rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 21 august
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

Regulamentului privind asigurarea locurilor de parcare pentru lucrările de construcții, MODIFICAT. Poate fi consultat pe site-ul Primăriei Constanța

Primăria Municipiului Constanța anunță că a fost modificat Regulamentul privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța. Proiectul de hotărâre pentru actualizarea Regulamentului poate fi consultat pe site-ul oficial al instituției la adresa www.primaria-constanta.ro, secțiunea "De interes public - Transparență decizională pe Legea 52/2003", începând cu data de 14.08.2019.

Materialele transmise vor purta mențiunea: "Recomandare la proiectul pentru actualizarea Regulamentului privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța.

Având în vedere modul de prezentare a documentațiilor analizate în cadrul Comisiei municipale de circulație în vederea emiterii avizelor solicitate prin certificatele de urbanism, precum și a intenției municipalității de a asigura fluența traficului auto și pietonal atât pe domeniul public, cât și în incinta proprietăților private, se propune modificarea prevederilor HCL nr. 113/2017, după cum urmează: în scopul analizării modului de realizare a accesului la lot și a circulației în incintă, primarul Decebal Făgădău a propus completarea art. 2 cu un nou alineat cu următoarele prevederi: "Documentațiile întocmite în vederea obținerii avizului Comisiei de circulație vor conține și informații referitoare la amenajarea platformelor pentru depozitarea recipientelor de colectare selectivă a deșeurilor menajere, precum și a instalațiilor aferente echipării edilitare." în scopul evaluării corecte și echitabile a impactului funcțiunii turistice asupra circulației auto în zonă se propune modificarea prevederilor art. 12 lit. d), după cum urmează:"Art. 12. Construcții cu funcțiune turistică (pensiuni, hoteluri, moteluri, vile turistice, etc.):[...] d). Hostel: se va asigura cate 1 loc de parcare la 10 paturi. Numărul de paturi va fi calculat considerând că pentru fiecare pat este necesară alocarea unui volum de 12 mc din volumul camerei."în vederea facilitării accesului locatarilor la locurile de parcare utilizate, propunem completarea art. 13 lit. d) cu un nou alineat cu următoarele prevederi:"La imobilele de locuit în regim colectiv, locurile de parcare pentru locatari vor fi asigurate în incinta terenului proprietate, pe sol sau în subsolul imobilului, fără a se folosi sisteme supraetajate de parcare; suplimentul de locuri de parcare pentru vizitatori poate fi asigurat pe sol, subsol sau folosind sisteme supraetajate individuale de parcare cu acces independent."

REGULAMENT

Capitolul I - Principii generale

Art. 1. Autorizarea executării construcţiilor care, prin destinaţie, necesită spaţii de parcare, se emite numai dacă acestea sunt asigurate în afara domeniului public. Prezentul regulament este elaborat în temeiul prevederilor art. 33 alin. (2) al H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism.Art. 2. Prevederile prezentului regulament se vor aplica la elaborarea, avizarea și aprobarea atât a documentațiilor de urbanism, cât și a proiectelor pentru obținerea autorizaţiei de construire (P.A.C.) pentru realizarea clădirilor și amenajărilor propuse peteritoriul municipiului Constanța. Documentațiile întocmite în vederea obținerii avizului Comisiei de circulație vor conține și informații referitoare la amenajarea platformelor pentru depozitarea recipientelor de colectare selectivă a deșeurilor menajere, precum și a instalațiilor aferente echipării edilitare. Art. 2^1. Dimensiunile locurilor de parcare vor respecta prevederile normativelor în vigoare, cu condiția ca un loc de parcare să măsoare minim 2,30 metri lățime și minim 5 metri lungime. Art. 3. Numărul minim de locuri de parcare se dimensionează în funcție de destinația și capacitatea construcțiilor, conform celor prevazute în prezentul regulament. Aria desfasurata (Ad) la care se face referire în prezentul regulament este cea care intervine în calculul coeficientului de utilizare a terenului (C.U.T.). Aria utilă (Au) care intervine în calculul necesarului de parcaje din prezentul regulament este suprafața încăperilor în care se desfășoar ă funcțiunea autorizată. Prevederile prezentului regulament nu se aplică retroactiv.

