

CFR Cluj a obţinut doar un egal la Sepsi Sfântu Gheorghe, după spectacolul de la Glasgow. Alexandru Păun a marcat...141

17 aug 00:30SportBOMBĂ la FCSB - Un fost dinamovist ar putea antrena echipa lui Becali

Informația zilei în fotbalul românesc a „explodat” la ceas de seară. FCSB, pregătită de câteva săptămâni...783

17 aug 00:00SportBilbao - Barcelona 1-0. Veteranul Aduriz a dat lovitura în minutul 89, cu o superfoarfecă

Început de sezon cu ghinion pentru Barcelona, în direct la Digi Sport. Pe terenul celor de la Athletic Bilbao,...351

Local
17 aug 00:00LocalIată formularele tipizate pe care Direcţia de Evidenţa Populaţiei vi le poate pune la dispoziţie!

Direcţia Generală de Evidenţă a Populaţiei Constanţa vă pune la dispoziţie o serie de formulare tipizate...211

17 aug 00:00LocalAccidente de muncă pe bandă rulantă, la Constanța!

Accidentele la locul de muncă pot apărea pe neașteptate și pot fi mai mult sau mai puțin grave. Un asemenea...384

17 aug 00:00LocalInformaţii cu privire la documentele de stare civilă: Transcrierea certificatelor de stare civilă emise de autoritățile străine

Actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite de autorităţile străine, au putere doveditoare în...290

17 aug 02:05LocalAccident rutier la Herghelia Mangalia

Un accident rutier a avut loc vineri, pe DN 39, în zona Hergheliei, acolo unde frecvent au loc astfel de evenimente....835

17 aug 01:44LocalIntervenție în zona Far: un client turmentat s-a dat în stambă!

Polițiștii din cadrul Secției 5 au intervenit, vineri, 16 august, la un local din zona Far a municipiului Constanța....1231

17 aug 02:03LocalPrins BEAT la volan, noaptea: 0,98 mg/l alcool pur în aerul expirat!

Polițiști din cadrul Biroului Rutier Medgidia, la data de 15 august a.c., în jurul orei 18.20, au depistat un...1089

17 aug 02:01LocalPrins în flagrant delict cu 'alba-neagra' în stațiunea Costinești

Polițiștii din cadrul Poliției stațiunii Costinești, la data de 15 august a.c., în jurul orei 20.30, au...485

17 aug 02:04LocalPeste 220 kg de peşte, transportate fără documente legale, confiscate de poliţiştii de frontieră

Poliţiştii de frontieră din cadrul Grupului de Nave Constanța - Punctul de Trecere a Frontierei Midia au depistat,...753

16 aug 00:00LocalBălăceală în parcul din fața Primăriei Constanța!

Căldura sufocantă de afară cu greu este suportată de constănțeni. Nici cei mici nu o suportă prea bine așa că,...602

16 aug 02:27LocalAccident rutier în Mamaia! VIDEO

Un accident rutier a avut loc în staţiunea Mamaia, joi, 15 august, fiind implicate două autoturisme. Trei persoane au...1305

Politică
17 aug 00:00PoliticăPrimăria Năvodari oferă pensionarilor din Năvodari posibilitatea de a comunica și a socializa

Primăria Năvodari, prin Direcția de Asistență Socială, oferă pensionarilor din Năvodari posibilitatea de a...264

17 aug 02:05PoliticăVictor Ponta, atac la Mihai Fifor: M-am înșelat în privința lui

Liderul Pro România, Victor Ponta, susține că ministrul de Interne, Mihai Fifor, în loc să stea la Ministerul de...599

17 aug 02:06PoliticăAEP: Aproape 9.000 de români din străinătate, înregistraţi pentru votul prin corespondenţă

Aproape 9.000 de români din străinătate s-au înscris pentru votul prin corespondenţă prin portalul...256

17 aug 02:02PoliticăEugen Teodorovici, propunere inedită: absolvenții de facultăți economice, angajați automat în ANAF

Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat vineri că a propus angajarea fără concurs la Agenţia...714

17 aug 02:03PoliticăViorica Dăncilă, mesaj de ULTIMĂ ORĂ pentru Tăriceanu, după ce ALDE a dat PSD un ultimatum

Premierul Viorica Dăncilă a declarat că ALDE nu a dat niciun ultimatum PSD și că în Guvern va avea loc o...691

