rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 10 decembrie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

Regulamentului privind asigurarea locurilor de parcare pentru lucrările de construcții, MODIFICAT. Poate fi consultat pe site-ul Primăriei Constanța

Primăria Municipiului Constanța anunță că a fost modificat Regulamentul privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța. Proiectul de hotărâre pentru actualizarea Regulamentului poate fi consultat pe site-ul oficial al instituției la adresa www.primaria-constanta.ro, secțiunea "De interes public - Transparență decizională pe Legea 52/2003", începând cu data de 14.08.2019.

Materialele transmise vor purta mențiunea: "Recomandare la proiectul pentru actualizarea Regulamentului privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța.

Având în vedere modul de prezentare a documentațiilor analizate în cadrul Comisiei municipale de circulație în vederea emiterii avizelor solicitate prin certificatele de urbanism, precum și a intenției municipalității de a asigura fluența traficului auto și pietonal atât pe domeniul public, cât și în incinta proprietăților private, se propune modificarea prevederilor HCL nr. 113/2017, după cum urmează: în scopul analizării modului de realizare a accesului la lot și a circulației în incintă, primarul Decebal Făgădău a propus completarea art. 2 cu un nou alineat cu următoarele prevederi: "Documentațiile întocmite în vederea obținerii avizului Comisiei de circulație vor conține și informații referitoare la amenajarea platformelor pentru depozitarea recipientelor de colectare selectivă a deșeurilor menajere, precum și a instalațiilor aferente echipării edilitare." în scopul evaluării corecte și echitabile a impactului funcțiunii turistice asupra circulației auto în zonă se propune modificarea prevederilor art. 12 lit. d), după cum urmează:"Art. 12. Construcții cu funcțiune turistică (pensiuni, hoteluri, moteluri, vile turistice, etc.):[...] d). Hostel: se va asigura cate 1 loc de parcare la 10 paturi. Numărul de paturi va fi calculat considerând că pentru fiecare pat este necesară alocarea unui volum de 12 mc din volumul camerei."în vederea facilitării accesului locatarilor la locurile de parcare utilizate, propunem completarea art. 13 lit. d) cu un nou alineat cu următoarele prevederi:"La imobilele de locuit în regim colectiv, locurile de parcare pentru locatari vor fi asigurate în incinta terenului proprietate, pe sol sau în subsolul imobilului, fără a se folosi sisteme supraetajate de parcare; suplimentul de locuri de parcare pentru vizitatori poate fi asigurat pe sol, subsol sau folosind sisteme supraetajate individuale de parcare cu acces independent."

REGULAMENT

Capitolul I - Principii generale

Art. 1. Autorizarea executării construcţiilor care, prin destinaţie, necesită spaţii de parcare, se emite numai dacă acestea sunt asigurate în afara domeniului public. Prezentul regulament este elaborat în temeiul prevederilor art. 33 alin. (2) al H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism.Art. 2. Prevederile prezentului regulament se vor aplica la elaborarea, avizarea și aprobarea atât a documentațiilor de urbanism, cât și a proiectelor pentru obținerea autorizaţiei de construire (P.A.C.) pentru realizarea clădirilor și amenajărilor propuse peteritoriul municipiului Constanța. Documentațiile întocmite în vederea obținerii avizului Comisiei de circulație vor conține și informații referitoare la amenajarea platformelor pentru depozitarea recipientelor de colectare selectivă a deșeurilor menajere, precum și a instalațiilor aferente echipării edilitare. Art. 2^1. Dimensiunile locurilor de parcare vor respecta prevederile normativelor în vigoare, cu condiția ca un loc de parcare să măsoare minim 2,30 metri lățime și minim 5 metri lungime. Art. 3. Numărul minim de locuri de parcare se dimensionează în funcție de destinația și capacitatea construcțiilor, conform celor prevazute în prezentul regulament. Aria desfasurata (Ad) la care se face referire în prezentul regulament este cea care intervine în calculul coeficientului de utilizare a terenului (C.U.T.). Aria utilă (Au) care intervine în calculul necesarului de parcaje din prezentul regulament este suprafața încăperilor în care se desfășoar ă funcțiunea autorizată. Prevederile prezentului regulament nu se aplică retroactiv.