Capitolul II - Norme de parcare corespunzătoare funcțiunilor urbanistice Art. 4.Construcţii administrative (sediile serviciilor descentralizate în teritoriu ale ministerelor şi ale altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, sedii și filiale de partide, sedii de sindicate, fundații, organizații neguvernamentale, asociații, sedii de birouri, construcții financiar – bancare, etc.):a) Se va asigura 1 loc de parcare la 80 mp din Ad, pentru funcţiuni care nu generează trafic de utilizatori sau 1 loc de parcare la 40 mp din Ad, pentru funcţiuni care generează trafic (acces public la ghişee, birouri, relații cu publicul). Art. 5. Construcţii comerciale (spa ții comerciale, spații prestări servicii, complexe comerciale):a)Nu este obligatorie asigurarea de locuri de parcare pentru spații cu suprafața utilă mai mică de 50 mp; b)Se va asigura minimum 1 loc de parcare pentru fiecare 35 mp din suprafața util ă a ariei de vânzare pentru spații cu suprafața utilă mai mare de 50 mp;c)Se va asigura 1 loc de parcare la 50 mp suprafaţă utilă de vânzare, pentru funcţiuni comerciale cu număr redus de clienţi (comerţ specializat, produse care nu sunt de larg consum: anticariate, galerii de artă, desfacere de produse manufacturiere, desfacerea unor produse dedicate exclusiv unor anumite categorii profesionale sau de utilizatori, etc.) pentru spații cu suprafața utilă mai mare de 50 mp;d)Pentru angajați se va asigura un supliment de 20%, față de numărul total de locuri de parcare (așa cum este prevăzut la art. 5, lit. b).Art. 6. Construcții cu funcțiunea de alimentație publică (restaurante, cluburi, baruri, cofetării, patiserii, ceainării și alte asemenea spații în care se oferă posibilitatea consumării pe loc a produselor pregătite și/sau comercializate):a)Se va asigura minimum 1 loc de parcare/4 locuri la masă (respectiv 1 loc de parcare la 8 mp din suprafața util ă a sălii de consumație). b)Nu este obligatorie asigurarea de locuri de parcare pentru spații1 cu suprafața utilă a sălii de consumație mai mică de 25 mp. Art. 7. Construcții de cult:a)se vor asigura minimum 5 de locuri de parcare pentru fiecare obiectiv.Ar t. 8. Construcții culturale (spa ții de expunere, muzee, biblioteci, case de cultură, teatre, cinematografe, etc.):a)Nu este obligatorie asigurarea de locuri de parcare pentru spații1 cu suprafața utilă mai mică de 50 mp;b)Se va asigura minimum 1 loc de parcare pentru spații cu suprafața utilă între 50-150 mp;c)Pentru spațiile cu suprafața utilă mai mare de 150 mp se va asigura minimum 1 loc de parcare pentru fiecare 50 mp din suprafața util ă totală;d)Se va asigura, suplimentar, minimum 1 loc de parcare pentru autocare pentru obiective majore cu locuri în sală, de ex. operă, teatru, etc.Art. 9. Construcții de învățământ (cre șe, grădini țe, școli, licee, universități, centre de pregătire profesională, cămine pentru elevi/studenți, etc.):a)Se va asigura 1 loc de parcare la trei cadre didactice;b)Funcţiuni universitare: se va asigura, suplimentar, 1 loc de parcare la 10 studenţi şi 1-3 locuri de parcare pentru autocare;c)Cămine studenţeşti: se va asigura 1 loc de parcare la 10 locuri de cazare. Art. 10. Construcţii de sănătate (spitale, clinici medicale, centre de recuperare medicală, dispensare, stații de salvare):a)Se vor aplica normativele specifice (privind asigurarea locurilor de parcaje) în cazul spitalelor și stațiilor de salvare;b)Policlinici, clinici de specialitate: se va asigura 1 loc de parcare la 50 mp din Ad.c)Creşă, creşă specială: se va asigura 1 loc de parcare la 10 angajaţi, dar nu mai puţin de 3 locuri de parcare; d)Leagăn de copii, orfelinat: se vor asigura cel puțin 5 locuri de parcare, în special pentru angajați;e)Azil de bătrâni: se va asigura 1 loc de parcare la 20 paturi, dar nu mai puţin de 5 locuri de parcare, în special pentru angajati;1 Aceste funcțiuni sunt considerate dotări de proximitate, cu o rază mai mică de deservire (maximum 500 de metri – parcurs pietonal), astfel populația, pentru a accesa la aceste funcțiuni, poate să se deplaseze pe jos.