17 aug 02:03PoliticăPremierul a găsit un înlocuitor pentru postul vacant lăsat de Ecaterina Andronescu: Varianta prim-ministrului pentru Educație

Premierul Viorica Dăncilă e în căutarea unui ministru al Educației, după ce a demis-o pe Ecaterina Andronescu,...975

17 aug 02:03PoliticăPMP își alege candidatul la prezidențiale: filialele au început să-și anunțe favoriții

O parte din filialele PMP au început să-și stabilească favoritul pentru alegerile prezidențiale. Prima organizație...515

16 aug 00:00PoliticăDăncilă: PSD trebuie să aibă candidat la prezidenţiale

Premierul şi liderul PSD, Viorica Dăncilă, a declarat miercuri, la Fălticeni, că formaţiunea sa, care a urcat în...366

16 aug 00:00PoliticăMinistrul Leş: Nu se poate vorbi despre securitate la Marea Neagră fără o relaţie transatlantică solidă

Ministrul Apărării Naţionale, Gabriel Leş, a declarat joi că regiunea Mării Negre, "un spaţiu care se afirma ca...332

16 aug 00:00PoliticăIohannis: Pentru descurajarea actelor ostile în regiunea Mării Negre, este nevoie în continuare de o abordare cuprinzătoare, coerentă şi coordonată

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat joi că, pentru descurajarea actelor ostile în regiunea Mării Negre, este...310

Monden
17 aug 00:00MondenOana Zăvoranu ia în serios rolul din serialul Sacrificiul. Va purta pe micul ecran hainele create de ea

Oana Zăvoranu se reinventează la fiecare etapă a vieții sale, iar de această dată fanii ei vor fi șocați de cât...249

17 aug 00:00MondenRicky Dandel și-a pregătit fiul pentru „Cerbul de Aur“. Elvin va prezenta festivalul cu o blondă superbă

Elvin Dandel şi Eda Marcus sunt gazdele ediţiei din acest an ale Festivalului ”Cerbul de Aur”, care se va...282

17 aug 00:00MondenAlfred Hitchcock, regizorul care-şi hărţuia actriţele preferate

A făcut filme de geniu şi a fost, cu siguranţă, unul dintre cei mai speciali regizori. Însă dincolo de masca...275

17 aug 00:00MondenLegendele de la Metallica au plecat de la concert în halate și în papuci

Trupa Metallica a oferit miercuri seară, pe Arena Naţională, un spectacol de zile mari zecilor de mii de bucureşteni...308

17 aug 00:00MondenMadonna nu a mai fost primită la propria sa petrecere din cauza unei legi controversate

Madonna nu a reușit să intre la propria sa petrecere din cauza legii din Sidney care interzice intrarea la o petrecere...354

17 aug 00:00MondenParaziții au câștigat în prima instanță. Polițiștii i-au reclamat din cauza versurilor piesei "Antimiliţie"

Trupa Paraziții a câștigat în primă instanță procesul intentat de Sindicatul Național al Agenților de Poliție....262

17 aug 00:00MondenMetallica a donat 250.000 euro Asociației Dăruiește Viața pentru construirea spitalului de oncologie pediatrică

Membrii formației Metallica au donat 250.000 de euro Asociației Dăruiește Viața, pentru construirea primului Spital...225

17 aug 00:00MondenNoua colecţie de păpuşi Barbie, inspirată din costumele filmelor Star Wars

Păpuşa Barbie a fost prezentată marţi într-o nouă colecţie, inspirată din estetica filmelor Star Wars, cu...215

17 aug 00:00MondenPlacido Domingo va cânta la Festivalul de la Salzburg, în pofida acuzaţiilor de hărţuire sexuală

Acuzaţiile de hărţuire sexuală împotriva starului operei Placido Domingo nu constituie un motiv pentru anularea...224

17 aug 00:00MondenRomânii sunt invitaţi să voteze pentru cântecele româneşti ce vor fi incluse în prima Carte de Cântece a UE

Toţi românii sunt invitaţi să voteze în perioada 16 august - 16 septembrie pentru cele şase cântece care vor...230

Mapamond
17 aug 00:00MapamondTrump a discutat în privat despre cumpărarea Groenlandei de către Statele Unite

Preşedintele american Donald Trump a discutat în privat cu asistenţi şi consilieri ideea Statelor Unite de a...267

17 aug 00:00MapamondHong Kong - manifestaţii: Directorul general al companiei Cathay Pacific a demisionat

Cathay Pacific a anunţat vineri demisia directorului său general, Rupert Hogg, după ce compania aeriană din Hong...222