Capitolul II - Norme de parcare corespunzătoare funcțiunilor urbanistice Art. 4.Construcţii administrative (sediile serviciilor descentralizate în teritoriu ale ministerelor şi ale altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, sedii și filiale de partide, sedii de sindicate, fundații, organizații neguvernamentale, asociații, sedii de birouri, construcții financiar – bancare, etc.):a) Se va asigura 1 loc de parcare la 80 mp din Ad, pentru funcţiuni care nu generează trafic de utilizatori sau 1 loc de parcare la 40 mp din Ad, pentru funcţiuni care generează trafic (acces public la ghişee, birouri, relații cu publicul). Art. 5. Construcţii comerciale (spa ții comerciale, spații prestări servicii, complexe comerciale):a)Nu este obligatorie asigurarea de locuri de parcare pentru spații cu suprafața utilă mai mică de 50 mp; b)Se va asigura minimum 1 loc de parcare pentru fiecare 35 mp din suprafața util ă a ariei de vânzare pentru spații cu suprafața utilă mai mare de 50 mp;c)Se va asigura 1 loc de parcare la 50 mp suprafaţă utilă de vânzare, pentru funcţiuni comerciale cu număr redus de clienţi (comerţ specializat, produse care nu sunt de larg consum: anticariate, galerii de artă, desfacere de produse manufacturiere, desfacerea unor produse dedicate exclusiv unor anumite categorii profesionale sau de utilizatori, etc.) pentru spații cu suprafața utilă mai mare de 50 mp;d)Pentru angajați se va asigura un supliment de 20%, față de numărul total de locuri de parcare (așa cum este prevăzut la art. 5, lit. b).Art. 6. Construcții cu funcțiunea de alimentație publică (restaurante, cluburi, baruri, cofetării, patiserii, ceainării și alte asemenea spații în care se oferă posibilitatea consumării pe loc a produselor pregătite și/sau comercializate):a)Se va asigura minimum 1 loc de parcare/4 locuri la masă (respectiv 1 loc de parcare la 8 mp din suprafața util ă a sălii de consumație). b)Nu este obligatorie asigurarea de locuri de parcare pentru spații1 cu suprafața utilă a sălii de consumație mai mică de 25 mp. Art. 7. Construcții de cult:a)se vor asigura minimum 5 de locuri de parcare pentru fiecare obiectiv.Ar t. 8. Construcții culturale (spa ții de expunere, muzee, biblioteci, case de cultură, teatre, cinematografe, etc.):a)Nu este obligatorie asigurarea de locuri de parcare pentru spații1 cu suprafața utilă mai mică de 50 mp;b)Se va asigura minimum 1 loc de parcare pentru spații cu suprafața utilă între 50-150 mp;c)Pentru spațiile cu suprafața utilă mai mare de 150 mp se va asigura minimum 1 loc de parcare pentru fiecare 50 mp din suprafața util ă totală;d)Se va asigura, suplimentar, minimum 1 loc de parcare pentru autocare pentru obiective majore cu locuri în sală, de ex. operă, teatru, etc.Art. 9. Construcții de învățământ (cre șe, grădini țe, școli, licee, universități, centre de pregătire profesională, cămine pentru elevi/studenți, etc.):a)Se va asigura 1 loc de parcare la trei cadre didactice;b)Funcţiuni universitare: se va asigura, suplimentar, 1 loc de parcare la 10 studenţi şi 1-3 locuri de parcare pentru autocare;c)Cămine studenţeşti: se va asigura 1 loc de parcare la 10 locuri de cazare. Art. 10. Construcţii de sănătate (spitale, clinici medicale, centre de recuperare medicală, dispensare, stații de salvare):a)Se vor aplica normativele specifice (privind asigurarea locurilor de parcaje) în cazul spitalelor și stațiilor de salvare;b)Policlinici, clinici de specialitate: se va asigura 1 loc de parcare la 50 mp din Ad.c)Creşă, creşă specială: se va asigura 1 loc de parcare la 10 angajaţi, dar nu mai puţin de 3 locuri de parcare; d)Leagăn de copii, orfelinat: se vor asigura cel puțin 5 locuri de parcare, în special pentru angajați;e)Azil de bătrâni: se va asigura 1 loc de parcare la 20 paturi, dar nu mai puţin de 5 locuri de parcare, în special pentru angajati;1 Aceste funcțiuni sunt considerate dotări de proximitate, cu o rază mai mică de deservire (maximum 500 de metri – parcurs pietonal), astfel populația, pentru a accesa la aceste funcțiuni, poate să se deplaseze pe jos.