f)Celelalte funcţiuni: se va asigura câte 1 loc de parcare pentru fiecare 10 persoane angajate.Art. 11. Construcţii sportive (complexuri sportive, săli polivalente, bazine de înot, stadioane, patinoare, poligoane pentru tir):a)Terenuri de sport fără tribune: 1 loc de parcare la 250 mp de teren de sport;b)Terenuri de sport cu tribune, stadioane: 1 loc de parcare la 250 mp de teren de sport plus 1 loc de parcare la 20 locuri în tribune. Se vor prevedea 2 locuri pentru autocare la obiectivele majore (cu peste 200 locuri in tribune);c)Săli de sport fără tribune: 1 loc de parcare la 50 mp de teren de sport;d)Săli de sport cu tribune: 1 loc de parcare la 250 mp de teren de sport plus 1 loc de parcare la 20 locuri în tribune. Se vor prevedea 2 locuri pentru autocare la obiectivele majore (cu peste 1000 locuri in tribune);e)Ştranduri: 1 loc de parcare la fiecare 200 mp din suprafața terenului;f)Piscine acoperite fără tribune: 1 loc de parcare la 5 locuri (dulapuri individuale de vestiar);g)Piscine acoperite cu tribune: 1 loc de parcare la 5 locuri (dulapuri individuale de vestiar) plus 1 loc de parcare la 20 locuri în tribune;h)Terenuri de tenis fără tribune: 2 locuri de parcare pentru fiecare teren de tenis;i)Terenuri de tenis cu tribune: 2 locuri de parcare pentru fiecare teren de tenis plus 1 loc de parcare la 20 locuri în tribune;j)Popicării: 4 locuri de parcare pentru fiecare pistă de popice.Art. 12. Construcții cu funcțiune turistică (pensiuni, hoteluri, moteluri, vile turistice, etc.): a)Se va asigura 1 loc de parcare pentru construcții (cu funcțiunea de turism) ce asigură maximum 3 unități de cazare;b)Hotel, hotel apartament, vilă, pensiune turistică: se vor asigura câte 4 locuri de parcare la 10 locuri de cazare. Pentru personal se vor asigura suplimentar câte 1 loc de parcare la 20 locuri de cazare. c)Motel : se va asigura câte 1 loc de parcare la fiecare cameră de cazare. Pentru pe rsonal se va asigura suplimentar câte 1 loc de parcare la 14 camere de cazare.d)Hostel: se va asigura cate 1 loc de parcare la 10 paturi; pentru fiecare pat este necesară alocarea unui minim de 12 mc din volumul camerei.e)În cazul construcțiilor cu funcțiuni turistice cuprinzând mai multe funcțiuni conexe de tipul alimentație publică, servicii de frizerie/ coafor, comerț și altele asemenea, necesarul de locuri de parcare va fi determinat de funcțiunea care are necesarul cel mai mare de locuri de parcare.Ar t. 13. Construcţii de locuinţe unifamiliale, semicolective2 sau colective: locurile de parcare necesare se vor calcula după cum urmează:a)Se va asigura minimum 1 loc de parcare pentru fiecare unitate locativă cu suprafața util ă3 de maximum 100 mp; b)Se vor asigura minimum 2 locuri de parcare pentru fiecare unitate locativă cu suprafața util ă mai mare de 100 mp;c)Minimum 40% din totalul locurilor de parcare pentru locuinţele colective vor fi prevăzute în spații acoperite (spații exterioare – pergole sau spații interioare);d)La locuințele colective, la locurile de parcare calculate conform punctului 13, lit. a) și b), se va adăuga un supliment de 20% pentru vizitatori.La imobilele de locuit în regim colectiv, locurile de parcare pentru locatari vor fi asigurate în incinta terenului proprietate, pe sol sau în subsolul imobilului, fără a folosi sisteme supraetajate de parcare; suplimentul de locuri de parcare pentru 2 Locuințe semicolective sau locuințe colective mici – sunt locuințele colective cu maximum 8 unități locative/clădire 3 În accepțiunea art. 13, suprafața util ă reprezintă suprafața locuibilă definită astfel: suprafața util ă cu excepția spațiilor tehnice, spațiilor de depozitare, logiilor, balcoanelor și a garajelor