17 aug 00:00MapamondNoul preşedinte al Comisiei Europene se angajează să-şi concentreze eforturile pentru viitorul Europei

Noul preşedinte al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat vineri - după ceremonia de rămas bun...210

17 aug 00:00MapamondPolonia ar putea sprijini Statele Unite în Strâmtoarea Ormuz

Polonia ar putea sprijini misiunea militară condusă de Statele Unite pentru a proteja transportul maritim în Golf...225

17 aug 00:00MapamondCoreea de Nord lansează alte două ''proiectile neidentificate'' şi respinge reluarea negocierilor cu Seulul

Coreea de Nord a lansat vineri două "proiectile neidentificate" care au căzut în mare, a anunţat statul-major...204

17 aug 00:00MapamondVenezuela: Guvernul este dispus să reia dialogul cu opoziţia dar vrea modificarea mecanismului de negociere

Guvernul venezuelean s-a arătat dispus să reia dialogul cu opoziţia dar doreşte să modifice mecanismul, a declarat...205

17 aug 00:00MapamondRepublica Moldova: Parlamentul a aprobat revenirea la sistemul electoral proporţional pe liste de partid

Parlamentul de la Chişinău a anulat joi sistemul electoral mixt, aprobând revenirea la sistemul electoral...202

17 aug 00:00MapamondGermania va face plăţi suplimentare pentru supravieţuitorii Holocaustului

Germania va face plăţi suplimentare supravieţuitorilor Holocaustului, a anunţat joi premierul israelian Benjamin...222

17 aug 00:00MapamondRusia: Agenţia nucleară rusă, incriminată pentru testarea unei rachete în apropierea unei zone populate

Un ecologist din nordul Rusiei a declarat joi că Agenţia nucleară de stat rusă Rosatom a comis o crimă efectuând...207

17 aug 00:00MapamondUn bărbat înjunghiat în faţa Ministerului de Interne din Londra

Un bărbat a fost înjunghiat joi în faţa Ministerului de Interne, în plin centrul Londrei, a anunţat poliţia...207

Sănătate
15 aug 13:33SănătateSpitalul Județean Constanța asigură asistenţa medicală de urgenţă în minivacanța de Sfânta Maria

Conducerea Spitalulului Clinic Județean de Urgență "Sf. Apostol Andrei" Constanța informează pacienții că, în...561

8 aug 02:33SănătateINSP: 7 cazuri de infecţie cu virusul West Nile

Numărul persoanelor care au fost infectate cu virusul West Nile de la începutul perioadei de raportări (3 iunie) a...644

6 aug 03:50SănătateCNAS: Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate a fost repusă în funcţiune

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate anunţă că, începând de marţi, Platforma Informatică a Asigurărilor...961

5 aug 10:31SănătateO NOUĂ METODĂ DE SLĂBIT: hipnoza! Bani grei în schimbul unor iluzii?

Tot mai mulți oameni apelează la diferite metode pentru slăbit. Suntem destul de preocupați de felul în care...836

1 aug 03:17SănătateEpidemie de OBEZITATE INFANTILĂ în România!

Asociația Pro Consumatori membră a Organizației Europene a Consumatorilor a analizat 32 de produse din lapte...872

30 iul 00:58SănătateMinistrul Sănătăţii, pe litoral: 'Direcţia de Sănătate Publică a suspendat activitatea pe 2 plaje'. Ce spune Pintea despre Spitalul Judeţean!

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, se află la Constanţa, la o întâlnire cu reprezentanţii Direcţiei de...3908

25 iul 03:29SănătateDOTĂRI la Spitalul Hârșova: echipamente și mobilier medical!

Spitalul Orășenesc Hârșova s-a înnoit: la începutul acestei săptămâni, reprezentanții unității spitalicești...1255

25 iul 01:18SănătateMedicii de pe Secția Chirurgie OMF vor face de gardă la domiciliu!

Consilierii județeni au aprobat, în ședința Consiliului Județean Constanța de miercuri, 24 iulie a.c.,...1130

24 iul 03:18SănătatePremierul l-a demis pe şeful CNAS

Premierul Viorica Dăncilă l-a demis marţi pe şeful Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Răzvan...991

18 iul 00:17SănătateCabinete medicale noi, la Spitalul Municipal Mangalia

La unitatea sanitară din Mangalia s-au înființat, recent, mai multe cabinete medicale și săli de tratament în...1622