f)Celelalte funcţiuni: se va asigura câte 1 loc de parcare pentru fiecare 10 persoane angajate.Art. 11. Construcţii sportive (complexuri sportive, săli polivalente, bazine de înot, stadioane, patinoare, poligoane pentru tir):a)Terenuri de sport fără tribune: 1 loc de parcare la 250 mp de teren de sport;b)Terenuri de sport cu tribune, stadioane: 1 loc de parcare la 250 mp de teren de sport plus 1 loc de parcare la 20 locuri în tribune. Se vor prevedea 2 locuri pentru autocare la obiectivele majore (cu peste 200 locuri in tribune);c)Săli de sport fără tribune: 1 loc de parcare la 50 mp de teren de sport;d)Săli de sport cu tribune: 1 loc de parcare la 250 mp de teren de sport plus 1 loc de parcare la 20 locuri în tribune. Se vor prevedea 2 locuri pentru autocare la obiectivele majore (cu peste 1000 locuri in tribune);e)Ştranduri: 1 loc de parcare la fiecare 200 mp din suprafața terenului;f)Piscine acoperite fără tribune: 1 loc de parcare la 5 locuri (dulapuri individuale de vestiar);g)Piscine acoperite cu tribune: 1 loc de parcare la 5 locuri (dulapuri individuale de vestiar) plus 1 loc de parcare la 20 locuri în tribune;h)Terenuri de tenis fără tribune: 2 locuri de parcare pentru fiecare teren de tenis;i)Terenuri de tenis cu tribune: 2 locuri de parcare pentru fiecare teren de tenis plus 1 loc de parcare la 20 locuri în tribune;j)Popicării: 4 locuri de parcare pentru fiecare pistă de popice.Art. 12. Construcții cu funcțiune turistică (pensiuni, hoteluri, moteluri, vile turistice, etc.): a)Se va asigura 1 loc de parcare pentru construcții (cu funcțiunea de turism) ce asigură maximum 3 unități de cazare;b)Hotel, hotel apartament, vilă, pensiune turistică: se vor asigura câte 4 locuri de parcare la 10 locuri de cazare. Pentru personal se vor asigura suplimentar câte 1 loc de parcare la 20 locuri de cazare. c)Motel : se va asigura câte 1 loc de parcare la fiecare cameră de cazare. Pentru pe rsonal se va asigura suplimentar câte 1 loc de parcare la 14 camere de cazare.d)Hostel: se va asigura cate 1 loc de parcare la 10 paturi; pentru fiecare pat este necesară alocarea unui minim de 12 mc din volumul camerei.e)În cazul construcțiilor cu funcțiuni turistice cuprinzând mai multe funcțiuni conexe de tipul alimentație publică, servicii de frizerie/ coafor, comerț și altele asemenea, necesarul de locuri de parcare va fi determinat de funcțiunea care are necesarul cel mai mare de locuri de parcare.Ar t. 13. Construcţii de locuinţe unifamiliale, semicolective2 sau colective: locurile de parcare necesare se vor calcula după cum urmează:a)Se va asigura minimum 1 loc de parcare pentru fiecare unitate locativă cu suprafața util ă3 de maximum 100 mp; b)Se vor asigura minimum 2 locuri de parcare pentru fiecare unitate locativă cu suprafața util ă mai mare de 100 mp;c)Minimum 40% din totalul locurilor de parcare pentru locuinţele colective vor fi prevăzute în spații acoperite (spații exterioare – pergole sau spații interioare);d)La locuințele colective, la locurile de parcare calculate conform punctului 13, lit. a) și b), se va adăuga un supliment de 20% pentru vizitatori.La imobilele de locuit în regim colectiv, locurile de parcare pentru locatari vor fi asigurate în incinta terenului proprietate, pe sol sau în subsolul imobilului, fără a folosi sisteme supraetajate de parcare; suplimentul de locuri de parcare pentru 2 Locuințe semicolective sau locuințe colective mici – sunt locuințele colective cu maximum 8 unități locative/clădire 3 În accepțiunea art. 13, suprafața util ă reprezintă suprafața locuibilă definită astfel: suprafața util ă cu excepția spațiilor tehnice, spațiilor de depozitare, logiilor, balcoanelor și a garajelor