vizitatori poate fi asigurat pe sol, subsol sau folosind sisteme supraetajate individuale de parcare cu acces independent.e)În cazul vânzării/ închirierii unei unități locative, din cadrul unei locuințe colective, semicolective sau colective mici, ce dispune deja de asigurarea locurilor de parcare conform lit. a) și b), acestea vor rămâne la dispoziția noului locatar.f)În situația schimării destinației imobilului din locuire individuală în locuințe colective mici sau semicolective numărul de pacaje va fi astfel:f).1. Se vor asigura minimum 2 locuri de parcare pentru fiecare unitate locativă cu suprafața uti lă de maximum 100 mp;f).2. Se vor asigura minimum 3 locuri de parcare pentru fiecare unitate locativă cu suprafața util ă mai mare de 100 mp.Art. 14. Construcţii industriale (spa ții pentru producție, spații de depozitare)vor fi prevăzute parcaje în funcţie de specificul activităţii, după cum urmează:a)activităţi desfăşurate pe o suprafaţă construită desfășurat ă de 10-100 mp, 1 loc de parcare la 25 mp Ad;b)activităţi desfăşurate pe o suprafaţă construită desfășurat ă de 100-1.000 mp, 1 loc de parcare la 150 mp Ad;c)activităţi desfăşurate pe o suprafaţă construită desfășurat ă mai mare de 1.000 mp, 1 loc de parcare la 100 mp Ad.Art. 15. Pentru construcţii ce înglobeazăspa ții cu diferite destinații, locurile de parcare necesare se vor asigura pentru fiecare func țiune în parte, așa cum sunt prevăzute prin prezentul regulament cu excepția celor menționate la art. 12, lit. e).

Capitolul III - Dispoziții finale

Art. 16. Se exceptează (nu se vor asigura locuri de parcaje) de la aplicarea prevederilor prezentului regulament construcțiile care:a)prin documentațiile de urbanism aprobate, sunt amplasate pe terenuri fără acces carosabil (cu acces doar din artere pietonale ocazional carosabile) și care se supun restricțiilor impuse de regulamentele speciale de urbanism;b)se situeaza în zona Penisulă delimitată de străzile Bd. Ferdinand, strada Mihai Viteazu, strada Traian, strada Termele Romane, Bd. Regina Elisabeta, strada Remus Opreanu, strada Marcus Aurelius, strada Dr. Aristide Karatzali și strada Mircea cel Bătrân;c)sun t amplasate pe terenuri care au acces unic din Promenada turistică Mamaia;d)sunt amplasate pe terenuri care au acces unic din bd. Tomis pe tronsonul cuprins între Piața Ovidiu și intersecția cu bd. Mamaia;e)sunt amplasate pe terenuri care au acces unic din str. Ștefan cel Mare;f)sunt amplasate pe parcele cu front la strada mai mic de 8 metri și suprafață mai mică de 150 mp.g)Nu se vor asigura locuri de parcare suplimentare pentru lucrările de execuție (de construire) care intră sub incidența Legii nr. 50/1991 (privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii) art. 7 alin. (15^1), lit. a).Art. 17. În cazul în care locurile de parcare nu pot fi asigurate în totalitate sau par țial în interiorul proprietății pe care se realizează investiția, respectivele locuri de parcare se pot asigura pe un alt teren, aflat la o distanță de maximum 500 metri, parcurs pietonal (față de terenul pe care se propune a se realiza investiția), teren pentru care, la autorizarea investiției, investitorul va prezenta extras de carte funciară pentru terenul pe care se asigură parcarea, cu mențiuni privind obligația de a menține destinația de parcare pe durata existenței imobilului deservit. Mențiunile din cartea funciară pot fi modificate doar cu acordul emitentului autorizației de construire, respectiv Primăria municipiului Constanța, cu avizul Comisiei de circulație, în cazul desfin țării imobilului deservit sau în cazul în care necesarul de locuri de parcare este asigurat în altă modalitate, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