vizitatori poate fi asigurat pe sol, subsol sau folosind sisteme supraetajate individuale de parcare cu acces independent.e)În cazul vânzării/ închirierii unei unități locative, din cadrul unei locuințe colective, semicolective sau colective mici, ce dispune deja de asigurarea locurilor de parcare conform lit. a) și b), acestea vor rămâne la dispoziția noului locatar.f)În situația schimării destinației imobilului din locuire individuală în locuințe colective mici sau semicolective numărul de pacaje va fi astfel:f).1. Se vor asigura minimum 2 locuri de parcare pentru fiecare unitate locativă cu suprafața uti lă de maximum 100 mp;f).2. Se vor asigura minimum 3 locuri de parcare pentru fiecare unitate locativă cu suprafața util ă mai mare de 100 mp.Art. 14. Construcţii industriale (spa ții pentru producție, spații de depozitare)vor fi prevăzute parcaje în funcţie de specificul activităţii, după cum urmează:a)activităţi desfăşurate pe o suprafaţă construită desfășurat ă de 10-100 mp, 1 loc de parcare la 25 mp Ad;b)activităţi desfăşurate pe o suprafaţă construită desfășurat ă de 100-1.000 mp, 1 loc de parcare la 150 mp Ad;c)activităţi desfăşurate pe o suprafaţă construită desfășurat ă mai mare de 1.000 mp, 1 loc de parcare la 100 mp Ad.Art. 15. Pentru construcţii ce înglobeazăspa ții cu diferite destinații, locurile de parcare necesare se vor asigura pentru fiecare func țiune în parte, așa cum sunt prevăzute prin prezentul regulament cu excepția celor menționate la art. 12, lit. e).

Capitolul III - Dispoziții finale

Art. 16. Se exceptează (nu se vor asigura locuri de parcaje) de la aplicarea prevederilor prezentului regulament construcțiile care:a)prin documentațiile de urbanism aprobate, sunt amplasate pe terenuri fără acces carosabil (cu acces doar din artere pietonale ocazional carosabile) și care se supun restricțiilor impuse de regulamentele speciale de urbanism;b)se situeaza în zona Penisulă delimitată de străzile Bd. Ferdinand, strada Mihai Viteazu, strada Traian, strada Termele Romane, Bd. Regina Elisabeta, strada Remus Opreanu, strada Marcus Aurelius, strada Dr. Aristide Karatzali și strada Mircea cel Bătrân;c)sun t amplasate pe terenuri care au acces unic din Promenada turistică Mamaia;d)sunt amplasate pe terenuri care au acces unic din bd. Tomis pe tronsonul cuprins între Piața Ovidiu și intersecția cu bd. Mamaia;e)sunt amplasate pe terenuri care au acces unic din str. Ștefan cel Mare;f)sunt amplasate pe parcele cu front la strada mai mic de 8 metri și suprafață mai mică de 150 mp.g)Nu se vor asigura locuri de parcare suplimentare pentru lucrările de execuție (de construire) care intră sub incidența Legii nr. 50/1991 (privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii) art. 7 alin. (15^1), lit. a).Art. 17. În cazul în care locurile de parcare nu pot fi asigurate în totalitate sau par țial în interiorul proprietății pe care se realizează investiția, respectivele locuri de parcare se pot asigura pe un alt teren, aflat la o distanță de maximum 500 metri, parcurs pietonal (față de terenul pe care se propune a se realiza investiția), teren pentru care, la autorizarea investiției, investitorul va prezenta extras de carte funciară pentru terenul pe care se asigură parcarea, cu mențiuni privind obligația de a menține destinația de parcare pe durata existenței imobilului deservit. Mențiunile din cartea funciară pot fi modificate doar cu acordul emitentului autorizației de construire, respectiv Primăria municipiului Constanța, cu avizul Comisiei de circulație, în cazul desfin țării imobilului deservit sau în cazul în care necesarul de locuri de parcare este asigurat în altă modalitate, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

Art. 18. La imobilele de locuințe colective, semicolective sau colective mici, locurile de parcare vor avea același statut ca și spațiile comune, rămânând în cota indiviză a locatarilor. Art. 19 Accesul la spațiile destinate parcării este permis numai din circulații carosabile amenajate fără afectarea domeniului public, cu lățimea de maxim de 6,00 metri.Art. 20 Accesul carosabil la parcajele amenajate în incintă (pe parcelă) se va realiza astfel: - în cazul amenajării în incintă a maxim 50 locuri de parcare, se va asigura maxim un acces cu lățimea cuprinsă între 3,00 și 6,00 metri, sau maximum 2 accese distincte cu lă țimea cuprinsă între 3,00 și 3,50 metri fiecare. - pentru parcările cu capacitatea mai mare de 50 de locuri este permisă realizarea a două accesuri cu lățimea de maxim 6 metri.- în cazul locuințelor individuale este permis un singur acces pe parcelă, cu lățimea de maxim 3,50 metri.Prevederile mai sus menționate nu sunt obligatorii în cazul elaborării de planuri urbanistice care au ca scop, printre altele, reglementarea acestui aspect, în funcție de specificul zonei.Art. 21 Accesul carosabil la parcajele amenajate în subsolul sau demisolul construcțiilor (altfel decât este prevăzut la art. 19 din prezentul regulament): a)Pentru pante amenajate în interiorul parcelei (cu rolul de a asigura accesul carosabil la parcaje amenajate în subsolul sau demisolul construcțiilor) se va asigura o distanță de minimum 1 metru între acostament și începerea pantei, pentru asigurarea vizibilită ții (față de carosabil – domeniu public) la urcarea rampei;b)Accesul carosabil la parcelă se va asigura prin coborârea trotuarului și racordarea acestuia la partea carosabilă, sau prin borduri înclinate speciale. Se interzice realizarea de rampe cu umplerea rigolelor sau a captatoarelor pluviale. Rampele nu vor afecta domeniul public, trotuarele și aleile publice de acces carosabile și semicarosabile4. Art. 22. Se vor prevedea în documentația de urbanism P.U.G. municipiul Constanța și sta țiunea Mamaia zone speciale (pe terenuri publice sau private) pentru parcarea autocarelor. Art. 23. Pentru toate funcțiunile se vor asigura locuri de parcare rezervate persoanelor cu dizabilități locomotorii conform prevederilor normelor în vigoare.Art. 24. Nerespectarea prevederilor prezentului regulament conduce la imposibilitatea motivată a emiterii autorizației de construire sau, după caz, la inițierea demersurilor judiciare în vedrea desființării construcției executate cu nerespectarea autorizației de construire în condițiile prevăzute de Legea nr. 50/1991.

joi, 15 august 20191355
Comentarii

01dragomir(15 aug 09:58)
Acest nemernic cu freza de cioban invitat la nunta , nu a facut decat sa continuie distrugerea orasului si acum se face ca munceste dorind ca prostii orasului care l-au votat sa-l mai aleaga... Hai sictir mah prostule , mergi in plm acasa si vezi-ti de familie caci pana si nevasta s-a saturat de tine , idiotule - a se citi ca te inseala la greu...
00Un oarecare(14 aug 22:26)
Cand toate orasele mari se dezvolta..noi ce facem..punem si mai multe restrictii...nu mai bine ati verifica ce autorizati...sau modificati legea in acest sens...ce i aia sa autorizezi klaus..si dupa sa le desfiintezi..si da ADI are dreptate..a terminat de autorizat apropiatii si acum la kkt cu restul...BRAVO SUNTETI NISTE SMECHERI..am o vorba rau cu rau DAR MAI RAU FARA RAU...pt cine intelege
02Gigi(14 aug 14:08)
Asa si? De parca l-ar respecta cineva. Se trantesc blocuri pe orice petic in continuare. De abia incape blocul, mai vreti si locuri de parcare?!
03Adi(14 aug 14:02)
Au terminat cei care te au spaguit iar acum le oferi protectie ... lacrimi de crocodil ...
mai mult...Politică
10 dec 00:25PoliticăSenatul a adoptat moţiunea simplă la adresa ministrului de Finanţe, Florin Cîţu

531

10 dec 03:41PoliticăPonta: Povestea că se vor tăia pensiile speciale pentru a face economie la buget nu e serioasă347
10 dec 03:43PoliticăIohannis, de acord să aibă indemnizaţia de preşedinte îngheţată: E nevoie de un mix de măsuri pentru reducerea deficitului274
10 dec 03:42PoliticăKovesi: Parchetul European va fi o structură de investigare a fraudei financiare, în special a fraudei împotriva fondurilor europene

Parchetul European va fi o structură de investigare a fraudei financiare, în special a fraudei împotriva fondurilor...242