Art. 18. La imobilele de locuințe colective, semicolective sau colective mici, locurile de parcare vor avea același statut ca și spațiile comune, rămânând în cota indiviză a locatarilor. Art. 19 Accesul la spațiile destinate parcării este permis numai din circulații carosabile amenajate fără afectarea domeniului public, cu lățimea de maxim de 6,00 metri.Art. 20 Accesul carosabil la parcajele amenajate în incintă (pe parcelă) se va realiza astfel: - în cazul amenajării în incintă a maxim 50 locuri de parcare, se va asigura maxim un acces cu lățimea cuprinsă între 3,00 și 6,00 metri, sau maximum 2 accese distincte cu lă țimea cuprinsă între 3,00 și 3,50 metri fiecare. - pentru parcările cu capacitatea mai mare de 50 de locuri este permisă realizarea a două accesuri cu lățimea de maxim 6 metri.- în cazul locuințelor individuale este permis un singur acces pe parcelă, cu lățimea de maxim 3,50 metri.Prevederile mai sus menționate nu sunt obligatorii în cazul elaborării de planuri urbanistice care au ca scop, printre altele, reglementarea acestui aspect, în funcție de specificul zonei.Art. 21 Accesul carosabil la parcajele amenajate în subsolul sau demisolul construcțiilor (altfel decât este prevăzut la art. 19 din prezentul regulament): a)Pentru pante amenajate în interiorul parcelei (cu rolul de a asigura accesul carosabil la parcaje amenajate în subsolul sau demisolul construcțiilor) se va asigura o distanță de minimum 1 metru între acostament și începerea pantei, pentru asigurarea vizibilită ții (față de carosabil – domeniu public) la urcarea rampei;b)Accesul carosabil la parcelă se va asigura prin coborârea trotuarului și racordarea acestuia la partea carosabilă, sau prin borduri înclinate speciale. Se interzice realizarea de rampe cu umplerea rigolelor sau a captatoarelor pluviale. Rampele nu vor afecta domeniul public, trotuarele și aleile publice de acces carosabile și semicarosabile4. Art. 22. Se vor prevedea în documentația de urbanism P.U.G. municipiul Constanța și sta țiunea Mamaia zone speciale (pe terenuri publice sau private) pentru parcarea autocarelor. Art. 23. Pentru toate funcțiunile se vor asigura locuri de parcare rezervate persoanelor cu dizabilități locomotorii conform prevederilor normelor în vigoare.Art. 24. Nerespectarea prevederilor prezentului regulament conduce la imposibilitatea motivată a emiterii autorizației de construire sau, după caz, la inițierea demersurilor judiciare în vedrea desființării construcției executate cu nerespectarea autorizației de construire în condițiile prevăzute de Legea nr. 50/1991.

joi, 15 august 20191177
Comentarii

01dragomir(15 aug 09:58)
Acest nemernic cu freza de cioban invitat la nunta , nu a facut decat sa continuie distrugerea orasului si acum se face ca munceste dorind ca prostii orasului care l-au votat sa-l mai aleaga... Hai sictir mah prostule , mergi in plm acasa si vezi-ti de familie caci pana si nevasta s-a saturat de tine , idiotule - a se citi ca te inseala la greu...
00Un oarecare(14 aug 22:26)
Cand toate orasele mari se dezvolta..noi ce facem..punem si mai multe restrictii...nu mai bine ati verifica ce autorizati...sau modificati legea in acest sens...ce i aia sa autorizezi klaus..si dupa sa le desfiintezi..si da ADI are dreptate..a terminat de autorizat apropiatii si acum la kkt cu restul...BRAVO SUNTETI NISTE SMECHERI..am o vorba rau cu rau DAR MAI RAU FARA RAU...pt cine intelege
02Gigi(14 aug 14:08)
Asa si? De parca l-ar respecta cineva. Se trantesc blocuri pe orice petic in continuare. De abia incape blocul, mai vreti si locuri de parcare?!
03Adi(14 aug 14:02)
Au terminat cei care te au spaguit iar acum le oferi protectie ... lacrimi de crocodil ...
mai mult...Politică
20 aug 00:38PoliticăPrimăria Medgidia - DREPT LA REPLICĂ

"Referitor la conținutul articolului intitulat „Contract de milioane - Primăria Medgidia a angajat o firmă fără...633

21 aug 01:42PoliticăPrimăria Cernavodă va dota Spitalulul Orășenesc cu computer tomograf în valoare de 1,6 milioane de euro184
21 aug 01:48PoliticăFost ministru al Comunicațiilor, plângere la SIIJ pe numele lui Kovesi. Fosta șefă DNA, acuzată de represiune nedreaptă și șantaj165
21 aug 01:42PoliticăEducația și infrastructura din Valu lui Traian, prioritățile administrației locale