10 dec 03:42PoliticăKlaus Iohannis: Guvernul să-și asume răspunderea pe alegerea primarilor în două tururi dacă nu se rezolvă în Parlament283
10 dec 03:40PoliticăMarcel Vela: Polițiștii care au legături cu lumea interlopă vor fi dați pe mâna DIICOT596
10 dec 03:39PoliticăTurcan: Guvernul include din nou transportul şcolar în sfera serviciilor publice

Guvernul va include din nou transportul şcolar în sfera serviciilor de interes public, prin asumarea răspunderii...271

10 dec 03:33PoliticăFacilităţi fiscale pentru persoanele fizice şi juridice din Eforie276
10 dec 03:39PoliticăNoi locuri de parcare în Năvodari251
10 dec 03:36PoliticăLudovic Orban de Ziua Internaţională Împotriva Corupţiei: 'Reiterez angajamentul şi determinarea Guvernului de a susţine această luptă'

Premierul Ludovic Orban a afirmat, luni, 9 decembrie, într-un mesaj de Ziua Internaţională împotriva corupţiei, că...235

9 dec 01:37PoliticăCristian Radu, anunţ cu privire la amenajarea parcărilor în Mangalia583
9 dec 01:36PoliticăMinistrul Muncii vine cu noi informații despre interzicerea cumulului pensiei cu salariul la stat: Vom ține cont de cei cu pensii mici791
Vremea
4.6°4.6° - 6.3° marţi, 10 decembrie 2019
ConstantaUmiditate: 88%
Vânt: 2.77 m/s
Presiune: 1013 milibari

Loto
6/49122327344345
5/405152031343
joker11141727285
Horoscop
mai mult...SPSportRT
10 dec 00:00SportDana Budeanu, fascinată de Gigi Becali: „E singurul bărbat din România care face asta. Mimica lui, gesturile lui...”

Designerul vestimentar Dana Budeanu, recent concediată de la Pro TV pentru un mesaj dur prin care ataca un ONG, a...306

10 dec 00:00SportCel mai zdrobitor fault din Liga 1 după Revoluție! Povestea spusă chiar de Vasile Ardeleanu: „Am dat să mă scol să-l plesnesc pe Lăcătuș, dar mi se bălăngănea piciorul cum bătea vântul”

...220

10 dec 00:00SportNicolae Stanciu i-a cucerit definitiv pe cehi: „Putea avea 20 de assisturi, dacă eram doar cu 30% mai eficienţi”

Jindřich Trpišovský, antrenorul Slaviei Praga, îl apreciază tot mai mult pe Nicolae Stanciu, mijlocaşul român...162

10 dec 00:00SportJustiţia franceză a deschis o anchetă pentru corupție în legătură cu atribuirea CM 2022. Printre cei vizați, și Michel Platini

Parchetul naţional financiar (PNF) din Franţa a deschis o anchetă pentru "corupţie activă şi pasivă" în...133

Local
10 dec 03:40LocalInspectorul școlar general, Sorin Mihai în vizită la școlile din județ

Încă de la începutul mandatului noul inspector școlar general al ISJ Constanța, Sorin Mihai a transmis că dorește...345

10 dec 03:37LocalMinor din Constanța, PRINS la VOLAN în Tulcea!

Polițiștii Postului de Poliție Casimcea, la data de 7 decembrie a.c., au depistat un tânăr de 16 ani, din...303

10 dec 03:43LocalPreotul Claudiu Banu organizează un concert caritabil de Crăciun

Constănțeni, preotul Claudiu Banu vă invită la un moment special de Crăciun: concertul caritabil ”Colinde de...361

10 dec 03:31LocalALCOOLEMII record la volan în weekend, pe drumurile din Constanța!

Polițiști din cadrul Secției 9 Rurală Topraisar, la data de 8 decembrie, în jurul orei 3.50, au depistat un...709

10 dec 03:35LocalUn șofer MORT de BEAT a provocat un accident rutier pe Aurel Vlaicu

Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Constanța, la data de 8 decembrie, în jurul orei 1.00, au depistat un bărbat,...424

10 dec 03:36LocalDouă SCANDALURI în Constanța, într-un interval de câteva ore!

Polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție, la data de 8 decembrie, în jurul orei 3.10, au fost sesizați, prin apel...397

10 dec 03:34LocalCondamnați pentru infracțiuni la regimul rutier, depistați de polițiști

Polițiștii din cadrul Postului de Poliție Lumina, la data de 6 decembrie, au depistat un bărbat, de 29 de ani, pe...260

10 dec 03:32LocalAtenție, constănțeni! Numărul furturilor din locuințe crește în perioada sărbătorilor de iarnă!

Poliţia Română derulează, la nivel naţional, Campania de prevenire a furturilor din locuinţe "Hoţii îţi...309

10 dec 03:34LocalINCENDIU în județul Constanța: două încăperi s-au făcut SCRUM

Militarii din cadrul ISU Dobrogea au fost solicitați să intervină, luni, 9 decembrie, în Satu Nou din Oltina, acolo...473

10 dec 03:32LocalStrada Cernica din cartierul Baba Novac este în curs de reabilitare

Primăria Municipiului Constanța continuă programul de investiții în cartierul Baba Novac. Angajații SC Confort...280

Monden
10 dec 03:38MondenAntonia a răbufnit în timpul concertului susținut la Balul Bobocilor. Artista a părăsit scena și și-a înjurat fanii

Antonia și-a ieșit din fire sâmbătă seară, în timpul unui concert susținut la Balul Bobocilor, organizat...187

10 dec 00:00MondenRaluca Bădulescu are două superstiții de care nu ai mai auzit

Raluca Bădulescu are printre cele mai ciudate superstiții. Jurata de la "Bravo, ai stil" nu se atinge de două obiecte...124

10 dec 00:00MondenHoria Brenciu adoptă rețeta Loredanei la „Vocea României”. Caută artiști pentru a-i coopta în orchestra sa

Emisiunea „Vocea României” nu doar că le oferă o șansă reală celor pasionați de muzică, fiind o rampă de...118

10 dec 00:00MondenCe operație estetică și-a făcut iubita sexy a lui Dorian Popa

Amândoi sunt preocupați de imagine, însă cel mai recent a trecut printr-o transformare doar ea. Este vorba despre...133

10 dec 00:00MondenJean Gavril și Feli, videoclip demn de cinematograf pentru piesa „Ultimul val“

Jean Gavril, unul dintre cei mai nonconformiști artiști din România, și Feli lansează videoclipul piesei „Ultimul...119

10 dec 18:17MondenO tânără din Africa de Sud a câștigat Miss Universe 2019. Totul despre Zozibini Tunzi

Zozibini Tunzi a fost încoronată Miss Universe 2019, duminică seară (8 decembrie), după ce i-a impresionat pe...125

10 dec 03:24MondenCriticată pentru că are păr alb la 46 de ani, iubita lui Keanu Reeves dă replica. Motivul pentru care nu se vopseşte

Keanu Reeves, în vârstă de 55 de ani, este unul dintre actorii atipici de la Hollywood. Întotdeauna retras şi...140

10 dec 00:00MondenLourdes, fiica Madonnei, ştie să şocheze mai rău decât mama. A fost implicată într-o „orgie“ pe scenă

Madonna, în vârstă de 60 de ani, este cu siguranţă una dintre cele mai controversate artiste, care nu se teme de...128

10 dec 00:00MondenGloburile de Aur 2020 - Filmul ''Marriage Story'' a primit cele mai multe nominalizări

Lungmetrajul "Marriage Story" s-a clasat luni în fruntea topului producţiilor care au primit cele mai multe...114

10 dec 00:00Monden''Frozen II'', pe prima poziţie a box-office-ului nord-american pentru al treilea weekend consecutiv

Animaţia "Frozen 2" şi-a menţinut dominaţia asupra box-office-ului nord-american, al cărui top 3 nu a cunoscut...114

Mapamond
10 dec 00:00MapamondRusia a acordat cetăţenie unui număr de 125.000 de locuitori din estul separatist al Ucrainei

Rusia a acordat cetăţenie în ultimele şapte luni unui număr de 125.000 de locuitori din regiunile controlate de...110

10 dec 00:00MapamondRepublica Moldova: Eliberat din închisoare, fostul premier Vlad Filat va întreprinde o vizită în Ungaria, la invitaţia lui Orban

Fostul premier al Republicii Moldova Vlad Filat a anunţat că la sfârşitul acestei săptămâni va efectua prima...117