Administrația locală din Valu lui Traian deține proiecte de infrastructură aflate în derulare la nivelul comunei...210

21 aug 01:43PoliticăPrimăria Constanța plăteşte peste 100.000 lei pentru promovarea online366
21 aug 01:22PoliticăClaudiu Palaz a sesizat și Senatul cu privire la averea lui Vergil Chițac471
20 aug 02:14PoliticăMinisterul Sănătăţii a emis avizul pentru Centrul de Sănătate Multifuncţional Năvodari

Centrul de Sănătate Multifuncțional Năvodari a primit avizul necesar de la Ministerul Sănătăţii; cu alte...461

20 aug 02:14PoliticăElevii premianți ai Mangaliei, în tabere gratuite oferite de municipalitate385
20 aug 01:40PoliticăFifor despre şedinţa coaliţiei PSD-ALDE: Ne-am asumat un program de guvernare şi îl ducem la bun sfârşit258
20 aug 01:36PoliticăOrban: Preşedintele Iohannis nu are nevoie să se consulte cu Dăncilă privitor la liniile de politică externă

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni că şeful statului, Klaus Iohannis, nu are nevoie să se consulte cu...261

20 aug 01:35PoliticăPonta: Toate cele spuse despre mine pe pagina premierului - copiate din discursurile lui Dragnea279
20 aug 01:34PoliticăTurcan cere numirea unui ministru al Educaţiei şi rezolvarea unor „probleme majore“ în domeniu358
Vremea
21.3°20.4° - 21.3° miercuri, 21 august 2019
ConstantaUmiditate: 48%
Vânt: 2.71 m/s
Presiune: 1018.76 milibari

Loto
6/495820242740
5/408132730343
joker14613283
Horoscop
mai mult...SPSportRT
21 aug 00:00SportSimona Halep, fără rețineri despre hate-speech-ul de pe internet: „Știți ce mă deranjează cel mai mult?”

Simona Halep (27 de ani, 4 WTA) încearcă în permanență să fie un exemplu în afara terenului, ea dezvăluind în...74

21 aug 00:00SportIon Țiriac, derapaj furibund: „Ar trebui condamnați la închisoare, sunt bolnavi la cap!”

Ion Țiriac (80 de ani), unul dintre cei mai bogați și influenți oameni din peisajul sportului autohton, continuă...86

21 aug 00:00SportBurleanu: Situaţia în care se află FCSB şi Dinamo afectează Liga I

Situaţia în care se află FCSB şi Dinamo, care ocupă după şase etape locurile 11 şi 14 în clasamentul Ligii I,...71

21 aug 00:00SportImplementarea arbitrajului video în Liga I ar costa 800.000 de euro anual. FRF nu e dispusă să achite în totalitate

Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, că...64

Local
21 aug 00:00LocalO pată de culoare pe trecerile de pietoni

21 de lucrări decorative vor putea fi admirate în curând pe trotuarele din dreptul trecerilor de pietoni din...67

21 aug 01:46LocalAccident rutier în Constanța, pe șoseaua Mangaliei! Doi vârstnici au fost RĂNIȚI

Un accident rutier a avut loc marți, 20 august, la intersecția dintre șoseaua Mangaliei și strada Hatman Arbore din...676

21 aug 01:02LocalPANICĂ în PARCUL de la FAR! TURMENTAT şi cu un CUŢIT, în preajma COPIILOR!

Oamenii legii au fost solicitați, la data de 19 august, de către un copil în vârstă de 14 ani, după ce acesta s-ar...1805

21 aug 01:44LocalTânăr din Cernavodă, prins DROGAT la volan!

Polițiștii din cadrul Poliției orașului Cernavodă, la data de 19 august a.c., în jurul orei 14.30, au identificat...2953

21 aug 01:45LocalPolițiștii din Mangalia și Eforie Sud au tras pe dreapta doi șoferi: unul fără permis, celălalt sub influența alcoolului

Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Mangalia, la data de 19 august a.c., în jurul orei 10.30, au depistat un...1247

21 aug 01:45LocalMai multe zone din Constanța, MONITORIZATE și VERIFICATE de polițiștii locali!