10 dec 00:00MapamondFranţa: Jean-Luc Melenchon, condamnat la trei luni de închisoare cu suspendare

Liderul extremei stângi franceze, Jean-Luc Melenchon, a fost condamnat la trei luni de închisoare cu suspendare şi...114

10 dec 00:00MapamondSecretarul de stat american îl va primi marţi la Washington pe ministrul de externe rus

Secretarul de stat american Mike Pompeo îl va primi marţi la Washington pe ministrul de externe rus Serghei Lavrov, a...114

10 dec 00:00MapamondTurcia expulzează spre Franţa unsprezece presupuşi jihadişti francezi

Unsprezece presupuşi jihadişti francezi care erau deţinuţi în Turcia au fost retrimişi luni spre ţara lor...120

10 dec 00:00MapamondInstituţiile publice din China, obligate să renunţe la programe şi echipamente informatice străine

Beijingul a ordonat tuturor agenţiilor guvernamentale şi instituţiilor publice să înlocuiască programele şi...111

10 dec 00:00MapamondNoua Zeelandă: Cel puţin cinci morţi şi circa 20 de răniţi în urma erupţiei vulcanului de pe White Island

Cel puţin cinci persoane au murit, circa 20 au fost rănite, iar altele sunt date dispărute, luni, după erupţia...110

10 dec 00:00MapamondSUA: Anchetatorii FBI consideră că atacatorul saudit din Florida a acţionat singur

Anchetatorii consideră că locotenentul Forţelor Aeriene Saudite care a omorât vineri trei persoane şi a rănit alte...112

10 dec 00:00MapamondIndia: Poliţia i-a arestat pe proprietarul şi pe managerul fabricii unde au murit 43 de angajaţi într-un incediu

Poliţia din New Delhi i-a arestat pe proprietarul şi pe managerul fabricii în care duminică au murit 43 de persoane,...115

10 dec 00:00MapamondOlanda: Guvernul se pregăteşte să treacă gazul ilariant pe lista drogurilor interzise

Guvernul olandez a anunţat luni că intenţionează să introducă gazul ilariant pe "lista neagră" a drogurilor...121

Sănătate
9 dec 00:00SănătateGhimbirul: proprietăți, beneficii și recomandări pentru o viață sănătoasă

Ghimbirul este un aliment cu proprietăți și beneficii deosebite asupra sănătății organismului, atestat de studii...409

9 dec 01:18SănătateAcțiune de donare de sânge în Năvodari

Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța și Primăria Orașului Năvodari organizează joi, 12 decembrie,...382

7 dec 00:00SănătateȚigări normale sau electroice? Iată care sunt riscurile la care vă expuneți!

Orice cantitate de fum este nocivă pentru sănătate, aceasta este premisa de la care se poate porni acest subiect...778

4 dec 00:34SănătateDSP Constanța, informare cu privire la Hepatita A

Hepatită virală A este o boală infecțioasă, cu transmitere pe cale digestivă (fecal-orală), încadrată în...2482

4 dec 00:56SănătateA dat Ministerul Sănătății în judecată: este captiv în propria casă, din cauza unei boli cumplite

Un constănțean își cere dreptul la viață! Rozaceea a pus stăpânire pe viața lui și cere ajutor! Este o boală...1527

3 dec 02:06SănătateSe caută mame voluntare pentru copiii singuri din spitale

În România, 2 copii sunt părăsiți în spitale în fiecare zi, potrivit statisticilor oficiale. Nu numai ei sunt...927

2 dec 22:04SănătateAcțiune de donare de sânge în Negru Vodă!

Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța și Primăria Orasului Negru Vodă organizează sâmbătă 07...551

2 dec 21:44SănătateRelatarea unei mămici care a ajuns la Spitalul Judeţean Constanţa: 'Vă recomand să mergeţi cu încredere...'

De-a lungul timpului, la adresa Spitalului Judeţean Constanţa au existat numeroase critici din partea pacienţilor:...4207

30 noi 03:17SănătateSecție de Radioterapie, la Constanța. Când devine funcțională!

La începutul anului, autoritățile locale promiteau că Secția de Radioterapie a Spitalului Județean Constanța va...1864

29 noi 01:20SănătateSpitalul Județean, în doliu. Doctorul Constantin Tica a MURIT

Doliu la Spitalul Județean Constanța. Șeful clinicii de chirurgie și ortopedie pediatrică, Constantin Tica, a...47278