Polițiștii locali constănțeni, în cursul zilei de 14 august 2019, în intervalul orar 14.00-22.00, au desfășurat...766

21 aug 01:45LocalFarduri în valoare de aproximativ 51.840 lei, confiscate în Portul Constanţa Sud Agigea

Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, împreună cu lucrătorii vamali, au descoperit într-un...233

20 aug 02:15LocalANUNŢ de interes pentru locuitorii din Cernavodă!

SC Utilităţi Publice Cernavodă SRL aduce la cunoştinţa abonaţilor că în perioada 26.08.2019 – 09.09.2019 se va...402

20 aug 01:39LocalBAC toamnă 2019: 1 583 de candidați înscrişi în sesiunea august-septembrie 2019

Miercuri, 21 august 2019, debutează cea de-a doua sesiune a examenului național de bacalaureat 2019 cu susținerea...395

20 aug 13:32LocalPETRICĂ MIU, NOUL INSPECTOR GENERAL AL ISJ CONSTANȚA

Inspectoratul Școlar Județean Constanța a rămas fără conducere. Mandatul Gabrielei Bucovală a ajuns la final, pe...3752

Monden
21 aug 00:00MondenAdelina Pestriţu, sexy în luna de miere. A făcut furori pe plajă cu silueta perfectă

De câteva zile, Adelina Pestriţu (32 de ani) şi soţul ei, Virgil Şteblea, se află în vacanţă în Peninsula...65

21 aug 00:00MondenBăiatul lui Ştefan Bănică jr s-a afişat cu iubita

Fiul cel mare al cântărețului Ștefan Bănică jr (51 de ani), Radu Ștefan Bănică (16 ani), s-a afișat cu iubita...61

21 aug 00:00MondenAdrian Titieni, distrus după ce şi-a văzut fosta nevastă sărutându-se cu Alexandru Papadopol

Povestea de amor dintre Adriana Irimescu, fostă Titieni, şi Alexandru Papadopol face victime colaterale. După ce...71

21 aug 00:00MondenMonica Bîrlădeanu a devenit aliat al unei organizaţii caritabile. Ce este „Armata Îngerilor“

Frumusețea și talentul au ajutat-o să ajungă la Hollywood, însă inima ei a rămas în România, unde actrița vrea...58

21 aug 00:00MondenCe copii frumoși au Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones!

Actorul Michael Douglas și-a scos întreaga familie în oraș, sâmbătă, la un restaurant italian din Beverly Hills,...62

21 aug 00:00MondenCântăreaţa americană Pink le ia apărarea prinţului Harry şi soţiei sale Meghan

Cântăreaţa americană Pink este cea mai recentă celebritate care le-a luat apărarea Ducelui şi Ducesei de Sussex,...61

21 aug 00:00MondenActorul Dwayne Johnson s-a căsătorit în secret, în Hawaii

Actorul american Dwayne Johnson, supranumit "The Rock", a anunţat că s-a căsătorit cu partenera lui de viaţă,...63

21 aug 00:00MondenDan Stevens se alătură actorilor Pierce Brosnan şi Rachel McAdams în filmul „Eurovision“

Dan Stevens s-a alăturat luni distribuţiei filmului ''Eurovision'', o comedie despre cel mai mare concurs de muzică...56

21 aug 00:00MondenViitorul film al actriţei Meryl Streep va putea fi văzut pe noua platformă HBO Max

Viitoarea platformă de streaming a gigantului WarnerMedia, HBO Max, a cumpărat drepturile de difuzare a comediei ''Let...60

21 aug 00:00MondenDivorţ la 17 ani şi o dramă sumbră de familie: Trecutul necunoscut al tenorului Placido Domingo

După apariţia săptămâna trecută a unor acuzaţii de hărţuire sexuală lansate de mai multe femei împotriva...60

Mapamond
21 aug 00:00MapamondRepublica Moldova: Chişinăul îşi expune poziţia după readucerea în discuţie a Planului Kozak cu privire la Transnistria

Subiectul revenirii la Planul Kozak nu este relevant în procesul de reglementare a conflictului transnistrean la ora...61

21 aug 00:00MapamondFranţa: Cinci persoane arestate înaintea summitului G7, după un apel la atacarea jandarmilor

Cinci persoane, dintre care unele 'aparţin mişcării ''Black blocs''' (persoane care poartă la proteste haine care...58

21 aug 00:00MapamondInformaţii despre arestarea unui funcţionar consular britanic din Hong Kong provoacă îngrijorare la Londra

Ministerul de Externe britanic a comunicat marţi că încearcă să obţină informaţii suplimentare despre posibila...58

21 aug 00:00MapamondSUA au testat o rachetă de croazieră cu rază medie, după retragerea din INF

Armata americană a efectuat duminică un test cu rachetă convenţională de croazieră cu rază medie de acţiune,...56

21 aug 00:00MapamondSlovacia: Ancheta asupra asasinării jurnalistului de investigaţii Jan Kuciak vizează clasa politică

Procurori slovaci au declarat luni că vor cerceta contactele dintre oameni politici şi presupusul comanditar al...63

21 aug 00:00MapamondGermania: Două persoane au fost rănite şi alte 25 au fost arestate în urma unui incident armat într-un bar

Un incident armat a avut loc în oraşul Magdeburg din estul Germaniei la primele ore ale zilei de marţi, incident în...65

21 aug 00:00MapamondSUA - Jeffrey Epstein a semnat un testament cu două zile înainte de a se sinucide în închisoare

Cu două zile înainte de a se sinucide în închisoare, omul de afaceri Jeffrey Epstein a semnat un testament prin care...60

21 aug 00:00MapamondOpen Arms: Migranţi disperaţi se aruncă în mare, situaţia „a scăpat de sub control“, afirmă organizaţia spaniolă

Zece migranţi s-au aruncat marţi în apă de pe nava umanitară spaniolă Open Arms, încercând să ajungă înot pe...64

21 aug 00:00MapamondAutorităţile chineze au folosit Twitter şi Facebook împotriva manifestanţilor din Hong Kong

Autorităţile chineze au utilizat aproape o mie de conturi de Twitter, precum şi, într-o mai mică măsură, pagini...58

21 aug 00:00MapamondSUA: Un poliţist acuzat că a asfixiat un afro-american la New York a fost concediat după 5 ani

Poliţistul acuzat că l-a asfixiat pe afro-americanul Eric Garner, decedat în cursul unei arestări în forţă în...61

Sănătate
20 aug 01:14SănătateAroape 2000 de pacienți investigați UPU Constanța în minivacanța de Sfânta Maria

Aproape 2000 de persoane au ajuns la Unitatea Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență...413

8 aug 02:33SănătateINSP: 7 cazuri de infecţie cu virusul West Nile

Numărul persoanelor care au fost infectate cu virusul West Nile de la începutul perioadei de raportări (3 iunie) a...709

6 aug 03:50SănătateCNAS: Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate a fost repusă în funcţiune

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate anunţă că, începând de marţi, Platforma Informatică a Asigurărilor...1001

5 aug 10:31SănătateO NOUĂ METODĂ DE SLĂBIT: hipnoza! Bani grei în schimbul unor iluzii?

Tot mai mulți oameni apelează la diferite metode pentru slăbit. Suntem destul de preocupați de felul în care...888

1 aug 03:17SănătateEpidemie de OBEZITATE INFANTILĂ în România!

Asociația Pro Consumatori membră a Organizației Europene a Consumatorilor a analizat 32 de produse din lapte...933

30 iul 00:58SănătateMinistrul Sănătăţii, pe litoral: 'Direcţia de Sănătate Publică a suspendat activitatea pe 2 plaje'. Ce spune Pintea despre Spitalul Judeţean!

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, se află la Constanţa, la o întâlnire cu reprezentanţii Direcţiei de...4023

25 iul 03:29SănătateDOTĂRI la Spitalul Hârșova: echipamente și mobilier medical!

Spitalul Orășenesc Hârșova s-a înnoit: la începutul acestei săptămâni, reprezentanții unității spitalicești...1314

25 iul 01:18SănătateMedicii de pe Secția Chirurgie OMF vor face de gardă la domiciliu!

Consilierii județeni au aprobat, în ședința Consiliului Județean Constanța de miercuri, 24 iulie a.c.,...1204

24 iul 03:18SănătatePremierul l-a demis pe şeful CNAS

Premierul Viorica Dăncilă l-a demis marţi pe şeful Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Răzvan...1055

18 iul 00:17SănătateCabinete medicale noi, la Spitalul Municipal Mangalia

La unitatea sanitară din Mangalia s-au înființat, recent, mai multe cabinete medicale și săli de tratament în...1725